نتایج جستجو

2777

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

278

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  45-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4474
 • دانلود: 

  1934
چکیده: 

زمینه و هدف: آنتی بیوگرام شانه ای روشی سریع و قابل اطمینان برای تعیین حساسیت ضد میکروبی میکروارگانیسم های مختلف در برابر یک آنتی بیوتیک خاص بوده که در کاهش هزینه ها فوق العاده موثر است. هدف از این تحقیق طراحی پلیتی است که نه تنها به راحتی و در کمترین زمان محل دقیق شانه گذاری در پلیت ها را تعیین نماید بلکه بعد از انجام آزمایش بدون استفاده از خط کش هاله های عدم رشد هر دوز دارو را به راحتی و با دقت بالا مشخص نماید.روش بررسی: ابتدا داده های CLSI در باره محدوده حداکثر اندازه هاله های عدم رشد تشکیل شده با آنتی بیوتیک ها و میکروارگانیسم های مختلف به صورت آماری مورد بررسی قرار گرفت و تعیین شد که بیشترین (99.7%) هاله های عدم رشد در محدوده 42 میلی متر تشکیل می شوند. بر همین اساس عدد به دست آمده (42 میلی متر) و سایز پلیت معمولی (100 میلیمتر) مورد استفاده برای تست های حساسیت سنجی، به نرم افزار سالید ورکس داده شد که با این نرم افزار بهترین محل نوار و شانه گذاری در پلیت ها تعیین گردید. سپس کارائی این روش برای تعیین mic دو باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و کلبسیلاپنمونیه مورد آزمون قرار گرفت.یافته ها: در این روش دو نوار شانه ای را بطور همزمان در یک پلیت قرار دادیم و در هیچ موردی تداخل هاله عدم رشد مشاهده نگردید. mic آنتی بیوتیک های آمیکاسین 0.5، آموکسی سیلین 0.5، جنتامایسین 1 و نیتروفورانتوئین 10 میکروگرم/میلی لیتر برای استافیلوکوکوس اورئوس و mic آنتی بیوتیک های نالیدیکسیک اسید 0.1، آمیکاسین 0.5، جنتامایسین 0.5، نیتروفورانتوئین 10 میکروگرم/میلی لیتر برای کلبسیلا پنمونیه بدست آمد.نتیجه گیری: با مقایسه نتایج به دست آمده از آزمایشهای انجام شده با نتایج ثبت شده در کاتالوگ شرکت سازنده شانه های آنتی بیوتیک که طبق داده های CLSI می باشند، این ادعا ثابت گشت که استفاده از این پلیت نوین از خطاهای احتمالی و تداخل های آنتی بیوتیکی کاسته و همچنین مدت زمان انجام تست و تست خوانی نیز کاهش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 4474

دانلود 1934 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  654-657
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21998
 • دانلود: 

  13402
چکیده: 

Background: Cefepime was used as empirical treatment in ventilator-associated pneumonia (VAP) induced by gram-negative and gram-positive bacteria. This study aimed to determine the antimicrobial susceptibility pattern of cefepime against microorganism causing VAP in Mazandaran, North of Iran.Methods: This study was performed on VAP patients diagnosed with clinical pulmonary infection score (CPIS) scores in ICU of two hospitals. For each patient suspected of having VAP, quantitative culture of endotracheal aspiration (QEA) was performed and mic was determined by micro dilution test. Data were collected and analyzed.Results: Thirty- five cases of enterobacteriaceae were isolated orderly including E coli 13, P. aeruginosa 11, Enterobacter 7 and K. pneumonia 4 cases. All the isolated E. coli, Enterobacter and Klebsiella, 54.5% of P. aeruginosa isolated were fully resistant to cefepime.Conclusion: The results of this study show that cefepime is not a reasonable choice for empirical treatment of nosocomial pneumonia and VAP.

آمار یکساله:  

بازدید 21998

دانلود 13402 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  7825-7833
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3778
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3778

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  73
 • صفحات: 

  84-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1487
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

استرپتوکوک پنومونیه، یکی از علل مهم ابتلا (morbidity) و مرگ (mortality) در تمام گروه های سنی محسوب می شود. پنی سیلین همچنان جهت درمان پنوموکوکی ناشی از سروتیپهای حساس به عنوان داروی انتخابی باقی مانده است. کمی بعد از ورود پنی سیلین به بازار، مقاومت پنوموکوک نسبت به آن مشاهده گردید. امروزه مقاومت پنوموکوکها نسبت به پنی سیلین از سراسر جهان گزارش می شود و در بسیاری از کشورها این مقاومت رو به افزایش است. جهت شناسایی این مقاومت در مشهد، mic پنی سیلین به روش رقت لوله ای بر روی 90 نمونه پنوموکوک در طی سالهای 77-1376 تعیین گردید. شیوع پنوموکوکهای حساس، با مقاومت نسبی و به طور کامل مقاوم نسبت به پنی سیلین به ترتیب معادل 0%، 62.2% و 37.8% بوده است. برمبنای مطالعه حاضر، پنی سیلین دیگر نمی تواند به عنوان داروی موثر خط اول «حداقل» در عفونت های وخیم پنوموکوکی تجویز گردد و بنابراین تغییر درمان از پنی سیلین به سایر عوامل موثر در درمان عفونت های ناشی از پنوموکوکهای مقاوم به پنی سیلین، امری اجتناب ناپذیر است.

آمار یکساله:  

بازدید 1487

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  63
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  68-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1824
 • دانلود: 

  468
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه: مننژیت باکتریال در کودکان 2 ماه تا 12 سال اغلب ناشی از 3 ارگانیسم استرپتوکک پنومونیه و هموفیلوس آنفلونزا ونیسریا مننژیتیدیس است. E-Test یک روش نسبتا جدید برای تعیین MIX بعضی از داروهای ضدمیکروبی در محیط آگار می اشد. این روش برای بعضی ارگانیسم ها مثل: استرپتوکک پنومونیه، هموفیلوس آنفلونزا، نیسریاگونوره، استرپتوکک های حساس به شرایط و بی هوازی ها، گرم منفی های هوازی مفید است. مواد و روشها: در 57 بیمار با تشخیص مننژیت چرکی کشت مثبت از خون مایع نخاع و یا سایر نواحی استریل جداشد. بعد از انجام آزمایشات باکتریولوژیک مناسب و آنتی بیوگرام حساسیت آنتی بیوتیکی هر ارگانیسم با روش E-Test مشخص گردید. یافته ها: دو نوع هموفیلوس جدا شده به آمپی سیلین و یا کلرامفنیکل حساس و هر دو به سفتریاکسون حساس بودند استرپتوکک گروه ب حساس به پنی سیلین و آمپی سیلین بود و Strep.nonAnonBnon:(Cotrimoxazol>32mic/ml/PNC>256mic/ml/Vanco>256mic/ml) Strep.D:(Cotrimoxazol>0.062mg/ml//PNC>0.016mic/ml/Imipenem>0.032mic/ml)  Strep Pneumonia: به جز 3 مورد ذیل بقیه حساس بودند. Cotrimoxazol>2ic/ml/PNC=0.01mic/ml/Vanco>0.125mic/m Vanco>0.25mic/ml/Contrimoxazol>2ic/ml/PNC=0.01mg/ml Vance>0.125mic/ml/Cotrimoxazol>2mic/ml/mic-PNC>0.016mic/ml تمامی 3 مننگوکک جدا شده حساس به پنی سیلین و کلرامفنیکل وسفتریاکسون و وانکومایسین بودند. اما E coli مقاوم به تمام داروها مانند سفوتاکسیم وسیپرو داشت. CIPRO>32mic/ml)Pseudomona Aerogenosa:(Cefriaxon>256mic/ml//Genta>0.038mg/ml)-(Imipenem>32mic/ml) کلبسیلا فقط حساس به Staph.Aureous:-Cipro فقط حساس به Clinda;Cipro;Chlora فقط حساس به Ceft;PNCand Cotri نتیجه گیری و توصیه ها: بنابراین منگوکک و هموفیلوس و استروپتوکک پنومونیه جدا شده غالبا به تمامی داروها حساس بودند. فقط تعداد معدودی مقاوم به آمپی سیلین اما به کلرمفنیکل حساس بودند و بالعکس. با توجه به مقاوت تعداد محدود پنوموکک به پنی سیلین که از نوع بینابینی (mic:0.1-1mic/ml) بوده و با افزایش دوز دارو میتوان درمان نمود. سایر موارد پنوموکک هم به تمام داروها حساس بوده است. بنابراین استفاده از آمپی سیلین و کلرمفنیکل داروی انتتخابی در درمان تجربی مننژیت های باکتریال بعد از دوران نوزادی است.

آمار یکساله:  

بازدید 1824

دانلود 468 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3 (پی در پی 53)
 • صفحات: 

  159-165
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1273
 • دانلود: 

  283
چکیده: 

