نتایج جستجو

1070

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

107

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  8-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  372
 • بازدید: 

  5170
 • دانلود: 

  13879
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5170

دانلود 13879 استناد 372 مرجع 0
نویسندگان: 

JONES C.R. | CZAJKOWSKI L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  184-197
تعامل: 
 • استنادات: 

  362
 • بازدید: 

  9628
 • دانلود: 

  12698
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9628

دانلود 12698 استناد 362 مرجع 0
نویسندگان: 

KALRA B. | AGARWAL S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  66-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  375
 • بازدید: 

  14833
 • دانلود: 

  14239
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14833

دانلود 14239 استناد 375 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

FARRELL E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  381
 • بازدید: 

  10131
 • دانلود: 

  14970
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10131

دانلود 14970 استناد 381 مرجع 0
نویسندگان: 

PARK C. | OVERTON C.

نشریه: 

PRACTITIONER

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  254
 • شماره: 

  1727
 • صفحات: 

  21-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  392
 • بازدید: 

  18970
 • دانلود: 

  16627
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18970

دانلود 16627 استناد 392 مرجع 0
نویسندگان: 

ASADI MOJGAN | JOUYANDEH ZAHRA | NAYEBZADEH FARNAZ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-3
تعامل: 
 • استنادات: 

  535
 • بازدید: 

  44982
 • دانلود: 

  14360
چکیده: 

Objective: The aim of this study was to determine the symptoms associated with menopause among women referred to menopause clinic of Tehran Women General Hospital.Materials and methods: In this cross sectional study which has been done between January 2011 and January 2012, in menopause clinic of Tehran Women's General Hospital 134 women were studied. For each woman a questionnaire was completed. The data gained from each questionnaire were analyzed using SPSS version 13.Results: The mean age of natural menopause onset was 47.35 (SE=0.11) year. The symptoms associated with menopause were hot flushes (59.5%), mood swing (42.6%), vaginal dryness (41.1%) sleep problems (40.4%), night sweats (38.2%), memory loss (32.3%), urinary symptoms (18.3%), palpitation (6.6%), anxiety (5.8%), Joint and muscle pain (59.9%), depression (4.4%), Irritability (3.6%).Conclusion: This study showed that hot flushes, mood swing and vaginal dryness were the most common symptoms associated with menopause.

آمار یکساله:  

بازدید 44982

دانلود 14360 استناد 535 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

KAM I. | DENNEHY C. | TSOUROUNIS C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  S17-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  397
 • بازدید: 

  16994
 • دانلود: 

  17401
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16994

دانلود 17401 استناد 397 مرجع 0
نویسندگان: 

FRUTOS R. | RODRIGUEZ S. | MACHUCA G. | MIRALLES JORDA L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  26-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  798
 • بازدید: 

  30705
 • دانلود: 

  17831
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 30705

دانلود 17831 استناد 798 مرجع 0
نویسندگان: 

PFEILSCHIFTER J. | KODITZ R.

نشریه: 

ENDOCRINE REVIEWS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  90-119
تعامل: 
 • استنادات: 

  400
 • بازدید: 

  17625
 • دانلود: 

  18003
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17625

دانلود 18003 استناد 400 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  185-193
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  994
 • دانلود: 

  317
چکیده: 

مقدمه : کیفیت زندگی زنان در یائسگی علاوه بر تحولات جسمی و روانشناختی، تحت تاثیر نگرانی ها، احساسات و نگرش ها و میزان سازگاری است. هدف از این مطالعه، بررسی تجارب زنان از یائسگی و عوامل موثر بر آن بود.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی روی 350 زن یائسه تحت پوشش 12 مرکز بهداشتی شهری دانشگاه علوم پزشکی تبریز- ایران در سال 1395 انجام گرفت. نمونه گیری به صورت خوشه ای دومرحله ای بود. داده ها از طریق مصاحبه و با استفاده از دو پرسش نامه محقق ساخته، شامل پرسش نامه مشخصات فردی و پرسش نامه روا و پایای «سنجش تجارب زنان در یائسگی»، جمع آوری شدند و با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، آنالیز واریانس یک طرفه و رگرسیون چندگانه خطی تحلیل شدند.یافته ها: نمره کسب شده از ابزار سنجش تجارب زنان در یائسگی 34.9±16.4 درصد (میانگین±انحراف معیار) بود. در حیطه های تجارب زنان در یائسگی، به ترتیب نزولی، نمره تجارب شان از عوارض جسمانی 42.8±19.3 درصد، نگرش منفی 34.8±26.4 درصد، احساسات منفی 34.1±27.5 درصد، نگرانی ها 32.7±19.6 درصد، سازگاری 33.2±28.2 درصد و عوارض روان شناختی 29.5±24.3 درصد بود. تنها متغیر پیشگویی کننده بر نمره کل تجارب زنان در یائسگی، مدت زمان یائسگی بود. به ازای گذشت هر سال از یائسگی، در حدود 1 نمره از نمره کل کاهش می یافت.نتیجه گیری: تنها متغیر پیشگویی کننده بر نمره کل تجارب زنان در یائسگی، مدت زمان یائسگی است. سیاست ها و برنامه های ارتقای کیفیت زندگی زنان در یائسگی باید در جهت رفع عوارض جسمی، اصلاح نگرش ها و احساسات منفی، نگرانی ها و هم چنین رفع عوارض روانشناختی گام بردارد و به سازگاری در یائسگی کمک کند.

آمار یکساله:  

بازدید 994

دانلود 317 استناد 0 مرجع 9
litScript