نتایج جستجو

1070

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

107

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  637-647
تعامل: 
 • استنادات: 

  543
 • بازدید: 

  1238
 • دانلود: 

  543
چکیده: 

به دنبال یائسگی تغییرات متابولیک در بدن رخ می دهد که زنان یائسه را در معرض بیماری های قلبی - عروقی قرار می دهد. این مطالعه به منظور مقایسه اثرات دو نوع یائسگی جراحی و طبیعی بر سندرم متابولیک و اجزای آن در دو مقطع زمانی 4-3 سال قبل و بعد از یائسگی انجام گرفت. این مطالعه یک مطالعه گذشته نگر بوده و نمونه های پژوهش از میان 5191 زنان 60-20 سال شرکت کننده در مطالعه قند و لیپید تهران، (437 زن که 373 نفر به صورت طبیعی و 64 نفر به وسیله جراحی طی پیگیری 12 سال مطالعه یائسه شده بودند)، انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه های تکمیل شده در این طرح استفاده شد. تغییرات متابولیکی و پروفیل بیوشیمیایی این دو گروه از زنان در طی مدت پیگیری با یکدیگر مقایسه شد. در این مطالعه 9.9 درصد ز زنان در گروه یائسگی طبیعی و 15.6 درصد در گروه یائسگی ناشی از جراحی پس از یائسگی نسبت به قبل از وقوع آن مبتلا به سندرم متابولیک شدند. میانگین فشارخون سیستولیک و سطح LDL سرم در افراد یائسه طبیعی به صورت معنادار بیش از زنان یائسه جراحی بود. به نظر می رسد اختلالات متابولیکی ناشی از یائسگی در دو گروه متفاوت بوده و عامل سن از تاثیرگذارترین عوامل بر این اختلالات است. لذا باید به خصوص با افزایش سن زنان یائسه مراقبت ها مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1238

دانلود 543 استناد 543 مرجع 16
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  54
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  241-246
تعامل: 
 • استنادات: 

  1161
 • بازدید: 

  9534
 • دانلود: 

  15689
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9534

دانلود 15689 استناد 1161 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  112
 • بازدید: 

  1095
 • دانلود: 

  8454
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1095

دانلود 8454 استناد 112 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SIEVERT L.L.

نشریه: 

menopause

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  248-249
تعامل: 
 • استنادات: 

  397
 • بازدید: 

  18335
 • دانلود: 

  17487
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18335

دانلود 17487 استناد 397 مرجع 0
نویسندگان: 

TAYLOR M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  853-863
تعامل: 
 • استنادات: 

  397
 • بازدید: 

  9928
 • دانلود: 

  17487
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9928

دانلود 17487 استناد 397 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4 (مسلسل 54)
 • صفحات: 

  196-205
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1901
 • دانلود: 

  761
چکیده: 

زمینه و هدف: چگونگی درک زنان از یائسگی بستگی به هنجارهای فرهنگی، عوامل اجتماعی و دانش فردی درباره یائسگی دارد. با توجه به مشکلات عدیده این دوران، مطالعه حاضر با هدف کشف و تفسیر تجربه زنان ایرانی از یائسگی انجام شده است.مواد و روش ها: چهارده زن یائسه که برای تفریح در پارک های عمومی حاضر بودند، بعد از آگاهی از هدف پژوهش و با امضای رضایت نامه درباره تجربه بالینی شان مورد مصاحبه قرار گرفتند. مصاحبه ها با سوالات نیمه ساختار یافته، ضبط و سپس به صورت مکتوب در آمد. داده ها با استفاده از روش پدیدارشناسی ون منن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بعد از اشباع یافته ها مطالعه خاتمه یافت.یافته ها: مهم ترین تجربه بالینی زنان از یائسگی که در این مطالعه ظهور یافت، مضمون رویداد فیزیولوژیک و محرومیت بود. همچنین زیر مضمون های حاصل از آن شامل پیمودن روند طبیعی خلقت، آمادگی رویارویی، شفابخشی قاعدگی، زنانگی و جوانی، و نیز افق روشن به آینده است که توصیف کننده و بسط دهنده مضمون های اصلی می باشند.نتیجه گیری: زنان با توجه به نگرش متفاوت شان از یائسگی در نهایت، بروز این پدیده را طبیعی تلقی می کنند اما نگرانی از وقوع عوارض آن، کیفیت زندگی شان را تحت تاثیر قرار می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1901

دانلود 761 استناد 3 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  399
 • بازدید: 

  4590
 • دانلود: 

  17831
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4590

دانلود 17831 استناد 399 مرجع 0
نویسندگان: 

BRUCE D. | RYMER J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  399
 • بازدید: 

  19175
 • دانلود: 

  17831
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19175

دانلود 17831 استناد 399 مرجع 0
نویسندگان: 

PITKIN J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  33-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  402
 • بازدید: 

  14036
 • دانلود: 

  18265
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14036

دانلود 18265 استناد 402 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  90
 • صفحات: 

  294-300
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  2255
 • دانلود: 

  1300
چکیده: 

مقدمه: با توجه به اثرات سوء اختلالات عملکرد جنسی بر بهداشت روان زنان منوپوز و خانواده آنها، اهمیت شناسایی عوامل مرتبط با اختلالات عملکرد جنسی در این دوره ضروری به نظر می رسد.روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات به صورت مقطعی بوده است. در این مطالعه 174 زن یائسه همسردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مورد بررسی قرار گرفتند. روش جمع آوری اطلاعات به صورت پرسش نامه (تست افسردگی بک و پرسش نامه های خود ساخته نظیر ویژگی های دموگرافیک، آگاهی جنسی، کیفیت روابط مطلوب با همسر و اختلالات جنسی بر اساس DSM-IV بود. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و با آزمون های آماری t مستقل، χ2 و مانتل هانزل χ2 مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که ارتباط آماری معنی داری بین خصوصیات مربوط به شرکت کنندگان (سن، تحصیلات، شغل،  افسردگی، آگاهی جنسی و کیفیت روابط با همسر) و برخی متغیرهای دیگر مثل تحصیلات شوهر، وضعیت اقتصادی، وضعیت محل سکونت با اختلالات عملکرد جنسی وجود داشت.یافته ها: همچنین نشان داد که ارتباط آماری معنی داری بین خصوصیات مربوط به همسران شرکت کنندگان نظیر (سن، شغل) و برخی متغیرهای دیگر مثل فاصله سنی زن و شوهر، طول مدت ازدواج و تعداد فرزندان با اختلالات عملکرد جنسی وجود نداشت.نتیجه گیری: اختلالات جنسی در یائسگی می تواند متاثر از برخی ویژگی های فردی و اجتماعی، مشکلات سایکولوژیک و کاهش دانش جنسی باشد. با توجه به این که بسیاری از آسیب های روانی و اجتماعی در این دوره متعاقب اختلالات جنسی ایجاد می شود؛ لذا بر نقش متخصصین مربوط به این امور در زمینه مشاوره و آموزش تاکید می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2255

دانلود 1300 استناد 2 مرجع 0
litScript