نتایج جستجو

88834

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

8884

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  85-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  133
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

بررسی نرخ رشد جمعیت در کشورهای مختلف نشان دهنده رشد 1.7 درصدی جمعیت جهانی است بطوری که در هر 40 سال کل جمعیت جهان دو برابر می شود. نیاز روز افزون به مواد غذایی و تغییرات الگوی زندگی بشر، موجب بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی گردیده و در این راستا مشکلات و معضلاتی چون بیابان زایی را به ارمغان آورده است. به منظور پیشگیری و مبارزه با این معضل زیست محیطی و اقتصادی - اجتماعی اعمال مدیریتی صحیح در راستای استفاده بهینه و توسعه پایدار امری ضروری است. که این امر جز با داشتن اطلاعات با توجه به گستردگی عرصه های کاری منابع طبیعی بدون استفاده از فن آوری های جدید از جمله فن سنجش از دور امکان پذیر نیست.برای تشخیص قابلیتهای داده های متوالی ماهواره ای در ارزیابی و پایش پدیده های مرتبط با بیابان زایی تحقیق گسترده ای صورت گرفت. دشت کاشان با وسعت تقریبی km27230 که از مناطق در معرض معضلات بیابان زایی است انتخاب و روند تغییرات پدیده هایی همچون شوری خاک، کاربری سرزمین، فرسایش بادی؛ به کمک داده های ماهواره ای، و روند تغییرات سطح سفره ها و کیفیت آب های زیرزمینی، آب دهی حوضه های بالادست و گل آلودگی رودخانه ها؛ با تحلیل داده ها و نقشه های موجود مطالعه شد. در این نوشتار نتایج مرتبط با کاربری سرزمین ارایه شده است.داده های رقومی لندست ام اس اس 1976 و تی ام 1998 با زمان تقریبی یکسان از نظر ماه برداشت، تهیه و پس از انجام پیش پردازش های مورد نیاز، هر یک از تصویرها به کمک داده های حاصل از مطالعات صحرایی با روش نظارت شده و با الگرریتم حداقل فاصله طبقه بندی شد. بهترین نتایج طبقه بندی با مشارکت باندهای 2، 1، و 3 ام اس اس؛ و باندهای 4، 3، و 5 در داده های تی ام بدست آمد و امکان تفکیک طبقات اراضی جنگلی، مرتعی، کشاورزی، شوره زار و اراضی بایر را فراهم آورد. ارزیابی دقت نقشه ها حاکی از 65% و 75% دقت کلی به ترتیب برای ام اس اس و تی ام بود. مقایسه دو نقشه به ترتیب کاهش 7.4، 18.3 و 1.5 درصدی اراضی مرتعی، بایر و سطوح نمکدار وافزایش 0.5، 0.7 و 26 درصدی اراضی کشاورزی و جنگلی را در طول دو مقطع زمانی نشان داد. بررسی های دقیق تر صحرایی و مراجعه به اسناد حاکی از آن بود که طبقه بندی رقومی در تشخیص اراضی کشاورزی موفقیت چندانی نداشته و مساحت این دسته از اراضی را کمتر از واقعیت محاسبه نموده است. دلیل اصلی این عدم موفقیت را میتوان مقارن بودن زمان تصویربرداری با هنگام برداشت محصول و عاری بودن زمین از پوشش زراعی ذکر کرد که باعث شده بود تا اغلب اراضی جز زمینهای بایر دسته بندی شده باشند.دست آورد پژوهش گویای این است که علی رغم یکسان نبودن ویژگیهای تصویری ام اس اس و تی ام. مقایسه نقشه های موضوعی حاصل از پردازش رقومی، اطلاعات مفیدی بدست خواهد داد. نیز مقارن بودن زمان تصویربرداری با زمان حضور حداکثر پوشش گیاهی برای هر یکاز کاربریها از ضروریات این دست مطالعات است.

آمار یکساله:  

بازدید 133

دانلود 20 استناد 1 مرجع 2
نویسندگان: 

خلجی صبا | خلجی صبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (پیاپی 19)
 • صفحات: 

  5-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  88
 • دانلود: 

  76
چکیده: 

نرخ سریع توسعه شهرها باعث ایجاد تغییراتی گسترده در الگوی کاربری اراضی پیرامون شهرها شده است و این اثرات ناشی از توسعه شهر و شهرنشینی در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته قابل مشاهده می باشد. درایران به عنوان یک کشور درحال توسعه نرخ رشد بسیارزیاد بوده و به دنبال آن تغییرات گسترده ای درزمینه تغییرات اراضی رخ داده است. شناخت روند تغییرات کاربری زمین و عوامل مؤثر برآن می تواندبه شناسایی مشکلات و فهم هر چه بهتر مسائل شهری کمک کند و به عنوان ابزاری در اختیار مدیران و برنامه ریزان شهری برای پیش بینی روندآتی رشد و توسعه شهرها قرارگیردو مدیریتی کارا برای شهرها به دنبال داشته باشد. یکی از چالش برانگیزترین مسائل ایران درسال های اخیر تغییرکاربری زمین شهری است که اگر این تغییرات به صورت کنترل نشده انجام پذیرد اثرات جبران ناپذیری رابه دنبال خواهدداشت. با توجه به گسترش این تغییرات طراحی و برنامه ریزی شهری با استفاده از آزمون و خطا و بررسی ها انجام شده همواره باید در پی تطبیق خود با شرایط فعلی و آتی باشند و نیازمند تجدید نظرات در استاندارهای پیشین هستند. به همین علت امروزه بحث برنامه ریزی انعطاف پذیر مطرح شده و موردتوجه قرارگرفته است تا بتواند آثار مطلوب تری نسبت به گذشته را در پی داشته باشد. بیشترین تغییرکاربری صورت گرفته در اراضی شهرها، مرتبط با تبدیل کاربری زمین های کشاورزی به کاربری های شهری است که موجب ناپایداری بیشتر شهرها می شود، این امر ناشی از ارزش افزوده تغییرکاربری در فضاهای شهری می باشد. شهرداری ها با در دست داشتن ابزارهای کنترل نقش بسیار مؤثری در حفاظت از اراضی طبیعی موجود دارندو با استفاده از ابزارهای کنترلگرایانه خود می توانند جلوی تغییرات کاربری های زمین های طبیعی به دیگرکاربری ها را بگیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 88

دانلود 76 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ALI S.B. | PATNAIK S. | MADGUNI O.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  231-242
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  49277
 • دانلود: 

  48704
چکیده: 

Urbanization brings biophysical changes in the composition of the landscape. Such change has an impact on the thermal environment locally. The urban mosaic of land use and land cover is thus characteristically composed of local climate zones. The spatial variation in the land surface temperature across specific zone is studied for Bhopal city. The objective of the study was to understand how the surface temperature varies with the spatial characteristics of the landscape. The green spaces had the lowest surface temperature that reaches to about 30.5 oC in parks with dense tree cover and highest mean normalized difference vegetation index value of about 0.5. The surface temperature was 36.1 oC for built up/barren areas. The study documents the correlation that exists between surface vegetation and surface temperature across the landscape of Bhopal city. The extent of tree cover and land surface temperature exhibited a strong negative correlation. A decrease in vegetation cover and successive increase in urban built up area were found to be related with high surface temperature. This implies that land surface temperature is an effective tool and may help city planners to make appropriate strategies for improving the tree resources of the urban landscape.

آمار یکساله:  

بازدید 49277

دانلود 48704 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SASANPOUR F. | ZIAEIAN P. | BAHADORI M.

نشریه: 

GEOGRAPHY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  39
 • صفحات: 

  257-271
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17513
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Nowadays, global warming has become a global issue. In urban areas, Depending on land cover and due to the changes in land use, land areas with higher temperatures than other areas are created, that this phenomenon known as the urban heat island.Studies show that the temperature increase due to the thermal Islands’ expansion in Tehran is higher than other cities of Iran.In this study, by applying the necessary corrections, the Image is provided and then the map of land use and land cover using maximum likelihood method and the thermal map using single- window algorithm on the thermal band of the ETM+sensor satellite image are prepared. Also, the minimum, maximum and the mean temperatures are obtained for the 22 regions of Tehran.The regions of Tehran are studied after calculating the indices of NDVI, NDWI, NDBI, NDBAI, UTFVI and comparing between the land use -land cover map and the heat map. Results showed that there is a direct correlation between the heat island and Construction and also barren areas .on the other hand there is an inverse relationship between NDVI and the vegetation with the temperature and heat islands.

آمار یکساله:  

بازدید 17513

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  45-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  119
 • دانلود: 

  50
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 119

دانلود 50 استناد 0 مرجع 5
نویسندگان: 

NAGAMANI K. | RAMACHANDRAN S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  300-305
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10175
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10175

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

Puno G.R. | Puno R.C.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  279-294
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17449
 • دانلود: 

  10680
چکیده: 

watershed prioritization for resources conservation and protection. Watersheds in tropical regions like the Philippines are under threat of degradation due to the combined effects of uncontrolled agricultural activities in the uplands and frequently increasing erosive precipitations brought about by climate change. Watershed managers are challenged with these pressing issues and concerns because most watersheds have no sufficient data as a basis for decision making. This paper presents the method of analyzing the different geomorphometric features and the existing land use or land cover to assess the propensity of the watershed against erosion so that areas needing immediate treatment can be prioritized. Arbitrarily, fourteen subwatersheds coded as SW1 t o SW14 were delineated using a digital elevation model and geographic information system tool. Geomorphometric features categorized as areal aspect, relief features, and channel morphology parameters were generated and analyzed. Parameters having direct and inverse effect to erosion risk were used as the criteria in the ranking process. land use/land cover was added to geomorphometric parameters to come up with compound values for final prioritization. Results showed that SW13, SW14, and SW4 were classified under very high priority implying focus for appropriate management actions while SW10, SW6, and SW7 were classified under very low priority suggesting favorable environmental condition in these areas. The study provides significant information helpful to watershed managers and planners especially in crafting a plan for integrated watershed management wherein programs and projects implementation have to be prioritized.

آمار یکساله:  

بازدید 17449

دانلود 10680 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  9-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  485
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

دستیابی به الگوی بهینه زیست در شهرها از اهداف برنامه ریزی شهری است. در این راستا یکی از جنبه های اصلی ساخت شهرها مبتنی بر برنامه های شهری، برنامه ریزی کاربرد زمین شهری است. در برنامه ریزی کاربرد زمین شهری تمام جوانب اجتماعی، اقتصادی، محیطی زمین، مزایا و مضرات مورد بررسی قرار می گیرند که بر پایه دو اصل توسعه پایدار و ارتقا کیفیت زندگی در پی دستیابی به اهدافی چون: توزیع متعادل کاربردها، جلوگیری از تداخل کاربردهای ناسازگار، تدوین معیارها و استانداردهای کاربرد زمین و جز آن است. از دهه 1960 میلادی، با توسعه روش های کمی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای، مدل های کاربردی تخصیص کاربرد زمین، که هر یک از رهیافت های نظری جداگانه ای منتج شده بودند کاربرد بسیاری در حرفه برنامه ریزی شهری یافتند تا برنامه ریزان شهری با آگاهی کامل از این مدل ها و کاربرد آن بتوانند استفاده بهینه از زمین را سامان بخشند. به علت گستردگی و پیچیدگی این مدل ها به ویژه در سال های اخیر، مطالعات و پژوهش های زیادی پیرامون مدل سازی کاربرد زمین، روشن نمودن پیشینه مدل ها و امکانات کاربردی آن ها با ارائه طیف گسترده ای از رهیافت ها که تغییرات گذشته کاربرد زمین را تحلیل و تشریح کرده و تغییرات ممکن آتی را شبیه سازی می نمایند، صورت گرفته است.در این راستا این نوشتار تلاش دارد، روش ها و مدل های مورد استفاده در تغییر و تخصیص کاربرد زمین شهری را ارائه نماید. بنابراین در جهت دستیابی به این هدف در ابتدا به صورت اجمالی به معرفی روش های متداول در زمینه تخصیص و تغییر کاربرد زمین شهری می پردازد و در ادامه سه گونه مدل که به عنوان ابزاری برای درک بهتر فرایند تخصیص و تغییر کاربرد زمین شهری به کار می روند را تا آنجا که این نوشتار فرصت می دهد، معرفی می نماید. این سه گونه عبارتند از: مدل های تخصیص کاربرد زمین، مدل های بهینه سازی الگوی پایدار کاربرد زمین مبتنی بر اهداف چندگانه و مدل های تخصیص کاربرد زمین در مناطق چند مرکزی.تخصیص کاربرد زمین فرایندی پویا و پیچیده است که سیستم های طبیعی و انسانی را به یکدیگر متصل می نماید و تاثیر مستقیم بر تمام فعالیت های انسانی دارد. مهم ترین مدل های این دسته مدل Cellular Automata، فنون بهینه سازی، مدل های شبیه سازی مبتنی بر قوانین و مدل های چندکنشگر هستند. این مدل ها بر اساس اصول اقتصادی و میانکنش فضایی عمل می کنند. مدل های بهینه سازی الگوی پایدار کاربرد زمین مبتنی بر اهداف چندگانه، بر پایه سطح توسعه تراکم واحد همسایگی، قیود در نظر گرفته شده توسعه درون زا و همسازی کاربرد زمین را از طریق نیاز به تخصیص کاربرد زمین به شکل پیوسته و فشرده ترویج می دهد. این مدل تداخل اهداف توسعه فضاهای باز، توسعه درونی و همسازی کاربرد زمین واحدهای همسایگی و هزینه فاصله از نواحی شهری را کاهش می دهد.مدل های تخصیص کاربرد زمین در مناطق چند مرکزی بهنگام شده ساختار مدل لاوری و پوتمن است و به جای تخصیص اشتغال اولیه و ثانویه دسته بندی متفاوتی ارائه نموده است که بعنوان کاربرد ویژه دسته بندی های مدلسازی حمل و نقل تلقی می شوند. در این مدل تخصیص کاربرد زمین با دسترسی به حمل و نقل همگانی در آمیخته است و ترکیب مدل های تخصیص کاربرد زمین و مدل های برنامه ریزی حمل و نقل برای مناطق چند مرکزی صورت گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 485

دانلود 105 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  181-195
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  574
 • دانلود: 

  433
چکیده: 

آمایش سرزمین، یک امر علمی با رویکردی فضایی و منطقه ای در شناخت توانمندی های توسعه با توجه به قابلیت های مکانی می باشد. توسعه نیز در عصر پسامدرن مبنای چند بعدی یافته و از حالت تک نگری و بخشی بودن گذار نموده است. تعامل آمایش سرزمین و توسعه فضایی هدفی چون عدالت جغرافیایی را دنبال می نماید که از طریق ایجاد رفاه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی فراهم می آید. در این میان گردشگری یکی از ابعاد چند بعدی توسعه فضایی یک منطقه می باشد. از این رو در آمایش سرزمین یکی از قابلیت های فضایی مورد بررسی قابلیت گردشگری هر منطقه است تا با شناسایی آن و در چارچوب پایداری بستری برای توسعه فضایی فراهم آید. آمایش سرزمین در زمینه گردشگری در هر منطقه از طریق امکان سنجی توسعه گردشگری صورت می گیرد تا از این طریق قابلیت های توسعه گردشگری، باز شناخته شود. مقاله حاضر در چارچوب آمایش سرزمین، قابلیت های گردشگری در زمینه توسعه فضایی را، تبیین و تحلیل نموده و بر مبنای آمایش سرزمین در زمینه گردشگری به مطالعه موردی استان خراسان رضوی پرداخته است.

آمار یکساله:  

بازدید 574

دانلود 433 استناد 1 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  2731-2734
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15626
 • دانلود: 

  8583
چکیده: 

Objective: The aim of this study is to provide a management plan for the Sykan watershed of Darre shahr city located in Ilam province using GIS in land use planning.Methods: For land using of Sykan watershed of Ilam province with about 9 hectares area, map of classes, elevation, percent slope, geographical aspects, soil characteristics, vegetation density and the final map units were combined using binary and the final map of environmental units was achieved. As a result, 89 environmental units or micro ecosystems were detected. For these micro ecosystems, evaluation of ecological capacity performed in agricultural land, rangeland, forestry, tourism holticulture, animal husbandry, aquatic aquaculture, urban development rural and environmental conservation land use classes and was combined with the social and economic needs of the region. As a result, the classification of land use and land use priorities can be qualitative method of comparative ecological, land use map of the Sykan watershed of Darreh shahr city was prepared.Results: The result show that 43.61% of area was allocated for forestry, 29.96 % for agriculture, 14.31 % for tourism, 6.77 % for pastural, 2.46 % for conservation of environment, 2.05 % for animal husbandry and 0.84 % for aquatic aquaculture. Thus, this area is promoted from 3 to 8 land uses.

آمار یکساله:  

بازدید 15626

دانلود 8583 استناد 0 مرجع 0
litScript