نتایج جستجو

20221

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2023

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  367-383
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  199
 • دانلود: 

  19
چکیده: 

فرایند بارش-رواناب پیچیده و غیرخطی است و مدل سازی آن به دلیل عدم قطعیت های زیاد یکی از مهم ترین دغدغه های پژوهشگران در حیطة مسائل منابع آب به شمار می رود. از بین روش های مورد استفاده، مدل های هوشمند در پیش بینی چنین فرایندهایی مفید و مؤثرند. بنابراین، به منظور مدل سازی جریان رودخانه از روش های شبکة عصبی مصنوعی و همچنین برنامه ریزی ژنتیک به منزلة روشی صریح که جزو الگوریتم های تکاملی به شمار می رود در حوضة آبخیز معرّف امامه و در دورة آماری 1349-1350 تا 1390-1391 (42 ساله) استفاده شد. بدین منظور، از داده های هواشناسی و آب سنجی در مقیاس روزانه و در قالب 62 مدل پیشنهادی استفاده شد. نتایج نشان داد برنامه ریزی ژنتیکی، از میان مدل های فراوان، خطای کمتری داشت. خطای مدل ها نیز وقتی که فقط از عملگرهای اصلی ریاضی و توان استفاده شد به مراتب کمتر بود. سرانجام، با توجه به معیارهای ارزیابی مورد استفاده در این تحقیق، ساختار پیشنهادی با ورودی های (مدل 54) دما، باران، و تأخیرهای باران تا دو روز، رطوبت نسبی و تبخیر و تعرق و تأخیر جریان تا دو روز به عنوان بهترین مدل با خطای 001/0، 031/0، و 009/0 در مرحلة آموزش و 001/0، 032/0، و 009/0 در مرحلة آزمایش به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 199

دانلود 19 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  68
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  533-552
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1549
 • دانلود: 

  403
چکیده: 

مدل های بارش- رواناب برای محاسبه رواناب حاصل از بارش در یک حوضه آبریز به کار می روند. کاربرد موفقیت آمیز مدل های پیش بینی بارش- رواناب به نحوه واسنجی پارامترهای آن ها بستگی دارد. با وجود عمومیت این مدل ها، در صورتی که نتوان مقدار بهینه برای پارامترهای آن ها را با استفاده از واسنجی مدل به دست آورد، کاربرد آن مدل ها بسیار مشکل خواهد بود. تخمین مقادیر بهینه برای پارامترهای مدل بارش- رواناب دارای عدم قطعیت است. در تحقیق حاضر تحلیل عدم قطعیت پارامترهای یک مدل بارش- رواناب با استفاده از الگوریتم های فراکاوشی ارزیابی و مقایسه شد. نتایج به دست آمده برای محدوده اطمینان دبی شبیه سازی شده یک مدل مفهومی بارش– رواناب به کاررفته در حوضه معرف رودخانه لیف آمریکا با استفاده از چهار الگوریتم فراکاوشی 1. الگوریتم بهینه سازی مجموعه ذرات PSO))، 2. الگوریتم تکامل تصادفی جوامع SCE))، 3. ترکیب الگوریتم بهینه سازی مجموعه ذرات و ژنتیک (Hybrid-GA & PSO)، 4. الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه (SFLA) با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان داد الگوریتم های PSO و SCE کارایی بهتری در تحلیل عدم قطعیت برآورد پارامترهای مدل بارش- رواناب نسبت به دو الگوریتم دیگر داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 1549

دانلود 403 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  178
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

پیش بینی رفتار هیدرولوژی حوزه های آبخیز و تخمین دبی و حجم دبی و حجم سیلاب، برای طراحی و ارزیابی بیشتر پروژه های آبیو جلوگیری از فرسایش خاک و حفاظت منابع آب مورد نیاز است برای تعیین واکنش حوزه های آبخیز در شرایط مختلف آب و هوایی، معمولا از روش های هیدرولوژی و نیز مدل های مختلف ریاضی استفاده می شود که شبیه رگبارهای منفرد و یا داده های پیوسته سال های متوالی را انجام می دهند. در این روش پژوهش از مدل پیوسته استاتفورد (SWM-IV) برای شبیه سازی دبی متوسط روزانه، حجم سیلاب ماهیانه و سالیانه و تبخیر و تعرق سالیانه در حوزه معرف رود زرد با وسعت 896 کیلومتر مربع، واقع در جنوب غربی ایران استفاده شده است. به منظور کنترل دقت شبیه سازی مدل، تحلیل حساسیت پارامترهای ورودی نیز بررسی گردید. برای واسنجی مدل از اطلاعات هیدرولوژی موجود سال آبی 56-1355 (همراه با ویژگی های فیزیکی حوزه)، و برای ارزیابی مدل از داده های سال های 75-1360 استفاده شد. نتایج شبیه سازی نشان داد که حجم سیلاب های ماهیانه و سالیانه، حجم آب زیرزمینی، جریان زیرسطحی، تبخیر و تعرق واقعی و ضریب رواناب حوزه آبخیز مورد بررسی با درستی بسیار شبیه سازی می شود. رگراسیون بین مقادیر شبیه سازی شده و مشاهده شده حداکثر دبی متوسط روزانه ضریب تبیین (R2)، 0.44 تا 0.81 را به دست داد. بنابراین، با توجه به نتایج، مدل استانفورد-4 برای بررسی پیش بینی رفتار هیدرولوژی سیلاب و تبخیر و تعرق حوزه های آبخیز با مساحت های مختلف در ایران توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 178

دانلود 36 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

اکوهیدرولوژی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  675-685
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  140
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور اندازه گیری مقدار فرسایش در مقیاس های زمانی ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و یک ساله انجام شد. سه شبکه ی میخ فرسایش در سه جهت شیب شمالی، شمال غربی و شرقی در زیرحوضه ی آبخیز شاهد در حوضه ی آبخیز معرف خامسان به منظور اندازه گیری فرسایش طی دوره ی زمانی مهر 1394 تا شهریور 1395 انتخاب شدند. به دلیل قرائت ماهانه میخ های فرسایش، از امکان تحلیل فرسایش در بازه های زمانی کمتر از یک سال (ماهانه، سه ماهه و شش ماهه) برای تعیین میزان مشارکت این بازه های زمانی در فرسایش سالانه ی خاک استفاده شد. بنابراین، با درنظرگرفتن قرائت میخ ها متوسط تغییرات ارتفاع خاک و در نهایت مقدار متوسط فرسایش خاک سالانه برابر با 22/17 تن در هکتار محاسبه شد. همچنین، مشارکت مقیاس های زمانی ماهانه، سه ماهه، شش ماهه در فرسایش سالانه نیز به ترتیب 81/5، 33/7 و 52/9 تن در هکتار برابر با 34، 43 و 55 درصد فرسایش سالانه محاسبه شد. به رغم وجود اختلاف درخور توجه در مقدار متوسط فرسایش در بازه های زمانی مختلف و مشارکت آنها در فرسایش سالانه، نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد اثر مقیاس زمانی بر فرسایش خاک معنا دار نیست. دلیل اصلی نبود تفاوت معنا داری فرسایش خاک در مقیاس های زمانی مختلف، واریانس زیاد داده های حاصل از میخ های فرسایش ناشی از منابع متعدد خطا در روش یادشده بود.

آمار یکساله:  

بازدید 140

دانلود 27 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  49-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  368
 • دانلود: 

  218
چکیده: 

