نتایج جستجو

246

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

25

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ITO T. | HIRAMATSU K. | TOMASZ A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  56
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  4997-4999
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9708
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9708

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ROSATO A.E. | KREISWIRTH B.N. | CRAIG W.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1460-1463
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3739
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3739

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  2625
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

Molecular emission cavity analysis (meca) was used for the determination of nitrate and nitrite at trace levels. Nitrite and nitrate were reduced to NO by KI and VCl3 solution, respectively. NO was transferred to the cavity and its emission was measured by a photomultiplier tube. The calibration curve was linear in the range of 2-500 and 560-1200mgmL-1 nitrite and 2-30 and 40-200mgmL-1 nitrate. The detection limit of nitrate and nitrite were 0.6mgmL-1, and 0.2mgmL-1, respectively. The method was applied successfully to the determination of nitrate and nitrite in meat products, and nitrate in tap water and human blood serum. In order to evaluate the reliability of the proposed method, some synthetic samples were also analyzed. The effects of some interfering ions on the determination were also investigated.

آمار یکساله:  

بازدید 2625

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SEYEDMONIR E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  95
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  131-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4326
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4326

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

راعی فرشته | افتخار فرشته

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  108-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  206
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

سویه های کوآگولاز منفی استافیلوکوکوس مقاوم به متیسیلین از عوامل مهم ایجاد عفونت بیمارستانی هستند و اغلب به علت مقاومت به سایرداروها از جمله آنتی بیوتیکهای بتالاکتام اهمیت زیادی دارند. هدف از این مطالعه، مقایسه فنوتیپی مقاومت به متیسیلین با حضور ژن مقاومت (ژن (meca بود. تعداد 55 ایزوله استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس از 3 بیمارستان شهر تهران جمع آوری و حساسیت آنها نسبت به متیسیلین به وسیله روش انتشار در دیسک بررسی شد. همچنین کمترین غلظت موثر دارو (MIC) با روش Broth Microdilution اندازه گیری و حضور ژن مقاومت به وسیله پرایمرهای اختصاصی با روش PCR مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از روش آنتی بیوگرام نشان داد که 50 سویه (90.9 درصد) به متیسیلین مقاوم بودند که از بین آنها 8 سویه مقاومت بینابینی نشان دادند. همچنین 43 سویه (78.1 درصد) با MIC≥ 4µg / ml نسبت به متیسیلین مقاوم بودند. نتایج MIC برای سویه های دارای مقاومت بینابینی نشان داد که 5 سویه به متیسیلین حساس و 3 سویه مقاوم بودند. نتایج حاصل از آزمون PCR  نشان داد که از بین سویه های مقاوم به متیسیلین (با دو روش فنوتیپی)‏، 42 سویه حامل ژن meca و تنها 1 سویه فاقد آن بود. همچنین 4 سویه با فنوتیپ حساس به متیسیلین، واجد ژن meca بودند. نتایج به دست آمده پیشنهاد می کند که تنها حضور ژن meca دلیل بر مقاومت در میکروارگانیسمها نیست و بیان ژن که تحت کنترل شرایط محیطی است، اهمیت بیشتری در تعیین مقاومت باکتری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 206

دانلود 28 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

CKGROUND AND AIM: IN THE RECENT YEARS, COAGULASE-NEGATIVE STAPHYLOCOCCI (CONS) HAVE EMERGED AS IMPORTANT CAUSATIVE AGENTS OF ILLNESS; THEY ARE THE MOST COMMON MICROORGANISM THAT ARE ISOLATED FROM CLINICAL SPECIMENS. THE MAIN PURPOSE OF THIS STUDY WAS TO DETERMINE ANTIMICROBIAL RESISTANCE AND meca FREQUENCY IN CONS ISOLATED FROM NOSOCOMIAL INFECTIONS.METHODS: THIS STUDY WAS PERFORMED ON ONE HUNDRED CONS ISOLATES. ALL ISOLATES WERE TESTED BY CONVENTIONAL BACTERIOLOGICAL TEST. ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY TESTING WAS CARRIED USING DISK DIFFUSION METHOD, AND THEN STRAINS ANALYZED BY THE PCR FOR THE PRESENCE OF meca GENE....

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  49
 • صفحات: 

  17-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2056
 • دانلود: 

  498
چکیده: 

سابقه و هدف: انتشار گسترده استافیلوکوک اورئوس های مقاوم به متی سیلین (MRSA) در محیط های بیمارستانی، نیاز به کنترل آنها را مطرح ساخته است. این مطالعه با هدف جداسازی سویه های استافیلوکوک اورئوس مقاوم به مقادیر بالای اگزاسیلین از بیمارستانهای تهران و بررسی ژن meca در این سویه ها انجام گرفت.روش کار: از آبان 1387 تا شهریور 1388، 350 ایزوله استافیلوکوک، جداسازی شده و تشخیص سویه های استافیلوکوکوس ارئوس با استفاه از تست های بیوشیمیایی انجام گرفت. مقاومت سویه ها نسبت به اگزاسیلین با استفادهاز دو روش دیسک دیفوزیون و تعیین MIC و شناسایی حضور ژن meca با استفاده از روش PCR بررسی شد. الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های MRSA نیز نسبت به 19 آنتی بیوتیک تعیین گردید.یافته ها: در مجموع 150 ایزوله استافیلوکوک اورئوس جداسازی شد که از این تعداد، (45%) 68 سویه MRSA بودند. تمامی سویه های MRSA نسبت به پنی سیلین و آمیکاسین مقاوم و نسبت به کانامایسین، سیپروفلوکساسین، توبرامایسین، اریترومایسین، جنتامایسین، تتراسیکلین، کلیندامایسین و کوتریماکسازول بیش از 80% مقاومت داشتند. تست MIC در (37%) 25 مورد از سویه های ³512mg/ml MRSA و در (63%) 40 مورد از آنها ³256mg/ml بود. نتایج تست PCR نشان داد که (95%) 64 از این سویه ها حامل ژن meca بودند.نتیجه گیری: سویه های MRSA با MIC بالا نسبت به اگزاسیلین که نسبت به چند آنتی بیوتیک دیگر نیز مقاوم هستند در این مطالعه شیوع بالایی داشتند که به نظر می رسد جهت جلوگیری از طغیان های ناشی از این گونه سویه های MRSA در مراکز بیمارستانی مراقبت ها و تدابیر ویژه ای باید بکار گرفته شود. تکنیک PCR که قادر به تشخیص سریع سویه های MRSA می باشد، در کنار انجام آزمایش های فنوتیپی از قبیل کشت و بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی به روش MIC، از قابلیت بالایی جهت کنترل شیوع این سویه ها، برخوردار می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 2056

