نتایج جستجو

37457

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3746

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  12
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTION AND OBJECTIVES: CUTANEOUS LEISHMANIASIS IS A HPERENDEMIC INFECTIOUS DISEASE IN khuzestan province AND THE CAUSATIVE AGENT OF MORE THAN 95 % OF THE CASES IS L. MAJOR. THE MAJORITY OF THE LESIONS IN PATIENTS ARE LIMITED AND APPLICATION OF APPROPRIATE TREATMENT, CURE THE LESIONS WITHIN FEW MONTHS, BUT RECENTLY WE OBSERVED CASES OF DISSEMINATED LESIONS. THE PURPOSE OF THE PRESENTATION IS REPORTING THE OBSERVED CASES IN khuzestan province. PATIENTS: PATIENTS ARE INCLUDED 4 MALE AND 3 FEMALE AT THE AGE OF 15 TO 54 YEAR WITH DURATION OF LESIONS FROM 2 TO 8 YEARS. THE SITES OF THE LESIONS ON THE BODY WERE HANDS, FACE, TRUNK AND BUTTOCK.

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  63
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  59-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  614
 • دانلود: 

  198
چکیده: 

به منظور بررسی سرولوژیکی بیماری کلامیدیوز در بوقلمون های استان خوزستان از تعداد 270 قطعه بوقلمون در سنین و جنس های مختلف از شهرهای مختلف استان خوزستان خونگیری صورت گرفت و سرم آنها با کیت الیزا ایمونوکامب از نظر وجود پادتن ضد کلامیدوفیلا پسیتاسی مورد آزمایش قرار گرفت. در مجموع 9/58 درصد از سرم ها در آزمایش الیزا مثبت بودند. آزمون مربع کای نشان داد که میزان شیوع در بوقلمون های جوان با سن کمتر از شش ماه (25 درصد) به طور معنی داری (P<0.005) از بوقلمون های بالغ (66 درصد) کمتر بوده و این میزان در ماه های گرم سال (9/68 درصد) نیز به مراتب (p<0.005) از ماه های سرد (3/49 درصد) سال بالاتر بود. در بین شهرهای تحت بررسی شوشتر با 7/85 درصد بیشترین و هفت گل با 42/31 درصد کمترین میزان شیوع را داشتند. نتایج این تحقیق دال بر احتمال وجود بیماری کلامیدیوز در بوقلمون های منطقه است. تلاش های بعدی جهت تشخیص قطعی این بیماری از طریق جداسازی عامل آن، پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 614

دانلود 198 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MOHAMMAD ALI MAPAR | ROOZBEH AMIR HOSEIN | MOHAMMAD HASANI MOHAMMAD BAGHER

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2 (56)
 • صفحات: 

  64-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8985
 • دانلود: 

  9784
چکیده: 

Bachground: Erythroderma is a rare but serious skin disorder that may result from different causes. There are many publications on this subject, with a different incidence rate for each etiology. The aim of this study was to determine the frequency of erythroderma, and describe the incidence of each etiologic cause in patients indigenous to khuzestan.Methods: In a retrospective study, we reviewed the files of patients diagnosed with erythroderma who were admitted to the dermatology ward of Sina Hospital, affiliated to Jondishapour Medical University of Ahvaz, southwest of Iran, in a period of 9 years from 1980 to 1989. We studied the clinical and pathology reports of patients and the final etiologic diagnosis.Results: Total admission was 6210 patients and the total number of erythrodermic patients was 85. The frequency of erythroderma in our dermatology department was 1.37%. The most common causes in order of frequency were eczema (32.94%), drug reaction (23.52%), psoriasis (21/18%), and malignancy (8.23%). Previous history of skin disease was found in 44 of 85 patients (51.76%) and 28 (32.9%) of them were suffering from eczema. The mean age of our patients was 49.11 years and the male-female ratio was 1.6: 1.Conclusion: Erythroderma is a rare condition.The most common causes in our study were eczema and drug reactions; the high incidence of drug reactions in our patients compared to studies in other countries may be due to more administration of drugs in Iran, especially in khuzestan.

آمار یکساله:  

بازدید 8985

دانلود 9784 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2 (پیاپی 35)
 • صفحات: 

  200-208
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1183
 • دانلود: 

  302
چکیده: 

