نتایج جستجو

22089

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2209

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2 (مسلسل 79)
 • صفحات: 

  134-139
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  636
 • دانلود: 

  132
چکیده: 

زمینه و هدف: علی رغم آنکه برای افزایش حجم پروتز در بیماران دارای دنچر از modeling plastic(MP) در کنار ماده بهسازی بافتی استفاده می شود، اما در رابطه با ترکیب و واکنش متقابل (MP) و ماده بهسازی بافتی تحقیقهای گسترده ای انجام نشده است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر دو جزء از ترکیبات ماده بهسازی بافتی روی ساختار و ترکیب شیمیایی (MP) می باشد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی مدل های کامپاند به ابعاد 25 و ارتفاع دو میلی متر تهیه گردیدند. پس از آن نمونه ها به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شده و هر کدام از آنها به وسیله ترازوی دیجیتال وزن می گردید. سپس نمونه ها در سه محلول اتانول، DBP: Di Butyl Phthalate و سه مخلوط دو ترکیب ذکر شده 50% اتانول و DBP%50 قرار داده شد و در زمانهای دو، چهار، شش و 24 ساعت مجددا وزن می شد برای آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS ویرایش 16 استفاده گردید و از آزمون نان پارامتریک Kruskal-Wallis استفاده شد.یافته ها: یافته های به دست آمده بیانگر این بود که اتانول نقش زیادی در حلالیت (MP) ندارد، در حالی که DBP تاثیر زیادی در حلالیت آن دارد و همچنین ترکیب اتانول و DBP در میان این سه نوع بیشترین تاثیر را در حلالیت (MP) دارد. (P=0.03)نتیجه گیری: DBP تاثیر زیادی در حلالیت(MP) ، دارد، ضمن آنکه ترکیب اتانول و DBP در میان این سه نوع دارای بیشترین تاثیر در حلالیت (MP) می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 636

دانلود 132 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2 (مسلسل 71)
 • صفحات: 

  138-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1376
 • دانلود: 

  298
چکیده: 

زمینه و هدف: روشهای مختلفی برای آموزش بهداشت کودکان وجود دارد یکی از روشهایی که کمتر به آن پرداخته شده است تئاتر می باشد. هدف از این مطالعه بررسی میزان تاثیر این روش آموزشی بر بهداشت دهان و دندان دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر یزد بوده است.روش بررسی: این مطالعه نیمه تجربی به روش قبل و بعد و زمان اجرای آن نیمه دوم سال 83 بود. این بررسی روی دویست دانش آموز دختر مقطع ابتدایی انجام گردید. در هر منطقه شهر، یک دبستان و در هر دبستان به صورت خوشه ای از هر یک از مقاطع یک کلاس بیست نفری انتخاب گردید. روش جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای بود که قبل و بعد از اجرای تئاتر میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان به وسیله آن سنجیده شد. از آزمونهای آماری Chi-Square, Wilcoxon و بسته نرم افزاری SPSS برای مقایسه نتایج قبل و بعد از آموزش استفاده گردید.یافته ها: نتایج نشان داد که به طور کلی تئاتر در افزایش آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان در مورد بهداشت دهان و دندان موثر بوده است. تاثیر تئاتر به ترتیب بر آگاهی دانش آموزان بیشتر از نگرش و بر نگرش آنها بیشتر از عملکرد بود. (P<0.0001) در مورد رابطه سواد مادر با میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان در مورد بهداشت دهان و دندان آزمون آماری نشان داد که تنها ارتباط سواد مادر با عملکرد معنادار بوده است. (021/0=P)، همچنین نتایج نشان داد که ارتباط معناداری بین مقطع تحصیلی دانش آموز با میزان آگاهی (020/0=P)، نگـرش (P=0.0001) و عملکـرد (022/0=P) وجود دارد، به طوری  که در مقاطع بالاتـر این مقادیـر افزایش می یابد.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که اجرای سناریوی استفاده شده در این بررسی متناسب با مسایل فرهنگی هر منطقه در مدارس سطح شهرستان می تواند در جهت ارتقای سطح آگاهی، نگرش و عملکرد دانش  آموزان در مورد بهداشت دهان و دندان مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1376

دانلود 298 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  92-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  273
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

در محیط پیچیده کسب و کار امروزی، روش های سنتی برنامه ریزی مبتنی بر بودجه یا پیش بینی نمی تواند جوابگوی چالش های موجود باشد. سازمان می بایست با استفاده از برنامه ریزی استراتژیک، موقعیت داخلی و خارجی خود را ارزیابی کند و سپس، استراتژی ها را متناسب با موقعیت خود تدوین و به مورد اجرا گذارد. کلید اجرای موفق استراتژی این است که افراد، فرآیند آن را درک نمایند. نقشه استراتژی از آن جا که توصیف کننده استراتژی سازمان است و به افراد در درک آن کمک می کند، نقش بااهمیتی را در مدیریت استراتژیک به عهده دارد. نقشه استراتژی نمایش تصویری از روابط علت و معلولی برای موفقیت در استراتژی است، بنابراین، تعیین این روابط نیز با اهمیت است. این مقاله رویکرد نوآورانه ای را جهت تعیین روابط علت و معلولی و سطح اهداف استراتژیک در نقشه استراتژی ارائه می کند. همچنین، نتایج اجرایی این رویکرد در یک شرکت تولیدکننده لوله و اتصالات در شهرستان یزد تشریح می گردد که بینش های مدیریتی را ارائه می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 273

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1 (مسلسل 74)
 • صفحات: 

  11-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  64
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

