نتایج جستجو

19021

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1903

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (پی در پی 28)
 • صفحات: 

  7-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  240
 • دانلود: 

  45
چکیده: 

سابقه و هدف: افسردگی از شایعترین اختلالات روانپزشکی است که منجر به عوارض قابل توجهی برای قشر فعال جامعه می شود. در متون سنتی، به اثرات افسردگی گل سرخ اشاره شده است با توجه به اثرات جانبی داروهای موجود در این مطالعه به منظور تعیین اثرات ضد افسردگی Rose oil و Geranium oil انجام گرفت.مواد و روشها: همه آزمایشات بر روی موش های سفید آزمایشگاهی Swiss-Webster از جنس نر با محدوده وزنی 25 الی 30 گرم انجام می گرفت. اثر ضد افسردگی Rose oil و Geranium oil با استفاده از تست شنای اجباری مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تست موش ها به داخل یک استوانه شیشه ای (ارتفاع 25 سانتیمتر و قطر 12 سانتیمتر) که تا ارتفاع 17 سانتیمتری آن از آب 1±25 درجه سانتیگراد پر شده بود، انداخته می شدند. 30 دقیقه (راه تزریقی) یا 2 هفته (راه خوراکی) پس از تجویز Rose oilوGeranium oil، موش ها به مدت 8 دقیقه در تست شنای اجباری مورد آزمایش قرار می گرفتند.یافته ها: تزریق حاد زیرجلدی و همچنین تزریق مزمن خوراکی Rose oil وGeranium oil، به طور معنی داری زمان بی حرکتی موش در تست شنای اجباری را کاهش داد و در این رابطه Geranium oil تزریقی، اثر دو فازه ای اعمال نمود. تجویز داخل صفاقی آمفتامین و نورتریپتیلین نیز، زمان بی حرکتی موش در تست شنای اجباری را کاهش داد. اثرات تضعیفی Rose oil و Geranium oil و آمفتامین بر زمان حرکت موش توسط رزرپین آنتاگونیزه شد ولی پاسخ نورتریپتیلین توسط، رزرپین تحت تأثیر قرار نگرفت.نتیجه گیری: نتایج پیشنهاد می کند اثر ضد افسردگی Rose oil و Geranium oil ممکن است از طریق مکانیسم های پیش سیناپسی واسطه گری شود.

آمار یکساله:  

بازدید 240

دانلود 45 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  2136-2143
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  252
 • دانلود: 

  54
چکیده: 

زمینه و هدف: با توجه به بروز عوارض متعددی مانند گرگرفتگی در زنان یائسه این مطالعه باهدف مقایسه تأثیر دو گیاه ویتاگنوس و گل مغربی از خانواده گیاهان فیتو استروژنی بر گرگرفتگی یائسگی انجام شده است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه کار آزمایی بالینی دو سو کور بود که بر روی 150 نفر از زنان یائسه در سال 94 در استان چهارمحال و بختیاری انجام شده است. زنان شرکت کننده در این مطالعه به طور تصادفی یکی از دو گیاه گل مغربی، ویتاگنوس و یا دارونما را روزی دو بار به مدت یک ماه استفاده کردند. برای سنجش گرگرفتگی پرسشنامه کوپرمن استفاده شد. در پایان یک ماه نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS آمار توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج: یافته ها نشان داد استفاده از گل مغربی در قیاس با ویتاگنوس تأثیر بسزایی در کاهش مدت و دفعات گرگرفتگی داشته است (P<0. 001) ولی در کاهش شدت گرگرفتگی دو گیاه هیچ برتری نسبت به همدیگر نداشتند (p=0. 6). نتیجه گیری: گیاه گل مغربی در کاهش گرگرفتگی زنان از ویتاگنوس مؤثرتر است.

آمار یکساله:  

بازدید 252

دانلود 54 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  39
 • دانلود: 

  12
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 39

دانلود 12
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2 (پی در پی 145)
 • صفحات: 

  139-147
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  240
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

