نتایج جستجو

1694

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

170

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

NAGHSH N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  303-307
تعامل: 
 • استنادات: 

  413
 • بازدید: 

  19621
 • دانلود: 

  20300
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19621

دانلود 20300 استناد 413 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1501
 • دانلود: 

  95
چکیده: 

Background: Nowadays, circular training has become more common than traditional training in wrestling. Objectives: This study aimed to compare the effects of 6 weeks of traditional and circular wrestling trainingonblood lactate, lactate dehydrogenase (LDH), glucose, and insulin concentrations in young male wrestlers. Methods: Twenty-seven young male wrestlers were randomly divided into 3 groups (ie, traditional wrestling training, circular wrestling training, and control groups) and performed interventions based on the group name for 6 weeks. Blood samples were taken from all subjects 48 hours before and 48 hours after the interventions and sent to a laboratory for analysis. Blood concentrations of lactate, LDH, glucose, and insulin were measured by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Data were analyzed using multivariate analysis of covariance (MANCOVA) and suitable post hoc test. Results: Traditional training significantly increased plasma lactate concentrations of wrestlers (P = 0. 01) and had no significant effect on their serum LDH, insulin, and glucose concentrations (P > 0. 05). Circular training significantly increased plasma lactate (P = 0. 03) and serum insulin (P = 0. 004) concentrations and had no significant effect on serum LDH and glucose concentrations (P > 0. 05). Conclusions: These 2 types of training have a similar effect on the measured variables,however, it seems that circular training has a more significant effect on the measured variables than traditional training, which can probably be attributed to the use of more lactic energy resources and apparatus in circular training, which in turn can be used in preparation.

آمار یکساله:  

بازدید 1501

دانلود 95 استناد 0 مرجع 240
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  90-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26
 • دانلود: 

  100
چکیده: 

زمینه و هدف: مداخلات تغذیه ای و استفاده از مکمل های آنتی اکسیدانی می تواند یکی از راه های مناسب برای محافظت در برابر آسیب عضلانی ناشی از فعالیت های ورزشی باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر سه هفته مکمل دهی بتاآلانین و کراتین بر پاسخ کراتین کیناز، لاکتات دهیدروژناز و لاکتات به یک جلسه تمرین شنای وامانده ساز در مردان شناگر نخبه بود. روش کار: در این مطالعه نیمه تجربی، 21شناگر پسر نخبه ی 15 تا 20سال از استان فارس به صورت هدفمند و دردسترس انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه 1) مصرف مکمل بتاآلانین (مقدار روزانه 2عدد قرص1500میلی گرمی (2)، مصرف مکمل کراتین (4 و 2 وعده کراتین منوهیدرات 5 گرمی) (3) دارونما (2 عدد کپسول حاوی آرد گندم) تقسیم شدند. در دوره مصرف مکمل، آزمودنی ها تمرینات روزانه را به مدت سه روز در هفته (5/1 ساعت شنا در مسافت 1200متر) انجام دادند. پروتکل تمرین وامانده ساز شنا در سه مرحله تمرینات گرم کردن، پیشرونده و تحمل لاکتات اجرا شد. نمونه های خونی قبل، بلافاصله، 15 دقیقه و 30 دقیقه پس از تمرین جمع آوری شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح 05/0α, ≤,تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: سه هفته مصرف مکمل بتاآلانین (007/0P=) و کراتین (001/0P=) منجر به افزایش معنی دار سطوح LDH در پاسخ به یک جلسه تمرین شنای وامانده ساز شد. تفاوت معنی داری در تغییرات CPK در گروه های مصرف مکمل بتاآلانین، کراتین و دارونما مشاهده نشد. مصرف مکمل کراتین منجر به کاهش معنی دار LDH در مردان شناگر نخبه شد (02/0P=). افزایش معنی داری در سطوح لاکتات بعد از سه هفته مصرف مکمل کراتین در پاسخ به یک جلسه تمرین شنای وامانده ساز مشاهده شد (001/0P=). نتیجه گیری: به نظر می رسد کراتین بر تثبیت غشای سلول تاثیر بیشتری دارد و مصرف مکمل بتاآلانین قابلیت فرد برای انجام تمرین شدیدتر را افزایش می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 26

دانلود 100 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  53-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  395
 • بازدید: 

  6626
 • دانلود: 

  17143
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6626

دانلود 17143 استناد 395 مرجع 0
نویسندگان: 

Shivashankara Arnadi R. | Tonse Raees | SURESH SUCHARITHA | GEORGE THOMAS | Vidyasagar Mamidipudi Srinivasa | Rao Suresh | Baliga Manjeshwar Shrinath

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  103-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  49348
 • دانلود: 

  40139
چکیده: 

Background: In this study, we sought to understand the usefulness of salivary lactate dehydrogenase as a predictive marker for the development of radiation-induced mucositis. Methods: This was a prospective study with head and neck cancer patients who required curative radiotherapy (>60Gy). We collected patients’ saliva before the onset of radiation and after 2 Gy of radiation to assess lactate dehydrogenase levels. The patients received the stipulated oral and dental care. Data on incidence and severity of mucositis was collected using a preform sheet and oral mucositis assessment scale published by the Radiation Therapy Oncology Group throughout the 7-week treatment period. Results: Salivary lactate dehydrogenase increased with exposure to radiation (P<0. 0001) and there was an observed association with mucositis severity (P<0. 0001; r = 0. 515). Conclusion: The present results have established, for the first time, that salivary lactate dehydrogenase could be a useful predictive marker to understand the development of radiation-induced mucositis in patients with head and neck cancer. The proximity of the oral cavity for regular observation and saliva collection is an added advantage.

آمار یکساله:  

بازدید 49348

دانلود 40139 استناد 0 مرجع 4761
نویسندگان: 

JADALI F. | SHARIFI M.M. | JAR ELAHI A. | NAHIDI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  37-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  67871
 • دانلود: 

  45442
کلیدواژه: 
چکیده: 

Objective: Bacterial meningitis is still a life threatening epidemiological problem especially in many developing countries; considering its dire consequences, its prompt and accurate diagnosis has become a priority for clinicians. Because of the various limitations of conventionally used laboratory techniques, we evaluated and compared the diagnostic utility of C-reactive protein (CRP) and lactate dehydrogenase (LDH) in serum and cerebrospinal fluid (CSF) in the diagnosis of bacterial meningitis and its effectivity in distinguishing it from aseptic meningitis (AP). Material and Methods: A total of 125 pediatric cases, aged between 1 month and 12 years, including patients with bacterial meningitis (n=45), aseptic meningitis (n=42) and a control group (n=38), were retrospectively analyzed on the basis of data from the initial clinical examinations. Cultures, smears and other common serum and CSF indices were compared with serum and CSFCRP levels and LDH activity. Results: Compared with each of the other variables, there were significant differences in the mean values of serum-CRP, CSF-glucose, CSF-LDH and CSF/serum LDH ratio between the bacterial and aseptic meningitis groups (p<0.001). Of all the tests applied, the highest sensitivity (95%) and negative predictive value (95%) belonged to CSF-LDH activity and the most specific (100%) test with the highest positive predictive value (100%) was CSF-CRP titration as well as smear and culture. Combination of CSF-CRP serum-CRP, and CSFLDH yielded the highest sensitivity (100%) and negative predictive value but the combined application of CSF-LDH and CSF-CRP proved to be the most specific and efficient.Conclusion: In the presence of a normal CRP titration and low glucose level in CSF, bacterial meningitis is excluded, whereas elevated level of CSF-LDH activity is a valid confirmatory predictor of BM. In addition, combination of these three tests with serum CRP is far more effective than the separate determination of any of these parameters.

آمار یکساله:  

بازدید 67871

دانلود 45442 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  21-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  717
 • دانلود: 

  282
چکیده: 

در این مطالعه تاثیر سمیت نودولارین (NODLN)، از پنتاپپتاید هپاتوکسین های حلقوی، روی آنزیم های پلاسما شامل آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) و لاکتات دهیدروژناز (LDH) مورد بررسی قرار گرفت. نودولارین سم تولید شده توسط سیانوباکتر Nodularia spumigena می باشد که عمدتا در آب های شور و لب شور یافت می شود. در این بررسی ماهی های آزاد در زمان های 12، 24، 48 و 96 ساعت در معرض این گونه جلبکی با غلظت پایین، 104×1 سلول در هر میلی لیتر نمونه (تیمار سبک) و غلظت بالا، 108×1 سلول در هر میلی لیتر نمونه (تیمار سنگین) قرار گرفتند. پس از آن به مدت 8 روز به آب عاری از جلبک منتقل شدند. طبق نتایج به دست آمده فعالیت آنزیم LDH اختلاف معنی داری را در زمان های مختلف در غلظت بالا و پایین نشان داد، که در غلظت بالا در زمان های 12، 24 و 96 و در غلظت پایین در 12 ساعت اول مواجهه اختلاف معنی داری با شاهد مشاهده شد. فعالیت آنزیم LDH اختلاف معنی داری را بین دو غلظت در 12 ساعت اول نشان داد، که این میزان در تیمار سنگین بالاتر بود. آنزیم AST در تیمار سنگین اختلاف معنی داری در زمان های مختلف نمونه برداری نشان داد اما نسبت به گروه شاهد معنی دار نبود. در فاز بازگشت به حالت اولیه اختلاف معنی داری در دو گروه مشاهده نشد. این مطالعه نشان داد که با توجه به اختلاف معنی دار فعالیت آنزیم LDH نسبت به AST، آنزیم لاکتات دهیدروژناز، شاخص بیوشیمیایی مناسب تری برای بررسی تاثیر ناشی از مواجهه با جلبک N. spumigena در این گونه ماهی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 717

دانلود 282 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

Rathee Kavita | Dhull Rekha | Singh Sandeep | Dhull Vikas

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  1031-1052
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  77252
 • دانلود: 

