نتایج جستجو

3075

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

308

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  55
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

مالاریا هنوز یکی از مشکلات جدی بهداشتی در جهان محسوب میشود. علاوه بر حضور سایتوکاینهای متعدد، به نظر میرسد که نقش نایتریک اکساید (NO) در مالاریا کلیدیباشد. NO به عنوان یک مولکول کوچک پیام آفرین بین سلولی، تنظیم کننده ایمنی سلولی و فاکتور ضد التهاب و پاتوژن بصورت جدی مورد بحث است. در این مطالعه ایمونو بیوشیمیایی که برای اولین بار در ایران و جهان انجام میشود، ارزیابی تاثیر متابولیت صناعی نایتریک اکساید (S-nitrate) بر مالاریای ناشی از Plasmodium bergheiدر مدل حیدانی مورد بررسی و حضور NO در میزبان مالاریایی مورد کنکاش قرار میگیرد، به طوری که واسطه های فعال نیتروژن (RNI) به عنوان فاکتور پایدار القای NO و همچنین میکرو المانهای بیوشیمیایی در پلاسما و اندامهای هدف میزبان مبتلا به مالاریای جوندگان اندازه گیری شده و با گروه شاهد مقایسه گردیده است. درگیری NO در ایمنی علیه مالاریا با استفاده از تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری حاصل از نتایج آزمایشگاهی، میزان RNI با به کار گیری روش میکرو گرایس (GMA) بر روی نمونه ها مورد بررسی قرار گرفته تا با ارزیابی سطح تولید RNI با علایم بیماری و یا پارامترهای پاتوفیزیولوژیک، ارتباط احتمالی بین آنها مشخص گردد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داده است که میزان تولیدRNI  و میکرو المانهای بیوشیمیایی در گروه مالاریا نسبت به گروه کنترل متغیر بوده و نقش محافظتی یا آسیب زایی NO مورد تاکید قرار گرفته است بطوریکه بتوان از آن به عنوان یک هدف نوین ایمونولوژیک در پاسخهای ایمنی میزبان علیه انگل نام برد.

آمار یکساله:  

بازدید 55

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  60
 • صفحات: 

  108-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  610
 • دانلود: 

  350
چکیده: 

سابقه و هدف: در سال 1820 برای اولین بار اثرات بیولوژیک اورانیوم از جمله سمیت کلیوی شرح داده شده است. سمیت کلیوی آن بیشتر مربوط به خصوصیات شیمیایی بوده و این اثرات مرتبط به توبولهای پروگزیمال کلیوی میباشد، در حالیکه هیچ اثری بر روی گلومرولها ندارد.مواد و روش ها: در این مطالعه حیوانات به مدت 90 روز در معرض نیترات اورانیل در آب آشامیدنی (500 و 24 میلی گرم بر لیتر) قرار گرفتند. گروه کنترل نیز از آب آشامیدنی با غلظت اورانیوم کمتر از یک میکروگرم بر لیتر تغذیه گردید. در این مطالعه بتا - دو میکروگلوبولین به عنوان نشانگر توبولی، میکروآلبومین به عنوان نشانگر گلومرولی و کاتالاز به عنوان نشانگر سلولی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند.یافته ها: بتا- دو میکروگلوبولین در هفته های اول افزایش و سپس کاهش دارد، تغییرات میکروآلبومین در محدوده طبیعی است. کاتالاز در گروه دریافت کننده دوز بالا تفاوت بارزی با گروه دریافت کننده دوز پایین و کنترل ندارد.استنتاج: نتایج نشان میدهدکه بلع اورانیوم درآب آشامیدنی بر روی عملکرد کلیوی تاثیر میگذارد. این تاثیر بر روی توبولها، به خصوص توبول پروگزیمال بیشتر از گلومرول است.

