نتایج جستجو

9900

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

990

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3 (23)
 • صفحات: 

  347-352
تعامل: 
 • استنادات: 

  910
 • بازدید: 

  55696
 • دانلود: 

  26081
چکیده: 

The screening of potential chemicals for control of Bemisia tabaci on poinsettia (Euphorbia pulcherrima c.v. Lilo Pink) plants using a leaf dipping technique was investigated. All relevant B. tabaci life stages (eggs, larvae and adults) were investigated. In leaf dipping tests, Certis spraying oil was the only compound to show potential to be used as a control agent against B. tabaci eggs, with 81% obtained mortality. Oberon resulted in no mortality of B. tabaci eggs in the reported experiments. leaf dipping against second instar and adult B. tabaci proved more effective for all chemical products. dipping techniques using Majestik, Certis spraying oil and Agri- 50 E all resulted in high second instar larval mortality (93, 87 and 85.5%, respectively). Certis spraying oil again resulted in a high efficacy against adult B. tabaci with 100% mortality obtained. The potential of the various chemicals to be incorporated into integrated pest management strategies for the control of B. tabaci is discussed.

آمار یکساله:  

بازدید 55696

دانلود 26081 استناد 910 مرجع 3108
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  71-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  485
 • دانلود: 

  83
چکیده: 

شته جالیز  Glover Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) یکی از آفات مهم و خسارت زا در مزارع و گلخانه ها بوده و استفاده از آفت کش ها یکی از روش های کنترل این آفت محسوب می شود. کاربرد بی رویه ی آفت کش ها علاوه بر ایجاد مقاومت در آفات، منجر به بجا گذاشتن باقیمانده آن روی گیاهان می شود. اتخاذ تدابیری از جمله کاهش دز مصرف میتواند در سلامت مصرف کنندگان موثر باشد. در پژوهش حاضر، حساسیت مراحل مختلف پورگی و حشره کامل شته جالیز به دز توصیه شده ی مزرعه ای و نیم دز حشره کش های ایمیداکلوپرید و پریمیکارب بررسی شد. همچنین آزمون زیست سنجی روی پوره سن سوم شته جالیز انجام و بر اساس LC50 میزان حساسیت این سن پورگی شته، در فاصله های زمانی 24، 48 و 72 ساعت مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش سن پورگی، سمیت آفت کش ها به طور معنی داری کاهش یافته است. میزان LC50 و LC90 ایمیداکلوپرید، 24 ساعت پس از تیمار به ترتیب، 71.648 و 365.548 و پریمیکارب 212.62 و 457.49 پی.پی.ام محاسبه شد. مرگ و میر غلظت LC50 این حشره کش ها پس از گذشت 24، 48 و 72 ساعت به ترتیب برای ایمیداکلوپرید 45، 48.89، 49.45 و برای پریمیکارب 43.89، 47.78، 50.56 درصد به دست آمد. نتایج نشان داد در هر دو حشره کش، بیشترین میزان مرگ و میر در 24 ساعت اول صورت گرفت و گذشت زمان (24، 48 و 72 ساعت) منجر به افزایش معنی دار مرگ و میر نشده است. با توجه به این که نیم غلظت هر دو حشره کش تلفات قابل قبولی روی شته ی جالیز داشتند، در صورت استفاده از دشمن طبیعی در قالب برنامه IPM، استفاده از نیم غلظت آنها قابل توصیه می باشد

آمار یکساله:  

بازدید 485

دانلود 83 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  114
 • صفحات: 

  51-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

با توجه به اهمیت عوامل بیوفیزیکی جنگل و پایش تغییرات آنها برای مدیریت جنگل ها، توسعه مدل های صحیح برای برآورد این عوامل ضروری است. با در نظر گرفتن محدودیت های آماربرداری های زمینی، استفاده از روش های سنجش از دور برای برآورد این عوامل ارجح است. استفاده از داده های رادار به صورت محدود در جنگل های هیرکانی برای برآورد زیتوده استفاده شده است. در مطالعه حاضر، پتانسیل داده های پلاریمتری PALSAR-2 برای برآورد زیتوده در جنگل های هیرکانی بررسی شد. آماربرداری در چهار رویش گاه مختلف شامل جنگل حفاظت شده، جنگل طبیعی، جنگل تخریب شده و جنگل کاری آمیخته انجام و مقدار زیتوده در پلات های آماربرداری محاسبه شد. پس از استخراج داده های PolSAR با استفاده از تصاویر اخذ شده در فصل بهار و زمستان، میزان و نوع رابطه آن ها با زیتوده بررسی شد. نتایج نشان داد طبقه بندی جنگل های مورد مطالعه براساس محدوده زیتوده و درصد تاج پوشش برای توسعه مدل ها ضروری است به گونه ای که برای هر نوع خاص جنگل، نوع متفاوتی از مشخصه های پلاریمتری کارایی دارند. همچنین نتایج نشان داد داده های حاصل از تصاویر اخذ شده در فصل بهار در حالت بابرگ تاج پوشش ارتباط مناسب تری با زیتوده دارند. نتایج مدل سازی با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه نشان داد مولفه های حاصل از تجزیه پلاریمتری برای برآورد زیتوده مناسب تر عمل می کنند و برای هر رویشگاه، مشخصه های متفاوتی قابل استفاده هستند. نتایج کلی این مطالعه و مقایسه آن با مطالعات دیگر بیانگر آن است که طبقه بندی پوشش درختی براساس میزان زیتوده (حجم) در هکتار، وضعیت تاج پوشش و همچنین وضعیت توپوگرافی منطقه به منظور توسعه مدل های برآورد زیتوده ضروری به نظر می رسد. همچنین نتایج نشان داد برای رویشگاه های مختلف با مشخصات و خصوصیات متفاوت نوع خاصی از داده های پلاریمتری با زیتوده همبستگی نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 27

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

LUGINBUEHL M. | EBERHARDT E. | THURO K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  387-392
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6265
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6265

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  2-1
 • صفحات: 

  77-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  2005
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

وجود ویروس پیچیدگی (زرد) برگ گوجه فرنگی(T(Y)LCV) پیش از این از چند نقطه ایران از جمله سیستان - بلوچستان گزارش شده است. درتحقیق حاضر جدایه ای از ویروس با نام TLCV-Ir از ایرانشهر مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از آغاز گرهای دژنره برای DNA-A قسمتی از ژنوم TLCV-Ir تکثیر و همسانه سازی شد. آغازگرهای دژنره مخصوص DNA-Bقادر به تکثیربخشی از ژنوم ویروس نبودند درحالیکه همین آغاز گرها توانستند DNA-B را در ویروس موزائیک طلایی لوبیا(Bean golden mosaic virus) تکثیر کنند. ژنوم کاملTLCV-Ir شامل 2763 نوکلئوتید تعیین ترادف شد(شماره AY297924 بانک ژن) و با ژنوم جدایه ایرانی TYLCV(TYLCV-Ir) از همان نقطه که قبلا تعیین ترادف شده بود مقایسه گردید. همانطور که انتظار می رفت جدایه TLCV-Ir نیزمانند TYLCV-Ir حاوی 6 چهارچوب ژنی (2 چهارچوب ژنی روی رشته ویروسی و 4 چهارچوب ژنی روی رشته مکمل) بود. معهذا مقایسه ترادفهای کامل ژنوم مبین تفاوت بارز TLCV-Ir با TYLCV-Ir با تنها 79 درصد همولوژی نوکلئوتیدی بود. مطالعه تبارزایی نشان داد درحالیکه TYLCV-Ir درگروه اسرائیلی ویروس (TYLCV-IS) قرارمی گیرد، TLCV-Ir درگروه TLCV از جنوب هند(جدایه های 2 تا 5 بنگالور) قراردارد. TLCV-Ir شبیه جمینی ویروسهای منتقل شونده با سفید بالک است که گوجه فرنگی و پنبه را در پاکستان، هندوستان و آسیای شرقی آلوده می کنند و تفاوت بارزی با T(Y)LCV منشاء گرفته از خاورمیانه، استرالیا، اروپا و امریکا دارد. وجود دو بگومو ویروس آلوده کننده گوجه فرنگی در یک ناحیه، شرایط رابرای نوترکیبی در این ویروسها فراهم می آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 2005

دانلود 87 استناد 2 مرجع 0
نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  449-461
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  116
 • دانلود: 

  51
چکیده: 

در این مطالعه امکان استفاده از چهار نوع ماده شیمیایی مونوآمونیم فسفات دی آمونیم فسفات، سولفات آمونیم و مخلوط مونوآمونیم فسفات و بوراکس (به نسبت 70 به 30) با غلظت 12 درصد به عنوان مواد کندسوز کننده آتش برای کندسوز کردن چوب راش ایرانی در نظر گرفته شده است. تهیه نمونه های آزمونی مربوط به اندازه گیری خواص مقاومت به آتش، طبق استاندارد JISA 1322 و کندسوز کردن نمونه های چوبی با استفاده از دو روش لوری و غوطه وری صورت گرفت. در مورد ویژگی های اندازه گیری شده مربوط به خواص مقاومت به آتش نمونه ها از بین مواد مختلف، نمونه های اشباع شده با دی آمونیم فسفات به روش لوری بهترین نتایج را ارایه نمودند که در مقایسه با نمونه شاهد 143 درصد کاهش در معیار کاهش وزن، 283.88 ثانیه معادل 77.96 درصد تاخیر در نقطه اشتعال، 128.67 ثانیه معادل 67.93 درصد کاهش در دوام شعله بعد از برداشتن نازل آتش و 54.83 درصد کاهش در درصد سطح کربونیزه شده (سوخته شده) داشته است. از نظر مقاومت مکانیکی و فیزیکی، نمونه های اشباع شده با دی آمونیم فسفات به روش لوری دارای بیشترین مقاومت در برابر فشار موازی الیاف، مقاومت به سختی و نمونه های اشباع شده با سولفات آمونیم به روش غوطه وری دارای کمترین درصد هم کشیدگی حجمی بوده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 116

دانلود 51 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  44-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14932
 • دانلود: 

  5498
چکیده: 

Introduction: dipping technique is commonly used by dental technicians to color zirconia ceramics; however, its impact on the bond between zirconia and resin cements is unclear. This in vitro study aimed to evaluate the microtensile bond strength (µTBS) between a zirconia ceramic and Panavia F2.0 resin cement after dipping in coloring liquids with different shades.Materials and Methods: Twenty zirconia blocks were dipped in four different shades of coloring liquids including A3, B2, C1, and D4, while five blocks were not colored for the control. All zirconia blocks were cemented to corresponding composite blocks using Panavia F2.0 resin cement. Zirconia-cement-composite blocks were cut into one hundred microbar specimens (1×1×10 mm). The specimens were divided into five studied groups according to their shade (A3, B2, C1, D4, control) and were subjected to an aging process. A microtensile tester applied tensile forces to the specimens, till the fracture occurred, and measured the mTBS values. One-way ANOVA and Tukey’s Post Hoc were used to analyze the data (P<0.05). Optical microscopy and scanning electron microscopy were employed to evaluate failure modes and surface structure.Results: The µTBS values for the groups showed significant differences (P<0.0001). D4 had the highest, and B2 had the lowest µTBS values. C1 (P=0.69) and A3 (P=0.89) showed no significant differences in the µTBS values compared with the control. Failure modes evaluation represented the lowest rate of adhesive failure for D4 (10%), and the highest in this respect for B2 (80%).Conclusion: Depending on the shade of coloring liquids, dipping had positive, negative, or no effects on the mTBS of zirconia ceramic to Panavia F2.0 resin cement.

آمار یکساله:  

بازدید 14932

دانلود 5498 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  45-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  649
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

این مقاله روشی جدید جهت تهیه نانو پوشش سیلیکا آب گریز بر روی سطوح شیشه ای در دمای اتاق، با استفاده از تترامتوکسی سیلان (TMOS) به عنوان پیش ماده و اکتا دسیل تری کلرو سیلان (OTS) به عنوان عامل اصلاح کننده سطح به روش غوطه وری را توصیف می کند. با تغییر نسبت مولی OTS/TMOS، ویژگی آب گریزی سطح متناسب با پوشش دهی، تغییر می کند. بهترین عملکرد پوششی با استفاده از واکنشگرهای NH3، OTS، TMOS، MeOH با نسبت مولی به ترتیب 8: 1.4: 1: 14.8 به دست آمد. زاویه تماس آب با سطح شیشه آب گریز شده با استفاده از این مواد در حدود 132 درجه تعیین شد. اندازه ذرات نانوپوشش مذکور به روش اندازه گیری DLS در حدود 2 تا 29 نانومتر تخمین زده شد. نتیجه های تجربی نشان دادند که نانوپوشش های سیلیکای آب گریز، ویژگی آب گریزی خود را تا دمای 200 حفظ کرده، اما در دماهای بالاتر از آن به تدریج این ویژگی را از دست می دهند. افزون بر اندازه گیری زاویه تماس و توزیع اندازه ذرات، نانو پوشش های تهیه شده با دستگاه های UV-Vis، FT-IR و TEM نیز مورد بررسی و شناسایی قرار گرفتند. به کارگیری TMOS و OTS در کنار یکدیگر برای تهیه نانو پوشش آبگریز و دست یابی به زاویه تماس 132 درجه قطره آب با سطح شیشه، نواوری این کار پژوهشی است.

آمار یکساله:  

بازدید 649

دانلود 258 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  67
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  243-249
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  642
 • دانلود: 

  158
چکیده: 

زمینه مطالعه: باکتری های واگیردار و محیطی از جمله علل متداول ورم پستان و تعداد باکتری های موجود در تانک شیر محسوب می شوند. در کنار سایر اقدامات بهداشتی کنترل ورم پستان، ضدعفونی کردن سرپستانک ها پس از دوشش با یک محلول مناسب از جایگاه ویژه ای برخوردار است و می تواند نقش مهمی در نوع ورم پستان گله و کاهش تعداد کل باکتری های شیر داشته باشد.هدف: این مطالعه به منظور بررسی کارآیی تغییر مقطعی مایع ضدعفونی سرپستانک پس از دوشش بر تعداد و نوع باکتری های تانک شیر انجام شد.روش کار: این بررسی در 2 دامپروری بزرگ اطراف تهران که محلول رایج ضدعفونی سرپستانک ها آنها ترکیبات یدوفور بود طی 4 مقطع زمانی در نیمه اول سال 1389 انجام شد. در هر 4 دوره پس از آخرین باری که محلول یده برای ضدعفونی سرپستانک ها استفاده شد، یک نمونه از تانک حمل شیر اخذ و 3 تست کلی شمارش سلول های سوماتیک در شیر مخزن کل، تست های کیفیت شیر و تست های جداسازی و شناسایی پاتوژن های مسبب ورم پستان انجام شد. سپس به مدت حداقل 2 هفته، ترکیب کلره جایگزین یده در ضدعفونی پس از دوشش شد. در خاتمه کار نیز نمونه دیگری اخذ و آزمایشات فوق تکرار شد.نتایج: تغییر مقطعی ماده ضدعفونی از یده به کلره در هر 4 بازه زمانی، با توجه به کاهش سلول های سوماتیک، تعداد کل باکتری ها، شمارش کلی فرمی، شمارش پس از انکوباسیون اولیه، شمارش پس از پاستوریزاسیون آزمایشگاه و شمارش استرپتوکوک ها، استافیلوکوک ها و سایر پاتوژن های مسبب ورم پستان، باعث افزایش کیفی شیر و کاهش ورم پستان در سطح گله شد.نتیجه گیری نهایی: تغییر مقطعی ماده ضدعفونی سرپستانک ها پس از دوشش، تاثیر مثبتی بر کیفیت شیر خام دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 642

دانلود 158 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  414-423
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16478
 • دانلود: 

  7086
چکیده: 

Objectives: Studies on the effect of coloring procedures on the bond strength of zirconia to resin cement are lacking in the literature. This study evaluated the effect of dipping of zirconia ceramic in different liquid color shades on the microtensile bond strength (MTBS) of zirconia ceramic to resin cement.Materials and Methods: This in vitro study was conducted on 100 microbar specimens divided into five groups of B2, C1, D4, A3 and control (not colored). To prepare the microbars, 20 white zirconia ceramic blocks, measuring 5×11×11 mm, were dipped in A3, B2, C1 or D4 liquid color shades for 10 seconds (five blocks for each color shade) and five blocks were not colored as controls. All the zirconia blocks were sintered in a sintering furnace. Composite blocks of similar dimensions were fabricated and bonded to zirconia ceramic blocks using Panavia F 2.0 resin cement. Zirconia-cement-composite blocks were sectioned into microbars measuring 1×1×10 mm. The MTBS of microbars was measured by a testing machine. Data were analyzed using one-way ANOVA and Tukey’s test. All tests were carried out at 0.05 level of significance.Results: Statistically significant differences were found among the groups in MTBS (P<0.001). The D4 group had the highest MTBS value (39.16 ± 6.52 MPa).Conclusion: dipping affected the MTBS of zirconia ceramic to Panavia F 2.0 resin cement; however, a similar pattern of change was not seen due to the different liquid color shades.

آمار یکساله:  

بازدید 16478

دانلود 7086 استناد 0 مرجع 0
litScript