  39888
چکیده: 

lactate level being an important parameter is to be monitored in body regularly. During acute conditions it elevation may result in heart failure, hepatic disease, sepsis, tissue hypoxia and many more. A simple and sensitive biosensor has been fabricated by immobilizing lactate dehydrogenase enzyme. It was covalently immobilized on the nanocomposite based working electrode. The developed biosensor showed optimal response at pH 7. 5, temperature 30℃ , response time was 8s with the substrate concentration of 600 μ M, the oxidation peak was obtained at 0. 66 V which is at a low potential, Km and Imax values for newly fabricated biosensor were 66. 7 μ M and 153. 8 μ A respectively. It possessed lower detection limit of 0. 015 mM with storage stability of 3 months. A good correlation has been observed when developed method is compared with standard enzyme kit method proving reliability of the method. Blood samples were successfully screened for lactate concentration using working electrode. The newly developed biosensor is less time consuming, accurate, reliable, less costly, requires no sample pre-treatment, screen large number of samples, suitable for on field determination of lactate concentration and finally reusable due to covalently immobilized enzyme.

آمار یکساله:  

بازدید 77252

دانلود 39888 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  85-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  244
 • دانلود: 

  179
چکیده: 

زمینه و هدف: فعالیت ورزشی شدید و وامانده ساز سبب استرس اکسیداتیو و آسیب سلولی می شود. هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر مکمل سازی کوتاه مدت جینسنگ بر مارکرهای بیوشیمیایی آسیب سلولی پس از ورزش بی هوازی شدید در دختران جوان بود. روش کار: در این مطالعه نیمه تجربی 20 دانشجوی دختر فعال با میانگین سن 7/3 ± 85/22 سال به طور تصادفی در دو گروه تجربی (10=n) و کنترل (10=n) قرار گرفتند. آزمودنی های گروه تجربی و کنترل به ترتیب روزانه دو عدد کپسول جینسنگ (1036 میلی گرم) یا دارونما را به مدت یک هفته مصرف کردند. همه آزمودنی ها پس از دوره مکمل سازی در یک آزمون بی هوازی شدید (رست) شرکت کردند. سطوح لاکتات، لاکتات دهیدروژناز و آسپارتات آمینوترانسفراز در سه مرحله پایه، پس از مکمل گیری و بلافاصله پس از آزمون ورزشی اندازه گیری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر انجام شد. یافته ها: سطوح لاکتات، لاکتات دهیدروژناز و آسپارتات آمینوترانسفراز پس از آزمون ورزشی در هر دو گروه افزایش معنی داری داشتند (05/0

آمار یکساله:  

بازدید 244

دانلود 179 استناد 0 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  57-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  544
 • دانلود: 

  276
چکیده: 

زمینه و هدف: امروزه استفاده از مکمل های پروتئینی و آمینواسیدی جهت کاهش آسیب های عضلانی متعاقب جلسات تمرینی شدید بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مصرف 7 روزه مکمل اسیدهای آمینه شاخه دار (BCAA) بر شاخص های کوفتگی تاخیری بازیکنان مبتدی فوتسال بود.روش بررسی: در این تحقیق نیمه تجربی دوسوکور، از جامعه آماری پژوهش شامل فوتسالیست های مبتدی مجموعه ورزشی انقلاب تهران، 20 نفر (با میانگین سنی 28.67±4.72 سال و وزن 90.17±12.09 کیلوگرم) به طور داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی و به 2 گروه مکمل (n=10) و دارونما (n=10) تقسیم شدند. آزمودنی ها مکمل یا دارونما را به مدت 7 روز قبل از یک جلسه کار با وزنه با شدت 80% یک تکرار بیشینه (1RM) در 3 نوبت و هر نوبت 8 بار تکرار، مصرف کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری آنالیز واریانس با اندازه گیری های مکرر استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که کراتین کیناز پس از 48 ساعت در گروه مکمل با اینکه افزایش کمتری نسبت به گروه دارونما داشت. از 238.83±86.33 به IU/L 417.17±184.77 در گروه مکمل و از 229.83±85.98 به IU/L 445.0±227.44 در گروه دارونما؛ اما این تفاوت معنی دار نبود (P=0.767). از طرفی لاکتات دهیدروژناز نیز در هیچ یک از مراحل اندازه گیری تفاوت معنی دار بین 2 گروه را نشان نداد (قبل 301.33±58.42، بلافاصله بعد 333.33±56.43 و 48 ساعت بعد IU/L 337.33±47.82 در گروه مکمل و قبل 297.83±43.28 بلافاصله بعد 297.17±69.75 و 2 روز بعد IU/L 292.17±60.02 در گروه دارونما) (P=0.280).نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان می دهد مصرف 7 روزه مکمل BCAA قبل از فعالیت مقاومتی شدید، تاثیری بر شاخص های کوفتگی عضلانی تاخیری بازیکنان مبتدی فوتسال نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 544

دانلود 276 استناد 0 مرجع 0
litScript