نتایج جستجو

797

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

80

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  215-223
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1520
 • دانلود: 

  540
چکیده: 

این تحقیق به منظور بررسی اقتصادی واحدهای پرورش مرغ تخمگذار در استان تهران انجام پذیرفت. داده ها از طریق تکمیل پرسشنامه با مصاحبه حضوری از تعداد 41 واحد مرغ تخمگذار که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده در سال 1392 انتخاب شده بودند، جمع آوری شد. از بین انواع توابع تولید، تابع تولید کاب-داگلاس، انتخاب و ضرایب آن تخمین زده شد و تولید متوسط، تولید نهایی و نسبت ارزش تولید نهایی به قیمت نهاده ها و کشش تولید نهاده ها برآورد شد. نتایج نشان داد که بیش از 87 درصد هزینه تولید تخم مرغ مربوط به هزینه دان و پولت بود. کشش تولید تمامی نهاده های مورد مطالعه شامل دان مصرفی، پولت و نیروی کار، مثبت و کمتر از یک بود که نشان می دهد تولیدکنندگان این نهاده ها را به صورت اقتصادی استفاده می کردند. تولید متوسط نهاده های دان و پولت به ترتیب 49/0 و 5/18 بود. بر این اساس به طور متوسط، به ازای یک کیلوگرم دان میزان 49/0 کیلوگرم تخم مرغ و به ازای یک قطعه پولت، میزان 5/18 کیلوگرم تخم مرغ در مرغداری های مورد مطالعه تولید شد. باتوجه به نتایج حاصل، دان مصرفی و پولت، مهمترین نهاده های مؤثر بر تولید تخم مرغ در استان تهران می باشند. ضمناً باتوجه به قیمت نهاده های خریداری شده و قیمت تخم مرغ فروخته شده نیز تولیدکنندگان با درنظر گرفتن معیار نسبت ارزش تولید نهایی به قیمت نهاده ها در مصرف نهاده ها به صورت اقتصادی و کارا عمل می نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 1520

دانلود 540 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1 (پی آیند 62) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  82-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  227
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

این تحقیق به منظور تعیین نیاز لیزین کل مرغان تخمگذار در مرحله اوج تولید تخم مرغ از سن 26 تا 42 هفتگی انجام شد. ابتدا جیره پایه ای بر اساس ذرت – کنجاله گلوتن ذرت و کنجاله سویا که از لحاظ تمام مواد مغذی به غیر از لیزین متعدل بود ساخته شد. محتوی لیزین جیره پایه 0.58 درصد بود. مقادیر مختلف لیزین در 9 سطح (0.04، 0.08، 0.12، 0.16،0.2 ، 0.24، 0.28، 0.32 و 0.36 درصد) به این جیره پایه اضافه شد. جیره های آزمایشی به همراه جیره پایه به مدت 16 هفته در اختیار مرغان قرار داده شد. برای هر تیمار 48 مرغ در قالب طرح کاملا تصادفی متعادل با 4 تکرار در نظر گرفته شد. برای برآورد نیاز لیزین ازدو مدل خط شکسته و نمایی استفاده شد. سطوح مختلف لیزین جیره تاثیر معنی داری بر وزن تخم مرغ، مصرف غذا (P<0.01) و ضریب تبدیل غذایی (P<0.05) داشت ولی اثر سطوح مختلف لیزین جیره بر درصد تولید تخم مرغ معنی دار نبود. بر آورد نیاز لیزین بر اساس پاسخ، بازده تخم مرغ با استفاده از مدل خط شکسته و نمایی به ترتیب 648 و 710 میلیگرم در روز می باشد. بر اساس پاسخ ضریب تبدیل خوراک مقادیر روزانه نیاز لیزین با استفاده از مدل خط شکسته و نمایی به ترتیب 750 و 810 میلی گرم در روز بدست آمد. در مجموع با توجه به نتایج تحقیق حاضر نیاز لیزین مرغ تخم گذر در مرحله اوج تولید 810 میلیگرم در روزو یا 53 گرم بر کیلوگرم پروتئین جیره توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 227

دانلود 34 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اسفنجاری کناری رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  53-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  302
 • دانلود: 

  140
چکیده: 

انرژی نهاده ها با توجه به نقشی که در تقویت امنیت و رضایت مردم دارد برای انسان های سراسر جهان به عنوان یک ضرورت زندگی محسوب می شود. تحقیق حاضر الگوی مصرف انرژی واحدهای صنعتی پرورش مرغ تخمگذار ایران را مورد بررسی قرار داده است. داده های این مطالعه از یک نمونه 354 واحدی مربوط به سرشماری واحدهای صنعتی بدست آمده که به وسیله مرکز آمار ایران در سال 1395 انجام شده است. بررسی کارآیی انرژی در صنعت پرورش طیور تخمگذار نشان داد که کارآیی انرژی پایین است و شاخص بهره وری انرژی گروه اول (استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و همدان) و گروه دوم (استان های تهران، قم و مرکزی) به ترتیب برابر 47 و 48 کیلوگرم بر مگاژول است و نسبت انرژی ویژه برای این دو گروه به ترتیب برابر 74/40 و 96/20 مگاژول برآورد شد. نتایج نشان داد که در این صنعت، کارآیی انرژی پایین و هدر رفت انرژی بالا است. بنابراین می توان از روش های نوین و معتبر علمی در جهت بهبود کارآیی انرژی و کاهش تلفات انرژی در این صنعت بهره گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 302

دانلود 140 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

VETERINARY RESEARCH FORUM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  27-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15128
 • دانلود: 

  17347
چکیده: 

This study was carried out to compare the histomorphological structures of oviductal regions of the apparently healthy adult laying hens (Gallus gallus dometicus) and ducks (Ansa ansa domesticus). For this purpose, 20 hens and 20 female ducks aged between 1–1.5 years were used. After euthanasia, the oviducts were dissected out and all of the gross morphometrical parameters including length, width and thickness as well as weight and length of them were recorded. For histological studies, after tissue preparation and staining with H& E, histological layers of isthmus, uterus and vagina were recognized and the size of them with micrometry method were determined. Our data analyses indicated that, the mean weight, length of oviduct as well as weight of isthmus, uterus in hen were significantly (P<0.05) greater than that of duck, whereas the vaginal thickness and weight were greater in duck than the hen. In histological studies, epithelium and cilia were well developed in duck and lamina propria was filled with glands in the regions of the isthmus and uterus. The length of primary mucosal folds of isthmus and uterus in duck was more than hen. The longest mucosal fold has been seen in uterus. Most of the parameters in duck were greater than hen except the length of secondary fold of three parts of oviduct including isthmus, uterus, and vagina.

آمار یکساله:  

بازدید 15128

دانلود 17347 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  1 (پیاپی 130)
 • صفحات: 

  6-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  378
 • دانلود: 

  156
چکیده: 

موثرترین راه پیشگیری بیماری آبله طیور واکسیناسیون می باشد و هدف از انجام این مطالعه تعیین میزان ایمنی ایجاد شده توسط واکسن آبله طیور موسسه رازی و نیز مشخص نمودن کارایی واکسن مذکور در مقابل عامل بیماری زا می باشد. مطالعه حاضر در دو مرحله شامل واکسیناسیون جوجه های تحت آزمایش در فارم و مرحله دوم شامل آزمایش چالش بود که در پولت های واکسینه شده انجام گرفت. بدین منظور جوجه های یک سالن شصت هزارتایی پولت نژاد مرغ تخمگذار بونز (Bovans) با واکسن آبله طیور موسسه رازی به روش تلقیح در پرده بال واکسینه شدند. هفت تا 10 روز پس از انجام واکسیناسیون پاسخ گله به واکسن با بررسی %10 کل سالن مرغداری صورت پذیرفت و میزان وجود Take % 7/96 بود. جهت آزمایش چالش در دو گروه پولت 30 تایی در دو سالن مجزا که گروه اول شامل پولت واکسینه و گروه دوم که واکسنی دریافت نکرده بودند ویروس آبله تلقیح شد. گروه شاهد همگی علائم بیماری ولی تمام پرندگان گروه واکسینه فاقد علائم بیماری بودند. نتایج این مطالعه نشان داد که واکسن آبله موسسه رازی دارای ایمنیت و کارایی بسیار بالایی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 378

دانلود 156 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ESFANJARI KENARI R. | ZIBAEI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  252-260
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10673
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Climate change phenomenon is an important environmental challenge of the world. Increasing extension of greenhouse gases and remote relationship phenomena accelerate the speed f climate change. Changes in precipitation level, drought occurrence and changes in the level of surface and groundwater resources are the recognized consequences of climate change. In order to study consequences of climate change on agricultural production in Shiraz County, three well rings in Shiraz plain were selected. Mean statistics of water level in wells were regressed on the year during 1978-2008. Using annual statistic of precipitation during 1958-2008 and standard precipitation index (SPI), the probability of dry year incidence was determined. Effects of 5 pumping scenarios with consideration to the probability of dry year incidence were assessed, using two-stage stochastic programming. Results showed that water levels at the desired level of agricultural wells has significant decrease 0.4 percent (p=0.034). The long-run loss of income and farm income under the mild climate change and dry years were 4.5 and 6.4 percent. The short-term loss of income and agricultural income in the same scenarios were estimated from 54 and 30 percent to 74 and 85 percent, respectively. Agricultural water use in the short and long term was estimated less than the status quo. Reduction in water use leads to reduction in yield and farm income in the study area, however, prevents the long-term damages to crop production levels and underground water resources. Ultimately, implementing policies to improve farmer’s incentives to sustainable use of water resources are recommended.

آمار یکساله:  

بازدید 10673

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  125
 • صفحات: 

  15-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  72
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

این آزمایش جهت بررسی اثرات اشکال مختلف مکمل روی شامل منابع آلی، غیر آلی و هیدروکسی، بر عملکرد تولیدی و خصوصیات کیفی تخم مرغ، به مدت 8 هفته (65 تا 73 هفتگی) انجام شد. به این منظور 288 قطعه مرغ تخم گذار های لاین (36-W) درقالب طرح کاملا تصادفی، با 6 تیمار و 4 تکرار (12 پرنده در هر تکرار) به کار گرفته شد. تیمارهای آزمایشی شامل، 1-شاهد (بدون مکمل روی)، 2-جیره شاهد + 70 میلی گرم سولفات روی، 3-جیره شاهد + 70 میلی گرم کمپلکس روی-متیونین در کیلوگرم جیره و تیمارهای 4، 5 و 6 به ترتیب شامل جیره شاهد بعلاوه سه سطح 50، 70 و 90 میلی گرم هیدروکسی کلرید روی بود. همه تیمارهای آزمایشی سبب بهبود ضریب تبدیل خوراک و افزایش مقاومت پوسته تخم مرغ (در طول آزمایش)، وزن تخم مرغ (هفته هشتم)، شاخص زرده و واحد هاو (هفته ششم و هشتم ) نسبت به گروه شاهد شدند. منابع آلی روی سبب افزایش معنی دار )05/0>(P درصد پوسته تخم مرغ، میزان روی در خون و استخوان درشت نی، آلبومین خون و تیترآنتی بادی علیه بیماری نیوکاسل در مقایسه با شاهد شدند. سولفات روی تنها سبب افزایش سطح روی در خون شد. هیچیک از منابع روی تغییری در سطح مصرف خوراک، میزان تولید، وزن مخصوص، ضخامت پوسته تخم مرغ و شاخص شکل ایجاد نکردند. نتایج این آزمایش نشان داد که 50 میلی گرم هیدروکسی کلرید روی می تواند جانشین 70 میلی گرم سولفات روی یا کمپلکس روی-متیونین در جیره مرغان تخم گذار مسن شود.

