نتایج جستجو

7773

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

778

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (پیاپی 13)
 • صفحات: 

  72-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  220
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

مقدمه: سبک رهبری می تواند در ابقا پرستاران، تنش شغلی، رضایت شغلی و کیفیت زندگی کاری نقش داشته باشد، اما مطالعات انجام شده یافته های متفاوتی را نشان داده اند. لذا هدف از این مطالعه تعیین همبستگی سبک رهبری سرپرستاران از دیدگاه پرستاران با تنش شغلی پرستاران بود.مواد و روش ها: این پژوهش، یک مطالعه توصیفی- همبستگی است. در این مطالعه 120 پرستار شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی البرز با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزارها شامل «پرسشنامه رهبری چندعاملی رهبری» (Multifactor Leadership Questionnaire) و «پرسشنامه اجرایی بهداشت و ایمنی» (Health and Safety Executive Questionnaire) پس از تایید روایی محتوا و صوری و پایایی به روش همسانی درونی به منظور جمع آوری داده ها مورداستفاده قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: سبک رهبری غالب سرپرستاران از دیدگاه 52 درصد پرستاران از نوع سبک رهبری تبادلی و تنش شغلی 73 درصد پرستاران کم بود. نتایج نشان داد که نمره تنش پرستاران در سبک رهبری تحول گرا و تعاملی سرپرستاران از دیدگاه پرستاران کم بود. سبک های رهبری تحول گرا با تنش شغلی (p<0.001, r=-0.35) و تبادلی با تنش شغلی (p<0.001, r=-0.32) همبستگی آماری منفی معناداری داشتند.نتیجه گیری: با توجه به همبستگی سبک رهبری با تنش شغلی، سبک رهبری مناسب مدیران پرستاری می تواند به کاهش تنش شغلی منجر شود. لذا پیشنهاد می شود مدیران پرستاری از سبک های رهبری تبادلی و تحول گرا استفاده نمایند. همچنین مدیران باید شرایط و زمینه های ایجادکننده تنش شغلی را بکاهند.

آمار یکساله:  

بازدید 220

دانلود 32 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

MODERN CARE JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13300
 • دانلود: 

  7263
چکیده: 

Background: Staff’s level of empowerment plays a significant role in the success of hospitals as complex systems. Therefore, using effective leadership styles by head-nurses is necessary to create an ideal clinical environment to make the most from nurses’ abilities and potential capabilities.Objectives: The current study aimed to evaluate the relationship of nurses and head-nurses’ psychological empowerment with head-nurses’ leadership style.Methods: This correlational study was conducted on nurses and head-nurses working in Valiasr (PBUH) hospital, Birjand, Iran, recruited through the census method. All participants held bachelor’s degree with a minimum work experience of two years. The data were collected by a demographic questionnaire, the leader behavior description questionnaire and the Spreitzer psychological empowerment questionnaire. The questionnaires were given to the participants in different working shifts. Finally, thirteen head-nurses and 170 nurses completely filled their questionnaires. The SPSS software ver.16.0 was employed to analyze data through conducting the Fisher exact, the Spearman and the Mann-Whitney U test, in addition to the independent-samples T-test, at a significance level of 0.05.Results: All head-nurses were married and above 35 years old and 84.6% of them were female. Moreover, most of the nurses were female (75.9%) and married (82.4%) and aged 26 - 30 years. Most of head-nurses (69.2%) believed that they used the selling leadership style while most of the nurses (76.9%) noted that their head-nurses’ used the telling style. All these nurses and head-nurses had higher levels of empowerment compared with other nurses.Conclusions: The study findings revealed that the nurses who were empowered had perceived their managers’ leadership style to be the telling style. This finding showed that managers’ leadership style was not congruent with staff’s level of empowerment, denoting managers’ poor familiarity with leadership styles. Therefore, educating managers about leadership styles seems crucial to enhance staff’s empowerment, working motivation and efficiency and promoting organizational dynamism.

