نتایج جستجو

418

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

42

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

پورعباسی عباس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  155
 • صفحات: 

  73-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1274
 • دانلود: 

  193
چکیده: 

در این نگاه، گذری بر گذشته خوزستان و موقعیت حساس جغرافیایی آن نمودیم و آن را گذرگاه شرق و غرب امپراتوری عظیم اسلامی در قرون اولیه اسلامی یافتیم، این موقعیت پر اهمیت بر فرهنگ و ادب خوزستان تاثیر فراوان داشته و شعر عربی شیعی را بسیار غنی ساخته است. علاوه بر این، گسترش مذهب تشیع در ایران و عراق و در نتیجه در خوزستان، فضایی مناسب برای شعر عربی شیعی به وجود آورده است و شاعران خوزستانی که غالبا از طبقه علما بوده اند در سوز و گداز عشق و ولای اهل بیت (ع) علم دفاع برافراشتند و شعرشان را از حدود خوزستان به سایر کشورهای همسایه رساندند. در این مقاله علاوه بر شرح عوامل نهضت ادبی که از قرن دهم هجری قمری آغاز شد، شعر را مورد نقد و بررسی قرار داده، ویژگیها و سبکهای آن را بیان نموده ایم، و از ذکر نام طلایه داران و نخبگان شعر غافل نبوده ایم. در خاتمه مقاله، از استادان ارجمند و محققان محترم تقاضا داریم که علاقه مندان به تحقیق در ادب اهل بیت (ع) را به سوی ادب شیعی خوزستان هدایت فرمایند

آمار یکساله:  

بازدید 1274

دانلود 193 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  52
 • صفحات: 

  111-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  332
 • دانلود: 

  517
چکیده: 

خوزستان به عنوان استراتژیک ترین استان ایران، در سده بیستم میلادی بیش از هر استان دیگر کشورمان در معرض طرح های تجزیه طلبی بیگانگان بوده است. دولت های عرب به ویژه عراق به عنوان بزرگترین طراح، مجری و پشتیبان طرح تجزیه این خطه، مهم ترین سند و دلیل زنده پشتیبانی اش از این طرح را عرب بودن و به ویژه خواست تاریخی ساکنین این استان برای جدایی از ایران می دانند.این پژوهش توصیفی – تحلیلی در پی آن است تا بر اساس ملاک های شناخته شده فرهنگی – اجتماعی، اندازه واگرایی و همگرایی عرب های خوزستان را نسبت به اکثریت تشکیل دهنده هسته سیاسی و نیز آرمان های ملی مورد بررسی قرار دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 332

دانلود 517 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  4 (پی آیند 77) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  2-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  314
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

د ر طی یک تحقیق انجام شد ه د ر سالهای 1382-1380 آلود گی به انگل های نماتود د ر چند گونه از ماهیان استان خوزستان بررسی گرد ید . مجموعا 665 عد د ماهی از سه ایستگاه هورالعظیم، هور شاد گان و رود خانه کارون توسط تور ماهیگیری و د ستگاه الکتروشوکر صید شد ند که ماهیان شامل شلج Aspius vorax (44 عد د )، شیربت B. grypus (75 عد د )، حمری B. luteus (175 عد د )، بنی B. sharpeyi (94 عد د )، برزم B. pectoralis (8 عد د )، عنزه B. esocinus (9 عد د )، بیاح Liza abu (130 عد د )، بوتک Cyprinion macrostomum (14 عد د )، کپور معمولی Cyprinus carpio (94 عد د ) و اسبله Silurus triostegus (22 عد د ) بود ه و 21 د رصد از ماهیان به انگل های نماتود ی Rhabdochona. denudata، Rhabdochona fortunatowi، Rhabdochona sp.، Proleptinae sp.، Cucullanus sp.، Pseudocapillaria tomentosa، Philometra karunensis، Philometragen sp.، Anisakis sp.، Contracaecum sp آلود ه بود ند انگل Rh. Fortunatowi برای اولین بار از ماهیان حمری، شیربت، برزم، اسبله ماهی و بوتک د ر استان خوزستان گزارش می شود .

