نتایج جستجو

11071

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1108

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  17
تعامل: 
 • بازدید: 

  26
 • دانلود: 

  8
چکیده: 

به منظور ساخت نانوذرات سیلیکای آلی اصلاح شده (ORMOSIL) از روش میکروامولسیون استفاده شد. این نانوذرات با استفاده از سرفکتانت Aerosol-OT به دو حالت بدون رنگ و حاوی رنگ فلورسانت، ساخته شدند. ویژگی های نانوذرات ساخته شده شامل اندازه و بار سطحی بوسیله میکروسکوپ الکترونی عبوری و دستگاه Zetasizer بررسی شد. ...

آمار یکساله:  

بازدید 26

دانلود 8
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  26
 • دانلود: 

  9
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 26

دانلود 9
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  21
 • دانلود: 

  8
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 21

دانلود 8
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  76
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  40-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  505
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 505

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

WARHEIT D.B.

نشریه: 

MATERIALS TODAY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  32-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6455
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6455

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Visceral medicine

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  88-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  71
 • بازدید: 

  76
 • دانلود: 

  3411
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 76

دانلود 3411 استناد 71 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

GAO X. | YU L. | MACCUSPIE R.I.

نشریه: 

ADVANCED MATERIALS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  426-429
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3198
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3198

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

CSABA N. | GARCIA FUENTES M. | ALONSO M.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  140-157
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4850
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4850

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

THOMAS K.G. | KAMAT P.V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  888-898
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6375
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6375

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

CHRISTOFORIDIS G.A. | FRANK J.A. | LINDAU M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  56-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4122
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4122

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript