نتایج جستجو

10584

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1059

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2 (پی در پی 64)
 • صفحات: 

  342-354
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  364
 • دانلود: 

  64
چکیده: 

سابقه و هدف: در مورد مسواک که مهمترین عامل حفظ بهداشت دهان و دندان است صدها تحقیق انجام گرفته در حالیکه به نحوه نگهداری مسواکها بندرت اشاره می شود. مسواکها معمولا در اماکنی قرار می گیرند که اکثرا از دسترس میکروارگانیسم ها در امان نمی باشند. هدف از بررسی حاضر تعیین آلودگی میکروبی مسواکها و تاثیر عوامل مرتبط با آن از قبیل نحوه شستشو، نگهداری، محل نگهداری، جلد داشتن و ... در میزان آلودگی آن می باشد. مواد و روشها: در این تحقیق توصیفی- تحلیلی گذشته نگر، صد عدد مسواک با نامهای تجاری مختلف مربوط به صد نفر داوطلب با سنین متفاوت جمع آوری گردید. طی پرسشنامه جامعی کلیه اطلاعات مربوط به نحوه استفاده از مسواک ثبت شد. باکتریها در دو محیط کشت جداگانه Blood agar (برای کشت باکتریهای گرم مثبت) و E.M.B (برای کشت میکروب های گرم منفی)، کشت داده شدند. نحوه کشت بدین صورت بود که تمام سطوح مسواک سه بار (در هر دو محیط کشت) به طور جداگانه کشیده می شدند. محیطهای کشت در دمای 37˚C در انکوباتور قرار گرفته و در سه مرحله متوالی 24، 48 و 72 ساعت بعد خوانده می شدند. مشاهده محیطهای کشت به دو صورت میکروسکوپی و چشمی صورت می گرفت. میزان آلودگی از نظر مقدار کلنی های روی محیط کشت به سه دسته تقسیم گردید. تعداد کلنی های کمتر از 10000، آلودگی کم، بین 30000-10000 آلودگی متوسط، و بیشتر از 30000، آلودگی زیاد. شاخصهای Plaque, gingival, DMFT و ارتباط آنها با میزان آلودگی مسواک در هر فرد تعیین گردید. اطلاعات با تستهای آماری chi-square، chi square for trends جهت بررسی میزان آلودگی مسواکها، 2- Fisher exact test جهت بررسی آلوده بودن یا نبودن مسواکها، 3- Spearman correlation coefficient و Mann-whitney test آنالیز گردید. یافته ها: از میان 100 عدد مسواک، فقط چهار عدد فاقد آلودگی بودند. جنسیت، سطح تحصیلات، نوع مسواک، تعداد دفعات استفاده از مسواک در شبانه روز و مدت استفاده از مسواک، بر میزان آلودگی مسواک ها اثری نداشت. ولی نگهداری در سرویس های بهداشتی، خشک نکردن مسواک پس از استفاده، عدم دقت در شستشو، جلد نداشتن مسواک و بهداشت دهانی بد، با افزایش میزان آلودگی مسواک ها همراه بود. نتیجه گیری: مسواکهای مصرفی به شدت توسط انواع متنوعی از میکروارگانیسم ها در معرض آلودگی کمی قرار دارند، نحوه و محل نگهداری و چگونگی شستشوی مسواک ها از مهمترین عوامل در کاهش میزان آلودگی مسواک ها است.

آمار یکساله:  

بازدید 364

دانلود 64 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

TASLI H. | COSAR G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  162-164
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5273
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5273

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SOUZA GUGELMIN M.C. | LIMA C.D. | LIMA S.N. | MIAN H. | ITO I.Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  55-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3418
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3418

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

TANAFFOS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  54-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  31974
 • دانلود: 

  22504
چکیده: 

Background: Occupational risk of dental personnel to microbial airborne contamination has been demonstrated through the increased prevalence of respiratory infections. The American Dental Association has suggested stringent protection for infectious agents present in dental aerosols.Materials and Methods: Occupational exposure of dentists to airborne microbial and mycological contamination in various locations of a dental school was monitored by sampling of air in close vicinity of their breathing zone. This sampler drew air at a flow rate of 10 liters/minute and for a 2-hour period and blew it at a high speed through a narrow slit over a solid nutrient agar plate. Immediately after sampling, the plates were placed in an incubator and incubated aerobically for 2 days at 37°C. Results: The total bacterial counts in the air of dental surgery rooms and in non-surgery rooms without direct involvements with dental operations were in the range of 120-280 cfu/m3 and 49-128 cfu/m3 respectively. Pathogenic Streptococcus haemolyticus and opportunistic Staphylococcus species were found in some locations of dental surgery rooms.Conclusion: There are no standards for acceptable levels of indoor air contamination with pathogenic microorganisms and since pathogenic Streptococcus haemolyticus and opportunistic Staphylococcus species were found in some areas of the dental school, the need for management of possible risk of infective hazards is recognized.