در این مقاله پیش بینی چند ایستگاهه رواناب با استفاده از تبدیل موجک و شبکه عصبی مصنوعی خودسازمانده و مدل های هوش مصنوعی در حوضه آبریز Little river watershed (LRW) انجام گردید. بطوریکه سری های زمانی رواناب توسط تبدیل موجک تجزیه گشته و سپس زیرسری های تجزیه شده توسط شبکه عصبی مصنوعی خودسازمانده خوشه بندی گردید. در ادامه، معیار استخراج ویژگی (اطلاعات مشترک) برای انتخاب نماینده از هر خوشه جهت ورود به مدلهای هوش مصنوعی شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان برای پیش بینی رواناب خروجی حوضه آبریز LRW بکار گرفته شدند. مدلسازی چند ایستگاهه بارش-رواناب بر اساس خاصیت فصلی بودن انجام شده و با مدلسازی چند ایستگاهه بر اساس خاصیت مارکف مقایسه گردید. نتایج نشان داد که مدلهای هوش مصنوعی ترکیب شده با تبدیل موجک، شبکه عصبی مصنوعی خودسازمانده و اطلاعات مشترک توانایی پیش بینی رواناب چند ایستگاهه را نسبت به مدل های هوش مصنوعی که از خاصیت مارکف بهره می برند تا 23 درصد بهبود می بخشد. بطور کلی، استفاده از خاصیت فصلی بودن پدیده ها به همراه کاهش ابعاد ورودی ها، می تواند به مدل های هوش مصنوعی در جهت استفاده از اطلاعات خالص داده های مشاهداتی کمک کند.

آمار یکساله:  

بازدید 368

دانلود 218 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ژئوشیمی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  99-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2245
 • دانلود: 

  478
چکیده: 

یکی از مهم ترین منابع آبی جوامع انسانی، رودخانه ها هستند. وجود رودخانه های متعدد، پرآب، طویل و عاری از آلودگی، عامل مهم و اساسی در شکوفایی، رشد و توسعه همه جانبه جوامع بوده است. حوضه آبریز رود شور در شمال استان خوزستان و در جنوب غرب ایران قرار گرفته است. رودخانه شور دارای شاخه های متعددی است و سرشاخه های اولیه آن از کوه های زنگلاب و کی نو سرچشمه می گیرند. در این تحقیق ارزیابی کیفیت شیمیایی آب رودخانه های این حوضه از راه نمونه برداری از این منابع، در دو فصل تر و خشک و با استفاده از نرم افزار AQqa صورت گرفت. نتایج، بیانگر تاثیر مهم محیط زمین شناسی بر کیفیت آب های سطحی منطقه بوده و حل شدن سنگ های گچی و آهکی در مسیر رودخانه ها دیده می شود. دلیل اصلی نامطلوب بودن آب رودخانه شور لالی نیز وجود سازند گچساران در منطقه است.

آمار یکساله:  

بازدید 2245

دانلود 478 استناد 0 مرجع 2
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  66
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  83
 • دانلود: 

  18
چکیده: 

مورفولوژی هر سیستم رودخانه ای در ارتباط و تحت تاثیر فرایندهای حاکم بر آن، از جمله شرایط اقلیمی، هیدرولوژیکی، هیدرولیکی، وضعیت فرسایش، و رسوب گذاری و نیز خصوصیات زمین شناسی و توپوگرافی محیط رودخانه ای و حوزه بالادست آن، است. شناخت ویژگی ها و آثار متقابل فرم و فرایندهای حاکم در سیستم های رودخانه ای، که به شناخت رفتار رودخانه ها در محدوده های زمانی و مکانی منجر می شود، اهمیت ویژه ای در توسعه مدل های مفهومی در ارتباط با محیط های رودخانه ای دارد.در این تحقیق سعی شد مورفولوژی حاصل از فرایندهای حاکم بر رودخانه فیروزه - شاهجوب در خراسان شمالی ارزیابی شود و رابطه بین خصوصیات هندسی و عوامل موثر بر آن ها استخراج گردد. بدین منظور، مدل هیدرولیکی HEC-RAS (از طریق الحاقیه (HEC-Geo RAS، پس از آنالیز حساسیت و واسنجی، جهت شبیه سازی عوامل و فرایندهای حاکم اجرا گردید و روابط حاکم بر پارامترهای مختلف هندسی و عوامل موثر بر این پارامترها در 37 بازه تفکیک شده در این رودخانه استخراج و تجزیه و تحلیل شد. بر اساس نتایج به دست آمده، با درنظرگرفتن مقادیر خطای استاندارد، سطح معنی داری، و ضریب تعیین، از بین مدل های مختلف خطی ساده، درجه 2، درجه 3، و نمایی، مدل های نمایی مناسب ترین روابط حاکم بر خصوصیات هندسی و عوامل مربوط به فرایندهای موثر بر رودخانه مورد نظر هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 83