آمار یکساله:  

بازدید 314

دانلود 40 استناد 2 مرجع 4
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  33-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  227
 • دانلود: 

  78
چکیده: 

هدف از این پژوهش ارائه ی راهکارهایی به منظور توسعه ی برند باشگاه فوتبال فولاد خوزستان بود. جامعه ی آماری تحقیق کلیه ی مدیران ارشد باشگاه به تعداد 15 نفر بودند که به علت محدود بودن جامعه ی آماری تحقیق نمونه برابر با جامعه در نظر گرفته شد و از روش نمونه گیری تمام شمار استفاده شد. ابزار تحقیق پرسشنامه ی محقق ساخته بود. روایی پرسشنامه با نظر 10 تن از استادان مدیریت ورزشی تأیید شد و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 0/85 به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون دوجمله ای و فریدمن استفاده شد. پرسشنامه مشتمل بر 53 گویه در زمینه ی بررسی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها، تهدیدها برند باشگاه فولاد خوزستان بود. پس از تجزیه وتحلیل قوت ها، ضعف ها، فرصت ها، تهدیدها و تشکیل ماتریس ارزیابی هر یک از عوامل داخلی و خارجی برند باشگاه فولاد خوزستان، محرز شد که باشگاه فولاد خوزستان در زمینه ی برند در موقعیت SO قرار دارد که بهترین موقعیت برای یک سازمان محسوب می شود و باید از راهبرد (رشد و ساخت) استفاده کند.

آمار یکساله:  

بازدید 227

دانلود 78 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  40
 • صفحات: 

  64-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2662
 • دانلود: 

  803
چکیده: 

برای پهنه بندی نواحی اقلیمی استان خوزستان از یازده متغیر اقلیمی وابسته به رطوبت، دما و بارش از سیزده ایستگاه هواشناسی سینوپتیک استفاده شد. ابتدا یک ماتریس 13´11، ایستگاه ها در سطر و متغیرها در ستون تشکیل گردید. سپس این ماتریس طی فرایند میان یابی کریچینگ با استفاده از نرم افزار surfer، به ماتریس دیگری با ابعاد 616´11 تبدیل شد (ایستگاه ها در سطر و متغیرها در ستون). آنگاه داده های ماتریس مذکور به عنوان ورودی تحلیل مولفه اصلی و تحلیل خوشه ای مورد استفاده قرار گرفت. از تحلیل مولفه های اصلی برای شناخت مولفه های سازنده پهنه های اقلیمی و از تحلیل خوشه ای به روش ادغام وارد برای تفکیک پهنه ها استفاده شد و با استفاده از این روش 5 خوشه مشخص شد که هر خوشه بیانگر یک پهنه است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی بر روی یازده متغیر اقلیمی در مقیاس ماهانه در استان خوزستان نشان داد که چهار عامل در ایجاد شرایط اقلیمی منطقه نقش اساسی دارند. این عوامل به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1- عامل گرمایی 2- عامل بارش زمستانی 3- عامل بارش پاییزی 4- عامل رطوبتی. با انجام تحلیل خوشه ای بر روی مقادیر عاملی، پنج پهنه اقلیمی در استان خوزستان مشخص شد. لازم به ذکر است که شرایط متنوع اقلیمی و آرایش مکانی نواحی اقلیمی در استان، بیانگر نزدیکی به دریا و مناطق خشک کشورهای عراق و عربستان و گستردگی آن به سمت ارتفاعات زاگرس است.

آمار یکساله:  

بازدید 2662

دانلود 803 استناد 1 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (پیاپی 19)
 • صفحات: 

  7-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1385
 • دانلود: 

  208
چکیده: 