آمار یکساله:  

بازدید 610

دانلود 350 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MANTELIN S. | TOURAINE B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  394
 • صفحات: 

  27-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5798
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5798

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND: GLYCIDYL-nitrate IS AN ENERGETIC MONOMER USED FOR MANUFACTURING POLYGLYCIDYL nitrate AS ENERGETIC BINDER FOR PROPELLANT, EXPLOSIVE AND PYROTECHNICS [1]. MOREOVER, BEDNARSKI REPORTED A MEDICINAL USE IN TREATING DISEASES SUCH AS: CANCER FOR GLYCIDYL-nitrate [2]. GLYCIDYL-nitrate FOR THE FIRST TIME IN 1907 WAS SYNTHESIZED BY NAOUM [3]. IN LATER YEARS, A COMMON METHOD FOR THE ONE-POT SYNTHESIS OF GLYCIDYL-nitrate WAS CONTAIN OF TWO STEPS THAT IN THE FIRST STEP, THE EPOXIDE RING OF EPICHLOROHYDRIN OPENS WITH HNO3 AND THEN RING CLOSE WITH NAOH. THE AIM OF THE PRESENT STUDY, IN DUE TO INCREASING YIELD, WAS EMPLOYING 5-AMINOTETRAZOLIUM-nitrate FOR SYNTHESIS OF GLYCIDYL-nitrate FROM EPICHLOROHYDRIN AND DILUTE NITRIC ACID. HENCE, WE HAVE MODIFIED GLYCIDYL-nitrate SYNTHESIS VIA ONE-POT REACTION OF DILUTED NITRIC ACID WITH EPICHLOROHYDRIN IN THE PRESENT OF 5-AMINOTETRAZOLIUM-nitrate UNDER MILD CONDITIONS WITH GOOD YIELD...

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  35-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1160
 • دانلود: 

  293
چکیده: 

نیتروژن به عنوان یک عنصر ضروری برای گیاهان در نظر گرفته می شود و به میزان زیاد توسط گیاهان دریافت می گردد. مشخص شده مصرف کودهای حاوی نیتروژن اثرات سودمندی برای پسته و سایر درختان میوه دارد ولی اسیمیلاسیون نیتروژن در گونه های پسته (Pistacia)، شامل دریافت و احیا نیترات در پاسخ به تنش شوری مورد مطالعه قرار نگرفته است. در این آزمایش، فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز، اسیدهای آمینه کل، تجمع نیترات و یون های کلسیم و سدیم در دانهال های پسته پایه بادامی زرند (Pistacia vera L.) در پاسخ به تیمار کلرید سدیم (0، 75 و 150 میلی مولار) و نیترات کلسیم (0، 10 و 15 میلی مولار) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند افزایش شوری موجب کاهش فعالیت نیترات ردوکتاز در برگ و تجمع نیترات، اسیدآمینه کل و یون کلسیم در برگ و ریشه دانهال های پسته اهلی گردید. در شرایط تنش کلرید سدیم، کاربرد نیترات کلسیم موجب افزایش معنی دار نیترات در برگ و ریشه و یا اسیدآمینه کل و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در برگ های دانهالهای پسته اهلی گردید. همچنین، کاربرد نیترات کلسیم، موجب افزایش معنی دار نسبت اسیدآمینه کل در ریشه نسبت به برگ و کاهش نسبت سدیم به کلسیم در ریشه گردید. شوری اسیمیلاسیون نیترات در گیاه پسته اهلی (Pistacia vera) را تحت تاثیر قرار داد. هم چنین بر اساس نتایج نشان دهنده نقش موثر اسیدآمینه کل آزاد و یون های کلسیم در محافظت دانهالهای پسته اهلی در شرایط تنش شوری می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1160

دانلود 293 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SERIO F. | ELIA A. | SANTAMARIA P.

نشریه: 

COLTURE PROTETTE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  SUPPL 12
 • صفحات: 

  33-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6081
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6081

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  6
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

nitrate CONTAMINATION OF GROUNDWATER IS AN IMPORTANT ISSUE WHICH POSES A GREAT DANGER TO HUMAN LIVES [1]. nitrate MAY CAUSE GASTRIC CANCER BY REDUCING TO NITROSAMINES [2]. IN ADDITION, THE NITRITE REACTS WITH THE HEMOGLOBIN IN BLOOD AND CONVERTS THE HEMOGLOBIN INTO METHEMOGLOBINWHICH DOES NOT CARRY OXYGEN TO CELL TISSUES [3]. THEREFORE, REMOVAL OF nitrate FROM WATER RESOURCES IS A CHALLENGING PROBLEM. THE MOST COMMON CONVENTIONAL TREATMENT PROCESSES ARE REVERSE OSMOSIS (RO)[4], ION EXCHANGE (IE)[5] AND ELECTRO-DIALYSIS (ED)[6]. AS THESE METHODS ARE RELATIVELY COSTLY AND PRODUCE WASTE BY-PRODUCTS, IT IS IMPORTANT TO FIND ALTERNATIVES FOR nitrate REMOVAL [1].BIOLOGICAL METHODS, SUCH AS MICROALGAL TREATMENT, PROVIDE A PROMISING STRATEGY FOR nitrate BIOREMEDIATION FROM WATER RESOURCES WITHOUT SECONDARY POLLUTION. MICROALGAE CONSUME LARGE AMOUNTS OF nitrate THAT ARE CONVERTED INTO BIOMASS, THEREBY MAKING THESE SPECIES ATTRACTIVE FOR POLLUTION REDUCTION OF WATERS. IN THIS STUDY, WE USED CHLORELLA VULGARIS FOR nitrate REMOVAL USING BG11 MEDIUM UNDER 4000LUX LIGHT INTENSITY AT 27ºC. THIS ALGAE SPECIES WAS ABLE TO REDUCE NO3- FROM 1500PPM TO 52 PPM IN 3DAYS. FURTHERMORE, THE nitrate REMOVAL EFFICIENCY OF 96% AND BIOMASS CONCENTRATION OF 0.87GL-1 WERE OBTAINED. IN ADDITION, THE EFFECT OF BUFFER (HEPES) ON ALGAL GROWTH AND nitrate REMOVAL WAS INVESTIGATED. THE RESULTS SHOWED THAT BUFFER DOES NOT AFFECT ALGAL GROWTH AND nitrate REMOVAL EFFICIENCY. THE DATA SHOWED THAT CHLORELLA VULGARIS HAS HIGH CAPABILITY FOR nitrate BIOREMEDIATION.

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  75-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16034
 • دانلود: 

  7501
چکیده: 

nitrate is one of the major sources of nitrogen for the growth of plants. It is taken up by plant roots and transported to the leaves where it is reduced to nitrite in the. The main objective of this research was to investigate stimulatory effects of sodium nitrate, potassium nitrate, ammonia and urea on the production/generation of the nitrate reductase mRNA in Triticum aestivum plants. The plants were grown in standard nutrient solution for 21 days and then starved in a media without nitrate for seven days. Starved plants were stimulated with various concentrations of sodium nitrate, potassium nitrate, ammonia and urea, and the expression of nitrate reductase mRNA was analyzed by real-time PCR. Our results indicated that starvation caused significant decrease in the production of nitrate reductase mRNA in the plant leaf. Sodium and potassium nitrate were capable of restoring the production of nitrate mRNA in a dose-dependent manner, since 50 mM of each produced the highest level of the mRNA. The stimulatory effect of potassium nitrate was higher than sodium nitrate, while ammonia and urea did not show such activity. At low concentrations, sodium nitrate and potassium nitrate caused significant increase in the nitrate/nitrite mRNA production, whereas high concentrations of these salts suppressed the expression of this gene considerably.