آمار یکساله:  

بازدید 31974

دانلود 22504 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

NELSON F.P. | MACARI S. | FARIA G. | ASSED S. | ITO I.Y.

نشریه: 

PEDIATRIC DENTISTRY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  381-384
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4591
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4591

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

پژوهشی خون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  265-274
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1242
 • دانلود: 

  173
چکیده: 

سابقه و هدف: فرآورده های خونی خصوصا پلاکت ها، طی فرآیند تهیه و تولید در معرض آلودگی قرار می گیرند. مواردی از سپتی سمی و حتی شـوک و مـرگ ناشی از تزریق فرآورده های خونی خصوصا پلاکت که شرایط نگهداری در حرارت محیط (2 ±  22°C) را دارد، دیده شده است. در این تحقیق چهار روش تشخیص میکروبی روی 12 واحد پلاکت که توسط باکتری های شناخته شده با تعداد معین آلوده شده اند، با هم مورد مقایسه قرار گرفتند.مواد و روش ها: مطالعه انجام شده از نوع توصیفی بود. تعداد 12 واحد پلاکت کنسانتره در حداقل فاصله زمانی پس از تولید، تهیه شد. به 10 عدد از کیسه های پلاکت به طور جداگانه باکتری های استافیلوکوک اپیدرمیدیس واشریشیا کولی با تعداد 150، 15 و 5/1 عدد در هر میلی لیتر تزریق شده و دو کیسه نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند. کیسه هـای پلاکـت در حـرارت محیـط (±2 22°C) نگهـداری شـده، در فـواصل زمانی 24 ساعت تا 5 روز، از کیسـه در شرایـط استریل نمونه برداری شد. بـه چهـار روش زیـر نمونه هـا بـررسی شـدند: 1- کشـت 2- اندازه گیری pH توسط pH متر الکتریکی 3- اندازه گیری میزان گلوکز 4- تهیه اسمیر و رنگ آمیزی گرم.یافته ها: میانگین میزان pH درکیسه های پلاکت آلوده شده سیر نزولی بسیار منظمی را نشان داد، چنانچه در روز پنجم به طور میانگین به 2/6 رسید. اما در میزان pH کیسه های شاهد تغییرات نزولی بسیار مختصر بود. مقدار گلوکز اولیه کیسه های پلاکت به دلیل استفاده از دکستروز از نظر مقدار، بالاتر از 200 میلی گرم درصد بود. در کیسه هایی که توسط باکتری آلوده شده بودند نسبت به کیسه های شاهد مقدار گلوکز سیر تقریبا نزولی اما نه چندان منظم را نشان داد. بررسی های میکروب شناسی نشان داد که واحدهای پلاکتی که توسط اشریشیا کولی و استافیلوکوک اپیدرمیدیس با تعداد 150 عدد در هر میلی لیتر آلوده شده بودند همگی در روز دوم تحقیق کشت مثبت و اسمیر مثبت داشته اند. در واحدهایی که با تعداد کمتری باکتری آلوده شده بودند، نتایج کشت و اسمیر پس از 3 یا 4 روز مثبت شدند. در مورد کیسه های پلاکت شاهد، تا پایان تحقیق از نظر کشت میکروبی و لام رنگ آمیزی، منفی باقی ماندند.نتیجه گیری: با توجه به بررسی های به عمل آمده و مقایسه نتایج حاصله، اندازه گیری pH کیسه های حاوی پلاکت تغلیظ شده سریع ترین روش برای تشخیص آلودگی میکروبی در فرآورده های خونی می باشد. البته جهت مقایسه بین مقادیر به دست آمده بایستی میزان میانگین pH پلاکت تغلیظ شده از قبل تعیین شده باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1242

دانلود 173 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ABDOLLAHI ALIREZA | MAHMOUDZADEH SANAM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  177-182
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  45273
 • دانلود: 