سابقه و هدف: باکتری Shigella dysenteriae یکی از خطرناک ترین و حادترین انواع اسهال را ایجاد می کند که می تواند به حالت مزمن در آمده و دوره های متناوبی از عود عفونت را نیز به وجود آورد. با وجود اینکه مصرف دوزهای مجاز آنتی بیوتیک ها در اغلب موارد باعث سرکوب یا از بین رفتن عفونت میکروبی می شود، اما در مواردی نیز می توان با غلظت های کمتر از حد مجاز (Sub-mic) این عفونت ها را کنترل کرد.روش بررسی: در این مطالعه بنیادی نمونه استاندارد (PTCC:1188) Shigella dysenteriae تهیه گردید و تست های تاییدی بر روی آن انجام گرفت. به دنبال آن mic آنتی بیوتیک با استفاده از روش تهیه غلظت در لوله یا microdilution در محیط مولر هینتون برات تعیین شد. سپس MBC آنتی بیوتیک در محیط مولر هینتون آگار مشخص گردید. به دنبال آن، غلظت های Sub-mic آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین محاسبه و تهیه شد. سپس تاثیر آنها بر روی خصوصیات میکروسکوپی، ماکروسکوپی و بیوشیمیایی باکتری مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: نتایج حاصله نشان داد که اگر چه غلظت های Sub-mic این آنتی بیوتیک توانایی کشتن باکتری را ندارند، اما باعث تغییرات شکلی محرز می شوند؛، به طوری که در غلظت 1/2 mic کشیدگی سلولها بیشتر بوده و این تغییر شکل در غلظت های 1/4 mic و 1/8 mic کمتر می شود. ضمن اینکه شکل کلنی ها در محیط کشت نیز، در غلظت های بالاترSub-mic تغییر محسوس داشتند. همچنین برخی خصوصیات بیوشیمیایی باکتری تحت تاثیر قرار گرفته و تغییر کردند.نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش، با دوزهای پایین تری از سیپروفلوکساسین نیز درمان عفونت های شیگلایی امکان پذیر خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1273

دانلود 283 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  816-822
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1081
 • دانلود: 

  312
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1081

دانلود 312 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

گیاهان دارویی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  44
 • صفحات: 

  70-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1386
 • دانلود: 

  280
چکیده: 

مقدمه: از جمله راه های حذف یا کاهش رشد میکروارگانیسم های بیماری زا یا عامل فساد و افزایش مدت زمان نگهداری مواد غذایی استفاده از نگهدارنده های مختلف می باشد.هدف: تعیین میزان حداقل غلظت بازدارندگی (mic) لیزوزیم و اسانس آویشن شیرازی روی لیستریا مونوسیتوژنز می باشد.روش بررسی: در این مطالعه برای تعیین mic از غلظت های مختلف اسانس آویشن شیرازی و لیزوزیم به صورت تنها و توام با هم در محیط آبگوشت قلب و مغز (BHI broth) به روش ماکرودایلوشن و میکرودایلوشن استفاده شد. همچنین اثر غلظت های تحت بازدارنده این ترکیبات بر منحنی رشد این باکتری نیز بررسی شد.نتایج: بر اساس نتایج به دست آمده، میزان mic اسانس آویشن شیرازی به تنهایی در دو روش، ماکرودایلوشن و میکرودایلوشن 0.04 درصد به دست آمد، در حالی که در لیزوزیم به تنهایی در غلظت 1000 میکرو گرم در میلی لیتر نتوانست مانع رشد باکتری لیستریامونوسایتوژنز شود. در حالت توام در دو روش میزان 0.02 درصد اسانس و 250 میکروگرم بر میلی لیتر لیزوزیم به عنوان کمترین غلظت بازدارنده محاسبه شد. به علاوه اثر ترکیبی غلظت های تحت بازدارنده اسانس مورد مطالعه همراه لیزوزیم نشان داد که لیزوزیم به تنهایی و به صورت توام با اسانس آویشن شیرازی باعث افزایش فاز تاخیری و کاهش سرعت رشد باکتری مورد مطالعه شد.نتیجه گیری: اسانس آویشن شیرازی به همراه لیزوزیم می تواند به عنوان نگهدارنده طبیعی ضدباکتری لیستریا مونوسایتوژنز در مواد غذایی استفاده شود که استفاده از لیزوزیم می تواند میزان موردنیاز آویشن شیرازی را کاهش دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1386

دانلود 280 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

Arasteh Omid | KHALILI HOSSEIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  31-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21350
 • دانلود: 

  7717
چکیده: 

In this review, the studies in which potential correlation between the area under the curve/minimum inhibitory concentration ratio of vancomycin (AUC/mic) and its efficacy and safety had been considered, were assessed. Papers that had defined the potential correlation between vancomycin AUC/mic and its efficacy, safety, or both as a primary outcome were included. Considering that extent of vancomycin exposure as well as susceptibility of microorganisms were both included, AUC/mic seemed to be a more accurate index than serum trough concentration for predicting vancomycin efficacy. However, data regarding correlation between this index and vancomycin-induced nephrotoxicity are limited. Different breakpoints have been defined for AUC/mic. The optimized use of vancomycin can improve its efficacy and defer the occurrence of tolerance. Further studies are needed to define optimum vancomycin AUC/mic breakpoints and in turn predict its efficacy and safety.

آمار یکساله:  

بازدید 21350

دانلود 7717 استناد 0 مرجع 3108
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  3045
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: MANAGEMENT OF MULTIDRUG-RESISTANT ACINETOBACTER SPP. INFECTIONS IS A GREAT CHALLENGE FOR PHYSICIANS AND CLINICAL micROBIOLOGISTS. THE AIM OF THIS STUDY WAS TO INVESTIGATE THE DETERMINATION OF IMIPENEM MINIMUM INHIBITORY CONCENTRATION (mic) IN ACINETOBACTER BAUMANNII-CALCOACETICUS COMPLEX. …

آمار یکساله:  

بازدید 3045

دانلود 0
litScript