نتایج جستجو

1063

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

107

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

JOURNAL OF NUTRITION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  148
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  1445-1452
تعامل: 
 • استنادات: 

  468
 • بازدید: 

  4489
 • دانلود: 

  30601
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4489

دانلود 30601 استناد 468 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (مسلسل 21) ویژه نامه استئوپروز
 • صفحات: 

  62-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  926
 • دانلود: 

  223
چکیده: 

مقدمه: کاهش توده استخوانی یکی از مهمترین عوارض دوران یائسگی است که اغلب ناشی از افت سطح هورمون های تخمدانی می باشد. ترکیبات شبه استروژنی مثل ایزوفلاون ها که در گیاهان به ویژه سویا یافت می شوند به دلیل شباهت ساختمانی با استروژن ممکن است سرعت کاهش توده استخوان را در زنان یائسه کم کنند. لذا این تحقیق با هدف بررسی اثر پروتئین سویا بر شاخص های بیوشیمیایی متابولیسم استخوان در زنان یائسه مبتلا به استئوپنی انجام شد.مواد و روشها: این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی و به صورت قبل و بعد، بر روی 15 زن یائسه مبتلا به استئوپنی 64-45 ساله انجام گرفت. به افراد شرکت کننده، مصرف روزانه 35g پروتئین سویا به مدت 12 هفته توصیه شد. نمونه گیری خون و ادرار، اندازه گیری های تن سنجی و یادآمد غذایی 2 روزه در هفته های 0 ،6 و 12 صورت گرفت. داده های بررسی مصرف غذایی با برنامه Food Proccessor تحلیل و جهت بررسی تغییرات شاخص های متابولیسم استخوان و تغییرات داده های آنتروپومتری و رژیم غذایی از آنالیز اندازه گیری های تکراری استفاده گردید. سطح معنی داری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.نتایج: مقایسه تغییرات وزن، BMI، فعالیت بدنی و دریافت انرژی و سایر مواد مغذی مداخله گر در مراحل مختلف بررسی تفاوت معنی داری را نشان نداد. مصرف پروتئین سویا، کاهش معنی داری را در شاخص دزوکسی پیریدینولین ادرار و افزایش معنی داری در شاخص آلکالن فسفاتاز تام نشان داد (05/0>P)؛ اما تغییرات ایجاد شده در شاخص های استئوکلسین، C – تلوپپتید، پروتئین پیوندشونده با عامل رشد شبه انسولینی (IGFBP3) و تلوپپتید کلاژن نوع I معنی دار نبود.نتیجه گیری: با توجه به تاثیر مفید مصرف پروتئین سویا بر شاخص های متابولیسم استخوان، گنجاندن این ماده غذایی ارزان و در دسترس، در رژیم غذایی روزانه زنان یائسه، احتمالا سرعت روند کاهش توده استخوانی را در آنها کم می نماید و می تواند گامی مثبت در جهت پیشگیری از پوکی استخوان باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 926

دانلود 223 استناد 2 مرجع 31
نویسندگان: 

SIMPSON J.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1
 • صفحات: 

  19-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  611
 • بازدید: 

  81912
 • دانلود: 

  31450
کلیدواژه: 
چکیده: 

Premature ovarian failure (POF) is a heterogeneous disorder, defined as menopause under age 40 years. The prevalence is 1%; POF before age 30 years is much less common. Chromosomal causes have long been recognized - visible deletions of the X chromosome, 45, X/46, XX mosaicism, and autosomal rearrangements (balanced translocations). Toxins or iatrogenic causes (e.g., chemotherapeutic agents) are occasionally implicated; autoimmune causes exist. However, lack of explanations for most cases has led to the deduction that single gene mutations (autosomal or X-linked) must be responsible for most cases of POF. With molecular technology it is now possible to determine if a single cell is perturbed in POF. Many attractive candidate genes exist, usually based on animal models (mice).The most common single gene responsible for POF if perturbed is FMR1 (fragile X), CGG expansion explaining perhaps 5% of sporadic cases. A predictable set of genes whose perturbations cause POF are those encoding gonadotropins (FISH, LH) or their receptors (FSHR, LHR). Mutations in these gonadotropin-related genes are known but rare except for FSHR mutations in Finland. Other genes expressed during oogenesis have been interrogated by ourselves, including DNA binding proteins and transcription factors (NOBOX and LHX8), RNA binding proteins (NANOS, TGFb family members such as GDF9), and G protein receptors (GPR3). Additional genes expressed in oocytes (AT2, KIT, NOGGIN, MIS, MISR, BAX, RFPL4), are attractive candidates. To date causative mutations have still been identified in only a few genes (NOBOX, GDF9, LDX8, BMP 15) each explaining perhaps 1-2% of POF cases. However, population-specific studies are still limited, and a single mutation may prove important in certain populations like FSHR in Finland. Genome wide association studies (GWAS) are in progress and exome-sequencing planned.Clinical significance will arise from identifying POF genes. 1) Better prognosis and ovarian preservation can be offered for younger for younger family members having the same mutation; 2) Therapeutic replacement products can be envisioned to militate against ovarian failure.

آمار یکساله:  

بازدید 81912

دانلود 31450 استناد 611 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

BIOCHEMICAL GENETICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  163
 • بازدید: 

  2985
 • دانلود: 

  22270
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2985

دانلود 22270 استناد 163 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  90
 • صفحات: 

  55-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1839
 • دانلود: 

  534
چکیده: 

زمینه و هدف: یائسگی به عنوان یکی از مسائل مهم در بهداشت باروری و بهداشت زنان است. کاهش مشکلات زنان یائسه و بهبود کیفیت زندگی آنان بستگی به حمایت اجتماعی از سوی منابع مختلف دارد. مطالعه حاضر در جهت بررسی ارتباط حمایت اجتماعی درک شده با تجارب زنان در یائسگی انجام شد.مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- همبستگی بود که بر روی 220 زن یائسه 40 تا 65 ساله شهر مشهد در سال 93 انجام شد. نمونه گیری به روش مبتنی بر جامعه به صورت سهمیه ای انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه های جمعیت شناختی، حمایت اجتماعی درک شده چند بعدی MSPSS و سنجش تجارب زنان در یائسگی بود. روایی و پایایی پرسشنامه ها قبل از استفاده بررسی و تایید گردید. داده ها با نرم افزار 21 SPSS و تحلیل واریانس و ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون در سطح معنی داری 0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: میانگین نمره حمایت اجتماعی درک شده 59.73±15.74 بود و 60 درصد زنان از حمایت اجتماعی بالا برخوردار بودند. نمره میانگین و انحراف معیار کل تجارب زنان در یائسگی به ترتیب 33.5 و 18.1 درصد به دست آمد. همچنین، ارتباط معکوس و معنی داری بین حمایت اجتماعی و بعد حمایت اطرافیان مهم با تجارب زنان در یائسگی وجود داشت (p=0.01، r=-0.16 و p=0.006، r=-0.19). همچنین، بعد حمایت اطرافیان مهم، پیش بینی کننده بهتری برای تجارب زنان در یائسگی بود.نتیجه گیری: حمایت اجتماعی درک شده تاثیری مثبت بر تجارب یائسگی دارد و حمایت اطرافیان مهم مانند همسر بهترین پیش بینی کننده تجارب در یائسگی است.

آمار یکساله:  

بازدید 1839

دانلود 534 استناد 0 مرجع 5
نویسندگان: 

BERNIS C. | REHER D.S.

نشریه: 

menopause

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  777-787
تعامل: 
 • استنادات: 

  469
 • بازدید: 

  26533
 • دانلود: 

  30797
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 26533

دانلود 30797 استناد 469 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  95-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  469
 • بازدید: 

  7034
 • دانلود: 

  30797
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7034

دانلود 30797 استناد 469 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  161-166
تعامل: 
 • استنادات: 

  1224
 • بازدید: 

  129323
 • دانلود: 

  88225
چکیده: 

BACKGROUND: The incidence of cardiovascular disease (CVD) and its risk factors increase after menopause, thus realizing that the effect of menopause on women’s health is becoming ever more vital.OBJECTIVE: The aim of this study was to investigate the menopausal effect on cardiovascular risk factors in elevated triglycerides (TG) and waist circumference (WC) phenotype, and to compare this phenotype among pre- and postmenopausal women.METHODS: A total of 4146 women were randomly selected for this study from three districts of Isfahan, Arak, and Najafabad in Isfahan Healthy Heart Program (IHHP). Anthropometric, physical, and biochemical factors were assessed using standard methods. All variables were studied based on the menopause status and the levels of TG and WC.RESULTS: Twenty-five point three percent of the postmenopausal women and 9.5% of the pre-menopausal women were hyper-TG/WC phenotype; however, the highest percent (77.1%) belonged to high-WC women in the postmenopausal group. In comparison with the postmenopausal women, the premenopausal women were more physically active, with higher education level, but lower BMI, WC, waist to hip ratio, and less likely to be smoker. In postmenopausal women, biochemical factors including fasting blood sugar and lipid profiles were significantly higher than the premenopausal women. There was no significant difference for multivariate-adjusted means of cardiovascular risk factors for menopause in different phenotypes of the WC and TG groups after adjustment for age and BMI.CONCLUSION: Hyper- TG/WC phenotype was more prevalent in postmenopausal women and menopause is not independently associated with CVD risk factors.

آمار یکساله:  

بازدید 129323

دانلود 88225 استناد 1224 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  6 (پیاپی 75)
 • صفحات: 

  552-558
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1568
 • دانلود: 

  286
چکیده: 

مقدمه: اغلب زنان تغییرات چشمگیری را در دوران یائسگی و پس از آن تجربه می کنند و هدف از این مطالعه برآورد کیفیت زندگی و تعیین عوامل مرتبط با آن در زنان شهر یزد پس از یائسگی می باشد.روش بررسی: این مطالعه توصیفی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای بر روی 300 زن یائسه در شهر یزد در سال 1387 انجام گرفت. ابزار جمع آوری داده ها در این مطالعه پرسشنامهQOL  مختص کیفیت زندگی زنان یائسه بوده و داده ها به روش مصاحبه جمع آوری گردید. برای بررسی روایی و پایائی پرسشنامه از روش روایی محتوا و آلفای کرونباخ استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS 15 و با استفاده از آمار توصیفی و آزمونهای آماری من ویتنی و کروسکال والیس انجام گردید.نتایج: بر اساس نتایج به دست آمده میانگین سن شروع یائسگی 47.3±4.7 سال بوده است. میانگین نمره کیفیت زندگی در بعد وازومتور برابر 12.34±4.7، در حیطه روانی برابر 18.15±8.89، در حیطه جسمی 41.09±16.37، در حیطه جنسی 10.97±6.25 بوده است. ارتباط معناداری بین نمره حیطه های روانی - اجتماعی، جسمی و جنسی با سطح تحصیلات، شغل، وضعیت اقتصادی و بهداشتی افراد وجود داشت ((P<0.05 با توجه به نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن، بین متغیرهای نمره حیطه جسمی، حیطه روانی – اجتماعی، حیطه جنسی با تعداد بارداری و سن ارتباط معناداری وجود داشت (P<0.05).نتیجه گیری: یائسگی باعث کاهش کیفیت زندگی می شود و آموزش و مداخله های موثر پس از یائسگی باعث بهبود کیفیت زندگی در زنان یائسه خواهد گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 1568

دانلود 286 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  29-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  149172
 • دانلود: 

  85184
چکیده: 

Background: menopause is a step of a woman’s life when hormonal changes cause menstruation to stop permanently. Menopausal symptoms can affect women's health and differ between different races and societies.Objective: The aim of this study was to survey the symptoms associated with menopause among Iranian women living in Tehran, Iran.Materials and Methods: In this cross sectional study which has been done between 2004 and 2005, women aged equal or more than 35 years old living in districts of Tehran were selected by multistage randomized cluster sampling. For each woman a questionnaire was completed. The data gained from each questionnaire was analyzed by using SPSS version 13.Results: At time of study, 2462 women were naturally menopause. The mean age of natural menopause onset was 47.71 (SE=0.11) years. In 52.9% of cases, the onset of menopause was sudden. The symptoms associated with menopause were night sweats (61.2%), joint and muscle pain (59.9%), hot flashes (53.1%), fatigue (45.6%), decreased libido (33.9%), insomnia (33.7%), weight gain (30.1%), forgetfulness (24.9%) and urinary symptoms (17.4%).  Conclusion: This study showed that night sweats, joint and muscle pain and hot flashes are the most common symptoms associated with menopause.

آمار یکساله:  

بازدید 149172

دانلود 85184 استناد 0 مرجع 0
litScript