نتایج جستجو

1070

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

107

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SIEVERT L.L. | HAUTANIEMI S.I.

نشریه: 

HUMAN BIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  75
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  205-226
تعامل: 
 • استنادات: 

  748
 • بازدید: 

  20055
 • دانلود: 

  14119
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20055

دانلود 14119 استناد 748 مرجع 0
نویسندگان: 

WARREN M.P. | SHORTLE B. | DOMINGUEZ J.E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  411-448
تعامل: 
 • استنادات: 

  379
 • بازدید: 

  20886
 • دانلود: 

  14726
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20886

دانلود 14726 استناد 379 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  501-514
تعامل: 
 • استنادات: 

  379
 • بازدید: 

  3508
 • دانلود: 

  14726
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3508

دانلود 14726 استناد 379 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

JOURNAL OF UROLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  200
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  823-828
تعامل: 
 • استنادات: 

  382
 • بازدید: 

  2625
 • دانلود: 

  15092
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2625

دانلود 15092 استناد 382 مرجع 0
نویسندگان: 

TOKIN S. | BJELAJAC P. | DOBRIC V.

نشریه: 

MEDICINSKI PREGLED

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  54
 • شماره: 

  7-8
 • صفحات: 

  364-366
تعامل: 
 • استنادات: 

  389
 • بازدید: 

  21019
 • دانلود: 

  16114
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 21019

دانلود 16114 استناد 389 مرجع 0
نویسندگان: 

BURGER H.G. | DUDLEY E.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  57
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  257-275
تعامل: 
 • استنادات: 

  399
 • بازدید: 

  13992
 • دانلود: 

  17745
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13992

دانلود 17745 استناد 399 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

HENDERSON V.W. | SHERWIN B.B.

نشریه: 

menopause

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3 PT 2
 • صفحات: 

  572-579
تعامل: 
 • استنادات: 

  400
 • بازدید: 

  10429
 • دانلود: 

  18003
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10429

دانلود 18003 استناد 400 مرجع 0
نویسندگان: 

LIAO K.L. | WOOD N. | CONWAY G.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  167-174
تعامل: 
 • استنادات: 

  401
 • بازدید: 

  26833
 • دانلود: 

  18177
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 26833

دانلود 18177 استناد 401 مرجع 0
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  11-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  5992
 • دانلود: 

  726
چکیده: 

یائسگی، قطع شدن دایمی قاعدگی در نتیجه قطع فعالیت فولیکول های تخمدان است. اگر چه علایم یائسگی زندگی را تهدید نمی کند ولی اثرات دراز مدت کمبود استروژن از جمله پوکی استخوان و حملات مغزی و قلبی می تواند حیات را به مخاطره اندازد. مطالعه حاضر به منظور تعیین اثر ورزش بر سن وقوع یائسگی انجام شده است. علاوه بر آن ارتباط بین سن وقوع یائسگی با نوع ورزش، میزان انجام ورزش در هفته، سن شروع اولین قاعدگی و منظم یا نامنظم بودن آن جزو اهداف فرعی این مطالعه بوده است.مطالعه به صورت مورد- شاهد و بر روی 90 زن یائسه (45 نفر ورزشکار و 45 نفر غیر ورزشکار) انجام گرفته و نحوه نمونه گیری در گروه مورد به صورت تصادفی و در گروه شاهد به صورت آسان بوده است. اطلاعات توسط تکمیل پرسشنامه جمع آوری و سپس مورد تجزیه و تحلیل آماری (آزمون تی، ضریب همبستگی) قرار گرفته است.نتایج این مطالعه نشان داد انجام ورزش بر سن وقوع یائسگی موثر نیست. همچنین میزان ورزش در هفته و سن شروع اولین قاعدگی ارتباط معنی داری با سن وقوع یائسگی نداشته است. تنها به نظر می رسد در افرادی که قاعدگی منظم داشته اند انجام ورزش وقوع یائسگی را به تاخیر انداخته است.با توجه به نتایج این مطالعه نشان داد و علی رغم عدم تاثیر ورزش بر تغییر زمان وقوع یائسگی، ورزش در تثبیت گردش خون طبیعی و سایر فعالیت های فیزیولوژیک بدن در خلال دوران یائسگی نقش بسیار مهمی دارد. لذا به بانوان پیشنهاد می گردد جهت کاهش عوارض ناشی از یائسگی، ورزش را در برنامه روزانه خود قرار دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 5992

دانلود 726 استناد 4 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  70
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

INTRODUCTION: COGNOTIVE PERFORMANCES DOSE NOT REMAIN CONSTANT IN LIFETIME, ESPECIALLY IN WOMEN .SO, BIOLOGICAL FACTORS SUCH AS LIFETIME AND CHANGES IN SEX HORMONE LEVELS ARE AFFECTED COGNITIVE ABILITIES SUCH AS ATTENTION, MEMORY, LEARNING AND ...

آمار یکساله:  

بازدید 70

دانلود 29
litScript