آمار یکساله:  

بازدید 13300

دانلود 7263 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

EL MASRI M.M. | FOX WASYLYSHYN S.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7219
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7219

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

حیات

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  36-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  235
 • دانلود: 

  48
چکیده: 

زمینه و هدف: مراقبت، مفهومی پیچیده و کاملا ذهنی است و با وجود تعاریف زیادی که از آن صورت گرفته، توافقی بین محققان در مورد این تعاریف وجود ندارد. در امر مراقبت، رضایت بیماران زمانی حاصل می شود که توافق و مجانست بین انتظارات بیماران از یک سو و مراقبت های دریافت شده از سوی دیگر موجود باشد. همچنین بیماران دریافت کننده مراقبت هستند و نظر آن ها در مورد مراقبت های ارایه شده مهم است. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف مقایسه دیدگاه های پرستاران و بیماران در مورد رفتارهای مراقبتی کارکنان پرستاری انجام گرفته است.روش بررسی: این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی-مقایسه ای است. 150 بیمار بستری و 50 پرستار شاغل در بیمارستان های شهر بوشهر به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه رفتارهای مراقبتی (CBI) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی و آزمون تی مستقل در نرم افزار SPSS n.15 استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که تفاوت معناداری در دیدگاه های بیماران و پرستاران نسبت به زیرمقیاس های رفتارهای مراقبتی شامل «اطمینان از حضور انسانی» و «توجه به تجارب دیگری» وجود دارد. همچنین، یافته ها نشان دهنده تفاوت معناداری در دیدگاه بیماران و پرستاران نسبت به کل مقیاس رفتارهای مراقبتی بود (p<0.01).نتیجه گیری: تفاوت معنادار در دیدگاه های بیماران و پرستاران در مورد رفتارهای مراقبتی کارکنان پرستاری گویای آن است که هر چند دیدگاه پرستاران این است که مراقبت را به خوبی انجام می دهند، اما از دیدگاه بیماران، پرستاران نتوانسته اند انتظارات و نیازهای آن ها را برآورده سازند. توجه بیشتر پرستاران به مراقبت انسانی و آگاهی یافتن بیماران از مراقبت حقیقی، می تواند این شکاف را کم کند.

آمار یکساله:  

بازدید 235

دانلود 48 استناد 5 مرجع 0
نشریه: 

مجله طب نظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  466-475
تعامل: 
 • استنادات: 

  342
 • بازدید: 

  153
 • دانلود: 

  88
چکیده: 

زمینه و هدف: پرستاران در پاسخ دهی به بلایای طبیعی نقش مهمی را ایفا می نمایند. این مطالعه با هدف توصیف ابعاد عملکردی و صلاحیت های حرفه ای پرستاران نظامی در بلایا و حوادث غیرمترقبه انجام شده است. روش ها: این مطالعه مروری نظام مند است. بدین لحاظ به منظور بررسی و تبیین صلاحیت حرفه ای پرستاران نظامی در بلایا و حوادث، 100 مقاله مرتبط با موضوع از طریق جستجو در پایگاه های معتبر علمی فارسی و انگلیسی زبان مانند: Scopus, Elsevier, PubMed, ISI Web of Science, Cochrane Library, ProQuest. Google Scholar و SID در بازده زمانی اول ژانویه2000تا 30جولای 2019 و با بکارگیری واژگان کلیدی آمادگی در بلایا و بحران (Emergence or Disaster Preparedness) و صلاحیت های پرستاری در بلایا و بحران (Core Competency of nurses in Disaster or Emergence) و پرستاری و پرستاران نظامی (Military nursing or Military nurses) و نقش پرستاری نظامی (Role of Military Nursing) در عنوان و چکیده انتخاب شد. پس از لحاظ کردن معیار های ورود و خروج مجموعا تعداد13 مقاله مرتبط با موضوع پژوهش مطالعه و بررسی شد. یافته ها: نقش های پرستاران را می توان در سه حیطه صلاحیت حرفه ای، فرماندهی و رهبری و عملیاتی تقسیم بندی کرد. از جمله نقش های ذکر شده شامل: مراقبت مبتنی بر صلاحیت های حرفه ای، صلاحیت های سازمانی، رهبری و مدیریت تیم های درمانی، مراقبت های حیاتی و ویژه در شرایط سخت، انتقال و تخلیه ایمن مجروحین و مصدومین، مراقبت از مصدومین حوادث (شیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی، هسته ای و انفجاری)، حفاظت از خود و دیگران (حفاظت شخصی)، تریاژ در صحنه نبرد، تاب آوری اخلاقی و حمایت روانی، مراقبت از افراد آسیب پذیر و پرخطر و نقش های خارج از حیطه پرستاری بود. اگرچه بخشی از این نقش ها با نقش پرستاران غیر نظامی همپوشانی دارد، اما برخی دیگر بر نقش های خاص و منحصر به فرد پرستاران نظامی تاکید شده اند. نتیجه گیری: نظر به ضرورت ارایه خدمات با کیفیت و ایمن در بالاترین سطح ممکن از مصدومین و مجروحین در عرصه های مختلف به خصوص در شرایط بحران و بلایا و حضور موثر پرستار نظامی در تمامی مراحل بلایا؛ لازم است کلیه پرستاران نظامی به منظور اجرای برنامه های مراقبتی-درمانی از مصدومین در شرایط بحران از آموزش و توسعه دانش مفید در این زمینه بهره مند شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 153

دانلود 88 استناد 342 مرجع 0
نویسندگان: 

Tadayon A. | HEIDARZADEH M. | AGHAMOHAMMADI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  272-282
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  70
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

Background & Aim: Collaboration and teamwork are essential elements of nursing. Increased collaboration among nurses is critical for maintaining an effective and safe therapeutic environment. Therefore, checking the status of nurse-nurse collaboration is very important. The purpose of this study was to determine the status of nurse-nurse professional collaboration from nurses’ viewpoint in critical care units of Ardabil educational hospitals in 2017. Methods: This was a cross-sectional descriptive study. The statistical population consisted of all nurses working in intensive care units of Ardabil educational centers (216 persons). Of them, 171 nurses were selected by total sampling method, considering exlusion and inclusion criteria. Data collection tools included a demographic form and a 35-item nurse-nurse collaboration scale. Data were analyzed using descriptive (frequency, mean and standard deviation) and inferential statistics (independent t-test, one-way ANOVA, and Pearson test ) using SPSS 20 software. Results: Mean of nurses’ collaboration was 95. 36± 6. 93. Among the cooperation sub-scales, the highest levels were related to the three dimensions of professionalism (3. 12), coordination (2. 89) and collaborative processes (2. 69) and the lowest to the dimensions of conflict management (2. 51) and interaction (2. 50). There were significant and positive relationships between nursing work experience (r=0. 194, p=0. 011), work experience in intensive care units (r=0. 165, p=0. 031), age (r=0. 284, p<0. 001), hospital workplace (F=2. 83, p=0. 026), workplace unit (F=5. 044, p<0. 001) and work shift (t=2. 25, p=0. 024) with nurses’ professional collaboration. Conclusions: Due to the low scores of conflict management and interaction dimensions among nurses, holding workshops on how to improve communication, training the conflict resolution skills, teamwork practice in student time, organizational support and quality improvement of nursing work environments can be effective steps in increasing nurse-nurse collaboration.

آمار یکساله:  

بازدید 70

دانلود 81 استناد 0 مرجع 0
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  363-365
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3121
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3121

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

HAYAT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  74-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2948
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2948

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  63-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1529
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1529

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  227-234
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  3549
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3549

دانلود 9450 استناد 455 مرجع 0
litScript