نتایج جستجو

18649

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1865

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

بیگی حمید | میبدی محمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4 (ب)
 • صفحات: 

  39-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  718
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

در این مقاله، اتوماتای یادگیر سلولی همگام باز معرفی میگردد و رفتار آن مورد مطالعه قرار میگیرد. نشان داده شده است که اتوماتای یادگیر سلولی همزمان باز برای قوانین انجمنی در محیطهای خارجی ایستا به یک پیکربندی پایدار و سازگار همگرا میشود. شبیه سازیها این نتیجه را تایید میکند.

آمار یکساله:  

بازدید 718

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  (ویژه نامه 10)
 • صفحات: 

  57-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  350
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

مقدمه: نظر به اینکه سیستم آموزشی فعلی جهت دانشجویان گروه پزشکی به نحوی است که دانشجویان بیشتر زمان آموزش خود را در چارچوب برنامه های رسمی محدود به شرایط تصنعی و کلاسیک طی می کنند، در نتیجه میزان رضایت از کیفیت آموزش به روش موجود و کاربرد آموخته ها در شرایط واقعی نیاز به بررسی و حتی تغییر در رویکرد حاضر دارد.مرور مطالعات: با مطالعه تاریخچه خدمات و آموزش جامعه نگر و جامعه محور در می یابیم که حدود یک قرن پیش به صورت Service learning ارایه خدمات و آموزش به فراگیران همزمان در بستر جامعه انجام می پذیرفت. از اوایل 1900 تاکنون، آموزش دهندگان متوجه اهمیت ارتباط خدمات با اهداف آموزش شده اند و درطی قرن از 1960 تا 1970 در نتیجه S.L گذشته این مفهوم در آموزش جایگاه خود را حفظ کرده است. اغلب برنامه های فعالیت دانشجویان در جامعه در راستای اهداف آموزش توسعه یافت. این S.L اساس اعتقاد و مشابه نگرش ساختار گراهاست که معتقدند تولید و ساخت دانش در افراد از دانش و تجربیات پایه و مقدماتی شروع می شود بطرف فرایند یادگیری، تفسیر و بحث پیرامون اطلاعات جدید در زمینه اجتماع و محیط فردی پیش می رود. در حقیقت مفهوم یادگیری دو طرفه اساس و وجه تمایز تجربه ناشی از آموزش به روش دانشجویان به اهداف آموزشی دروس خود با مشارکت در برنامه های ارایه خدمت در شرایط واقعی دست می یابند و جامعه نیز مستقیما از آن بهره مند می شود. در این روش هم فراگیر و هم جامعه بهره مند می شوند. و فراگیران فعالانه به تولید محصول و خدمت مرتبط با اهداف آموزش می پردازند. با توسعه نگرشها، باورها و رفتارها در ارتباط با جامعه، شهروندانی مطلع و نیروی کار تولیدی تربیت می کنند. در این روش اساس کار دریافت باز خورد از جامعه و مدرسان است که به فراگیران فرصت می دهد دانش جدید خود را با دیگران مطرح کند و آموخته های خود را برای دیگران معنی دار کنند.بحث: در آموزش سنتی مردم بر خدماتی که دریافت میکنند، هیچ گونه کنترلی ندارند، فراگیران نیز قدرت مداخله و کاربرد آموخته های خود را ندارند ولی در این آموزش، تمام ابعاد نیازهای مردم دیده می شود و فراگیران با مشارکت مردم روی نیازها کار می کنند، مردم بر ارایه خدمات نظارت دراند. انریش می گوید: یادگیری فراگیران از طریق خواندن کتابهای قطور در اطاقهای در بسته ایجاد نمی شود، بلکه باید درهای پنجره ها را باز کرد و به دنبال تجربه بود. در نهایت به کمک SL فرصتی برای آزمون مسوولیت پذیری، تبدیل شدن به یک شهروند خوب را برای فراگیران در حین دستیابی به اهداف آموزش و ارایه خدمت به مردم ایجاد نماییم.

آمار یکساله:  

بازدید 350

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HORN G. | OOMMEN B.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4468
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4468

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسنده: 

BEIGY HAMID | MEYBODI M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  1785
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

IN THIS PAPER, WE FIRST GIVE A FORMAL DESCRIPTION FOR CELLULAR learning automata THEN STUDY ITS CONVERGENCE BEHAVIOR. IT IS SHOWN THAT FOR PERMUTABLE RULES, THE CELLULAR learning automata CONVERGE TO A STABLE AND COMPATIBLE CONFIGURATION. THE NUMERICAL RESULTS ALSO CONFIRM OUR THEORETICAL INVESTIGATIONS.

