نتایج جستجو

7251

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

726

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  485-489
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  181
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

پیش زمینه و هدف: افزایش میزان پراکسیداسیون لیپیدی از علل اصلی شروع و پیشرفت آرتریواسکلروز محسوب می گردد. در بررسی حاضر تغییرات غلظت پروفیل لیپیدی به همراه مالون در آلدئید سرمی در بیماران با 4 درجه اصلی آرتریواسکلروز عروق شبکیه مورد مطالعه قرار گرفته است.مواد و روش ها: جمعیت مورد مطالعه شامل 99 بیمار با آرتریواسکلروز عروق شبکیه اثبات شده با معاینه ته چشم و گروه کنترل شامل 65 فرد سالم می باشد. درجه بندی آرتریواسکلروز چشمی بر طبق تقسیم بندی Scheie به ترتیب از درجه I تا IV انجام گرفته و سطح پروفیل لیپیدی و میزان مالون دی آلدئید (MDA) سمی بروش استاندارد مورد سنجش قرار گرفت.نتایج: نتایج حاکی از افزایش معنی دار سطح کلسترول، تری گلیسرید، LDL-C، MDA و کاهش HDL-C گروه بیماران نسبت به گروه کنترل (p<0.0001 در تمامی موارد) می باشد. از نظر سطح MDA سرمی تفاوت چشمگیری در درجات مختلف گروه بیماران مشاهده شد (p<0.0001). همچنین بین درجه آرتریواسکلروز با سطح پروفیل لیپیدی همبستگی معنی داری مشاهده گردید.بحث: نتایج مطالعه حاضر بر نقش افزایش سطح پروفیل لیپیدی و پراکسیداسیون آن در امکان ایجاد و تشدید آرتریواسکلروز عروق شبکیه تاکید داشته اما در تفاوت بین درجات مختلف آرتریواسکلروز به ویژه درجه I با سایر درجات، دخالت سطح MDA سرمی را بیشتر دخیل می داند.

آمار یکساله:  

بازدید 181

دانلود 21 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  482
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  419-425
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7740
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7740

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ADIGA U. | D SOUZA V. | KAMATH A. | MANGALORE N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  70
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  435-438
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2179
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2179

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

WOMENS HEALTH & GYNECOL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6059
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6059

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

GAWEL S. | WARDAS M. | NIEDWOROK E. | WARDAS P.

نشریه: 

WIADOMOSCI LEKARSKIE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  57
 • شماره: 

  9-10
 • صفحات: 

  453-455
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  21644
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 21644

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SAR BOLOUKI M.N. | MAGHDOONI BAGHERI P. | SANI V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  147-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23056
 • دانلود: 

  9850
چکیده: 

Oxidative damage to membrane lipid is one of the prime events occurring in aging and other undesirable physiological processes. In this study experiments were performed on liposomes (prepared either from crude erythrocyte phospholipids or purified egg yolk phosphatidylcholine) as models of lipid bilayer portion of biomembranes. The effects of β-carotene, and phospholipid composition on peroxidation process, initiated by Fe2+, were studied. It was found that β-carotene does not show any noticeable antioxidant effect on the peroxidation process initiated by Fe2+ in liposomes prepared from erythrocyte phosphatides, whereas it effectively suppressed the same process in egg yolk phosphatidylcholine (EYPC). It is concluded that the anti-/pro-oxidant activity of β–carotene is also dependent on the membrane lipid composition and this may provide an explanation about the conflicting reports on its role in ordinary or promoted oxidation experiments.

آمار یکساله:  

بازدید 23056

دانلود 9850 استناد 0 مرجع 6216
strs
نویسندگان: 

SPITELLER G.

نشریه: 

EXPERIMENTAL GERONTOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  1425-1457
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4873
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4873

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  46-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2971
 • دانلود: 

  412
چکیده: 

