نتایج جستجو

45958

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4596

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

MEYERS M.A. | MISHRA A. | BENSON D.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  427-556
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5181
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5181

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

YAZZAF ROSITA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1 (TRANSACTIONS A: BASICS)
 • صفحات: 

  99-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16737
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Irregularities are inherent to virtually all fibers, including the conventional textile fibers, the high-performance brittle fibers and newly developed nano-fibers. These irregularities can fall into two main categories: dimensional or geometrical irregularity (external) and structural irregularity (internal). For natural fibers such as wool, diameter variation along fiber length is a typical example of fiber dimensional or geometrical irregularity, while the presence of flaws and defects within a fiber signifies structural irregularity. The irregularities of fibers are bound to have major impact on the mechanical behavior of fibers. In recent years, there has been a growing awareness of the importance of this particular fiber attribute – fiber irregularity, particularly the within-fiber diameter variation. Instruments have been developed to accurately measure fiber diameter variations. In addition, with the development of computing technology, numerical modeling technique has been applied to examine the impact of fiber irregularity on fiber mechanical properties. This paper reviews research progress in the area of fiber geometrical irregularity and its effect on important fiber mechanical properties.

آمار یکساله:  

بازدید 16737

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THIS STUDY, TUBULAR BRAIDED AND FILAMENT-WOUND STRUCTURES WERE PRODUCED USING A MAYPOLE BRAIDING MACHINE WITH GLASS FIBER AND THEN CONSOLIDATED WITH UNSATURATED POLYESTER RESIN USING VACUUM INFUSION PROCESS (VIP). THE COMPRESSION TESTS WERE THEN CONDUCTED ON ALL THE SPECIMENS. GRAPHS OF FORCE-ELONGATION WERE OBTAINED AND THE FAILURE WORK OF THE SPECIMENS WERE CALCULATED. IT WAS OBSERVED THAT FILAMENT-WOUND TUBULAR COMPOSITES HAVE HIGHER FAILURE WORK THAN THOSE OF THEIR BRAIDED COUNTERPARTS WITH THE SAME FIBER VOLUME FRACTION, WHICH IS DUE TO THE STRAIGHT FIBER STRUCTURE IN FILAMENT-WOUND STRUCTURE COMPARED WITH CRIMPED FIBER STRUCTURES IN BRAIDED COMPOSITES. HOWEVER, THE DROP OF COMPRESSIVE properties AFTER THE IMPACT WAS SIGNIFICANTLY HIGHER IN FILAMENT-WOUND COMPOSITES THAN THOSE OF BRAIDED ONES. THE INTERLACING STRUCTURE OF FIBERS IN BRAIDED COMPOSITES CONTROLS THE DELAMINATION AND RESTRICTS THE PROPAGATION OF CRACKS IN THE STRUCTURES AFTER BEING SUBJECTED TO IMPACT LOADS, AND CAUSES A LESS DROP IN THE COMPRESSION properties OF THE COMPOSITES.

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

راسخ منصور | مجدی روح اله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  53-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  680
 • دانلود: 

  450
چکیده: 

به منظور تعیین برخی خواص مکانیکی پیازسیر و سیرچه سیر رقم محلی تالش، در سه دوره زمانی انبارداری با فواصل زمانی 70 روزه آزمون فشاری انجام شد. آزمون فشاری روی پیاز کامل سیر، سیرچه ها و نمونه های استوانه ای تهیه شده از بافت سیر در سه سرعت بارگذاری 10، 60 و 110 میلی متر در دقیقه انجام شد. در این آزمون ها مقدار میانگین بیشینه نیروی لازم برای گسیختگی سیرچه، بیشینه نیروی لازم سست کردن پیازسیر و نیز بیشینه نیروی لازم برای گسیختگی نمونه های استوانه ای تهیه شده از بافت سیر و همچنین مقدار ضریب کشسانی ظاهری و حقیقی و چغرمگی برای سیرچه ها و نمونه های استوانه ای در سه دوره انبارداری، سه سرعت بارگذاری و در دو جهت بارگذاری اندازه گیری شد. بنابر نتایج به دست آمده مقدار ضریب کشسانی ظاهری، بیشینه نیروی لازم برای گسیختگی و چغرمگی سیرچه به ترتیب 2.762 MPa تا 7.091 MPa، 105.043 N تا 167.27 N و 62.358 mJ/mm3 تا 101.44 mJ/mm3 اندازه گیری شد. همچنین مقدار ضریب کشسانی حقیقی، بیشینه نیروی لازم برای گسیختگی و چغرمگی نمونه استوانه ای تهیه شده از بافت سیر به ترتیب 3.368 MPa تا6.981 MPa ،12.606 N  تا 25.762 N و 0.173 mJ/mm3 تا 0.33 mJ/mm3 اندازه گیری شد. مقدار نیروی لازم برای سست کردن پیازسیر هنگام بارگذاری در راستای ارتفاع و در راستای عرضی به ترتیب 127.023 N تا228.001 N  و 45.52 N تا 106.97 N اندازه گیری شد. بر اساس نتایج تجزیه واریانس عامل های دوره انبارداری، جهت بارگذاری و سرعت بارگذاری اثر معنی داری روی مقدار ضریب کشسانی ظاهری، چغرمگی و بیشینه نیروی لازم برای گسیختگی سیرچه کامل داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 680

دانلود 450 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

POLYMER COMPOSITE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1014-1025
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4202
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4202

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

BASTAMI M. | ASLANI F. | ESMAEILNIA OMRAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  337-351
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  36503
 • دانلود: 

  24227
چکیده: 

Structural fire safety capacity of concrete is very complicated because concrete materials have considerable variations. In this paper, constitutive models and relationships for concrete subjected to fire are developed, which are intended to provide efficient modeling and to specific fire-performance criteria of the behavior of concrete structures exposed to fire. They are developed for unconfined concrete specimens that include residual compressive and tensile strengths, compressive elastic modulus, compressive and tensile stress-strain relationships at elevated temperatures. In this paper, the proposed relationships at elevated temperatures are compared with experimental result tests and pervious existing models. It affords to find several advantages and drawbacks of present stress-strain relationships and using these results to establish more accurate and general compressive and tensile stress-strain relationships. Additional experimental test results are needed in tension and the other main parameters at elevated temperatures to establish well-founded models and to improve the proposed relationships. The developed models and relationships are general, rational, and have good agreement with experimental data.

آمار یکساله:  

بازدید 36503

دانلود 24227 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1 (پیاپی 5)
 • صفحات: 

  65-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  491
 • بازدید: 

  904
 • دانلود: 

  1432
چکیده: 

هدف از این مقاله بدست آوردن خواص مکانیکی کامپوزیت بازالت/ اپوکسی می باشد. نمونه های آزمایشی، نمونه های تک جهته کامپوزیت بودند که پس از آماده سازی با استفاده از دستگاه یونیورسال تحت آزمایش خمش سه نقطه طبق شرایط مشخص شده در استانداردASTM D790-96  قرار گرفتند. مقادیر استحکام نهایی، مدول الاستیسیته و انرژی شکست نمونه های تحت خمش بدست آمد. سپس با توجه به مقاومت مصالح حاکم بر نمونه های تک جهته و با انجام آزمایش کشش بر روی نمونه  های کششی ضرایب تبدیل خواص خمشی به خواص کششی و فشاری بدست آمد و با استفاده از نتایج آزمایش ها نمونه های تحت خمش، خواص کششی و فشاری نمونه ها شامل استحکام ها و مدول ها استخراج گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 904

دانلود 1432 استناد 491 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  122
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 122

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  95-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1589
 • دانلود: 

  441
چکیده: 

آلیاژ آلومینیم 7075 از جمله آلیاژهای نوردی است که قابلیت عملیات حرارتی رسوب سختی را دارا می باشند. این آلیاژ جز خانواده آلیاژهای Al-Zn-Mg می باشد که از استحکام و خواص مکانیکی بالایی برخوردار بوده و در صنایع نظامی و هوا فضا کاربرد وسیعی دارد. سیکل عملیات حرارتی رسوب سختی این آلیاژ طولانی است، از این رو کاهش زمان عملیات حرارتی از لحاظ اقتصادی حایز اهمیت است. هدف اصلی این پژوهش کاهش زمان عملیات حرارتی با استفاده از تلفیق سیکل پیرسازی دوگانه (Duplex Aging) و کار مکانیکی (عملیات نورد) می باشد. این سیکل شامل عملیات ترمومکانیکی از نوع T-AHA می باشد که به FTMT معروف است. در این سیکل دماهای پیرسازی اولیه و ثانویه متفاوت بوده و عملیات نورد در دمای محیط انجام می گیرد در نهایت عوامل موثر در این فرآیند مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهد که عملیات ترمودینامیکی مذکور در مقایسه با سیکل متداول T6، تاثیر چندانی بر روی سختی آلیاژ ندارد اما باعث کاهش زمان عملیات حرارتی به میزان 58 درصد، افزایش استحکام تسلیم به میزان 9 درصد و افزایش استحکام کششی به میزان 5.5 درصد می گردد در حالی که درصد ازدیاد طول آلیاژ در اثر اعمال سیکل ترمودینامیکی تغییر چندانی نمی کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1589

دانلود 441 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MOTAMEDI M. | MOSAVI MASHHADI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  781-787
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23568
 • دانلود: 

  18315
چکیده: 

This work is conducted to obtain mechanical properties of microtubule. For this aim, interaction energy in alpha-beta, beta-alpha, alpha-alpha, and beta-beta dimers was calculated using the molecular dynamic simulation. Force-distance diagrams for these dimers were obtained using the relation between potential energy and force. Afterwards, instead of each tubulin, one sphere with 55 KDa weight connecting to another tubulin with a nonlinear connection such as nonlinear spring could be considered. The mechanical model of microtubule was used to calculate Young’s modulus based on finite element method. Obtained Young’s modulus has good agreement with previous works. Also, natural frequency of microtubules was calculated based on finite element method.

آمار یکساله:  

بازدید 23568

دانلود 18315 استناد 0 مرجع 0
litScript