زمینه و هدف: سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) یک عدم تعادل هورمونی بسیار شایع و پیچیده است که تقریبا 5 تا 10 درصد از زنان را تحت تاثیر قرار می دهد. لذا هدف از این مطالعه تعیین و تغییرات هیستومورفومتری تخمدان در سندرم تخمدان پلی کیستیک القا شده در موش صحرایی به وسیله لتروزول پس از تجویز روغن گل مغربی (Evening primrose oil) بود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی که در سال 1398 انجام شد، 32 سر موش صحرایی سالم با میانگین وزنی200 تا 250 گرم وارد مطالعه شدند، موش ها به صورت تصادفی در4 گروه مساوی تقسیم بندی گردیدند؛ گروه اول: به مدت بیست و هشت روز EPO با دوز 500 میلی گرم در کیلوگرم به صورت تزریق داخل صفاقی تجویز شد، گروه دوم: PCOS با تجویز خوراکی لتروزول با دوز 1 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و به مدت بیست و هشت روز القا شد، گروه سوم: PCOS القا شد و به مدت بیست و هشت روز، EPO با دوز 500 میلی گرم در کیلوگرم به صورت تزریق داخل صفاقی تجویز شد و گروه چهارم PCOS القا گردید و به مدت بیست و هشت روز EPO با دوز 1000 میلی گرم در کیلوگرم به صورت تزریق داخل صفاقی تجویز شد. سرانجام، پس از فیکس کردن بافت های تخمدان، برش های بافت شناسی به صورت سریالی تهیه شد و وضعیت فولیکولوژنزیز بر اساس شمارش انواع مختلف فولیکول ها انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و توکی تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: داده های هیستومورفومتریک نشان داد که EPO با دوز 500 میلی گرم در کیلوگرم باعث افزایش جسم زرد در گروه PCOS تحت درمان با EPO در مقایسه با گروه شاهد می شود (05/0

آمار یکساله:  

بازدید 240

دانلود 21 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  17
تعامل: 
 • بازدید: 

  69
 • دانلود: 

  9
چکیده: 

اعضا نماتودهای راسته Rhabditida آزاد میکروب خوار هستند و در پزشکی به خاطر اینکه باعث بیماری در انسان و حیوان می شوند اهمیت دارند. انرژی، میزان متابولیسم و پروسه های پیری با توجه به میزان چربی نماتود تعیین می گردد...

آمار یکساله:  

بازدید 69

دانلود 9
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  22
 • صفحات: 

  25-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  154
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

در این مطالعه اثر تجویز خوراکی روغن سیر بر برخی شاخص های خونی، ایمنی و بیوشیمی سرم ماهی کپور پرورشی (Cyprinus carpio) پس از 45 روز تغذیه مورد بررسی قرار گرفت. روغن سیر در سطح 250 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم به جیره پایه حاوی 39% پروتئین خام و 18% چربی خام افزوده شد. در انتهای دوره آزمایش خونگیری از ساقه دمی 36 عدد ماهی به ظاهر سالم انجام گرفت. نتایج نشان داد افزودن روغن سیر به غذای ماهی کپور پرورشی باعث بهبود مشخصه های خونی گردید اگرچه تفاوت معنی داری بین ماهیان تغذیه شده با روغن سیر و گروه شاهد مشاهده نگردید (P>0.05) میزان پروتئین تام و آلبومین بدون هیچ گونه تفاوت معنی داری در تیمار حاوی روغن سیر از بیشترین میزان برخوردار بود (P>0.05). همچنین کمترین میزان گلوکز و کلسترول هم بدون هیچ گونه تفاوت معنی داری در تیمار حاوی روغن سیر مشاهده گردید (P>0.05). اما تری گلیسرید کاهش معنی داری را در تیمار حاوی روغن سیر نسبت به تیمار شاهد از خود نشان داد (P<0.05). افزایش معنی داری در میزان فعالیت لیزوزیم، ایمنوگلبولین (IgM) و کمپلمان سرم (ACH50) خون در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی روغن سیر مشاهده شد (P<0.05) در مجموع نتیجه گیری می شود که افزودن روغن سیر در سطح 250 میلی گرم در هر کیلوگرم جیره می تواند باعث بهبود پارامترهای خونی، ایمنی و بیوشیمی سرم در ماهی کپور پرورشی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 154

دانلود 31 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  163-163
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  117
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 117

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  194
 • دانلود: 

  61
چکیده: 