مقدمه: ملانوم بدخیم در کشورهای غربی عمده مرگ و میر در مبتلایان به سرطان های پوستی است. از طرفی میزان بروز، نمای بافت شناسی و سیر تومور در بین آسیایی ها و غربی ها کاملا متفاوت است. هدف: این مطالعه با هدف بررسی و وضعیت بالینی و آسیب شناسی ملانوم در طی یک دهه گذشته در خوزستان انجام گرفت. روش اجرا: بررسی حاضر یک مطالعه گذشته نگر بوده و بر روی موارد ملانوم تشخیص داده شده از مهرماه 1369 لغایت شهریور ماه 1379 صورت گرفت. اطلاعات موجود در گزارشات آسیب شناسی بایگانی آزمایشگاه های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و یا آزمایشگاه های خصوصی در استان خوزستان بر روی فرم های از پیش آماده شده که دارای سوالاتی مشتمل بر سن، جنس، محل درگیری و نوع بافت شناسی تومور بود، ثبت گردید. یافته ها: 62 بیمار (28 مورد زن با میانگین سنی 14.1±53.80 سال و 34 مورد مرد با میانگین سنی 15.8± 55.9 سال) مبتلا به ملانوم بدخیم بودند. از 62 مورد ملانوم بدخیم، 59.67% ملانوم پوستی، 19.35% ملانوم متاساتیک در غدد لنفاوی، 11.29% ملانوم چشمی،4.83% ملانوم دستگاه گوارش، 3.22% ملانوم مخاطی و 1.61% ملانوم گوش میانی و ماستوئید بود. انواع ملانوم تشخیص داده شده از نظر بافت شناسی به ترتیب شامل ملانوم بدخیم کلاسه بندی نشده (30.64%)، ملانوم ندولر (27.41%)، ملانوم متاستاتیک (24.19%)، ملانوم لنتیجینوس آکرال (12.91%) و لنتیگومالیگنا ملانوما (4.84%) بود. نتیجه گیری: اگر چه به نظر می رسد ملانوم تومور نادری در خوزستان است ولی جهت بررسی دقیق تر روند ملانوم در حال و آینده، انجام مطالعات بیشتر در منطقه ضروری است تا بتوان در سایه آن تدابیری جدید در راستای کنترل و پیشگیری بیماری اتخاذ نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 1385

دانلود 208 استناد 1 مرجع 1
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

PHYTOPLASMAS ARE VERY SMALL, WALL-LESS, PHLOEM-LIMITED PROKARYOTES WHICH CONSIDER AS PLANT PATHOGEN. THESE PATHOGENS BELONG TO CLASS MOLLICUTES AND DAMAGE TO MORE THAN 700 PLANT SPECIES, INCLUDING ALFALFA (MEDICAGO SATIVA), ALL AROUND THE WORLD. …

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  945
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

TODAY, ENERGY PLAYS A PARTICULAR ROLE IN WORLD'S ECONOMY AND POLITICS. AS FOSSIL FUELS CAUSED MAJOR INDUSTRIAL DEVELOPMENTS IN THE TWENTIETH CENTURY, ENERGY WILL BE THE KEY ELEMENT OF DEVELOPMENT IN FUTURE CENTURIES. IT IS CLEAR THAT ALL COUNTRIES IN THE WORLD CAN NO LONGER BE RELIED ON TRADITIONAL AND LIMITED ENERGY SOURCES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. SO, APPLYING RENEWABLE ENERGIES AS A CLEAN ENERGY SEEMS NECESSARY. THE AIM OF THIS STUDY IS TO INTRODUCE SOME OF THE RENEWABLE ENERGY SOURCES' APPLICATION IN A COLLECTION CALLED ENERGY FARM. A FARM IN DEZFOUL IN KHUZESTAN PROVINCE, LOCATED IN THE SOUTHWEST OF IRAN, WAS SELECTED AS THE CASE STUDY AND THE USE OF SOLAR, WIND, BIOGAS AND FUEL CELLS ENERGIES WAS EVALUATED AND THE ENERGY BALANCE ANALYSIS WAS CONDUCTED IN THERE. ACCORDING TO CALCULATIONS IN DESIGNED ENERGY FARM, 12260 LITERS OF ETHANOL WILL BE PRODUCED IN THE BIOGAS SYSTEM IN EVERY CULTIVATING SEASON. WIND TURBINE PRODUCES ABOUT 13.6 KW POWER WHICH IS USED IN THE ELECTROLYSIS PROCESS. MOREOVER, THE FUEL CELL SYSTEM PRODUCES 5425 AND 102 KWH FROM BIOLOGICAL AND ELECTRICAL HYDROGEN SOURCES, RESPECTIVELY. THE ENERGY WHICH IS PRODUCED FROM THE BIOLOGICAL HYDROGEN SOURCE OF THE FUEL CELL SYSTEM IS PRODUCED BY ALL CLOVER SYMBIOTIC MICROORGANISMS.

آمار یکساله:  

بازدید 945

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  64
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  311-318
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1074
 • دانلود: 

  159
چکیده: 

فعالیت تولیدمثلی در اکثر گونه های دامی تحت تاثیر شرایط محیطی قرار داشته و بیشترین فعالیت در زمانی که شرایط محیطی برای بقا نوزادان در هنگام تولد مهیا باشد، مشاهده می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین درجه تغییرات فصلی فعالیت اسپرماتوژنیک لوله های اسپرم ساز قوچ نژاد عربی، تحت سیستم پرورشی بسته در منطقه خوزستان، با استفاده از میکروسکوپ نوری انجام گرفت. در ابتدای مطالعه سی راس قوچ بالغ نژاد عربی با سن تقریبا یکسان بطور تصادفی انتخاب، تحت شرایط پرورشی و مدیریتی یکسان نگهداری و وزن زنده و محیط اسکروتوم بیضه آن ها اندازه گیری شد. در ابتدای هر فصل از میان قوچ های اخیر، چهار راس قوچ به طور تصادفی انتخاب، و پس از خونگیری با استفاده از روش رادیوایمنواسی میزان هورمون تستوسترون در پلاسمای آن ها اندازه گیری گردید. پس از ذبح کشتارگاهی قوچ های اخیر، بیضه های راست برداشت و وزن آن ها اندازه گیری شد. نمونه های بافتی از سه قسمت سری، میانی و دمی بیضه هر حیوان برداشت و در محلول تثبیت کننده بوئن قرار داده شد. جهت انجام مطالعات هیستولوژیک و مورفومتریک، پس از انجام مراحل آماده سازی نمونه های بافتی، مقاطع پارافینی 5 میکرومتری تهیه شده با روش هماتوکسیلین – ائوزین مورد رنگ آمیزی قرار گرفتند. نتایج حاصل با بهره گیری از آزمون توکی و نیز آزمون همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. محیط اسکروتوم و وزن بیضه در سرتاسر سال به طور معنی داری (p<0.05) تغییر یافت به طوریکه کمترین میزان آن در اوایل فصل تابستان مشاهده شد. فعالیت اسپرماتوژنیک در همه فصول سال وجود داشت. تغییرات ساختاری در سطح سلول های اسپرماتوژنیک و سرتولی لوله های اسپرم ساز بویژه طی فصل بهار مشاهده گردید. قطر لوله های اسپرم ساز و ارتفاع اپی تلیوم زایا طی فصول تابستان و پاییز به تدریج افزایش نشان داد، به طوریکه بیشترین مقادیر آنها در اوایل زمستان مشاهده شد. میزان هورمون تستوسترون به طور معنی داری (p<0.05) بسته به فصل سال تغییر نشان داد، به طوریکه بالاترین سطح پلاسمایی آن در اوایل فصل زمستان و کمترین میزان آن در اوایل فصل تابستان بدست آمد. قطر لوله های اسپرم ساز  همبستگی معنی داری با محیط اسکروتوم بیضه و سطح پلاسمایی هورمون تستوسترون نشان داد. نتایج بدست آمده نشان داد که فعالیت اسپرماتوژنیک لوله های اسپرم ساز بیضه قوچ بالغ نژاد عربی، تحت سیستم پرورشی بسته در منطقه خوزستان، به میزان زیادی بسته به فصل سال تغییر می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1074

دانلود 159 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2627
 • دانلود: 

  4562
چکیده: 

Background: To succeed in the health tourism industry, a developing market that is able to annually generate over $60 billion in income, the factors playing an important role in this industry need to be strengthened and developed. Objectives: Thus, the present study was aimed at identifying the factors affecting health tourism development in khouzestan Province in 2019. Methods: This was a mixed methods study conducted in 2019 in two stages. The first stage aimed to identify and categorize the factors affecting health tourism development by reviewing the articles in the health tourism field during 2000-2019. The second stageaimedat prioritizing the identified factors through the hierarchical analysismethod. The study population included academic and executive experts in the field of health tourism in khouzestan Province who were chosen using the purposive nonprobability sampling method. Data were analyzed using Expert Choice software and SPSS version 22. Results: The first stage led to identifying six main criteria, including socio-cultural, facilities and infrastructure, policymaking and planning, effective marketing, political-legal, and economic, and 38 sub-criteria. Prioritizing the factors in the second stage also indicated that the facility and infrastructure criterion with 0. 268 and the political-legal criterion with a score of 0. 07 had the highest andlowest relative importance, respectively. Also, theeconomiccriterion with 0. 231, policymakingandplanning with 0. 176, effective marketing with 0. 144, and socio-cultural criterion with a score of 0. 105 were ranked second to fifth, respectively. Conclusions: In sum, improving medical and non-medical facilities and infrastructure in khouzestan Province is of high priority. Therefore, it is emphasized to empower medical staff along with using the capacity of start-ups related to tourism development in this province.

آمار یکساله:  

بازدید 2627

دانلود 4562 استناد 0 مرجع 104
litScript