نتایج جستجو

780

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

78

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  179-184
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  25940
 • دانلود: 

  13740
چکیده: 

Background: The assessment of altered nitric oxide (NO) availability is of potentially important diagnostic and prognostic significance. The present study is aimed to investigate the effect of L-arginine (as a natural NO donor) supplementation on NO metabolite in a rabbit model of hypercholesterolemia to find a reliable marker for endothelial NO production. Methods: White male rabbits (n = 30) randomly assigned to 2 groups. Rabbits were fed 1% high-cholesterol diet (HC group, n = 15), or HC diet with oral L-arginine (3% in drinking water) (HC + L-arginine group, n = 15) for 4 weeks. The serum levels of lipids, L-arginine, total NO metabolites (NOx), nitrite and nitrate were measured before and after the study. Results: In this study, Larginine supplementation led to a significant increased plasma level of L-arginine. The serum level of nitrite was significantly higher in L-arginine treated group while serum level of nitrate and NOx was significantly lower than HC group. Conclusion: As the result of our study showed, nitrite is a useful marker of endogenous endothelial NO production and although frequently used, neither nitrate nor NOx are reliable markers of acute changes in endothelial NO synthase activity.

آمار یکساله:  

بازدید 25940

دانلود 13740 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AMARAL J.H. | MONTENEGRO M.F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  65
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  446-455
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3084
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3084

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

VINE K. | MEULENER M. | SHIEH S.

نشریه: 

CUTIS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  91
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  129-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3593
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3593

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SCHLAG S. | NERZ C.

نشریه: 

JOURNAL OF BACTERIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  189
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  7911-7919
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4458
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4458

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  243-252
تعامل: 
 • استنادات: 

  490
 • بازدید: 

  2285
 • دانلود: 

  465
چکیده: 

نیتریت ماده ای است که نقش پدید آوردن و بهبود دادن بسیاری از ویژگی های محصولات گوشتی عمل آوری شده را به عهده دارد. برای مثال بهبود رنگ و طعم و جلوگیری از رشد و تولید سم توسط باکتری کلستریدیوم بوتولینیوم. با وجود داشتن این خصوصیات مطلوب، نیتریت در ایجاد ماده سرطانزای نیتروز آمین نقش دارد. این پژوهش، با ایجاد تحول در سیستم عمل آوری گوشت، به دنبال حذف یا کاهش نیتریت از محصولات گوشتی است. سیزده فرمولاسیون متفاوت بر پایه ترکیبات موجود در سوسیس فرانکفورتر استاندارد تهیه شد و در آنها، فرمول های بدون نیتریت و کم نیتریت و استفاده از رنگ های طبیعی کوچنیل و پاپریکا منظور شد. برای مثال، نمونه کنترل با 120 میلی گرم در کیلوگرم نیتریت، نمونه کم نیتریت حاوی 40 میلی گرم در کیلوگرم نیتریت و برخی نمونه ها بدون نیتریت بود. نمونه ها در دمای 4 درجه سانتی گراد به مدت هشت هفته نگهداری شد. در ضمن نگهداری، تغییرات رنگ (شاخص های L*، a*، b*) اندازه گیری و ارزیابی گردید. همچنین نمونه های تولیدی در معرض نور طبیعی و نور مصنوعی قرارداده شد و پایداری رنگ آنها مورد مقایسه قرارگرفت. از طرف دیگر، رنگ نمونه ها از دیدگاه گروه ارزیاب حسی نیز ارزیابی شد. نتایج نشان داد که نمونه حاوی 40 میلی گرم در کیلوگرم نیتریت و 0.002 درصد کوچنیل، نمونه محتوی 40 میلی گرم در کیلوگرم نیتریت و 1 میلی گرم در کیلوگرم پاپریکا و نمونه بدون نیتریت حاوی 0.015 درصد کوچنیل در مقایسه با نمونه شاهد از نظر رنگ تفاوت معنی داری را در سطح 5 درصد نداشتند. در مجموع، می توان نتیجه گیری کرد که بویژه از دیدگاه گروه ارزیاب حسی رنگ، امکان تولید سوسیس فرانکفورتر با رنگ نزدیک به نمونه شاهد، بدون استفاده از نیتریت و یا با نیتریت کم وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 2285