دانلود 18 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2 (پیاپی 35)
 • صفحات: 

  161-173
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  114
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

روند تغییرات بارش، رواناب و دمای هوا در هم دوره سی ساله (74- 1345) در آبخیز رودخانه کردان واقع در زیرحوضه قزوین بررسی شد. این آبخیز به مساحت 360 کیلومتر مربع در گوشه شمال شرقی زیرحوضه قزوین و در دامنه ارتفاعی 1410 تا 4108 متر از سطح دریا قرار دارد. نتایج بررسی نشان داد که با وجود ثبات مجموع بارش سالانه، بارش شش ماهه سرد سال افزایش و شش ماهه گرم سال کاهش معنی دار یافته و میانگین ماهانه دمای بیشتر ماه های سال افزایش داشته است. روند تغییرات میانگین لغزان نسبت رواناب به بارش (ضریب رواناب) به صورت سالانه، بهاره و پاییزه افزایشی، پرشیب و معنی دار است. مقایسه میانگین های دهه های اول و سوم دوره سی ساله نشان داد که ضریب رواناب سالانه، بهاره و پاییزه به ترتیب 58.9، 12.8 و 5.1 درصد افزایش یافته است. افزایش ضریب رواناب بهاره بیشتر ناشی از افزایش عمومی دمای هوا و افزایش بارش فصل سرد بوده، اما افزایش ضریب رواناب پاییزه، با توجه به تخلیه بارش فصول پیش از آن، می تواند به علت افزایش بارش همین فصل و هم چنین رخداد ناهنجاریهایی در مدیریت منابع خاک، آب و پوشش گیاهی باشد. حجم آبی که به علل پیش گفته بیش از پیش از حوضه آبخیز رودخانه کردان تخلیه شده و هرز می رود به 9.4 میلیون متر مکعب در سال می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 114

دانلود 38 استناد 0 مرجع 2
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2 (37 پیاپی)
 • صفحات: 

  -
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  176
 • دانلود: 

  83
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 176

دانلود 83 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  3 (پیاپی 92)
 • صفحات: 

  44-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  216
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

برای تخمین سیلاب در مناطق فاقد اطلاعات می توان از روش های مختلف استفاده نمود. اما از بین آن ها تنها روش های منتهی به تهیه آب نگار قادرند جزئیات دقیقی از خصوصیات سیل را ارائه نمایند. برای تهیه آب نگار واحد نیاز به آمار و اطلاعات بارندگی و روان آب در حوزه آبخیز می باشد. تهیه آب نگار واحد برای کلیه رگبارهای یک حوزه آبخیز کار ساده ای نیست و نیاز به صرف وقت، هزینه و امکانات زیاد دارد. هم چنین محدودیت های مختلف نظیر کافی نبودن ایستگاه های آب سنجی و مشکل بودن جمع آوری داده های هیدرومتری، استفاده از مدل های هیدرولوژیکی ساده و مبتنی بر متغیرهای زودیافت برای برآورد آب نگار سیلاب بسیار کارآ و منطقی به نظر می رسد. در همین راستا تحقیق موجود درصدد تهیه آب نگار واحد مصنوعی با استفاده از داده های بارندگی و از طریق بررسی ارتباط آب نگار واحد 2 ساعته و خصوصیات باران در حوزه آبخیز معرف کسیلیان بوده است. برای این منظور به ترتیب 15، 9 و 12 ویژگی باران، آب نگار واحد و شاخص های زمانی رابط بین باران نگار و آب نگار واحد برای 23 رگبار به شکل های مختلف رگرسیون دو و چند متغیره مدنظر قرار گرفت. نتایج ضمن تایید امکان تهیه آب نگار واحد 2 ساعته با استفاده از مولفه های باران نگار نشان دهنده بیش ترین مشارکت زمان وقوع بیشینه شدت 30 دقیقه و دوام بارش در شبیه سازی آب نگار واحد بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 216

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
litScript