به منظور تعیین الگوی مورفوسیتولوژی شامل: ساختار، اندازه و نحوه پراکنش سلول های نفرونی در کلیه تاسماهی ایرانی یک ساله و دو ساله، نمونه برداری از بخش فوقانی، میانی و خلفی کلیه آن انجام گردید و پس از طی مراحل بافت شناسی، با استفاده از میکروسکوپ نوری مجهز به نرم افزار Biocom Visolab، مساحت، قطر بزرگ و قطر کوچک سلول های مختلف نفرونی بر اساس میکرومتر اندازه گیری شد. با استفاده از آنالیز آماری داده ها وجود یا عدم وجود تفاوت معنی دار در سلول های مختلف نفرونی در دو گروه سنی مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس مشاهدات میکروسکوپی، واحدهای نفرونی کلیه تاسماهی ایرانی از کپسول بومن، شبکه گلومرولی، مجاری خمیده نزدیک، مجاری خمیده دور و مجاری جمع کننده ادرار تشکیل می گردد. بر اساس نتایج حاصل میانگین (±SE) مساحت در سلول های پروکسیمال در ماهیان یک ساله و دو ساله بترتیب: 4004.28±2486.63 و 4614.64±1261.69 میکرومترمربع، در سلول های دیستال 2529.75±1015.51 و 4747.33±1676.03 میکرومترمربع، در سلول های جمع کننده ادرار 2220.98±1668.87 و 3253.48±1747.25 میکرومترمربع، در گلومرول ها 4692.37±1739.79 و 9355.37±2073.92 میکرومترمربع و در کپسول بومن 6768.23±1640.54 و 12921.07±1775.76 میکرومترمربع می باشد. همچنین میانگین (±SE) قطر بزرگ سلول های پروکسیمال در ماهیان یک ساله و دو ساله بترتیب: 84.75±24.99؛ 53.52±14.03 میکرومتر و میانگین قطر کوچک 82.76±7.46؛ 66.00±7.37 میکرومتر، میانگین (±SE) قطر بزرگ در سلول های دیستال ماهیان یک ساله و دو ساله 72.98±16.28؛ 51.10±15.00 و میانگین (±SE) قطر کوچک 77.95±9.43؛ 64.57±8.34 میکرومتر، میانگین قطر بزرگ سلول های جمع کننده ادرار در ماهیان یک ساله و دو ساله 60.52±13.69؛ 49.02±12.60 و میانگین قطر کوچک 66.40±12.21؛ 57.40±14.20 میکرومتر، میانگین (±SE) قطر بزرگ سلول های گلومرول در ماهیان یک ساله و دو ساله 94.70±16.97؛ 72.78±12.75 و میانگین (±SE) قطر کوچک 129.04±23.59؛ 96.60±18.88 میکرومتر و میانگین (±SE) قطر بزرگ کپسول بومن در ماهیان یک ساله و دو ساله 120.99±14.86؛ 80.77±9.78 میکرومتر و میانگین (±SE) قطر کوچک 144.76±21.12؛ 107.56±21.53 میکرومتر می باشد. نتایج حاصل از آنالیز آماری نشان داد که هیچگونه تفاوت معنی داری در مساحت، قطر کوچک و قطر بزرگ سلول های مختلف نفرونی در دو گروه سنی وجود نداشت (P>0.05). نتایج نشان داد که تعیین الگوی ساختاری کلیه بشکل Y بوده و میزان پراکنش سلول های مختلف در همه بخش های کلیه یکسان نمی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 64

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  211-217
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  588
 • دانلود: 

  231
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 588

دانلود 231 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  38
 • دانلود: 

  15
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 38

دانلود 15
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  67
 • دانلود: 

  85
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 67

دانلود 85
عنوان: 
نویسندگان: 

GLENNAN STUART

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  375-388
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4110
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4110

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  77
 • صفحات: 

  137-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  772
 • دانلود: 

  161
چکیده: 

برداشت داده های الکترومغناطیس حوزه بسامد هلیکوپتری (HEM) امروزه جایگاه ویژه ای در به نقشه درآوردن ساختارهای زمینی سه بعدی مقاومت ویژه با قدرت تفکیک بالا و سریع در مناطق وسیع یافته است. رویه استاندارد در تفسیر این داده ها نیز غالبا فرایند وارون سازی زمین لایه ای است که امروزه بهره مندی از آن عمومیت یافته است. به دلیل متحرک بودن سیستم برداشت در زمان اندازه گیری، همراهی نوفه با داده ها نیز اجتناب ناپذیر است. از آنجا که بخشی از این اطلاعات هنگام به کارگیری فیلترهای متعدد بر روی داده ها به منظور آماده سازی آنها برای ورود به فرایند مدلسازی از بین می روند؛ لازم است از روش هایی در مدلسازی استفاده شود که با کمترین خطا و با بیشترین دقت به مدلی از آنچه در زیر زمین وجود دارد؛ نزدیک شوند. در این نوشتار، ابتدا با سه روش مختلف و با استفاده از تبدیل سریع هنکل، به مدلسازی پیشرو داده های مربوط به سه مدل مصنوعی دو، سه و چهار لایه پرداخته؛ سپس مدلسازی معکوس بر روی نتایج مدل های پیشرو انجام گرفت. نتایج حاصل گویای آن است که روش گوپتاسارما - سینگ بهبود یافته به پاسخ بهتری در هر سه مثال میرسد.

آمار یکساله:  

بازدید 772

دانلود 161 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SOTI A. | KAUSHAL O.P. | SHANKAR R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  94-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2027
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2027

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript