نتایج جستجو

14414

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1442

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4 (پی در پی 64)
 • صفحات: 

  363-368
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  941
 • دانلود: 

  193
چکیده: 

سابقه و هدف: سیستم های رتبه بندی برای تصمیم گیری در مورد اولویت ها و ارزیابی عملکرد یک واحد مراقبت ویژه کودکان بسیار مفید هستند. از جمله سیستم هایی که می توان به آن اشاره کرد معیارهای PRISM - III و PIM هستند که امروزه در اکثر مراکز مراقبت های ویژه کودکان جهت ارزیابی کیفی و کمی عملکرد آن مرکز استفاده می شوند. هدف از این تحقیق تعیین پیش آگهی بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه کودکان بیمارستان مفید بر اساس سیستم های رتبه بندی PRISM-III و PIM و مقایسه این دو سیستم با هم است.مواد و روش ها: این مطالعه یک مطالعه توصیفی بود. نحوه نمونه گیری به روش سرشماری و بر روی 121 بیمار که از آذر 1384 تا اردیبهشت 1386 در واحد مراقبت های ویژه بیمارستان کودکان مفید بستری شده بودند، صورت گرفت. اطلاعات دموگرافیک و معیارهای ارزیابی سیستم های رتبه بندی PRISM و PIM در فرم های اطلاعاتی ثبت شد. پس از تکمیل فرم های اطلاعاتی، آنالیز آماری با استفاده از آزمون های Chi square، t-test،Regression  و ANOVA به وسیله نرم افزار SPSS صورت گرفت.یافته ها: 54% بیماران پسر و 46% دختر بودند و بیش ترین علت منجر به بستری در PICU دیسترس تنفسی و بیماری های مغزی بوده است. سپتی سمی به تنهایی بیش ترین علتی بود که منجر به مرگ و میر شــده بــود. در بین بیماران تحت مطالعه مرگ و میر واقعی 33% بود. متوسط امتیاز PRISM-III، 7.57 بود. سیستم PRISM از حساسیت 80% و ویژگی 75% جهت مشخص نمودن مرگ و میر برخوردار است. هم چنین بر طبق منحنی Roc مشخص شد که معیار PRISM از ارزش و قدرت زیادی در تعیین پیش آگهی بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان مفید برخوردار است و هر چه امتیاز بیماران در این سیستم افزایش یابد احتمال مرگ و میر نیز افزایش می یابد.نتیجه گیری: از این مطالعه نتیجه می گیریم که با استفاده از سیستم های رتبه بندی PRISM-III و PIM در روز اول بستری در بخش مراقبت های ویژه کودکان میتوان میزان مرگ و میر کودکان را پیش بینی نمود و با اصلاح و درمان به موقع فاکتور های موثر در این سیستم های رتبه بندی از عوارض مهلک پیشگیری نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 941

دانلود 193 استناد 0 مرجع 14
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  122-129
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19
 • دانلود: 

  10
چکیده: 

پیش زمینه و هدف: استفاده از مدل های امتیازبندی مختلف جهت ارزیابی کیفیت عملکردی مراقبت های ویژه (ICU)، پیش بینی هزینه های مراقبت های ویژه و تجهیزات لازم جهت بیمار انجام می گیرد. سیستم های مختلفی تاکنون معرفی شده اند که مزایا و معایبی نسبت به هم دارند. در مطالعه حاضر به مقایسه Simplified Acute Physiology Score-III(SAPS-III) و mortality Probability Model-III(MPM-III) پرداخته شد. مواد و روش کار: مطالعه مقطعی حاضر، بر روی 240 بیمار که به علل غیرتروما بستری شده در ICU بیمارستان الزهرا (س) در سال 95-1394 انجام گرفت. اطلاعات بیماران شامل مشخصات دموگرافیک، میانگین فشار سیستولی، دیاستولی و شریانی، نبض، تعداد تنفس، تب، GCS، شمارش لکوسیتی، هماتوکریت، بیلیروبین، کراتینین، آنالیز گاز شریانی و وجود بیماری زمینه ای از پرونده بیمار جهت محاسبه MPM-III و SAPS-III استخراج و مقایسه شد. یافته ها: مطالعه حاضر بر روی 240 بیمار غیرترومایی انجام گرفت. قدرت تشخیص (discrimination) تست MPM-III در نقطه برش 17/0 برابر با 83/0(898/0-765/0: CI95%، 001/0P<)، حساسیت و اختصاصیت این تست در پیش بینی مرگ و میر به ترتیب 82 درصد و 73 درصد می باشد. در بیماران غیرترومایی بر اساس سیستم امتیازبندی SAPS-III قدرت تشخیص (discrimination) در نقطه برش 5/48 برابر با 78/0(001/0P<، 84/0-72/95: 0%CI)، حساسیت 83 درصد و اختصاصیت 70 درصد به دست آمد. مدت زمان بستری در ICU (002/0 و 028/0P=) و مدت زمان انتوباسیون (001/0>و 001/0P=) ارتباط مستقیمی با مرگ و میر در هر دو سیستم امتیازبندی داشت اما کل مدت بستری (002/0P=) فقط در SAPS-III معنادار شد. بحث و نتیجه گیری: مقایسه دو سیستم امتیازبندی SAPS-III و MPM-III در بیماران غیرترومایی، قدرت تشخیصی بالاتری را برای MPM-III نشان داد. همچنین بررسی ها نشان داد که مرگ و میر در سیستم امتیازبندی MPM-III به مدت زمان بستری در ICU و انتوباسیون بستگی دارد درحالی که در سیستم SAPS-III علاوه بر موارد فوق کل مدت زمان بستری نیز موثر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 19

دانلود 10 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  522
 • صفحات: 

  350-356
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  88
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

مقدمه: بخش مراقبت های ویژه، از جمله مهم ترین بخش های بیمارستانی به شمار می رود و در همین راستا، سیستم های امتیازبندی متنوعی به ارزیابی وضعیت بیمار و پیش بینی نتیجه ی بستری در Intensive care unit (ICU) پرداخته اند که هر یک نقاط قوت و ضعفی داشته اند و منجر به معرفی سیستم های جدید شده اند. مطالعه ی حاضر، با هدف مقایسه ی دو سیستم امتیازبندی mortality probability model-III (III-MPM) و Simplified acute physiology score-III (SAPS-III) انجام شد. روش ها: مطالعه ی حاضر، از نوع مقطعی بود و بر روی 200 بیمار بستری در ICU به علت تروما در سال های 95-1394 انجام شد. داده ها شامل مشخصات دموگرافیک، میانگین فشار خون سیستول، دیاستول و شریانی، نبض، تعداد تنفس، تب، Glasgow coma scale (GCS)، تحلیل گاز شریانی، شمارش لکوسیتی، هماتوکریت، سطح بیلی روبین و کراتینین، نوع بستری و وجود بیماری زمینه ای از پرونده ی بیماران استخراج شد و امتیاز MPM-III و SAPS-III محاسبه و مقایسه گردید. یافته ها: سیستم MPM-III در نقطه ی برش 13/0، قدرت تشخیصی (Discrimination) 935/0 (89/0-97/0: Confidence interval یا CI 95 درصد، 001/0 > P) و به ترتیب حساسیت و ویژگی 87 و 84 درصد داشت. همچنین، سیستم SAPS-III در نقطه ی برش 13/0، قدرت تشخیصی (Discrimination) 77/0 (001/0 > P، 85/0-69/0: CI 95 درصد)، حساسیت 80 درصد و ویژگی 68 درصد داشت. بر اساس سیستم امتیازدهی MPM-III و SAPS-III، مدت زمان بستری در ICU (001/0 = P برای هر دو سیستم) و مدت زمان اینتوباسیون (001/0 > P برای هر دو سیستم) ارتباط معنی داری با مرگ و میر داشتند. زمان کل بستری (001/0 > P) فقط با مرگ و میر بر اساس سیستم SAPS-III ارتباط داشت. نتیجه گیری: سیستم امتیازبندی MPM-III نسبت به SAPS-III قدرت تشخیصی بالاتری دارد. همچنین، نرخ مرگ و میر بر اساس هر دو سیستم، ارتباط مستقیمی با تعداد روز بستری داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 88

دانلود 34 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسنده: 

محمودی سیدمصطفی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  60
 • دانلود: 

  9
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 60

دانلود 9
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  3-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5317
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5317

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6480
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6480

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  21-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  176
 • دانلود: 

  127
چکیده: 

مقدمه و اهداف: شرایط بحرانی همه گیری این بیماری ممکن است تاثیرات متفاوتی بر میزان و روند مرگ و میر سایر افراد جامعه داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین روند مرگ و میر قبل و بعد از شروع بحران کرونا در شهرستان جهرم انجام شد. روش کار: این مطالعه بصورت توصیفی و از طریق آنالیز دوباره ی داده های گواهی فوت طی سال های 1395 تا 1399 انجام شد. متغیر های مورد مطالعه براساس یک چک لیست از میان داده های سیستم ثبت مرگ جمع آوری شد. یافته ها: در مجموع طی سال های مطالعه 3785 مورد مرگ اتفاق افتاده بود که 2250(59. 5 درصد) مرگ در مردان و بقیه در زنان بود. میانگین سالیانه تعداد مرگ قبل از اپیدمی کرونا 701 مورد و بعد از رخداد کرونا 981 مورد بود. بیشترین تغییرات میزان مرگ مربوط به گروه سنی بالای 70 سال بود. بیماری های قلبی عروقی، آنفارکتوس مغز و سرطان ها به ترتیب سه علل عمده مرگ و میر قبل از اپیدمی و بیماری های قلبی عروقی، کووید-19و بیماری های عروق مغزی شایع علت مرگ و میر و بعد از اپیدمی بود. بعد از بحران کرونا علت فوت تصادفات جاده ای و سرطان ها به ترتیب 32. 60و 48. 61 درصد کاهش و بیماری تنفسی شبه آنفلوآنزا 110. 25درصد افزایش یافته بود. نتیجه گیری: میانگین تعداد مرگ رخ داده بعد از وقوع اپیدمی کووید-19در مقایسه با قبل از اپیدمی39. 9 درصد افزایش داشته است. بیماری های قلبی عروقی نخستین و شایع ترین علل مرگ و میر قبل و بعد از اپیدمی کرونا بود.

آمار یکساله:  

بازدید 176

دانلود 127 استناد 0 مرجع 18
نویسندگان: 

KHOSRAVI A. | TAYLOR R.

نشریه: 

POPULATION HEALTH METRICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5682
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5682

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

CUTLER D. | DEATON A. | LLERRAS MUNEY A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  97-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3230
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3230

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  351-354
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2845
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

پیوند کلیه مهم ترین درمان انتخابی برای بیماران نارسایی کلیه در مراحل آخر می باشد که کیفیت زندگی این بیماران را بهبود بخشیده است. علی رغم تمامی پیشرفت های ایجاد شده در زمینه پیوند کلیه، همچنان مرگ افراد گیرنده پیوند به عنوان یک مشکل مطرح است. در مورد میزان بقا و علل مرگ این بیماران مطالعات متعددی صورت گرفته که نتایج گوناگونی دربرداشته است. در این مطالعه به بررسی علل مرگ و میزان بقای 207 بیمار که از فروردین 1372 تا خرداد ماه 1375در بیمارستان شریعتی تهران تحت عمل پیوند کلیه قرار گرفته بودند، پرداختیم.تعداد کل بیمارانی که در طی این مطالعه فوت کردند 18 نفر بود که علل مرگ آنها شامل 5 مورد علل عفونی (27.8%)؛ 5 مورد ضایعات دستگاه اعصاب مرکزی (27.8%) (CNS) و 4 مورد بیماری های قلبی عروقی (22.2%) بود. درصد بقای یکساله %94، دو ساله %93 و سه ساله %91 تعیین شد.در مطالعه حاضر بیماری های قلبی عروقی بر خلاف اکثر مطالعات انجام شده در دنیا در رده اول علل مرگ قرار نمی گیرند که شاید به دلیل سن کمتر بیماران پیوند شده در این مطالعه نسبت به مطالعات مشابه در دنیا باشد همچنین در این مطالعه بدخیمی به عنوان علت مرگ گزارش نشده است در حالی که بدخیمی ها به عنوان یکی از شایع ترین علل مرگ این بیماران در سایر نقاط دنیا گزارش شده اند، شاید دوز کمتر داروهای ایممونوساپرسیو، تعداد کم بیماران و مدت زمان کم پیگیری آنها توجیهی برای این تفاوت باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2845

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
litScript