آمار یکساله:  

بازدید 72

دانلود 25 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

REDDY I.J. | DAVID C.G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  127
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  249-255
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4880
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4880

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  128
 • صفحات: 

  125-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  61
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

به منظور تعیین اثر سطوح مختلف نانو اکسید آهن بر عملکرد، شاخص های کیفی تخم مرغ و وضعیت پاداکسایشی مرغ های تخم گذار، آزمایشی با 96 قطعه مرغ تخم گذار سویه Bovens در اوج تولید (28 هفته) در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تیمار و چهار تکرار و 8 قطعه مرغ در هر تکرار اجرا شد. مرغ ها به مدت هشت هفته با جیره های آزمایشی حاوی سطوح صفر، 50 و 100 میلی گرم نانواکسیدآهن بر کیلوگرم جیره تغذیه شدند. صفات عملکردی شامل درصد تخم گذاری، میانگین وزن تخم مرغ ها، توده تخم مرغ تولیدی، میانگین خوراک مصرفی و ضریب تبدیل خوراک بصورت هفته ای رکوردبرداری شدند و صفات کیفی تخم مرغ (شاخص رنگ زرده، شاخص شکل تخم مرغ، شاخص ارتفاع زرده، واحد هاو، و وزن نسبی سفیده، زرده)؛ صفات پوسته تخم مرغ (ضخامت پوسته، مقاومت پوسته تخم مرغ، وزن مخصوص تخم مرغ و وزن نسبی پوسته در انتهای دوره های 28 روزه بررسی شدند و شاخص های بیوشیمیایی خون و زرده تخم مرغ در انتهای آزمایش اندازه گیری شدند. مکمل نانوآهن بر صفات عملکردی و پروتئین تام خون اثری نداشت. استفاده از مکمل نانواکسیدآهن سبب افزایش غلظت HDL خون، آهن، روی و عیار پادتن بر ضد نیوکاسل و آنفلوآنزا در مقایسه با شاهد شد و غلظت کلسترول، تری گلیسرید، LDL و ALT در مقایسه با شاهد کاهش یافت. غلظت MDA خون با افزودن نانوذرات آهن افزایش یافت. بنابراین افزودن مکمل نانواکسیدآهن می تواند باعث بهبود شاخص های عملکرد، برخی خصوصیات کیفی تخم مرغ و کاهش کلسترول و تری گلیسرید خون، و بهبود پاسخ ایمنی در مرغ های تخم گذار گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 61

دانلود 46 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  155-162
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12401
 • دانلود: 

  14399
چکیده: 

The present research was designed to examine the genetic analysis of egg weight, egg yolk weight and egg albumen weight of Bovan Neva Black laying hens at 25, 51 and 72 weeks. For this purpose, thirty birds were selected from the layer flock in the Babcock University Teaching and Research Farm. They were in-dividually housed in separate labeled battery cage. A total of thirty eggs were collected daily from the birds continuously in five days of egg production, at each age of 25, 51 and 72 weeks. The total number of eggs collected at each age were 150. Data collected for egg weight, egg yolk weight and egg albumen weight were used to evaluate the descriptive statistics, influence of age and Pearson correlation coefficient on dif-ferent age groups. The mean values of the traits revealed a consistent increase in egg weight 55.02-63.29 g, egg yolk weight 13.14-19.39 g and egg albumen weight 35.52-39.21 g by aging. A significant positive ge-netic correlation was obtained among traits with linear regression equations at different age groups. Re-stricted maximum likelihood (REML) of Wombat software was used to obtain the repeatability and herita-bility estimates. From the results, it was revealed that all the traits recorded high estimates of heritability and repeatability while egg weight is more heritable and repeatable than egg yolk weight and egg albumen weight indicating that fewer records would be required to adequately characterize the inherent production ability of each trait as laying age progressed.

آمار یکساله:  

بازدید 12401

دانلود 14399 استناد 0 مرجع 0
litScript