نتایج جستجو

618

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

62

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

CARLETON H.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  190
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  1730-1738
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5605
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5605

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

AIMS Microbiology

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  117-137
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2496
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2496

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  17
تعامل: 
 • بازدید: 

  259
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

استافیلوکوکوس آرئوس مقاوم به متی سیلین به عنوان یکی از مهم ترین عوامل عفونت های شدید در بیمارستان و جامعه در جهان شناخته شده است. در این تحقیق مقاومت به متی سیلین با سه روش، انتشار دیسک، آگار دایلوشن و PCR برای ژن mecA بررسی گردید. 17 سویه استافیلوکوکوس اورئوس از ناحیه حلق و بینی از پرسنل بیمارستان زابل جدا شد. ...

آمار یکساله:  

بازدید 259

دانلود 34
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

جمشیدیان محمود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  51
 • صفحات: 

  29-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  571
 • دانلود: 

  164
چکیده: 

زمینه و اهداف: افزایش مقاومت استافیلوکوکها در برابر متی سیلین از لحاظ اپیدمیولوژیک حایز اهمیت بسزایی است. محققین هر منطقه لازم است همواره میزان اشاعه این سویه ها را بویژه در بین کارکنان بیمارستانها مطالعه و نتایج را گزارش نمایند تا با چاره اندیشیهای لازم از سرعت انتشار آنها جلوگیری به عمل آید. مطالعه حاضر در جهت نیل به همین هدف انجام گردید.روش بررسی: در این مطالعه جمعا تعداد 70 سویه استافیلوکوک جدا شده از نمونه های مختلف کلینیکی از آزمایشگاههای بیمارستانهای سطح شهر اهواز جمع آوری گردید. سویه های استافیلوکوک به روشهای بیوشمیایی تعیین هویت گردیدند که 40 سویه از آنها کوآگولاز مثبت و 30 سویه دیگر کوآگولاز منفی بودند. تمامی سویه ها به روش کربی - بوئر (Kirby-Baur) با دیسک متی سیلین تعیین حساسیت گردیدند.یافته ها: نتایج بررسی نشان داد که 23 مورد (32.85 درصد) از استافیلوکوکها نسبت به متی سیلین مقاوم هستند. این تعداد به ترتیب به 15 مورد (37.5 درصد) کوآگولاز مثبت و 8 مورد (26.67 درصد) کوآگولاز منفی تعلق داشت.نتیجه گیری: این بررسی همچنین نشان داد که میزان اشاعه استافیلوکوکهای مقاوم به متی سیلین در منطقه اهواز در مقایسه با برخی دیگر از نقاط ایران و جهان نسبتا بالاست.

آمار یکساله:  

بازدید 571

دانلود 164 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  71-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  639
 • دانلود: 

  207
کلیدواژه: 
چکیده: 

استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین methicillin-resistant Staphylococcus aureus (mrsa) علت اصلی و شناخته شده عفونت های بیمارستانی است (1). عفونت هایی که پس از 48 ساعت از پذیرش بیمار در بیمارستان کسب می شوند و امروزه با عنوان Health care-associated mrsa (HA-mrsa) مشخص میشوند. از طرف دیگر در طول دهه اخیر گزارشات متعددی از عفونت ناشی از mrsa را در بیمارانی داشتیم که ارگانیسم ظرف 48 ساعت اولیه پذیرش در بیمارستان از آنها جدا شده بود (4-2). این موارد در حقیقت Community-associated mrsa (CA-mrsa) هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 639

دانلود 207 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  206-212
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  36020
 • دانلود: 

  14939
چکیده: 

Background: To characterize and compare the epidemiological and microbiological aspects of community and healthcare-associated mrsa (CA-mrsa, and HA-mrsa) cases in Iran, this prospective cohort study was conducted from January to December 2008 in seven hospitals.Patients and methods: Staphylococci were isolated from 109 hospitalized patients. mrsa isolates were classified into HA-mrsa and CA-mrsa based on clinical features.Antibacterial susceptibility patterns of the isolates to eight antibiotics routinely used to treat infected patients were determined according to standard agar dilution methods.Staphylococcal Cassette Chromosome mec (SCCmec) type of isolates and their correlation with antimicrobial susceptibility patterns in CA and HC isolates were determined.Results: Of 109 isolates, 15 (13.7%) were community-associated and 94 (86.3%) were healthcare-associated mrsa.The most frequent SCCmec types in the studied hospitals were SCC mec type I (56.9%) and type II (22%). Relatively high resistance (>60%) of the mrsa to the seven tested antibiotics including: ciprofloxacin, trimethoprimsulfamethoxazole, clindamycin, rifampin, erythromycin, tetracycline and doxycycline were noticed.Conclusion: To our knowledge, this is the first time that the analysis of SCCmec type is carried out in Iran according to the clinical criteria. Difference in the prevalence of HC-mrsa and CA-mrsa based on the clinical and epidemiological features may indicate the need for revisiting the classification of mrsa. The high prevalence of multidrug resistant mrsa could be as a result of the excessive use of antibiotics in the hospitals. Therefore, periodical assessment of antibacterial susceptibility patterns of the mrsa strains is warranted.

آمار یکساله:  

بازدید 36020

دانلود 14939 استناد 455 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ALBRICH W.C. | HARBARTH S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  289-301
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6107
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6107

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

WANNET W.J.B. | HECK M. | PLUISTER G.N. | SPALBURG E.

نشریه: 

EUROSURVEILLANCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  484-484
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4768
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4768

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS AND OTHER STAPHYLOCOCCI ARE AMONG THE MOST IMPORTANT PATHOGENIC BACTERIA WITH SIGNIFICANCE INNOSOCOMIAL INFECTION AND PUBLIC HEALTH, WHICH USUALLY INHABIT SKIN AND MUCUS MEMBRANES OF HUMANS AND WARM-BLOODEDANIMALS. DUE TO THE INCREASING TENDENCY OF KEEPING PET ANIMALS IN URBAN AREAS, THE RISK OF TRANSMISSION OF MICROORGANISMSLIKE STAPHYLOCOCCI FROM ANIMALS TO HUMANS AND VICE VERSA HAS INCREASED. ...

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
نویسندگان: 

نشریه: 

FRONTIERS IN MICROBIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  2221-2246
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  5163
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5163

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
litScript