مطالعه گیاهان مرتعی به منظور شناخت چگونگی رفتار آنها در زیست بومها، اطلاعات پایه ای را در مورد نحوه عمل پوشش گیاهی در دسترس قرار می دهد که راه را برای شناخت دقیقتر از زیست بومهای مرتعی هموار و امکان برنامه ریزی را برای مدیریت صحیح مراتع فراهم می سازد. در این تحقیق آت اکولوژی گونه Cenchrus ciliaris در استان خوزستان مورد بررسی قرار گرفت. نقشه پراکنش تهیه و خصوصیات رویشگاهی شامل پستی و بلندی، اقلیم، خاک، گونه های همراه و چگونگی حضور این گونه در پوشش گیاهی تعیین گردید. همچنین مراحل حیاتی و سیستم ریشه گونه یاد شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که دامنه اکولوژیکی این گونه در استان خوزستان با ارتفاع 60 تا 420 متری و در شیبهای رو به جنوب و شرق اراضی تپه ای و مناطق کوهستانی می باشد. این گونه مرتعی در خاکهایی با بافت شنی لومی و سیلتی شنی همراه با واریزه های ریز و درشت و تخت سنگ استقرار داشته است. متوسط بارندگی سالانه در رویشگاههای گونه  Cenchrus ciliaris از 233 تا 341 میلی متر و میانگین دما بین 3- درجه سانتیگراد در دی ماه تا 51 درجه سانتیگراد در تیرماه می باشد. شروع رشد رویشی در اوایل پاییز زودتر از سایر گیاهان می باشد. این گونه یکی از گیاهان مرغوب مرتعی است که رشد و بقا آن در شرایط بسیار سخت مناطق خشک امکان پذیر است.

آمار یکساله:  

بازدید 1183

دانلود 302 استناد 3 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  216
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

نظر به اهمیت موضوع فقر در مباحث توسعه اقتصادی و لزوم انجام مطالعات استانی در این زمینه، هدف از نگارش این مقاله اندازه گیری خط فقر در استان خوزستان طی سال های 1376 تا 1385 می باشد.بدین منظور ابتدا با استفاده از تخمین ماتریس عملکرد تغذیه ای، میزان انرژی دریافتی در دهک های مختلف برآورد گردیده و سپس خط فقر مطلق مناطق شهری و روستایی استان خوزستان بر مبنای معیار 2300 کالری محاسبه شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که طی دوره زمانی مذکور خط فقر مطلق مناطق شهری و روستایی استان خوزستان از روندی افزایشی برخوردار بوده و این افزایش در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی است.

آمار یکساله:  

بازدید 216

دانلود 40 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  73
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  725
 • دانلود: 

  50
چکیده: 

به منظور شناسایی و تعیین فراوانی بیماری های ویروسی مهم مزارع سیب زمینی استان خوزستان در طول فصول زراعی سال 78-1377 از مناطق مختلف استان مزبور به طور تصادفی نمونه برداری شد. نمونه های جمع آوری شده با استفاده از آزمون سرولوژیکی الایزا (ELISA) و روش های گلخانه ای مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد که هر شش ویروس (PVY)Y، 68 درصد به ویروس (PVS) S، 44 درصد به ویروس (PVX) X، 25 درصد به ویروس پیچیدگی برگ (PLRV)، 22 درصد به ویروس (PVM) M و 11.5 درصد به ویروس موزاییک یونجه (AMV) آلوده بودند. به منظور تعیین سویه های سه ویروس PVY، PVX و AMV از نمونه هایی که براساس نتایج آزمون الایزا فقط به یک ویروس آلوده بودند، تعداد 25 جدایه PVY، هفت جدایه PVX و سه جدایه AMV انتخاب و با استفاده از گیاهان معرف مناسب از لحاظ زیستی خالص گردیدند. براساس نتایج واکنش گیاهان معرف و اختلاف در قدرت انتقال جدایه های مختلف ویروس توسط شته، 25 جدایه PVY متعلق به سه گروه نژادی PVYO، PVYN و PVYC بودند. همین مطالعات در مورد هفت جدایه ویروس PVX نشان داد که به غیر از یک جدایه که دارای علایم متفاوت در روی گیاهان سلمه سفید (Chenopodium album L.) و سلمه تره (Chenopodium quinoa Wild) بود، همگی از لحاظ زیستی مشابه هستند.مطالعات مشابه در مورد سه جدایه ویروس موزاییک یونجه (AMV) نیز نشان داد که هر سه جدایه دارای خصوصیات یکسان و متعلق به نژاد کالیکو (Calico) هستند. این جدایه های AMV از لحاظ زیستی به دو گروه تقسیم شدند: یک گروه در روی گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) و لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) علایم سیستمیک تولید کردند در حالیکه گروه دوم فقط توانستند روی این گیاهان لکه موضعی ایجاد نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 725

دانلود 50 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  15 (ویژه اقتصاد)
 • صفحات: 

  59-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  203
 • دانلود: 

  42
چکیده: 

برآورد الگوهای تقاضا برای نیروی کار در اقتصاد ایران، برای شناسایی عوامل موثر بر تقاضا برای نیروی کار و پیش بینی تقاضا برای نیروی کار در آینده از اهمیت به سزایی برخوردار است. به منظور ایجاد اشتغال برای نیروی کار که هر ساله بر تعداد آن ها افزوده می شود، باید عوامل موثر بر تقاضا را برای نیروی کار در کشور شناسایی کرد تا بتوان با برنامه ریزی درست تقاضا را برای نیروی کار در حد مطلوب افزایش داد. این مقاله در صدد شناسایی عوامل موثر بر تقاضا برای نیروی کار و تخمین تابع تقاضا برای نیروی کار استان خوزستان است. دوره مورد بررسی 1381-1345 است. در این برآورد از روش های اقتصادسنجی استفاده شده است. نتایج برآوردها نشان می دهد که تقاضا برای نیروی کار تحت تاثیر تولید، موجودی سرمایه و شاخص کاربردی با وقفه قرار دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 203