دانلود 465 استناد 490 مرجع 1
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  197-202
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  7071
 • دانلود: 

  863
چکیده: 

نیتریت سدیم (NaNo2) از جمله موادی است که جهت عمل آوری گوشت ها به منظور تثبیت رنگ قرمز آنها و جلوگیری از فعالیت میکروارگانیسم های مولد فساد و همچنین بهبود طعم، مورد استفاده قرار می گیرد. ولی امروزه به دلیل ارتباط آن با تشکیل نیتروزآمینها که سرطانزایی آنها ثابت شده است و همچنین تاثیر آن در ایجاد بیماری متهموگلوبینمیا، میزان نیتریت مورد استفاده تا حدود یک پنجم نسبت به دو دهه قبل کمتر شده است. در صورت استفاده از نیتریت سدیم، میزان آن در فرآورده نهایی نباید از 120ppm بیشتر گردد. هدف از این پژوهش اندازه گیری میزان نیتریت سدیم در فرآورده های گوشتی سوسیس و کالباس و مقایسه آن با میزان استاندارد و تغییرات مقدار آن طی زمان است. جهت انجام نمونه برداری، در 30 تاریخ تولید مختلف از هر یک از محصولات تولیدی 11 کارخانه وارد کننده فرآورده های گوشتی به استان سمنان اقدام گردید و نمونه ها در شرایط مناسب به آزمایشگاه منتقل شد. برای اندازه گیری میزان نیتریت از روش استاندارد شماره 923 که توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ارائه شده است استفاده شد. بعد از مشخص شدن غلظت نمونه ها نسبت به برآورد فاصله اطمینان %95 میانگین برای کلیه نمونه ها اقدام گردید و معنی دار بودن آن با مقدار استاندارد نیتریت، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در آزمایشات انجام شده بر روی محصولات تولیدی، در محصولات کالباس با کد A با میانگین 55.2 میلی گرم در هر کیلوگرم بیشترین میزان و در فرآورده های سوسیس با کد C با میانگین 7.9 میلی گرم در کیلوگرم کمترین میزان نیتریت سدیم به دست آمد که مقادیر نیتریت سدیم در محصولات 11 کارخانه با P<0.05 بسیار کمتر از مقدار استاندارد است. در آزمایش انجام شده بر روی محصولات A جهت تعیین تاثیر زمان، مقدار نیتریت سوسیس های تولیدی در روزهای اول، هفتم، دهم و چهاردهم به ترتیب 50، 43، 42، 39 میلی گرم در کیلوگرم و در محصولات F در روزهای اول، هفتم و چهاردهم به ترتیب 62، 51، 42 میلی گرم در کیلوگرم به دست آمد. در محصولات تولیدی با کد  M-L-K-H-C-G-E-B-F-D-A مقدار نیتریت موجود از حد مجاز پایین تر بود و مشکل خاصی در این محصولات مشاهده نگردید. همچنین مطابق با آزمایشات انجام شده بر روی محصولات دو شرکت به صورت تکراری در زمان های مختلف مشخص شد که میزان نیتریت، طی زمان به مرور در فرآورده های گوشتی سوسیس و کالباس کاهش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 7071

دانلود 863 استناد 3 مرجع 1
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  199-210
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  103
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

