نتایج جستجو

1013

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

102

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  133-145
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  99
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

مهم ترین عامل بررسی مناطق خندقی وقوع فرسایش و تخریب زیاد خاک است. با توجه به اهمیت بررسی خندق ها هدف از این مطالعه بررسی خندق های واقع در جنوب شهرستان فسا و شمال شهرستان داراب می باشد. خندق های واقع در این دو منطقه از نظر ابعاد با یکدیگر متفاوت هستند به طوری که خندق های واقع در جنوب شهرستان فسا دارای ابعاد بزرگ تری در مقایسه با خندق های واقع در شمال شهرستان داراب می باشد. برای این منظور ویژگی های مورفومتری خندق ها که شامل طول، عرض، عمق و ارتفاع می باشد اندازه گیری شد. همچنین به منظور بررسی ارتباط بین ویژگی مورفومتری خندق و ویژگی های خاک پارامترهای سدیم، پتاسیم، منیزیم، روی، کلر، آهن، منگنز، کربن آلی و بیکربنات اندازه گیری شد. نتایج حاصل از رگرسیون خطی چندگانه نشان داد که حجم خندق با عمق خندق ارتباط مستقیم و با میزان مواد آلی رابطه معکوس دارد. بنابراین با کاهش میزان مواد آلی در خاک فرسایش آبی در منطقه افزایش می یابد و زمینه برای فرسایش خندقی که پیچیده ترین و مخرب ترین نوع فرسایش آبی است، فراهم می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 99

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  244-258
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  91
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

این پژوهش با هدف انجام مطالعات مورفومتری، بررسی ارتباطات هندسی بین آن ها، در دو کاربری مرتعی و کشاورزی انجام شده است. در ابتدا، ویژگی های هندسی و توپوگرافی 120 آبکند در بخش نیمه خشک استان شامل عرض بالا، عمق، عرض پایین، ارتفاع بالاکند، همچنین، ویژگی های سطح حوزه آبخیز آبکندها شامل میزان پوشش سطحی و خاک لخت به وسیله پلات-های یک متر مربعی به همراه نمونه های ترکیبی خاک از سطح حوزه آبخیز و دیواره آبکند ها برداشت شد. بر نمونه های خاک آزمایش های فیزیکی و شیمیایی از قبیل بررسی بافت خاک، مواد آلی، آهک کل و فعال، هدایت الکتریکی، اسیدیته، سدیم، منیزیم و کلسیم در آزمایشگاه انجام شد. نتایج بررسی روابط مورفومتریک آبکندها نشان داد که نسبت عرض بالا به عمق آبکندهای کشاورزی و مرتعی به ترتیب برابر با 2. 1 و 1. 5 بوده، نسبت عرض بالا به طول به-ترتیب در کاربری کشاورزی و مرتعی برابر با 0. 41 و 0. 57 به دست آمد که در نتیجه آبکندهای مرتعی کشیدگی بیشتری داشته اند. رابطه معکوس نمایی بین شاخص های فوق با شیب نشان داد که عوامل توپوگرافی بر شکل نهایی آبکندها تاثیرگذار بوده است. شاخص عرض پایین به عرض بالا به ترتیب در آبکندهای کشاورزی و مرتعی برابر با 0. 33 و 0. 30 و شکل مقطع های عرضی به ترتیب ذوزنقه و V بوده است. نتایج همچنین نشان داد که عامل شیب 14 درصد از تغییرات مساحت مقطع های عرضی را تبیین کرده، رشد عرضی آبکندها در کاربری های کشاورزی و مرتعی به ترتیب 84 و 73 درصد از تغییرات حجم فرسایش را تبیین کرده است و عوامل با تاثیر مثبت بر تغییر حجم فرسایش آبکندی میزان ماسه در خاک سطحی، کاربری و شیب بودند. آبکندهای مورد مطالعه در هر دو کاربری دارای بعد فراکتال متوسط 1. 08 بوده-اند و به صورت خطی با افزایش طول و به صورت توانی با افزایش حجم آبکندها افزایش یافته است. توان مساحت در قاعده هک در آبکندهای کشاورزی و مرتعی به ترتیب برابر با 0. 50 و 0. 54 بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 91

دانلود 40 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  404
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

دوشکلی جنسی، از موضوعات مهم و مورد علاقه زیست شناسان بوده که در اثر فشار انتخاب طبیعی روی افراد یک جنس بر اساس سیستم جفت گیری، تفاوت اکولوژیکی افراد و فشار انتخاب طبیعی روی صفات وابسته به تولید مثلی ایجاد می شود. این مطالعه با هدف بررسی دوشکلی جنسی ماهیP. cyrius در رودخانه تجن با استفاده از روشهای ریخت سنجی سنتی و هندسی انجام گردید. لذا بدین منظور40عدد ماهی P. cyrius (20نر، 20 ماده) از رودخانه تجن صیدو سپس31ویژگی ریخت سنجی مطلق اندازه گیری و27ویژگی ریخت سنجی نسبی محاسبه گردید. جهت مقایسه ریخت سنجی هندسی نیز از دید جانبی، پشتی وشکمی عکس برداری و 20 لندمارک جانبی، 19لندمارک شکمی و 12لندمارک پشتی تعیین و توسط نرم افزارtpsDig2 بر روی تصاویر دوبعدی رقومی گردید. سپس داده های استخراج شده مورد تحلیل پروکراست قرار گرفت. نتایج بدست آمده از ریخت سنجی سنتی و هندسی توسط آزمون های آماری چند متغیره تحلیل تابع افتراقی، تحلیل مولفه های اصلی و تست تی مستقل، مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تفاوت معنی داری را در ویژگی های ریخت سنجی نسبی، دید پشتی، جانبی وشکمی بدن در بین جنس نر و ماده از خود نشان دادند. با توجه به نتایج بدست آمده جنس نر در گونه P. cyriusدارای طول کل، عرض بدن، ارتفاع سر و طول قائده باله پشتی و مخرجی بزرگتری نسبت به جنس ماده بود در مجموع نتایج ریخت سنجی سنتی و هندسی این پژوهش، تا حد زیادی یکدیگر را تایید نمودند.

آمار یکساله:  

بازدید 404

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

CADRIN S.X.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  91-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4437
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4437

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  41
 • صفحات: 

  31-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  466
 • دانلود: 

  266
چکیده: 

زمین لغزش کبیرکوه یکی از حوادث کاتاستروفیک بوده که باعث ریزش دامنه ی کبیرکوه، سدکنندگی مسیر رودخانه ی سیمره و اشکال ژئومورفولوژیکی زیادی در منطقه گردیده است. زمین لغزش مذکور در زاگرس چین خورده و 5 کیلومتری جنوب شهر پلدختر بین استان های ایلام و لرستان اتفاق افتاده است. هدف از این پژوهش بررسی شاخص های مورفومتری زمین لغزش شامل؛ عرض سطح گسیختگی( )، طول توده جابه جا شده( )، طول سطح گسیختگی( )، عرض توده جابه جا شده( )، عمق سطح گسیختگی( )، عمق توده جابه جا شده( ) زمین لغزش مورد مطالعه است. همچنین ضریب تغییر شکل عرضی ( / )، نسبت بین عمق و طول سطح گسیختگی(/ )، ضریب تغییر شکل ( / ) و حجم (V) زمین لغزش مورد بررسی قرار می-گیرد. برای این کار از نرم افزارGlobal Mapper11، و مدل رقومی ارتفاعی همراه با نقشه های توپوگرافی 50000/1 منطقه استفاده شده است. از نرم افزارهای 10 Surfer وArcGis 9. 3 نیز برای تهیه و تولید داده ها و اطلاعات جدید استفاده شده است. بر اساس تجزیه و تحلیل این شاخص ها،: برابر با 5/15 کیلومتر،: 06/16 کیلومتر،: 5/15 کیلومتر،: 300 متر،: 300 متر، /: 50/0، /: 67/51، /: 03/26 و حجم 3908200970 مترمکعب می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 466

دانلود 266 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  145-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21806
 • دانلود: 

  20861
چکیده: 

Background: morphometric measurements are important for identification in forensicmedicine. Gender is one of the important components of identity. Many studies have reportedthat hyoid bone can be used for sex estimation but this claim must be verified in differentpopulations. Methods: We evaluated 372 hyoid bones of 15 to 87 years old Iranian people who had avalid identity certification. Nine anthropometric indices of hyoid bone were measured andinvestigated in this regard. Computerized tomography scan was done after fixation of dissectedtissue in formalin. Logistic regression analysis was performed. The cut-off point (ROC) anddiscriminative formula were determined. Results: In this study, hyoid bones of Iranian bodies were studied, of which 217 were maleand 155 were female cases. The length of the hyoid body, great left horn length, angle betweenright great horn and left great horn with body of hyoid are associated with sex determination. Conclusion: Hyoid bone in male is generally larger than in females. The result indicate that thehyoid bone morphometry with a high degree of accuracy can determine the sex. Discriminantformula was determined for hyoid bone.

آمار یکساله:  

بازدید 21806

دانلود 20861 استناد 0 مرجع 444
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2 (SERIES NO. 2)
 • صفحات: 

  93-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16114
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

In the study 127 specimens of Silurus glanis were caught, monthly, by means of gill net and cast nets. All specimens were studied and measured for 19 morphological features including total length, standard length, …. Also, to study diet the digestive system each specimen was removed from adomen, through anatomical dissection and was fixed by formalin. The hard radius of pectoral fin was removed, in order to determin the age, and it was found that the fish in this set belong the age group 1+7+ and fish at age 3-4 are the most abundant ones. The average, of weight was (906.60) with standard deviation (777.04), and the average of fish total length with standard deviation 10.21 was 48.55 and length-weight relation was obtained using regression model. There was a meaningful cooperation between total length and (body) weight. (P<00.1) but there was no meaningful cooperation between weight age and length-age. The average of stomach indicator: (272.43) intestine indicator: (51.26) and growth correlation (602.91). There were food elements in fish s (silurus glanis) digestive system including frogs, crustacean, insects, water plants, mice, different kinds of fish and aquatic birds. The most frequent food was related to kind of teleost (56.66%) and the least frequent food was related to mice, aquaic birds and plants (3.12%). The obtained results show that the indicator of intestine length to the body length, was calculated less than 1 indicating that Silurus glanis in Chamkhaleh River is carnivorous.

آمار یکساله:  

بازدید 16114

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

GALEN MEDICAL JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7961
 • دانلود: 

  3809
چکیده: 

Background: This study aimed to determine the normal dimensions of the mitral annulus (MA) in Iranian population. Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted using 88 fresh hearts of male and female cadavers for six months in Mashhad, Iran. Normal data were determined by measuring the exact dimensions of the MA in fresh hearts of patients who had died of non-cardiac causes and considering some parameters such as age, gender, stature, and weight. Images of the valves and leaflets were prepared by marking the anterior (A2, midpoint of anterior) and posterior areas of P1, P2, and P3 using a needle. To analyze the data, SPSS version 16 was used. Results: The means of anatomic area, anatomic perimeter, inter-commissural distance, A2-P1, A2-P2, A2-P3, Base-P1, Base-P2, Base-P3, and Base-A were 14± 1. 28, 8. 3± 1, 2. 7± 0. 42, 2. 27± 0. 37, 2. 3± 0. 43, 2. 06± 0. 35, 1. 66± 0. 43, 1. 2± 0. 97, 1. 5± 0. 66, and 3. 2± 0. 52, respectively. Comparison of the age groups regarding valve leaflets showed that Strut-P1 and Base-P2 were significantly different. Comparison of the valve leaflets and sub-valve indicators between the two genders reflected no significant differenc-es. Age groups differed significantly in terms of Strut-P1 and Base-P2 (P=0. 004 and P=00. 1, respectively). Conclusions: A2-P3, A2-P1, anatomic perimeter, and anatomic area were found to be related to gender. A2-P1 and A2-P2 and some leaflet indicators such as Strut-P1 and Base-P2 were associated with age, whereas Base-P2 was affected by body mass index.

آمار یکساله:  

بازدید 7961

دانلود 3809 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18653
 • دانلود: 

  29743
چکیده: 

Objectives: To examine the craniofacial morphologic features of children with celiac disease and to investigate the presence of specific features in this disease. Methods: Totally 100 celiac patients between the ages of 3 and 17 years who were diagnosed with celiac disease by biopsy and 100 healthy age-and sex-matched children were included in the study. Photographs of the children were taken using a SLR digital camera by one and the same person at a natural head position. The parameters specified on the photograph were measured with ImageJ 1. 50b software. Twenty eight landmarks were identified on the photos. Using these landmarks, 41 distances and 5 angles were measured. Thirty eight anthropometric ratios were calculated. Results: Twenty seven distances, 1 angle and 9 ratios were determined shorter; 3 distances, 2 angles and 7 ratios were determined larger in patients with celiac disease compared with the healthy individuals. These differences were statistically significant. Conclusions: There were significant alterations in some craniofacial morphometric parameters in children with celiac disease when compared with healthy controls. However, since the data is limited, a clear conclusion could not be achieved about a morphological feature directly associated with celiac disease in children. Further prospective studies with longer follow-up periods are warranted to determine the effects of celiac disease on craniofacial morphological measurements.

آمار یکساله:  

بازدید 18653

دانلود 29743 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KOHLHASE C. | MAXEINER H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  134
 • شماره: 

  2-3
 • صفحات: 

  93-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5996
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5996

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript