نتایج جستجو

2254

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

226

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

HAFER R.W.HASLAG | JONES J.H. | GARETT -

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  54
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  11141
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11141

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  223-232
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  389
 • دانلود: 

  155
چکیده: 

برای بررسی تاثیر استفاده از گونه وحشی به عنوان پایه در گیاهان پیوندی بر تحمل به شوری گوجه فرنگی رقم مانی میکر، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه سطح مختلفی از شوری حاصل از کلرید سدیم با غلضت های صفر، 40 و 80 میلی مولار به همراه محلول هوگلند در شرایط کشت هیدروپونیک با بستر پرلایت درگلخانه هیدروپونیک گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز صورت گرفت، که در این آزمایش گوجه فرنگی زراعی رقم مانی میکر به عنوان یک رقم حساس به شوری (پیوندک) با پیوند روی دو اکسی شن از گونه وحشی پمپینلیفولیوم (پایه) و به همراه رقم مانی میکر بدون پیوند و نیز گیاهان خودپیوندیمانی میکر مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که افزایش شوری تاثیر منفی بر میزان سطح برگ و عملکرد و تعداد کل میوه برداشتی از گوجه فرنگی مانی میکر داشته است که در این میان مانی میکر پیوندی روی پایه های پمپینلیفولیوم بهترین عملکرد را در شرایط مختلف شوری از خود نشان دادند. همچنین در بالاترین غلظت شوری کمترین مقدار سدیم در ترکیبات پیوندی پمپینلیفولیوم مشاهده گردید. استفاده از پایه های پیوندی گونه پمپینلیفولیوم نسبت به گیاهان غیر پیوندی و خود پیوندی رقم مانی میکر در شرایط شوری نتایج بهتری را نشان داد و در شوری 80میلی مولار کلرید سدیم در مقایسه با گیاهان غیر پیوندی 69% افزایش عملکرد داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 389

دانلود 155 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Salehi Asfiji Noorullah

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  45-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5752
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background and Aim: All the problems of a conventional economy are rooted in something real (not real) called inflation. So that even the problems of stagflation, poverty, class divide and unemployment go back to inflation. As a result, it seems that this fact is born of a false credit. As long as this is wrong in the economy, these problems exist. Of course, this seems to be the definition of money in the economy. Materials and Methods: The hard core of Islamic economics is money. In this research, the jurisprudence of money in Islamic economics is analyzed. To explain this in detail, it is necessary to analyze the following: 1. The role of credit in the economy: money is a concept of credit (such as meters and kilograms that are credit but have a real origin). The result is not money, goods, capital, wealth of the individual and society. Its ownership is public. Which is necessary and obligatory to circulate in the economy in the form of good loans. 2. Analyzing the concept of tax and ownership in Islamic economics 3. The position and role of money in economics (explanation of 4 theories) It seems that in Islamic jurisprudence, money is property (only and only consumer value). But it has no tax (exchange value). But also has ownership. It has credit ownership. In order to maintain the principle of ownership in society, it is necessary to consider money as credit ownership. The principle of ownership is violated when money is considered otherwise. Ethical considerations: In all stages of writing the present study, while respecting the originality of the texts, honesty and trustworthiness have been observed. Findings: money is a tool for measuring value. But the means of exchange is not money (in conventional economics, money is considered the medium of exchange). The means of exchange is consciousness. This is the key to the jurisprudence of money in Islamic economics. In other words, what creates the exchange is not money. It is consciousness. In other words, what transmits value is the awareness of economic agents. Awareness of economic agents that they are exchanging the same values. In other words, a condition is necessary for the formation of money exchange. But the condition is not enough. A sufficient condition is the exchange of consciousness. If consciousness is removed, exchange will not take place. That is, with money alone, exchange does not take place. It is in spite of economic awareness that exchange takes shape. Awareness is the missing link in economics. In other words, in economics, the role of the observer has been ignored. Observers who exchange views with each other. Conclusion: Exchange is not formed without awareness. Exchange is not formed by removing consciousness. This is a very accurate point. The instrument that plays the role of measuring value must be different from the instrument that plays the role of transmitting value. It is a means of measuring the value of money. But it is a means of transmitting the value of consciousness. With this kind of look at money in economics, money can never be made.

آمار یکساله:  

بازدید 5752

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
عنوان: 
نویسندگان: 

رضوانی محسن | جهرمی میلاد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  دفتر 75 (3)
 • صفحات: 

  11-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1140
 • دانلود: 

  408
چکیده: 

رشوه از جمله مفاسد اخلاقی و بلایای بزرگ اجتماعی است که منشای سودجویی، پلیدی، ظلم و بی عدالتی، پایمال شدن حقوق دیگران و سبب به وجود آمدن جو بی اعتمادی در جامعه می گردد. رشوه ممکن است به صورت مالی، فعلی یا قولی باشد. نظر مشهور میان فقهاء این است که متعلق رشوه مال است، اما سوالی که مطرح است این است که آیا فعل و قول می تواند متعلق رشوه قرار گیرد؟ برخی از فقها قایل به تعمیم آن شده اند و بعضی دیگر فقط رشوه مالی را حرام دانشته اند، اما مشهور در این مورد نظر خاصی ابراز نکرده اند. آنچه دراین مقاله مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد، تعمیم یا عدم تعمیم رشوه به فعل و قول، بررسی اقوال فقهای موافق و مخالف در این مورد و در نهایت بیان نظریه مختار که حرمت رشوه غیرمالی اعم از قول و فعل و تفصیل میان رشوه عملی (فعلی) و رشوه قولی در مسوولیت مدنی و کیفری و عدم آن است.

آمار یکساله:  

بازدید 1140

دانلود 408 استناد 2 مرجع 1
عنوان: 
نشریه: 

نامه مفید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  73 (نامه حقوقی)
 • صفحات: 

  105-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  980
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

اسکناس حکایت از مال ندارد، بلکه به منزله مال است و از این رو، بی تردید باید آن را عین به شمار آورد. همچنین به رهن گذاردن اسکناس (پول) توسط بدهکار به طلبکار خویش امری غیر معقول نیست و چه بسا این عمل هم برای راهن (بدهکار)، هم برای مرتهن (بستانکار) و حتی برای دیگری سودمند باشد بدون آنکه دادن اسکناس (پول) پرداخت بدهی تلقی گردد بلکه وثیقه طلب قرار می گیرد. تخطی مرتهن از مفاد عقد رهن اسکناس، او را در برابر راهن به خاطر تخلف از مفاد عقد و امانت مسوول خواهد کرد و البته شکل این مسوولیت را باید در نوع عمل انجام شده توسط مرتهن جستجو کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 980

دانلود 87 استناد 1 مرجع 6
نویسندگان: 

قنادان محمود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  135-162
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  972
 • دانلود: 

  457
چکیده: 

مفاهیم پول شویی، روش ها و تکنیک ها و مراحل کار، تاریخچه و سیر تحول و نحوه برخورد و کوشش های انجام شده برای جلوگیری در سطح ملی و بین المللی و نیز برخی توصیه های کنوانسیون های وین، استراسبورگ، سن پیترزبورگ پالرمو و امریکا موضوع این بررسی است. در این نوشته به برخی فعالیت های FATF، UNODC و «سازمان ضد پول شویی جهانی» سازمان ملل متحد در مورد موسسات «پول شویی - مافیایی»، توصیه نامه ها و اشکالات هماهنگی در سطوح بین المللی اشاره شده و انگیزه و وسعت کار و شاخص های آماری برخی تحولات جهانی در سال های اخیر مورد بحث قرار گرفته است. اشاره و تاکید بر نحوه انجام پول شویی و جمع آوری مشخصات بسیاری از پایگاه های اینترنتی فعال مبارزه با پول شویی و برنامه های آتی پول شویی و بالاخره توجه به راه حل های برخاسته از تعلیم و تربیت و تاکید بر نظرات برخی اقتصاددانان تعلیم و تربیت خصوصا سرمایه گذاری در «سرمایه انسانی» موضوع بحث های پایانی این مقاله را تشکیل می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 972

دانلود 457 استناد 0 مرجع 1
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  22-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  98
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 98

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4-5
 • صفحات: 

  237-256
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5336
 • دانلود: 

  1285
چکیده: 

پول شویی یکی از جرائم علیه امنیت اقتصادی است. قانونگذار ایران متعاقب تصویب کنوانسیون های بین المللی وین (1998)، پالرمو (2000) و مریدا (2003) و مصالح عمومی جامعه، قانون مبارزه با پول شویی را در سال 1386 به تصویب رساند، اما در تدوین آن کارشناسی لازم راجع به عناصر موضوعی و مجازات آن صورت نگرفته است، به گونه ای که اولا غالب مصادیق رفتار ارتکابی با یکدیگر از لحاظ مفهوم و مصداق تداخل دارند، ثانیا با دیگر قوانین کیفری در تعارض اند و ثالثا پول شویی و آنچه در حکم پول شویی است، یکی انگاشته شده است و نیز موضوع جرم پول شویی که عایدات مجرمانه است، برخلاف کنوانسیون های مذکور در مفهوم مضیق مال محصور شده و همچنین برای تعیین جرم منشأ هیچ معیاری منظور نشده است. عنصر روانی پول شویی با قصد صریح، قصد غیرصریح و بی پروایی می تواند تحقق پیدا کند که بی پروایی مورد تصویب قانون قرار نگرفته است و با پیش بینی جزای نقدی نسبی در ماده 9 این قانون اعمال اصل فردی کردن مجازات با مشکل مواجه است و استرداد اموال که مفهومی حقوقی است، جزای نقدی معرفی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 5336

دانلود 1285 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

قرایی فیاض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  دفتر 80 (ویژه فقه و مبانی حقوق اسلامی)
 • صفحات: 

  125-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  295
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

پول یکی از موضوعات بسیار مهمی است که فقیه بدون شناخت ماهیت امروزی آن، نمی تواند درباره آن حکمی صائب صادر کند. از آنجا که پول طی چهارده قرن دچار تغییرات بسیاری شده و ماهیت پول امروز، اساسا متفاوت از ماهیت پول چهارده قرن پیش است. بالتبع احکام آن نیز دچار دگرگونی اساسی می شود. از این رو، در این نوشتار ابتدا برای شناخت موضوع پول و ماهیت آن به دلایل و انگیزه های پیدایش پول در طی تاریخ اشاره شده است تا نوع ارزش پول روشن شود. سپس با توجه به ماهیت پول و نوع ارزش آن، به نوع احکام راجع به پول، از جمله حکم ربای معاملی و ربای قرضی نسبت به پول امروز و حکم خمس و زکات پول امروز پرداخته شده است. مطالب مذکور در این نوشتار تحت عناوین شناخت پول (به عنوان موضوع حکم فقهی) و احکام آن مورد بررسی قرار گرفته است.  

آمار یکساله:  

بازدید 295

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  68
 • صفحات: 

  109-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  706
 • دانلود: 

  261
چکیده: 

این مقاله طبق رویکرد کینگ و واتسون (1997) به دنبال بررسی خنثایی پول در بلندمدت است. برای این منظور، از داده های مربوط به حجم پول، نقدینگی و تولید ناخالص داخلی در دوره زمانی (1390-1350) با رویکرد مدل های خود رگرسیون برداری ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان دهنده این است که خنثایی پول در ایران ارتباطی با تعریف پول ندارد، تغییرات در حجم پول و نقدینگی اثری بر تولید ندارند و به دلیل اینکه نرخ رشد حجم پول و نرخ رشد نقدینگی انباشته از مرتبه صفر می باشند بحث در مورد رابطه بلندمدت منطقی نخواهد بود، بنابراین برای افزایش تولید در اقتصاد می بایست به سیاست های سمت عرضه که منجر به افزایش در بهره وری و کارایی نیروی کار و افزایش در سطح تولید می شود روی آورد، همچنین نتایج حاکی از آنست که در سطح اطمینان یک درصد خنثایی پول در بلندمدت را نمی توان رد کرد. نتایج تحت قیود خنثایی پول در کوتاه مدت نیز ما را به سمت رد خنثایی پول در بلند مدت سوق نمی دهد، همچنین بر طبق نظریه درک نادرست پولی لوکاس (1972) می توان به این موضوع اشاره نمود که واکنش تولید به تغییرات در حجم پول می تواند منفی باشد، به این معنا که شوک های پولی منفی سبب می شود که منحنی عرضه کل بلندمدت لوکاس حالت عمودی بودن خود را از دست دهد، در نتیجه شوک های پولی منفی دارای آثار حقیقی در کوتاه مدت می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 706

دانلود 261 استناد 0 مرجع 0
litScript