دانلود 42 استناد 1 مرجع 5
نویسندگان: 

Dawodi Alireza

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2 (88)
 • صفحات: 

  155-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  237
 • دانلود: 

  193
چکیده: 

The purpose of this study is the pathology of conversion in khuzestan province. The research method is qualitative analysis with inductive strategy. University and Howzeh professors, cultural experts in khuzestan province and individuals are subject to cultural identity change are Statistical population. Using intentional and judgmental sampling method, 25 members of the statistical population were selected as the sample size of the study. Data collection is free (in-depth) interview. Excerpts from interviews were analyzed using MAXQDA2018 software. Finally, 9 main categories and 39 sub-categories were identified from the analysis of the findings. The most important causes of the occurrence and prevalence of this emerging phenomenon are the underlying factors (Such as unemployment, poverty, poor transmission of religious teachings, rural-urban migration, marginal growth), Structural factors (such as weakness and inefficiency of cultural management models and quality of performance of influential institutions) and intervening factors (such as the role and influence of dissidents including foreigners and opposing currents in creating and fueling this phenomenon). The possibility of exploiting and abusing of the people who are inclined to Wahhabism in khuzestan by separatist, takfiri and terrorist counter-revolutionary currents (like ISIL) In persecuting and subversive acts, will be one of the most important threats.

آمار یکساله:  

بازدید 237

دانلود 193 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

آقاپورصباغی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  101-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1087
 • دانلود: 

  599
چکیده: 

با توجه به ویژگی بخش تعاونی در جلب مشارکت های محلی، این نظام ها را می توان یکی از راه های تحقق اهداف توسعه روستایی و بخش کشاورزی دانست. از جمله مهم ترین اهداف در تشکیل تعاونی های تولید، افزایش کارایی در واحدهای تولیدی است. با توجه به این امر در این تحقیق که در سال زراعی 89-1388 انجام شده است، کارایی تعاونی های تولید استان خوزستان به منظور ارزیابی اقتصادی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی، از راه برآورد تابع تولید مرزی به محاسبه کارایی و عوامل موثر بر آن در بین گندم کاران پرداخته شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که میانگین کارایی در تعاونی های تولید برابر با 79 درصد می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیرهای تعداد اعضاء، سطح زیرکشت و تعداد قطعه های زمین کشاورزی، اثر منفی بر کارایی تعاونی های تولید دارند. اما اثر متغیرهایی مانند دسترسی به کمک های دولتی، میزان ارائه خدمات از سوی تعاونی های تولید، سطح تحصیلات و تجربه مدیر تعاونی ها و میزان سرمایه آنها می توانند موجب افزایش سطح کارایی تعاونی ها شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 1087

دانلود 599 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

برنا رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  171
 • دانلود: 

  49
چکیده: 

توفان های تندری از مهم ترین مخاطرات جوی هستند که همه ساله باعث وارد آمدن خسارت های مالی و جانی فراوان در اقصی نقاط جهان می شوند. به منظور سنجش و ارزیابی توفان های تندری در استان خوزستان ابتدا آمار مربوط به 12 ایستگاه سینوپتیک طی دوره ی آماری 1392-1382 از سازمان هواشناسی استخراج و پس از آن برای کلیه ایستگاه های هواشناسی در سری های سالانه و فصلی، آماره های دو آزمون ناپارامتری من-کندال و شاخص سن محاسبه گردید. بررسی مقادیرمحاسبه شده نشان از آن دارد که در بین سری داده های سالانه به جز برای ایستگاه آبادان، بندر ماهشهر و هندیجان در سطوح اطمینان 95 و 99 درصد، بیشتر ایستگاه های مورد مطالعه روندی افزایشی و معنی دار را داشته اند. یافته ها نشان داد که از نظر شدت و فراوانی بیشترین رویداد توفان های تندری در مناطق شمال و شمال شرق استان و کمترین آن در مناطق جنوب غربی می باشد. همچنین بررسی ها نشان می دهد که به دلیل نفوذ سامانه های باران زا به منطقه رخداد توفان های تندری در فصول زمستان و پاییز بیشترین مقدار را دارا می باشد. بررسی الگوهای سینوپتیک جوی نیز نشان داد که عامل ایجاد این پدیده در منطقه، نتیجه ی تقویت و گسترش سامانه های کم فشار واقع در شرق دریای سرخ و عربستان است.

آمار یکساله:  

بازدید 171

دانلود 49 استناد 0 مرجع 0
litScript