تولید و استفاده از وسایل تشخیصی-تحلیلی میکروسیالی، به ویژه وسایل تحلیلی میکروسیالی کاغذی (میکروپدها)، به دلیل مزایای فراوان آن ها، از جمله هزینه ی عملیاتی پایین، مصرف کم نمونه و عدم نیاز به مهارتی خاص برای استفاده و بازیافت یا دفع آسان، مورد استقبال زیادی قرار گرفته است. میکروپدها بدون نیاز به نیروی محرک خارجی، توانسته اند در تشخیص بسیاری از بیماری ها موفق ظاهر شوند. هدف این مقاله، توسعه ی یک میکرومیکسر برای تشخیص بر مبنای رنگ سنجی نیتریت موجود در بزاق به کمک واکنش گریس و افزایش بازه ی حد تشخیص دستگاه به کمک بهبود اختلاط می باشد. میکرومیکسرها پس از یک طراحی ساده، با برش لیزر ساخته شدند. در این کار، پنج هندسه ی متفاوت، شامل ساده، مارپیچ، زیگ زاگ، شکسته ی قائم و شکسته ی مایل، برای بخش اختلاط میکرومیکسر، به دو صورت تجربی و شبیه سازی، آزمایش و مقایسه شده اند. شبیه سازی با مدل جریان دوفازی همگن در محیط متخلخل، در نرم افزار انسیس سی اف اکس صورت گرفته است. نتایج نشان دادند که میکرومیکسر شکسته ی مایل نسبت به میکرومیکسر ساده، با بهبود 24/44 درصدی، بهترین عمل کرد را در آزمایش داشته، که حاصل آن محدوده ی خطی تشخیص صفر تا 1000 molL-1μ و حد تشخیص 7/5 molL-1μ شده است. بدین ترتیب، با توجه به تاثیر فراوان میکرومیکسرها در میکروسیالات، به کمک اصلاحات هندسی ساده، کیفیت اختلاط و در نتیجه دقت وسیله ی اندازه گیری افزایش داده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 103

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  80-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20008
 • دانلود: 

  13807
چکیده: 

Agricultural advancement and population growth have prompted increases in food supplies, and higher crop yields have been made possible through the application of fertilizers. Large quantities of livestock and poultry on farms, along with the accumulation of biomass and agricultural residues, can cause contamination of ground water resources and other water sanitation concerns in both developing and developed countries. Nitrate is mainly used as a fertilizer in agriculture, and because of its high solubility in water, it can create biological problems in the environment. High usage of nitrite in the food industry as a preservative, flavor enhancer, antioxidant, and color stabilizing agent can cause human exposure to this toxic compound. nitrite is 10 times as toxic as nitrate in humans. Nitrate is converted to nitrite and nitrosamine compounds in the human stomach, which can lead to bladder cancer. In this review, sources of nitrate and nitrite exposure were investigated. Furthermore, the review evaluates standard levels of nitrate and nitrite in different foods, and acceptable daily doses of these compounds in various countries. Finally, we discuss valid methods of nitrate and nitrite identification and removal in foods.

آمار یکساله:  

بازدید 20008

دانلود 13807 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  305-314
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  31698
 • دانلود: 

  13251
چکیده: 

New Page 1 A chemiluminescence system is described for the determination of nitrite ion based on new designs for an ozone generator, liquid-gas separator and chemiluminescence reaction cell. The method is based on the gas-phase chemiluminescence reaction between ozone and nitric oxide, which is generated from the reduction of nitrite with iodide in sulfuric acid solution. The efficiency of the system was evaluated by investigation of the analytical performance characteristics of the system for nitrite determination in batch and flow injection procedures. Under optimal conditions, the chemiluminescence response of the system was linear against the nitrite concentration over the range 1 to 1 ´ 104 ng ml-1 in the batch procedure and 10 to 5 ´ 103 ng ml-1 in the flow injection procedure, with detection limits of 1 and 10 ng ml-1, respectively. The method is highly selective and allows for the determination of nitrite in the presence of high concentrations of several cationic, anionic and nitrogen containing species. It has been successfully applied to the analysis of nitrite in natural water and soil extracts.  

آمار یکساله:  

بازدید 31698

دانلود 13251 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SOBKO T. | REINDERS C.I.

نشریه: 

NITRIC OXIDE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  272-278
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  17210
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17210

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript