نتایج جستجو

1694

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

170

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  70
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  212-219
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1009
 • دانلود: 

  470
چکیده: 

زمینه و هدف: آنزیم های التهابی و رادیکال های آزاد از جمله عوامل موثر بر دستگاه ایمنی هستند اما در مورد این که این عوامل تا چه اندازه ای بیان ژنی سوپراکسیداز دیسموتاز 1 (SOD-1) را در زنان ورزشکار و به خصوص در تمرینات شدید تحت تاثیر قرار می دهند، اطلاع دقیقی در دست نیست. هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بیان ژن سوپراکسیداز دیسموتاز 1 با آنزیم لاکتات دهیدروژناز و رادیکال های آزاد در زنان ورزشکار با تمرینات شدید می باشد. روش بررسی: 15 زن ورزشکار شهر ارومیه (24-22 سال) به طور داوطلبانه و پس از اخذ رضایت نامه (در سال 1389) در تحقیق حاضر شرکت کردند. در سه وضعیت پایه، پس از انجام آزمون ورزشی (سرعت: 12 کیلومتر بر ساعت، شیب: پنج درجه، زمان: 20 دقیقه) و سه ساعت بعد از آن (ریکاوری)، خون گیری از ورید بازویی به عمل آمد. برای اندازه گیری mRNA آنزیم سوپر اکسیداز دیسموتاز 1 (SOD-1) از روش Real time-PCR و برای H2O2 و لاکتات دهیدروژناز از Eutoamalyzer استفاده شد.یافته ها: سطح LDH در هر دو مرحله (بعد از فعالیت و ریکاوری) افزایش معنی داری داشت (P1=0.009 و P2=0.026) اما غلظت H2O2 فقط در مرحله ریکاوری افزایش معنی داری یافت (P=0.002) غلظت mRNA آنزیم SOD-1 نیز در هیچ یک از مراحل فعالیت افزایش معنی داری دیده نشد (P=0.05). هم چنین از لحاظ آماری فقط ارتباط بین mRNA آنزیم SOD-1 و تغییرات H2O2 معنی داری گزارش شد (P=0.014).نتیجه گیری: فعالیت شدت فزاینده باعث افزایش سطح H2O2 و LDH در زنان ورزشکار می شود، اما از بین آن ها تنها افزایش رادیکال های آزاد بر بیان ژن SOD-1 تاثیر معنی داری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1009

دانلود 470 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

DANESHVAR MEDICINE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  128
 • صفحات: 

  39-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  1131
 • بازدید: 

  3884
 • دانلود: 

  14482
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3884

دانلود 14482 استناد 1131 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  74
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  673-675
تعامل: 
 • استنادات: 

  145
 • بازدید: 

  730
 • دانلود: 

  12346
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 730

دانلود 12346 استناد 145 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  4 (پی در پی 68)
 • صفحات: 

  23-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  299
 • دانلود: 

  154
چکیده: 

زمینه و هدف: شیوه زندگی کم تحرک و افزایش وزن، خطر توسعه بیماری های قلبی و عروقی را افزایش می دهد. این مطالعه به منظور تعیین اثر مصرف مکمل زنجبیل بر تغییرات لاکتات دهیدرژناز (lactate dehydrogenase: LDH) و کوفتگی عضلانی تاخیری دختران دارای اضافه وزن به دنبال فعالیت برونگرای وامانده ساز انجام شد. روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی 22 دانشجوی دختر دارای اضافه وزن در دانشگاه شهید چمران اهواز به طور تصادفی در گروه های کنترل (10 نفر) و مداخله (12 نفر) قرار گرفتند. گروه مداخله روزانه 2 گرم پودر زنجبیل، هر وعده یک کپسول، حاوی یک گرم پودر زنجبیل، و گروه کنترل (دارونما) روزانه دو کپسول حاوی نشاسته، به مدت دو هفته مصرف نمودند. فعالیت بدنی شامل دو جلسه فعالیت برونگرا وامانده ساز (شیب منفی بر روی تردمیل، یک جلسه قبل از مکمل دهی و یک جلسه بعد از دو هفته مکمل دهی) اجرا شد. نمونه های خونی طی 4 مرحله به منظور سنجش تغییرات LDH اخذ و نیز از پرسشنامه درد (Visual Analogue Scale: VAS) برای سنجش کوفتگی تاخیری در دو دوره قبل و بعد از مصرف مکمل زنجبیل استفاده گردید. یافته ها: تمرین برونگرا باعث افزایش میزان LDH و کوفتگی عضلانی تاخیری بعد از فعالیت گردید (P<0. 05). مصرف دو هفته مکمل زنجبیل باعث کاهش آماری معنی دار میزان LDH و کوفتگی عضلانی تاخیری گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل گردید (P<0. 05). نتیجه گیری: مصرف زنجبیل می تواند بر کاهش آسب عضلانی و کوفتگی عضلانی تاخیری ناشی از فعالیت برونگرا در دختران با اضافه وزن موثر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 299