آمار یکساله:  

بازدید 16034

دانلود 7501 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  573.2-586
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  136
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

نیترات از طریق سیستمهای انتقال از نوع LATS و HATS از عرض غشا پلاسمایی عبور می کند. سیستمهای انتقال LATS در غلظتهای بالای نیترات محیط (در حد میلی مولار) عمل نموده، در صورتیکه سیستمهای انتقال از نوع HATS در غلظتهای پایین نیترات در محیط (در حد میکرو مولار) فعالیت می کنند. ژنهای خانواده NRT2 مرتبط با سیستم انتقال القایی iHATS هستند که در میان اعضای این خانواده، ژنهای NRT2.1 و NRT2.2 با هم در جذب نیترات از محیط دخالت دارند ولی اهمیت ژن NRT2.1 از دیگری بسیار بیشتر بوده و فعالیت کامل این دو ژن بستگی به وجود ژن دیگری بنام NAR2 دارد. بنابراین با توجه به اهمیت این ژنها در جذب نیترات در مقادیر بسیار کم نیترات در محیط، در این تحقیق جهت درک بهتر مکانیسم جذب نیترات از طریق سیستم انتقال iHATS، از گیاه تراریخته تنباکو (Nicotiana plumbaginifolia) که قبلا ژن NRT2.1 بهمراه ژن NAR2 جداسازی شده از گیاه Arabidopsis thaliana و ژن نشانگر مقاوم به کانامایسین منتقل شده به آن، استفاده گردید و میزان جذب نیترات از محیط کشت توسط دو گیاه تراریخته و نوع وحشی تنباکو، در غلظتهای 10، 25، 50، 75 و 100 میکرو مولار نیترات در محیط کشت هیدروپونیک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در ساعات اولیه تقریبا در تمامی غلظتهای نیترات در محیط، جذب در گیاه نوع وحشی با تاخیر حدود 2 تا 3 ساعت انجام می گیرد ولی گیاه تراریخته از زمان اضافه شدن نیترات به محیط شروع به جذب نیترات می نماید و میزان جذب نیترات در گیاه تراریخته در غلظت 10 و 25 میکرو مولار نیترات در محیط بطور معنی داری (P<0.05) نسبت به گیاه نوع وحشی بیشتر بوده ولی با افزایش غلظت نیترات در محیط از 50 میکرو مولار تا 100 میکرو مولار، میزان جذب تفاوت معنی داری را در دو گیاه تراریخته و نوع وحشی نشان نمی دهد. وقتی میزان رشد گیاه در غلظت 50 میکرو مولار نیترات در محیط مورد بررسی قرار گرفت نتایج حاکی از عدم تفاوت معنی دار شاخصهای رشد (وزن تر، کلروفیل نسبی، طول ریشه و طول ساقه) بین دو گیاه تراریخته و نوع وحشی بود.

آمار یکساله:  

بازدید 136

دانلود 34 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  4-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  161
 • دانلود: 

  42
چکیده: 

غلظت نیترات در ابتدای فصل رشد در خاک فراوان است. در این صورت در طی فصل پاییز نیتروژن آلی به معدنی تبدیل شده در همین زمان نیز کود نیتروژنه به خاک اضافه می شود. استفاده مطلوب از این مقدار نیتروژن سودمند خواهد بود. به این منظور برخی ارقام گندم از نظر جذب و تحلیل نیترات در یک سری آزمایش به روش آبکشت به مورد بررسی قرار گرفت. گیاهچه ها در دو غلظت نیترات (صفر و یک میلی مولار) در دوره رشدی 26 روزه با هم مقایسه شدند. نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری از نظر میزان جذب نیترات بین ارقام گندم وجود دارد. ارقام آتیلا و یاواروس، که نیترات بیشتری را جذب کردند، تولید گیاهچه بزرگ تری نمودند، در حالی که ارقام فلات، استار و سراسری 11 که مقدار کمتری نیترات را جذب کرده بودند، گیاهچه کوچک تری به وجود آورند. بر اساس تفاوت ارقام از نظر توان گیاهچه، نتایج نشان داد که گروه اول ارقام آتیلا، چن آلتر، سراسری 20، یاواروس و سراسری 11 دارای کارایی فیزیولوژیکی بیشتری در استفاده از نیترات بودند. میزان ماده خشک تولید شده توسط ارقام این گروه با توجه به میزان نیترات جذب شده بیشتر بود. به طورکلی می توان گفت که تفاوت های ژنتیکی در جذب نیترات بین ارقام گندم ناشی از تغییر در اندازه گیاه و به ویژه سیستم ریشه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 161

دانلود 42 استناد 0 مرجع 3
litScript