  18170
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background and Aims: Nosocomial infections cause considerable morbidity and mortality and pose high financial burden on healthcare systems. Although surface contact, surgical incisions, wounds and catheters are responsible for a high percentage of nosocomial infections, bacterial and fungal air contaminations in hospitals have an important role in development of hospital infections. The purpose of this study was to determine the microbial profile of air contamination in some hospital wards. Furthermore, we compared the results with cultures obtained from hospitalized patients.Materials and Methods: We performed a cross-sectional analysis at Imam Hospital, Tehran, Iran. Active (Quick Take 30 pump) and passive air samplings were performed in different wards of the hospital. Air samples were cultured to detect fungi and microorganisms. The results were compared with cultures obtained from hospitalized patients at the same time. Air microbial profiles of various wards were also compared.Results: The microbial profile of air samples showed that Micrococcus was the most common bacteria. Cladosporium was the most frequent fungi found while Aspergillus niger and Alternaria were the least frequent ones.Conclusion: In some wards, the results of blood cultures were similar to microbial profile of air samples. Thus, utilizing air purification systems and air sterilization is recommended. Our findings emphasized the role of regular monitoring of the biological risk for both patient and health care workers. The results would be useful in planning for employing appropriate strategies to reduce air burden in this hospital and other hospitals with similar conditions.

آمار یکساله:  

بازدید 45273

دانلود 18170 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NATEGHI LEILA | ZAREI FATEMEH

نشریه: 

HALAL JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  58-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  260
 • دانلود: 

  148
چکیده: 

Introduction and purpose: Cream is a part of milk that is separated from milk by creaming operation and due to its nutritious environment, it is a suitable culture medium for the growth of microbes. Therefore, the general purpose of this study was to investigate the microbial contamination of traditional cream in Tehran. The Study method: In this study, 60 samples of traditional cream from milk sales units and traditional dairy products were collected randomly in Tehran. Necessary microbiological tests were performed according to Iranian national standards and then the data were analyzed using 19 SPSS statistical software. Results: The results of this study showed that out of 60 samples of contamination (3. 3%) of the samples to Staphylococcus aureus 36. 7% to gram-negative gram-negative agents, 30% to Escherichia coli and 88. 3% to mold and yeast and 30% to Anterobacteriosis gramnegative intestinal bacilli accounted for 51. 7% of microbial cream samples above the standard allowable limit. Discussion and Conclusion: In this study, the contamination of traditional creams with various microorganisms in Tehran was observed, which is consistent with many previous studies conducted in Iran and other countries on milk and dairy products. Although the sources of contamination have not been identified in this study, the results indicate unsanitary conditions for the production, distribution and sale of this type of cream.

آمار یکساله:  

بازدید 260

دانلود 148 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  100-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22
 • دانلود: 

  6
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: The most common oral hygiene aid used for the maintenance of oral health is the toothbrush and its hygiene is frequently neglected. Cigarette smoking is associated with many oral and periodontal diseases. Its effect can never be neglected on the microbiota of the oral cavity. Therefore, this study was planned to evaluate the microbial contamination of toothbrushes and its relation with smoking. This study aimed to assess the microbial contamination of capped and uncapped toothbrushes of adult smoker and non-smoker men. METHODS: This randomized study included 50 different used toothbrushes of healthy men, non-smoker and smoker, who may use capped and uncapped toothbrushes. This study was conducted at Karachi Medical and Dental College, Karachi, Pakistan, from September to October 2019. All toothbrushes were evaluated for microbial analysis. Samples were allocated through simple random sampling. Every toothbrush head was put in a sterile container with 10 ml brain heart agar (Oxoid) and incubated in 37 º, C for 24 hours,after which, they were placed in different bases (blood agar, McConkey). Results were analyzed using SPSS software. RESULTS: Staphylococcus aureus was the most offender and major organism causing contamination in all 4 groups of smokers and non-smokers with capped toothbrush and smokers and non-smokers with uncapped toothbrush. A correlation test was done using Pearson’, s correlation, showing a positive correlation between uncapped non-smokers and capped smokers (P = 0. 050). CONCLUSION: The microbial contamination of capped and uncapped toothbrushes of adult smoker and non-smoker men was quite high and hence, it increases the risk of dental diseases.

آمار یکساله:  

بازدید 22

دانلود 6 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  29-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  66
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 66

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
litScript