نتایج جستجو

1122

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

113

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسنده: 

JANNESARI SHARAREH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: MALE menopause” IS THE MORE COMMON TERM FOR ANDROPAUSE. IT DESCRIBES AGE-RELATED CHANGES IN MALE HORMONE LEVELS. THE SAME GROUP OF SYMPTOMS IS ALSO KNOWN AS TESTOSTERONE DEFICIENCY, ANDROGEN DEFICIENCY, AND LATE-ONSET HYPOGONADISM. MALE menopause INVOLVES A DROP IN TESTOSTERONE PRODUCTION IN MEN WHO ARE AGE 30 OR OLDER. IT’S OFTEN AFFILIATED WITH HYPOGONADISM. BOTH CONDITIONS INVOLVE LOWERED TESTOSTERONE LEVELS AND SIMILAR SYMPTOMS...

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  637-647
تعامل: 
 • استنادات: 

  491
 • بازدید: 

  1169
 • دانلود: 

  508
چکیده: 

به دنبال یائسگی تغییرات متابولیک در بدن رخ می دهد که زنان یائسه را در معرض بیماری های قلبی - عروقی قرار می دهد. این مطالعه به منظور مقایسه اثرات دو نوع یائسگی جراحی و طبیعی بر سندرم متابولیک و اجزای آن در دو مقطع زمانی 4-3 سال قبل و بعد از یائسگی انجام گرفت. این مطالعه یک مطالعه گذشته نگر بوده و نمونه های پژوهش از میان 5191 زنان 60-20 سال شرکت کننده در مطالعه قند و لیپید تهران، (437 زن که 373 نفر به صورت طبیعی و 64 نفر به وسیله جراحی طی پیگیری 12 سال مطالعه یائسه شده بودند)، انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه های تکمیل شده در این طرح استفاده شد. تغییرات متابولیکی و پروفیل بیوشیمیایی این دو گروه از زنان در طی مدت پیگیری با یکدیگر مقایسه شد. در این مطالعه 9.9 درصد ز زنان در گروه یائسگی طبیعی و 15.6 درصد در گروه یائسگی ناشی از جراحی پس از یائسگی نسبت به قبل از وقوع آن مبتلا به سندرم متابولیک شدند. میانگین فشارخون سیستولیک و سطح LDL سرم در افراد یائسه طبیعی به صورت معنادار بیش از زنان یائسه جراحی بود. به نظر می رسد اختلالات متابولیکی ناشی از یائسگی در دو گروه متفاوت بوده و عامل سن از تاثیرگذارترین عوامل بر این اختلالات است. لذا باید به خصوص با افزایش سن زنان یائسه مراقبت ها مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1169

دانلود 508 استناد 491 مرجع 16
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  54
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  241-246
تعامل: 
 • استنادات: 

  945
 • بازدید: 

  4926
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4926

دانلود 9195 استناد 945 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  38
 • بازدید: 

  9
 • دانلود: 

  1620
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9

دانلود 1620 استناد 38 مرجع 0
نویسندگان: 

SIEVERT L.L.

نشریه: 

menopause

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  248-249
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8885
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8885

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

PITKIN J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  33-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5692
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5692

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

BRUCE D. | RYMER J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8940
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8940

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1505
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1505

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

TAYLOR M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  853-863
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5080
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5080

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  90
 • صفحات: 

  294-300
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  2170
 • دانلود: 

  1245
چکیده: 

مقدمه: با توجه به اثرات سوء اختلالات عملکرد جنسی بر بهداشت روان زنان منوپوز و خانواده آنها، اهمیت شناسایی عوامل مرتبط با اختلالات عملکرد جنسی در این دوره ضروری به نظر می رسد.روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات به صورت مقطعی بوده است. در این مطالعه 174 زن یائسه همسردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مورد بررسی قرار گرفتند. روش جمع آوری اطلاعات به صورت پرسش نامه (تست افسردگی بک و پرسش نامه های خود ساخته نظیر ویژگی های دموگرافیک، آگاهی جنسی، کیفیت روابط مطلوب با همسر و اختلالات جنسی بر اساس DSM-IV بود. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و با آزمون های آماری t مستقل، χ2 و مانتل هانزل χ2 مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که ارتباط آماری معنی داری بین خصوصیات مربوط به شرکت کنندگان (سن، تحصیلات، شغل،  افسردگی، آگاهی جنسی و کیفیت روابط با همسر) و برخی متغیرهای دیگر مثل تحصیلات شوهر، وضعیت اقتصادی، وضعیت محل سکونت با اختلالات عملکرد جنسی وجود داشت.یافته ها: همچنین نشان داد که ارتباط آماری معنی داری بین خصوصیات مربوط به همسران شرکت کنندگان نظیر (سن، شغل) و برخی متغیرهای دیگر مثل فاصله سنی زن و شوهر، طول مدت ازدواج و تعداد فرزندان با اختلالات عملکرد جنسی وجود نداشت.نتیجه گیری: اختلالات جنسی در یائسگی می تواند متاثر از برخی ویژگی های فردی و اجتماعی، مشکلات سایکولوژیک و کاهش دانش جنسی باشد. با توجه به این که بسیاری از آسیب های روانی و اجتماعی در این دوره متعاقب اختلالات جنسی ایجاد می شود؛ لذا بر نقش متخصصین مربوط به این امور در زمینه مشاوره و آموزش تاکید می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2170

دانلود 1245 استناد 2 مرجع 0
litScript