نتایج جستجو

1070

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

107

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

فقه پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  28-29
 • صفحات: 

  217-251
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1089
 • دانلود: 

  338
چکیده: 

به بانویی که به سبب سالخوردگی در سن و تغییرات جسمی عادت ماهیانه او قطع و در نتیجه از حیض و حمل ناامید گردد، یائسه گفته می شود. در قرآن و سنت نص خاص و ضابطه ای معین درباره سن شروع یائسگی وجود ندارد و به همین دلیل فقیهان با استناد به آیه ها و روایت های واردشده، در نظرگرفتن اقتضائات زمان و مکان، توجه به سن یائسگی همسالان و خویشان نزدیک در این زمینه اجتهاد نموده اند و نتیجه آن آرای مختلفی است که نه به عنوان حکمی قطعی، بلکه فقط به عنوان دلیل ظنی و اماره و بیان حد متوسط سن یائسگی قابل طرح و بررسی است. در علم پزشکی نیز روش مطمئنی برای تعیین زمان دقیق یائسگی وجود ندارد و وقوع آن بیشتر به زمینه ارثی و سبک زندگی زنان بستگی دارد. عدم اتفاق نظر فقیهان و وجود آرای مختلف درباره سن یائسگی، ابهام ها و پرسش های مطرح شده در نحوه انجام تکالیف شرعی و مسائل حقوقی حاصل از تردید در حیض یا استحاضه بودن خون، تغییرات فیزیولوژیکی حین یائسگی و بعد از آن و تاثیر آن بر روح و جسم بانوان پژوهش در این زمینه را ضروری می نماید. بدین منظور جهت تبیین موضوع، در این مقاله ابتدا به تعریف یائسگی، سپس بیان دیدگاه های مختلف فقها درباره سن شروع یائسگی پرداخته شده و در نتیجه دیدگاه عدم تحدید سن مشخص برای یائسگی، به عنوان رای راجح برگزیده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1089

دانلود 338 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DRATVA J. | GOMEZ REAL F. | SCHINDLER C.

نشریه: 

menopause

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  385-394
تعامل: 
 • استنادات: 

  403
 • بازدید: 

  25631
 • دانلود: 

  18441
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 25631

دانلود 18441 استناد 403 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

BMC females health

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  402
 • بازدید: 

  4476
 • دانلود: 

  18353
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4476

دانلود 18353 استناد 402 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  40-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  728
 • بازدید: 

  4396
 • دانلود: 

  12934
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4396

دانلود 12934 استناد 728 مرجع 0
نویسندگان: 

HUNTLEY A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  162-165
تعامل: 
 • استنادات: 

  366
 • بازدید: 

  8445
 • دانلود: 

  13111
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8445

دانلود 13111 استناد 366 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Drugs Context

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  367
 • بازدید: 

  1869
 • دانلود: 

  13288
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1869

دانلود 13288 استناد 367 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

BOIANOV M. | POPIVANOV P. | PROTICH M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  3-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  374
 • بازدید: 

  10705
 • دانلود: 

  14119
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10705

دانلود 14119 استناد 374 مرجع 0
نویسندگان: 

YAHYA S. | REHAN N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  252-254
تعامل: 
 • استنادات: 

  374
 • بازدید: 

  10468
 • دانلود: 

  14119
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10468

دانلود 14119 استناد 374 مرجع 0
نویسندگان: 

BEYGI M. | FAHAMI F. | HASAN ZAHRAEI R. | ARMAN S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  32-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  42933
 • دانلود: 

  18461
چکیده: 

Background: Regarding the adverse effects of sexual dysfunction in mental health of the menopause woman and their families, detecting related factors of sexual dysfunction in this period seems to be essential. This study aimed to determine the associative factors of sexual dysfunction in menopause.Methods: This study was a cross sectional one. In this study simple random sampling was used to enroll 174 married women. Data were collected by questionnaires, through interviews and descriptive and inferential statistical methods, t-test, X2 and X2 mantel Hanszel test were used to analyze the data through SPSS software.Results: The relative frequency of sexual dysfunction in menopause is 72.4%, and the variables such as depression, spouse' relations quality and sexual knowledge were significantly associated with sexual dysfunctions. The findings also showed that no significant association exist between reproductive and personal characteristic such as spouses' age difference, marriage length, number of children and marriage status with sexual dysfunction in menopausal period.Conclusion: Sexual function can be affected by psychiatry disorders and lack of knowledge, regarding the creation of many psychological and community injuries following sexual dysfunction, therefore the role of health professionals in consulting and education is emphasized.

آمار یکساله:  

بازدید 42933

دانلود 18461 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

PFEILSCHIFTER J. | KODITZ R.

نشریه: 

ENDOCRINE REVIEWS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  90-119
تعامل: 
 • استنادات: 

  377
 • بازدید: 

  18103
 • دانلود: 

  14421
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18103

دانلود 14421 استناد 377 مرجع 0
litScript