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 0
نویسندگان: 

MEYBODI M.R. target="_blank">MOLLAKHALILI MEYBODI M.R. | MEYBODI M.R.

نشریه: 

APPLIED INTELLIGENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  923-940
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4798
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4798

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

امیرکبیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  آ-56
 • صفحات: 

  1101-1126
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  312
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

اتوماتای یادگیر سلولی مدلی برای سیستم هایی است که از اجزاء ساده ای تشکیل شده اند و رفتار هر جز براساس رفتار همسایگانش و نیز تجربیات گذشته اش تعین واصلاح می شود. اجزا ساده تشکیل دهنده این مدل، از طریق کنش و واکنش با یکدیگر می توانند رفتار پیچیده ای از خود نشان دهند. دراین مقاله کاربرد اتوماتای یادگیر سلولی برای حذف نویز، قسمت بندی تصویر و استخراج ویژگی های تصویر ارائه می شود. یکی ازمهمترین خصیصه های روش های پیشنهادی کارا بودن عملیات قسمت بندی و استخراج ویژگی های تصویر در شرایطی که تصویر نویزی است می باشد. از دیگر مشخصه های روشهای پیشنهادی توزیعی بودن آنها است که موازی سازی آنها را به سادگی امکان پذیر می سازد. همچنین این روشها متکی بر عملیات محلی در همسایگی هر پیکسل می باشند که پیاده سازی آنها را ساده تر می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 312

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

HAMIDI M. | MEYBODI M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4286
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4286

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

RANJKESH S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  1 (TRANSACTIONS A: BASICS)
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9467
 • دانلود: 

  7265
چکیده: 

In this paper, a new algorithm which is the result of combination of cellular learning automata (CLA) and shuffled frog leap algorithm (SFLA) is proposed for optimization of functions in continuous, static environments. In the frog leaping algorithm, every frog represents a feasible solution within the problem space. In the proposed algorithm, each memeplex of frogs is placed in a cell of CLA. learning automata in each cell acts as the brain of memeplex and will determine the strategy of motion and search. The proposed algorithm along with the standard SFLA and two global and local versions of particle swarm optimization algorithm have been tested in 30-dimensional space on five standard merit functions. Experimental results show that the proposed algorithm has a performance of the introduced algorithm is due to the control of search behavior of frogs during the optimization process.

آمار یکساله:  

بازدید 9467

دانلود 7265 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BEYGY H. | MEYBODI M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  402-415
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3120
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3120

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

سیفی یونس | میبدی محمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  1 (پیاپی 34) ویژه الکترونیک
 • صفحات: 

  13-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  684
 • دانلود: 

  244
چکیده: 

روشهای گوناگونی جهت سامان دهی ترافیک در شبکه ATM پیشنهاد شده است که عمده ترین آنها الگوریتمهای پنجرهای و سطل چکه ای می باشند. الگوریتمهای پنجره ای در شبکه های بسته ای عملکرد بسیار خوبی دارند اما مناسب شبکه هایی با سرعت بالا مانند  ATMنیستند. در این مقاله گروه جدیدی از سامان دهنده های ترافیک که در هر لحظه با بررسی رفتار منبع و یا تغییر پارامترهای مختلف سامان دهنده سطل چکهای اقدام به بهبود کارآیی سامان دهنده می نمایند پیشنهاد شده اند. این گروه از سامان دهنده ها با استفاده از اتوماتای یادگیر رفتار منبع و یا بهره وری استفاده از منابع را بررسی می کنند. و سپس در جهت بهبود بهره وری عمل می نمایند. نتایج شبیه سازیها حاکی از آن است که روشهای جدید می توانند موجب کاهش درصد سلولهای دور ریخته شده و در نتیجه بهبود کارآیی استفاده از منابع شوند. این گروه از سامان دهنده ها برای منابع ترافیک انفجاری که بیان دقیقی از مشخصات ترافیکی آنها وجود ندارد و یا انواعی از منابع ترافیکی که به دست آوردن تخمینی از مشخصات آنها پیچیده می باشد مناسبند.

آمار یکساله:  

بازدید 684

دانلود 244 استناد 0 مرجع 0
litScript