دانلود 498 استناد 1 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  59-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  374
 • دانلود: 

  176
چکیده: 

استافیلوکوکوس اورئوس با ایجاد عفونت های داخل پستانی یکی از مهم ترین عوامل ایجاد کننده ورم پستان در دام های شیری است. بیماری ورم پستان خسارت های اقتصادی جبران ناپذیری را در صنعت پرورش دام بویژه در گاوهای شیری را بوجود می آورد و از طرف دیگر به دلیل افزایش روز افزون مقاومت استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به آنتی بیوتیک ها به یکی از اساسی ترین مشکلات درمانی در سراسر جهان تبدیل شده است. هدف از این مطالعه، بررسی ژن مقاومت به متی سیلین (meca) و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جداسازی شده از شیر گاوهای مشکوک به بیماری ورم پستان در گاوداری های صنعتی استان ایلام است. در این مطالعه 208 نمونه شیر از هفت گاوداری صنعتی جمع آوری شد که تعداد 42 (54/20 درصد) جدایه با روش های فنوتیپی و در روش PCR تعداد 38 (56/91 درصد) جدایه از آن ها به عنوان استافیلوکوکوس اورئوس تایید شد. از مجموع 38 جدایه تعداد 22 (38/52 درصد) جدایه ژن meca داشتند. بیشترین میزان مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک پنی سیلین (100 درصد) و کمترین میزان مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک کلرامفنیکل (20/1 درصد) در این جدایه ها مشاهده شد. در این مطالعه شیوع سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین بسیار بالا بود و تمامی سویه های دارای مقاومت آنتی بیوتیکی چندگانه بودند. تاکنون در استان ایلام مطالعه ای در این خصوص صورت نپذیرفته است و در این مطالعه برای اولین بار حضور این باکتری مورد تایید قرار گرفت که می تواند زنگ خطری در بهداشت دام و مهم تر از آن شیر می تواند به عنوان یکی از منابع اصلی این باکتری محسوب شود و همچنین مقایسه این نمونه ها با نمونه های بیمارستانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 374

دانلود 176 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  173-178
تعامل: 
 • استنادات: 

  910
 • بازدید: 

  31679
 • دانلود: 

  40638
چکیده: 

There is a growing concern about the application of molecular methods in epidemiological studies of infectious diseases. The objective of this study was to determine the genetic stability of methicillin resistance genes in Staphylococcus aureus for the evaluation of resistance strain distribution. One hundred and fifteen S. aureus isolates from patients with staphylococcal infection were collected. The isolates were screened for methicillin resistance by minimum inhibitory concentration (MIC) examination. The stability of methcillin resistance genes was examined by physical curing and PCR screening methods. The results showed that methicillin resistance Staphylococcus aureus (MRSA) had risen up to 43% in Nemazi Hospital (Shiraz, Iran). Indeed, the incidence of MRSA in our hospital was 10% during the last four years. The ability to lose (curability) of methicillin resistance genes (meca) was examined by physical curing method in 49 isolates with MIC≥16 mg ml-1. No sign of curability of meca gene was observed where 500 colonies from each strain have been studied and exhibited by the same MIC values before and after curing test. Positive PCR results for isolates with MIC≥16 mg ml-1 before and after curing experiment have been achieved. These data confirm the results of curing method, indicating that stable genetic determinants confer methicillin resistance. These results support the hypothesis that resistance isolates may be selected due to clonal selection under antibiotic pressure used in clinics rather than transmission of mobile genetic determinant. The high prevalence of MRSA immerged in our Hospital could be originated due to antibiotic pressure and poor control measures.

آمار یکساله:  

بازدید 31679

دانلود 40638 استناد 910 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  12
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: METHICILLIN RESISTANT STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) INFECTIONS HAVE BECOME A WORLDWIDE HEALTH PROBLEM. THE meca GENE CONFERS RESISTANCE TO METHICILLIN IN S. AUREUS. THE GENE IS LOCATED ON THE STAPHYLOCOCCAL CHROMOSOME CASSETTE MEC AND ENCODES PENICILLIN BINDING PROTEIN 2A (PBP2A). CLINICAL AND LABORATORY STANDARDS INSTITUTE (CLSI) RECOMMENDS USAGE OF CEFOXITIN INSTEAD OF OXACILLIN WHEN USING THE DISK DIFFUSION METHOD TO DETERMINE RESISTANCE AGAINST METHICILLIN FOR S. AUREUS….

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
litScript