دانلود 154 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

صداقت مهسا | رشیدی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1 (پی در پی 69)
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  486
 • دانلود: 

  212
چکیده: 

زمینه و هدف: کراتین به طور متداول در ورزشکاران مصرف شده و اثر مکانیسم های مولکولی و عوارض جانبی آن کمتر شناخته شده است. افزایش بیش از حد آنزیم های کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز به عنوان نشانگر آسیب سلولی در نظر گرفته می شود. این مطالعه به منظور تعیین اثر مصرف مکمل کراتین بر میزان آنزیم کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز متعاقب یک جلسه انقباض های شدید عضلانی در دختران ورزشکار انجام شد. روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی دوسوکور 30 دختر دانشجوی ورزشکار از طریق تست 7 مرحله ای بروس برای شرکت در مطالعه انتخاب شدند و به شیوه تصادفی در دو گروه 15 نفری مداخله (مصرف مکمل کراتین 0. 3 g/kg/bw در 4 وعده به مدت 7 روز) و کنترل (دارونما، پودر نشاسته) قرار گرفتند. نمونه گیری خون در شرایط قبل از مصرف مکمل و 24 ساعت پس از آزمون ورزشی Cunningham برای اندازه گیری لاکتات دهیدروژناز (lactate dehydrogenase: LDH) و کراتین کیناز (Creatine Kinase: CK) انجام گردید. یافته ها: مقادیر CK (323± 63 IU/L) و LDH (119± 13 IU/L) پس آزمون گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل (به ترتیب با مقادیر 328± 44 IU/L و 122± 14 IU/L) اختلاف آماری معنی داری نشان ندادند. نتیجه گیری: مصرف یک دوره 7 روزه مکمل کراتین بر مقادیر لاکتات دهیدروژناز و کراتین کیناز متعاقب متعاقب یک جلسه انقباض های شدید عضلانی در دختران ورزشکار اثری ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 486

دانلود 212 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  204-215
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  576
 • دانلود: 

  734
چکیده: 

Background: The discovery of biomarkers to predict the development of complications associated with hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) offers a potential avenue for the early identification and treatment of these life-threatening consequences. Serum lactate dehydrogenase (sLDH) has been identified as a potential biomarker for determining the outcome of allogenic HSCT (allo-HSCT). Methods: A retrospective study was performed using data collected from 204 allo-HSCT recipient patients to examine the predictive value of sLDH levels pre-and post-allo-HSCT on patient survival, graft-versushost-disease (GVHD) incidence, and time to platelet/white blood cells (WBC) engraftment. Results: Our findings show that neither pre-(p= 0. 61) nor post-transplantation (p= 0. 55) sLDH levels were associated with GVHD incidence. However, elevated sLDH levels pre-and post-transplantation (≥,386 and ≥,409 IU/mL, respectively) were found to be adverse risk factors for patient survival (p= 0. 16, p= 0. 20, respectively). Furthermore, a median sLDH level≥,400 IU/mL from day +5 to day +15 post-transplantation had a significant positive association with enhanced time to platelet and white blood cell (WBC) engraftment, compared to patients with sLDH levels < 400 IU/mL (p< 0. 001). Conclusions: Our data suggests that high sLDH levels pre-and post-allo-HSCT could be considered a predictor of poor patient survival. Furthermore, high levels of sLDH days 5-15 post-allo-HSCT could be associated with improved time to platelet and WBC engraftment,however, this appears to come at the cost of increased mortality risk.

آمار یکساله:  

بازدید 576

دانلود 734 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  5-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1074
 • دانلود: 

  286
چکیده: 

با توجه به اینکه عضلات اسکلتی، بافت اصلی درگیر در فعالیت های بدنی اند، بنابراین بررسی تغییرات و آسیب های وارده بر این بافت طی فعالیت های ورزشی گوناگون اهمیت زیادی دارد. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیرات کوتاه مدت (یک جلسه) و طولانی مدت (36 جلسه) فعالیت های ورزشی گوناگون (سرعتی، استقامتی و ترکیبی) بر شاخص های پلاسمایی آسیب عضلانی لاکتات هیدروژناز (LDH)، کراتین کیناز (CK) و مالون دی آلدوئید (MDA) است. به این منظور 40 سر موش جوان سه ماهه به شکل تصادفی در چهار گروه 10 تایی کنترل، ورزش استقامتی، سرعتی و ترکیبی قرار گرفتند. 24 ساعت پس از اولین و سی و ششمین جلسه تمرینی آزمودنی ها، خونگیری به منظور بررسی تاثیرات کوتاه مدت و طولانی مدت اجرای برنامه های گوناگون ورزشی انجام شد. اندازه گیری شاخص ها با استفاده از کیت های مربوط و به کمک دستگاه اتوآنالایزر انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آنالیز واریانس تکراری (و در صورت لزوم آزمون t مستقل و همبسته)، نشان داد پس از یک جلسه فعالیت، مقادیر CK و LDH (و نه MDA) در بیشتر گروه های تمرینی (نسبت به گروه کنترل) افزایش معنی داری یافت. این افزایش پس از 36 جلسه تمرین بارزتر شد. در کل نتایج این تحقیق نشان داد انجام فعالیت های کوتاه مدت و طولانی مدت ورزشی (هر دو) موجب بروز آسیب های عضلانی می شود و شدت این آسیب ها در گروه فعالیت ورزشی ترکیبی بیش از دو گروه دیگر تمرینی است. همچنین چون شاخص MDA در بیشتر مراحل ارزیابی، بین گروه ها تفاوت معنی داری نداشت، درحالی که شاخص های CK و LDH تفاوت معنی داری داشتند، می توان نتیجه گرفت که پراکسیداسیون چربی، مکانیسم احتمالی راه اندازی آسیب نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 1074

دانلود 286 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

دانشور پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  100
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2102
 • دانلود: 

  437
چکیده: 

مقدمه و هدف: هدف از این تحقیق، بررسی اثر یک جلسه تمرین شدید کاراته بر برخی شاخص های آسیب عضلانی و عملکرد کلیه در کاراته کارهاست.مواد و روش ها: در این تحقیق مقطعی با طرح پیش آزمون- پس آزمون، 10 نفر کاراته کار نخبه مرد به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و در یک جلسه تمرینی 2 ساعته شرکت کردند. نمونه خون و ادرار آزمودنی ها پیش از تمرین، 1 ساعت بعد از تمرین و نمونه ادراری 6 ساعت بعد از تمرین گرفته شد. مقادیر کراتین کیناز ولاکتات دهیدروژناز و کراتینین به روش های آزمایشگاهی محاسبه شدند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی، آزمون اندازه گیری تکرارشونده، آزمون t همبسته و آزمون ویلکاگسون و در سطح اطمینان 95 درصد انجام شد (P<0.05).یافته ها: بین مقادیر کراتین کیناز ولاکتات دهیدروژناز ادرار بین سه زمان اندازه گیری، اختلافی معنی دار وجود داشت. میان مقادیر کراتین کیناز ولاکتات دهیدروژناز و کراتینین خون و ادرار پیش و بعد از تمرین، اختلافی معنی دار وجود داشت و همچنین، میان مقادیر کراتین کیناز ولاکتات دهیدروژناز و کراتینین ادرار در فاصله 1 ساعت بعد از تمرین و 6 ساعت بعد از تمرین اختلافی معنی دار مشاهده شد (P<0.05).نتیجه گیری: به نظرمی رسد که یک جلسه تمرین شدید کاراته سبب افزایش برخی شاخص های آسیب عضلانی بدون کاهش در عملکرد کلیوی شده، ولی این مقادیر، 6 ساعت بعد از تمرین به حالت اولیه بازگشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 2102

دانلود 437 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  30-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  222
 • دانلود: 

  122
چکیده: 

مقدمه: افزایش لاکتات دهیدروژناز و آنزیم های کبدی بر اثر فعالیت ورزشی وامانده ساز در خون ممکن است اثرات مخربی برای فرد داشته باشد. استفاده از رژیم های کم کالری با کربوهیدرات متوسط یکی از راه کارهای مورد توجه برای کاهش این مقادیر می باشد. مواد و روش ها: به همین منظور از میان دانشجویان پسر دارای اضافه وزن 30 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب و براساس شاخص ترکیب بدن به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. برای گروه تجربی رژیم کم کالری با کربوهیدرات متوسط (سهم کربوهیدرات 55% از انرژی) به مدت 6هفته با پرسش نامه24 ساعته یاد آمد و با استفاده از نرم افزار غذایی و به کمک کارشناس تغذیه غذایی تنظیم گردید. برای بررسی تغییرات درون گروهی از تی وابسته و برای مقایسه بین گروهی از تحلیل کواریانس با عامل بین گروهی استفاده گردید. نتایج: نتایج نشان داد مقادیر سرمی ALP(0. 03)، AST(0. 02) و ALT(0. 01) با انجام یک جلسه فعالیت ورزشی بی هوازی در دو گروه تجربی و کنترل افزایش معناداری دارد. به دنبال آن نتایج نشان داد مقادیر سرمی LDH(0. 4) با انجام یک جلسه فعالیت ورزشی بی هوازی در دو گروه تجربی و کنترل علی رغم افزایش، در سطح معنی داری نبود. نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد مصرف شش هفته رژیم کم کالری با کربوهیدرات متوسط می تواند سبب کاهش معنی دار سطح استراحتی لاکتات دهیدروژناز و آنزیم های کبدی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 222

دانلود 122 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  134-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  298
 • دانلود: 

  181
چکیده: 

مقدمه نانوذرات مغناطیسی متشکل از آهن و نیکل کابرد گستره ای در علوم زیستی و پزشکی دارند. افزایش تولید و مصرف این نانوذرات سبب افزایش نگرانی در رابطه با اثرات جانبی منفی آن ها بر سلامتی انسان شده است. مواد و روش ها در مطالعه حاضر اثرات سمیت نانوذره Fe2NiO4، بر فاکتورهای بیوشیمیایی کبد در موش های صحرایی بررسی شد. در این مطالعه تجربی 24 موش صحرایی نر به 3 گروه کنترل، دریافت کننده نانوذره Fe2NiO4 در غلظت ppm 100 و دریافت کننده نانوذره Fe2NiO4 در غلظت ppm 200 تقسیم شدند. چهارده روز پس از تزریقات، موش ها خونگیری شدند و سطوح فاکتورهای بیوشیمیایی کبد تعیین شد. یافته های پژوهش: با توجه به نتایج در طول دوره مواجهه سطح آلبومین سرم تفاوت معنی داری بین گروه های آزمایشی نداشت. سطح ترانسفرین سرم در گروه های دریافت کننده نانوذره در روز هفتم افزایش و در روز چهاردهم کاهش معنی داری داشت (P<0. 05). مواجهه موش ها توسط نانوذره در دوزهای 100 و 200 سبب کاهش معنی دار لاکتات دهیدروژناز در مقایسه با گروه کنترل شد (P<0. 05). سطح آلکالین فسفاتاز در گروه های مواجهه شده با نانوذرات تفاوت معنی داری با کنترل نداشت. بحث و نتیجه گیری نتایج مطالعه حاضر حاکی از آسیب کبدی به دنبال مواجه با نانوذراتFe2NiO4 بود.

آمار یکساله:  

بازدید 298

دانلود 181 استناد 0 مرجع 0
litScript