هدف از این تحقیق بررسی نتایج تحقیق های گذشته در جهت قابل دستیابی بودن تخریب زیستی هیدروکربن نفت در خاک با متابولیسم میکروبی است. زیست پالایی با استفاده از متابولیسم میکروبی در حضور شرایط محیطی بهینه و مواد مغذی کافی به تخریب آلودگی ها به ویژه هیدروکربن های نفتی می پردازد. در این تحقیق به بررسی فن آوری هایی برای انجام زیست پالایی پرداخته ایم و مشاهده کردیم که رویکردهای بیوتکنولوژی که برای انجام زیست پالایی طراحی شده اند در سال های اخیر بسیار مورد توجه بوده اند. مطالعات تحریک زیستی (Biostimulation ) به معنی افزایش مواد مغذی محدود برای حمایت از رشد میکروبی و تشدید زیستی ( Bioaugmentation ) به معنی افزایش سلول های زنده که قادر به تخریب هستند حضور گسترده ای در ادبیات موضوع داشته اند. بررسی این فن آوری ها بر روی جنبه های فنی تمرکز بسیار کم داشته یا هرگز در دسترس نبوده است. در بعضی موارد، استفاده از مواد مغذی به تنهایی و یا تقویت با میکروب ها به اندازه کافی برای تصفیه بطور همزمان کافی نیست. مطالعات اخیر نشان می دهد که ترکیبی از هر دو رویکرد به طور مساوی امکان پذیر است، اما به اندازه کافی سودمند نیست. بدیهی است، انتخاب تکنولوژی بستگی به شرایط خاص سایت مانند دسترسی به میکروارگانیسم هایی که قادر به تخریب در مقادیر کافی، در دسترس بودن مواد مغذی برای حمایت از رشد و تکثیر میکرب و همچنین پارامترهای محیطی مانند دما در ترکیب با طول مدت در معرض قرار گرفتن دارد. بررسی ها بر این تکنولوژی ها متمرکز شده و تلاش ها نهایتا در جهت دستکاری فرآیندهای تصفیه سوق داده شده است و همه به سمت ایجاد زیست پالایی فنی و اقتصادی برای تصفیه کامل خاک های آلوده به هیدروکربن نفت صورت می گیرد. همچنین راهکار های مناسب تصفیه آلاینده ها و پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد سیستم های تصفیه که جای خالی آن در صنعت نفت احساس می شود ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 194

دانلود 61 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  2 (پی در پی 98)
 • صفحات: 

  65-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  153
 • دانلود: 

  75
چکیده: 

سابقه و هدف: برای پیشگیری از کم خونی فقر آهن، قطره آهن خوراکی از جمله ترکیبات ضروری است که در کودکان 24-6 ماهه توصیه می شود. از اشکالات این قطره ها، خطر بالقوه اروژن و کاهش ریزسختی مینای دندان شیری به علت اسیدیته بالای آن می باشد. به نظر می رسد ترکیب پودر نانوهیدروکسی آپاتیت/ کیتوزان و silicone oil با توجه به ویژگی های ساختاری اجزای آن، بتواند در تغییر ریزسختی و ساختار سطحی مینای دندان شیری موثر باشد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف اعمال ترکیب نانوهیدروکسی آپاتیت/ کیتوزان و silicon oil پس از مواجهه با قطره آهن و تعیین تاثیر آن بر تغییرات ریزسختی و ساختار سطحی دندان شیری ناشی از مصرف قطره آهن صورت پذیرفت.مواد و روشها: در این مطالعه آزمایشگاهی، 30 دندان شیری قدامی جمع آوری و به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. در گروه اول پس از 5 دقیقه مواجهه با قطره آهن، ترکیب پودر نانوهیدروکسی آپاتیت/ کیتوزان و silicone oil به مدت 10 دقیقه روی دندان اثر داده شد و در گروه دوم پس از تاثیر ترکیب پودر نانوهیدروکسی آپاتیت/ کیتوزان و silicone oil دندان ها تحت تاثیر قطره آهن قرار گرفتند. تغییرات ریزسختی در هر گروه با آزمون Wilcoxon one sample or Sign test و بین دو گروه با آزمون Mann Whitney U آنالیز شد. گروه سوم هم به منظور بررسی کیفی سطح نمونه ها با میکروسکوپ الکترونی (SEM) مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: در گروه اول مواجهه با قطره آهن ریزسختی مینای دندان را در گروه اول تا 44% میزان اولیه کاهش داد (P<0.001). استفاده از ترکیب مورد مطالعه بعد از مواجهه با قطره آهن به طور معناداری ریزسختی مینا را تا 3% میزان اولیه افزایش داد (P=0.006). استفاده از ترکیب مورد مطالعه قبل از مواجهه با قطره اهن به طور معناداری ریزسختی مینا را تا 2% میزان اولیه افزایش داد (P=0.023). بین دو روش از نظر آماری تفاوت معناداری گزارش نشد (P=0.74). نتیجه گیری: مواجهه با قطره آهن ریزسختی مینای دندان را به شدت کاهش می دهد. استفاده از ترکیب Silicone oil و پودر نانو هیدروکسی آپاتیت/ کیتوزان در گروه اول 3% و در گروه دوم 2% در جلوگیری از کاهش ریزسختی مینای دندان شیری موثر می باشد. مقادیر تعیین شده در مقایسه با مقادیر مربوط به قطره آهن به تنهایی از نظر بالینی ارزشمند می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 153

دانلود 75 استناد 0 مرجع 0
litScript