نتایج جستجو

4610

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

461

انتقال به صفحه



فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها



گروه تخصصی











متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  231-240
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  130
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

در سال 1376 در تاکستان دانشگاه صنعتی اصفهان و تاکستان ذوب آهن اصفهان تغییرات فصلی تراکم جمعیت پوره های زنجرک مو Arboridia kermanshah Dlabola و پیشرفت علائم آسیب ناشی از آن بررسی گردید. برای بررسی تغییرات فصلی تراکم جمعیت پوره ها و آسیب ناشی از آن (بی رنگی برگ) از برگ درختچه های مو به صورت هفتگی نمونه برداری شد. نمونه ها از سه ارتفاع مختلف 10 بوته مو در هر تاکستان گرفته شد و هر سه برگ گرفته شده یک واحد نمونه برداری منظور گردید. به منظور جمع آوری پوره ها از روش شمارش مستقیم استفاده شد و درصد آسیب وارده به برگ ها به کمک دستگاه پلانی متر برآورد می شد. در این بررسی ها قفس های مخصوصی برای بررسی میزان آسیب وارده توسط سنین مختلف پورگی پوره ها به کار گرفته شد و میزان آسیب سنین مختلف نسبت به هم محاسبه گردید. تغییرات فصلی درصد آسیب زنجرک مو تا زمان برداشت محصول دو دوره فعالیتی نشان داد. آستانه آسیب برای پوره های زنجرک مو 80 پوره روز موثر در سن 1 و یا حضور 11-12 عدد پوره سن اول و تغذیه به مدت 7 روز محاسبه گردید که از آن مرحله به بعد با افزایش بیشتر تراکم پوره ها میزان خسارت ناشی از پوره ها قابل ملاحظه شده و به شدت افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 130

دانلود 34 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  49-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  83
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

زنجرک مو Arboridia kermanshah (Hemiptera: Cicadellidae) یکی از آفات مهم انگور در ایران به شمار می رود. در این پژوهش، پراکنش فضایی مراحل نابالغ زنجرک مو در یک باغ انگور شهرستان کرمانشاه طی دو فصل زراعی 1396 و 1397 بررسی شد. برگ انگور به عنوان واحد نمونه برداری انتخاب شد. پراکنش فضایی تخم و سنین مختلف پورگی آفت، با استفاده از شاخص پراکندگی، شاخص موریسیتا، میانگین ازدحام لوید و روش های رگرسیونی تیلور و آیوائو بررسی گردید. پراکنش فضایی این حشره با استفاده از اغلب روش های یاد شده، تجمعی به دست آمد (b>1). اما طبق روش آیوائو در سال اول نمونه برداری، رگرسیون برای سنین پورگی چهار و پنج معنی دار نشد (P value>0. 05). براساس روش تیلور در هر دو سال نمونه برداری و هم چنین روش آیوائو در سال دوم نمونه برداری شیب خط رگرسیون برای سنین پورگی چهار و پنج اختلاف معنی داری با عدد یک نداشت و پراکنش تصادفی بود ( b = 1). هم چنین در هر دو سال مورد بررسی پراکنش فضایی پوره های سنین چهار و پنج با استفاده از شاخص موریسیتا در 10 تاریخ نمونه برداری به صورت تصادفی محاسبه شد. در هر دو فصل نمونه برداری مشخص شد که روش تیلور نسبت به روش های دیگر از دقت بالاتری برای تعیین پراکنش فضایی این آفت برخوردار است و کم ترین اندازه نمونه بهینه هم به وسیله روش رگرسیونی تیلور محاسبه شد که نسبت به روش های دیگر به صرفه تر بود. آگاهی داشتن از پراکنش فضایی آفت می تواند در طراحی برنامه های مناسب نمونه برداری مورد استفاده قرار گیرد. محاسبه اندازه نمونه بهینه نیز در کاهش هزینه های نمونه برداری جهت اهداف پژوهشی و مدیریتی کاربرد دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 83

دانلود 38 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  33-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  117
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

زنجرک مو Arboridia kermanshah Dlabola از نظر اقتصادی از آفات مهم مو در تاکستان های اصفهان به شمار می رود. در این پژوهش ترجیح تخم ریزی حشرات کامل و دوره ی رشد و نمو مرحله ی پورگی زنجرک مو، روی نه رقم مو شامل یاقوتی سفید، ریش بابا، عسکری، خلیلی، رطبی، سیاه، کشمشی سفید، کشمشی قرمز و یاقوتی سیاه در شرایط مزرعه ای و نیمه مزرعه ای تاکستان دانشگاه صنعتی اصفهان ارزیابی شد. نتایج حاصل از تخم ریزی غیرانتخابی با استفاده از قفس های برگی در شرایط طبیعی نشان داد، بیشترین نسبت تعداد تخم گذاشته شده توسط زنجرک ماده ی مربوط به رقم ریش بابا و کمترین مقدار مربوط به رقم یاقوتی سیاه بود. بر اساس نتایج حاصل از تخم ریزی انتخابی با استفاده از گلدان در شرایط نیمه مزرعه ای بیشترین میزان تخم ریزی به ازای هر زنجرک ماده روی رقم یاقوتی سفید و کمترین میزان روی رقم یاقوتی سیاه ثبت شد. همچنین دوره ی رشد و نمو سنین مختلف پورگی زنجرک A. kermanshah روی رقم های مختلف مو در شرایط طبیعی تعیین شد. بیشترین طول کل دوره ی پورگی (3/0± 33/29 روز) روی رقم یاقوتی سیاه و کمترین آن (88/0 ± 33/26روز) روی رقم یاقوتی سفید مشاهده شد. بر اساس نتایج ترجیح تخم گذاری و دوره ی پورگی، رقم یاقوتی سفید مناسب ترین و رقم یاقوتی سیاه نامطلوب ترین میزبان در بین رقم های مو مطالعه شده برای زنجرک A. kermanshah هستند. در این مطالعه همبستگی معنی داری بین میزان تخم ریزی زنجرک مو A. kermanshahو تراکم پرز سطح برگ رقم های مختلف مو (r 2=0. 18, P>0. 05) مشاهده نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 117

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2 (پیاپی 2)
 • صفحات: 

  95-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  363
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

این مطالعه به منظور یافتن بهترین روش نمونه برداری جهت تخمین تراکم نسبی جمعیت حشره کامل و پوره زنجرک مو در تاکستان های دانشگاه صنعتی اصفهان و کارخانه ذوب آهن اصفهان انجام گردیده است. کارایی تور حشره گیری در مقابل دستگاه مکنده برقی (دی- وک) برای نمونه برداری از جمعیت حشره کامل زنجرک مو و کارایی سه روش شمارش مستقیم، شستشوی برگ ها و دستگاه مکنده الکترونیکی کوچک برای نمونه برداری ازجمعیت پوره ها از دیدگاه های اکولوژیک و مدیریت تلفیقی آفات مقایسه شدند. برای تعیین تراکم جمعیت حشره کامل در ده نقطه و در هر نقطه ده تور و با دستگاه مکنده، ده نمونه و هر نمونه سه دقیقه مکش در طول فصل نمونه برداری گردید. برای نمونه برداری از جمعیت پوره زنجرک مو از برگ درختچه های مو به صورت هفتگی نمونه برداری شد. نمونه ها از سه ارتفاع مختلف 10 بوته مو در هر تاکستان برداشته شد که هر سه برگ به عنوان یک واحد نمونه برداری منظور گردید. برای مقایسه روش های نمونه برداری از دو شاخص RV (تغییرات نسبی) و RNP (تغییرات خالص نسبی) استفاده شده است. در این مطالعات مشخص گردید که بهترین واحد زمان نمونه برداری برای حشره کامل به کمک دستگاه مکنده برقی 120-180 ثانیه است. تور حشره گیری با 18.87=RV و 0.33=RNP وسیله مناسب تری نسبت به دستگاه مکنده برقی جهت استفاده در برنامه نمونه برداری حشره کامل از دیدگاه مدیریت تلفیقی است. به دلیل دقت زیاد دستگاه مکنده مقدار RV نمونه برداری در این روش در طول فصل در حد مطلوب بوده و وسیله مناسب تری برای بررسی تغییرات فصلی تراکم جمعیت حشره کامل زنجرک مو است. در نمونه برداری از جمعیت پوره زنجرک مو روش شستشو با 2.9=RV و 7.49=RNP وسیله مناسب تری نسبت به روش شمارش مستقیم و روش استفاده از دستگاه مکنده الکترونیکی کوچک جهت استفاده در برنامه نمونه برداری از پوره ها از دیدگاه مدیریت تلفیقی است. از دیدگاه مطالعات اکولوژیکی هرسه روش نمونه برداری از پوره ها می توانند مورد استفاده قرار گیرند ولی کارایی آن ها در نشان دادن تراکم واقعی هریک از سنین پورگی متفاوت بود.

آمار یکساله:  

بازدید 363

دانلود 81 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  229-239
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  168
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

با توجه به افزایش جمعیت و خسارت زنجرک مو Arboridia kermanshah Dlabola در تاکستان های استان اصفهان، مرفولوژی تخم و پوره های سنین مختلف آن، تعداد نسل آفت، نحوه و محل زمستان گذرانی و تغییرات فصلی جمعیت در مراحل مختلف رشد آن بررسی گردید. در مراحل رشد جنینی، چهار مرحله رشد ظاهری شناسایی شد. طول دوره جنینی در شرایط معمولی آزمایشگاه 10.9±0.3 روز محاسبه گردید. این حشره دارای پنج سن پورگی بود. سنین مختلف پورگی با توجه به میزان رشد بالچه ها، در نمونه های تازه جمع آوری شده و هم چنین با توجه به عرض کپسول سر و پیش گرده با استفاده از قانون دایار از هم قابل تفکیک بودند. زنجرک مو دارای سه نسل در سال بوده و به صورت حشره کامل درون تاکستان زمستان گذرانی می کند.بر اساس بررسی های صحرایی با استفاده از قفس طول دوره نسل های سه گانه زنجرک مو به ترتیب 33.9±0.6 (بدون احتساب دوره زمستان گذرانی)، 46.3±0.7 و 37.3±0.6 روز تعیین گردید. تغییرات فصلی تراکم جمعیت حشره کامل، تخم و پوره در شرایط طبیعی گرچه دوره های هم پوشانی داشتند ولی سه یا چهار دوره فعالیتی در هر سال نشان دادند. دوره اول فعالیت حشره کامل زنجرک مو در تاکستان های اصفهان در ماه های اردیبهشت و خرداد، دوره دوم در تیر ماه، دوره سوم در مرداد ماه و دوره چهارم در ماه های شهریور و مهر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 168

دانلود 31 استناد 3 مرجع 1
نویسندگان: 

باقری حسین | شمس میثم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  51-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  878
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

زنبور پارازیتویید تخم زنجرک مو Arboridia kermanshah Dlabola در اصفهان با عنوانAnagrus atomus (L )  شناسایی گردید و مشخصات مرفولوژیک مراحل تخم، لارو، شفیره و حشره کامل مورد مطالعه قرار گرفت. حشره کامل به رنگ عمومی قهوه ای روشن است، زنبور ماده به طول 17.64±524 و زنبور نر 14.4 ±522.8 میکرون است. بال جلو در بخش جلویی دارای یک منطقه فاقد مو است و گرز در شاخک زنبور ماده دارای سه شیار حسی در بخش جلویی است. تخم ها کشیده و دارای زائده دم مانندی هستند. اندازه ی تخم های موجود در تخمدان متغیر و متوسط طول آنها 17.44 ± 102.24 میکرون است. در تخمدان هر زنبور ماده به طور متوسط 10.96 ± 36.4 تخم شمارش گردید. لارو سن یک کیسه ای شکل و بدون حرکت به طول 16.49±203.33 میکرون است. لارو سن دوم استوانه ای شکل و دارای آرواره بالای قلاب مانند، بدن شش بندی و با تحرک زیاد است. طول آن از 40.04±369.17 در مراحل اولیه تا 42.82±581 میکرون در مراحل پایانی متغیر است. در طی رشد، رنگ لارو از سفید شکری تا قرمز تغییر می کند. شفیره ماده به طول 16.49±580 و شفیره نر 545.6±46.34 میکرون است که دارای رنگ تیره و چشم های سیاه هستند. مشخصات کلیدی و تصاویر مراحل رشدی زنبور ارایه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 878

دانلود 87 استناد 2 مرجع 1
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  211-221
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  86
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

زنجرک مو (Arboridia kermanshah) مهم ترین آفت مو از نظر اقتصادی در اصفهان است. تأثیر دو رژیم آبیاری معمولی (100 لیتر برای هر بوته در هفته) و حداقل (100 لیتر برای هر بوته در هر دو هفته یک بار) بر نوسانات فصلی، میزان خسارت و درصد پارازیتیسم تخم جمعیت زنجرک مو A. kermanshah روی ارقام یاقوتی سفید، ریش بابا سیاه، ریش بابا سفید، عسکری و شاهانی در طرح بلوک کامل تصادفی در قالب کرت های خرد شده در سه تکرار در سال های 1384 و 1385 در دانشگاه صنعتی اصفهان، بررسی شد. نمونه برداری از حشرات کامل و پوره های زنجرک مو با دستگاه مکنده (D-VAC) به صورت هفتگی صورت گرفت. تخم های سالم و پارازیته هر هفته، با نمونه برداری از برگ در سه ارتفاع از تاج گیاه در هر کرت شمارش شدند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تراکم جمعیت، درصد خسارت زنجرک مو و درصد پارازیتیسم تخم آن در هر دو سال مطالعه در کرت های با آبیاری معمولی، بیشتر از کرت های با آبیاری حداقل بود. حداکثر تراکم حشره کامل و پوره در خردادماه و اوایل تیرماه روی رقم یاقوتی سفید مشاهده شد. بیشترین میزان تراکم تخم و درصد پارازیتیسم به ترتیب در خرداد و ماه های مهر و آبان روی رقم ریش بابا سیاه در آبیاری معمولی بود. حداکثر خسارت روی رقم یاقوتی سفید در مرداد و شهریور و حداقل خسارت روی ارقام عسکری و شاهانی هر دو در رژیم آبیاری معمولی حاصل شد.

آمار یکساله:  

بازدید 86

دانلود 25 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  205-219
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1254
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

جنبه هایی از بیواکولوژی زنجرک مو، Arboridia kermanshah Dlabola، شامل نحوه پراکنش تخم در سطح زیرین برگ، نحوه پراکنش تخم و پوره زنجرک در طول بازو و حشره کامل در سه عمق مختلف بوته مو، ساعات فعالیت روزانه حشره کامل و مناطق انتشار این گونه در استان اصفهان در سال 1376 بررسی شد. نحوه پراکنش تخم زنجرک در پشت برگ با نمونه برداری های مکرر در طول فصل زراعی تعیین و تراکم تخم در سه ناحیه رگبرگ های اصلی و فرعی و بقیه سطح برگ به تفکیک تعیین شد. نمونه برداری برای تعیین نحوه پراکنش تخم و پوره و حشره کامل داخل بوته در شش هفته و هر هفته یک روز در دوره نسل دوم آفت که بیشترین فراوانی جمعیت وجود داشت، روی پنج بوته و هر بوته یک بازو و با شمارش مستقیم تراکم تخم و پوره و با تعیین تراکم حشره کامل در سه عمق پنج بوته در همین دوره و با استفاده از دستگاه دی- وک انجام شد. فعالیت روزانه زنجرک مو در همین دوره هر هفته یک روز و هر روز در 7 نوبت (هر دو ساعت یک بار از ساعت 8 صبح تا 20 عصر) با زدن 50 تور حشره گیری در یک تاکستان برآورد شد. حضور و فراوانی این گونه در 87 تاکستان با شرایط اقلیمی مختلف استان اصفهان با استفاده از تور حشره گیری بررسی شد. حاشیه برگ و اطراف رگبرگ های ثانویه به عنوان محل ترجیحی و اختصاصی تخم گذاری این گونه زنجرک تعیین شد و نواحی اطراف رگبرگ های میانی و اصلی و ناحیه داخل رگبرگ ها در اولویت های ترجیحی بعدی قرار گرفتند. تخم و پوره زنجرک مو در قسمت وسط بازوی بوته مو تراکم بیشتری را نسبت به ابتدا و انتها داشتند.مراحل مختلف رشدی زنجرک مو نیز بیشتر در قسمت های وسطی بوته مو دیده شد و قسمت های پایینی و بالایی بوته مو به ترتیب در اولویت های بعدی قرار گرفتند. الگوی فعالیت روزانه حشرات کامل دو اوج پرواز نشان داد که یکی حدود ساعت 8 صبح و دیگری حدود ساعت 20 عصر بود. آستانه بیشینه دمایی برای فعالیت پروازی این زنجرک 28 درجه سانتی گراد محاسبه شد. مطالعات پراکنش زنجرک مو در استان اصفهان نشان داد که این زنجرک در اغلب نقاط استان پراکنده می باشد، ولی فراوانی آن در اقلیم های مرطوب تر بیشتر است.

آمار یکساله:  

بازدید 1254

دانلود 133 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  130-135
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  557
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

Cheilanthes persicaیکی از سرخس های رستاخیزی است که در طول تنش خشکی کاملاً خشک و بعد از آبیاری احیا می شود. این نمونه از کرمانشاه (طاق بستان، غرب ایران) جمع آوری و در اتاق رشد کشت و چرخه زندگی آن مورد بررسی قرار گرفت. هاگ به حالت تتراد چهارگوشه ای با تزیینات مشبک ریز ناپیوسته است. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 557

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2 (پیاپی 6)
 • صفحات: 

  97-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  50
چکیده: 

تخم زنجرک مو Arboridia kermanshah Delabola در تاکستان های استان اصفهان مورد حمله دو گونه زنبور پارازیتویید .Anagrus atomus L (گونه A) و Ufens sp. (گونه B) قرار می گیرد. برای انجام این تحقیق از مناطق مختلف اقلیم های استان اصفهان تعداد 27 تاکستان انتخاب شد. در هر هکتار از تاکستان های انتخابی تعداد 10 عدد بوته مو به صورت تصادفی انتخاب و از هر بوته سه برگ از نواحی پایین، وسط و بالا نمونه برداری شد. سپس تعداد تخم های سالم و پارازیته شده شمارش گردیده و به کمک آن ها درصد پارازیتیسم ظاهری در هر تاکستان برآورد شد. از هر اقلیم سه نمونه 30 تایی از تخم های زنجرک پارازیته شده به صورت تصادفی انتخاب شده و تعداد زنبورهای خارج شده هر دو گونه ثبت شد. به کمک داده های حاصل درصد پارازیتیسم حاشیه ای دو گونه محاسبه و با هم مقایسه گردیدند. متوسط درصد پارازیتیسم ظاهری در کل استان 8.33 درصد بوده که دامنه آن از حداقل1.5 در اقلیم بسیار گرم با بیابان های خشک تا حداکثر 43 درصد در معتدل سرد با بیابان های گرم و خشک متغیر بود. اقیلم های معتدل سرد با بیابان های گرم و خشک و نیمه خشک سرد با بیابان های خشک با متوسط 82.8 درصد دارای بیشترین درصد پارازیتیسم حاشیه ای برای گونه A و اقلیم بسیار گرم با بیابان های خشک با متوسط 4.9 درصد دارای بیشترین درصد پارازیتیسم حاشیه ای برای گونه B بود. پارازیتیسم حاشیه ای هر دو گونه دارای همبستگی متوسط تا زیاد با درصد پارازیتیسم ظاهری در اقیلم های مختلف استان اصفهان بودند. همبستگی گونه A مثبت بوده، به عبارت دیگر با افزایش درصد پارازیتیسم حاشیه ای این گونه درصد پارازیتیسم ظاهری در اقلیم های مختلف افزایش یافته بود. این درحالی است که همبستگی گونه B منفی بوده و با افزایش درصد پارازیتیسم حاشیه ای این گونه در هر اقلیم از درصد پارازیتیسم ظاهری آن کاسته شده بود. با توجه به مجموع نتایج ارایه شده می توان چنین استنباط نمود که در اقلیم های مختلف استان اصفهان گونه A. atomus کارایی بیشتری نسبت به گونه Ufens sp. دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 50 استناد 0 مرجع 0
litScript