مقدمه: رادیکالهای آزاد باعث شروع پراکسیداسیون لیپید می گردند و نتیجه نهائی پراکسیداسیون لیپید تولید مواد مضری است که مهمترین آنها آلدهیدها هستند. آلدهیدها باعث تشدید فرایند آتروسکلروز و پیری می گردند و در پاتوژنز بسیاری بیماریها نقش دارند. آنتی آکسیدانها که ممکن است منشاء درونی یا بیرونی داشته باشند مانع پراکسیداسیون لیپید می گردند. در صورت کاهش آنتی آکسیدان، میزان رادیکالهای آزاد و به تبع آن پراکسیداسیون لیپید افزایش یافته و در نتیجه اثرات استرس بر وضعیت قلبی عروقی تشدید می گردد  Posttraumatic stress Disorder (PTSD) یک اختلال روانپزشکی است که به دنبال استرسهای شدید بروز می کند و می تواند شاخصی برای استرس باشد این مطالعه برای جستجو وجود ارتباط بین پراکسیداسیون لیپید و استرس صورت گرفت.مواد و روشها: در این مطالعه که از نوع مقطعی می باشد تعداد 30 بیمار مبتلا به PTSD و 30 نفر بعنوان گروه شاهد انتخاب گردیدند و دو گروه از نظر سن و جنس با یکدیگر یکسان شدند و برای هر دو گروه تست SCL -90-R، جهت ارزیابی وضعیت روانی و آزمایشات مالون د آلدهید، بعنوان شاخص پراکسیداسیون لیپید و ظرفیت آنتی آکسیدان اندازه گیری شد. سپس نتایج حاصل توسط نرم افزار spss با استفاده از آزمونهای پارامتریک و مقایسه میانگین ها توسط t-test تجزیه و تحلیل آماری صورت گرفت.نتایج: دامنه سنی بیماران و افراد گروه کنترل 30 تا 52 سال بود و میانگین آنها بترتیب 37/5 و 9/37 بود. میانگین نمره کلی سطح بیماری (General symptom Index) برای گروه مورد 13/2 و برای گروه شاهد 41/0 بود (P<0.05) میانگین Malondialdehyde در گروه بیمار 82/0 میکروگرم در دسی لیتر و در گروه کنترل 63/0 بود (P<0.05) ظرفیت آنتی اکسیدان در گروه بمیار 6/13% و در گروه کنترل04/20% بود (P<0.05)بحث: پراکسیداسیون لیپید در بیماران مبتلا به PTSD بالاتر از افراد نرمال و ظرفیت آنتی اکسیدان در بیماران پایین تر از افراد عادی است. لذا تحت شرایط استرس آمیز (نظریرPTSD) ظرفیت آنتی اکسیدانها کاهش یافته و میزان استرس اکسیداتیو (پراکسیداسیون لیپید) افزایش یافته و فرد را برای بروز بیماریهای جسمی بویژه اترواسکلروز مستعد می سازد. شاید به کمک آنتی اکسیدانها بتوان تاثیرات زیان بار استرس بر جسم بویژه قلب و عروق را کاهش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 2971

دانلود 412 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مجله آریا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  (7) 3
 • صفحات: 

  134-137
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  177
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

مقدمه: آهن یکی از مهمترین عناصر بدن است. اما آهن آزاد ممکن است با تشکیل رادیکالهای آزاد باعث پراکسیداسیون چربیها شود که یکی از عوامل خطرساز در بروز بیماریهای قلبی عروقی می باشد. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط بین غلظت آهن پلاسما و عوامل موثر بر آن با سطح پراکسیداسیون چربیها و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی در زنان بود.روشها: بدین منظور، در یک مطالعه مقطعی 160 زن 45-20 سال بطور تصادفی انتخاب شدند و در مورد هر یک از افراد مورد بررسی پرسشنامه مربوط به سابقه پزشکی افراد تکمیل گردید. سپس 10 میلی لیتر خون وریدی پس از اخذ رضایت نامه گرفته شد. در مطالعه حاضر، برای بررسی پراکسیداسیون چربیها از غلظت مالون دی آلدئید (MDA) پلاسما و برای ارزیابی آنزیمهای آنتی اکسیدانی از اندازه گیری فعالیت آنزیمهای سوپر اکسید دیسموتاز وابسته به مس و روی (CuZn- SOD) و گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) در گلبولهای قرمز خون استفاده شد.نتایج: یافته های مطالعه حاضر نشان داد که بین غلظت MDA پلاسما با غلظت آهن پلاسما ارتباط مثبت معنی دار وجود داشت، بطوریکه غلظت MDA پلاسما در گروهی که بیشترین غلظت آهن پلاسما را داشتند بطور معنی داری بیشتر از سایر گروهها بود (p<0.05). همچنین، بین غلظت آهن پلاسما با سطح فعالیت CuZn- SOD گلبولهای قرمز ارتباط منفی معنی دار وجود داشت (p<0.05). در مطالعه حاضر، غلظت گنجایش تام پیوستگی آهن (TIBC) با غلظت MDA پلاسما و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی ارتباط معنی دار نداشت. همچنین، بین غلظت آهن پلاسما با فعالیت آنزیم GPX ارتباط معنی دار مشاهده نشد.بحث: آهن به عنوان یک فلز ناقل الکترون، شاید در کنار سایر عوامل خطرساز، با تشدید پراکسیداسیون چربیها، در ایجاد تصلب شرایین نقش داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 177

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GALLI F. | VARGA Z. | BALLA J.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  78
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  148-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3908
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3908

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript