نتایج جستجو

5321

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

533

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

رفاه اجتماعی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  42
 • صفحات: 

  315-336
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1404
 • دانلود: 

  485
چکیده: 

مقدمه: با توجه به اهمیت کاهش فقر در کاهش آسیب های اجتماعی، توسعه پایدار یک کشور و افزایش سطح رفاه اجتماعی جامعه و از سوی دیگر اهمیت آن در تعیین افراد واجد شرایط استفاده از خدمات و برنامه های رفاهی، ضروری است که این پدیده مورد تحقیق علمی قرار گیرد. در هر جامعه ای سنجش فقر منجر به درک روند تحولات فقر می شود و تصویری منسجم از فقر در طول زمان را ارائه می دهد در نتیجه دولت را قادر به هدف گذاری و اتخاذ تصمیمات و اقدامات لازم می نماید. در همین راستا بررسی آماری فقر و تجزیه و تحلیل آن در سطح استان می تواند راهنمایی برای برنامه ریزان در جهت فقرزدایی باشد.روش: در این پژوهش توصیفی تحلیلی با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوار به اندازه گیری شاخص های فقر (شاخص های گروهFGT ) در مناطق شهری و روستایی استان کرمان طی سال های 1368 تا 1385 و مقایسه روند آن ها با شاخص های متناسب در سطح ملی پرداخته ایم، در این تحقیق از خط فقر مطلق کشوری برای محاسبه شاخص ها و از نرم افزارهای stata و spss بهره گرفته شده است.یافته ها: به طور کلی روند شاخص های فقر هم در مناطق شهری و هم روستایی نزولی بوده است. با استفاده از آزمون t مستقل دریافتیم که میزان و شدت فقر در جامعه روستایی استان بیش تر از جامعه شهری بوده است، برای مقایسه شاخص های استانی با مقادیر متناسب در سطح ملی از آزمون t دو جامعه وابسته استفاده شد و مشخص گردید که میزان شاخص های فقر (هر سه سنجه) در مناطق شهری استان بالاتر از شاخص های متناسب در مناطق شهری کشور بود و فرضیه افزایشی بودن شاخص های فقر جامعه روستایی استان نسبت به جامعه روستایی کشور تنها برای دو متغیر P0 و P1 مورد تایید قرار می گیرد.بحث: با این که به طور کلی شاخص های فقر روندی نزولی داشته اند، اما این روند در بعضی سال ها با نوسانات زیادی همراه بوده که نشان می دهد سیاست های کاهش فقر به صورت یک برنامه استراتژیک و پایدار در استان به کار گرفته نشده و با شناسایی دقیق گروه های فقیر و سیاست های حمایتی برای آن ها همراه نبوده است. بیش تر بودن شدت فقر در مناطق روستایی استان لزوم توجه بیش تر سیاست گذاران به شناسایی فقرا و اختصاص کمک به آن ها را می طلبد. در انتها با توجه به ویژگی های اقتصادی - اجتماعی استان پیشنهادهایی برای کاهش فقر در استان ارائه گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1404

دانلود 485 استناد 0 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  6-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22150
 • دانلود: 

  35996
چکیده: 

According to geomorphic systems affecting the settlement of areas, including in the planning and urban management. Due to the geographical location and structural the kerman and performance of various systems of agents, such systems are alluvial, Aeolian and morphotectonic Implementation and management of all development plans need to be obsessively this space very carefully done. The incidence of serious risks such as ground subsidence, loss of water resources, tectonic activity and Aeolian processes in the atmosphere is solid evidence of this claim. kerman is located at a point that many factors can affect its normal study of factors influencing the reduction of environmental hazards can be effective. The purpose of this study demonstrates the effect of natural factors and the impact of kerman urban development on the intensity of negative factors affecting external. This research is trying to use GIS techniques to evaluate geomorphic systems the kerman range of factors influencing the mapping of processes to check. The results show that morphotectonic systems, including Fluvial and Aeolian systems are effective the kerman. The maps show that the levels of native lands, and large parts of the kerman planar surfaces with low slope and covered with alluvial deposits and clay zones form. This can have a considerable impact on the intensity of risks.

آمار یکساله:  

بازدید 22150

دانلود 35996 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

امیرکبیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  د-58
 • صفحات: 

  547-555
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1011
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

بمنظور تعیین درصد بهینه مقدار جایگزین پوزولانهای گدار سفید بافت، سیرجان و گدار سرخ واقع در استان کرمان با سه نوع سیمان کارخانه سیمان کرمان ابتدا به دو روش میزان فعالیت پوزولانی آنها تعیین گردیده و سپس مخلوط های مختلف بتنی با درصدهای متفاوت جایگزین پوزولان ساخته و در سنین گوناگون مقاومت فشاری نمونه ها آزمایش شده است. بر مبنای مقاومت فشاری 28 روزه درصدی از پوزولانها که بنظر می رسد برای جایگزینی مناسب میباشند، بعنوان درصد بهینه انتخاب و با انجام آزمایشات طولانی مدت گوناگون، خواص مکانیکی بتن های پوزولانی با نمونه های شاهد تعیین و بصورت کیفی مورد مطالعه قرار گرفته اند. همچنین با توجه به نقش مهم دوام، نمونه های بتنی با و بدون پوزولانهای مزبور ساخته و برای شرایط مختلف محیطی مقایسه و مورد ارزیابی قرار گرفته، ضمن اینکه نتایج بدست آمده از پوزولانهای فوق با نتایج بعضی پوزولانهای رایج دنیا مورد مقایسه قرار گرفته است.ارزیابی انجام شده نشان میدهد، بتن های حاوی پوزولان در اغلب موارد عملکرد برتری نسبت به نمونه های شاهد دارند، ضمن اینکه پوزولان گدار سفید بافت از نظر خواص مقاومتی بتن از پوزولان گدار سرخ برتر و رفتار نامناسب تری نسبت به پوزولان سیرجان دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1011

دانلود 87 استناد 0 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SHAABANI SHABNAM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  31-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  28158
 • دانلود: 

  16129
چکیده: 

Noise is defined as unwanted or objectionable sound. Human susceptibility to noise varies in terms of intensity, altitude, timbre of sound, personal sensibility, age, and history of ear disorder. Noise pollution which is the result of heterogeneous and uncontrolled developments of cities is one the serious problems in large cities of Iran. Although noise pollution in kerman (located in southeast of Iran) is not as serious as that of large cities in Iran, it can be considered as one of the elements which have changed kermans life pattern. In this study, conducted in 1999, in order to assess noise pollution level in kerman, 13 stations were selected and the levels of Lmax, LAV, L99, L90, L50, L10 were measured daily for 156 days. Results, in all stations, indicated that sound level in kerman exceeds national standard level and WHO guidelines. Therefore, it is essential to take some actions in order to control kerman noise pollution with some undesirable impacts.

آمار یکساله:  

بازدید 28158

دانلود 16129 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  487-532
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  6008
 • دانلود: 

  2270
چکیده: 

 گیاهان دارویی استان کرمان با هدف تعیین توان بالقوه و بالفعل استان جمع آوری و شناسایی گردید تا اطلاعات و زمینه لازم جهت انجام بررسیهای دیگر و برنامه ریزیهای اجرایی فراهم گردد. با استفاده از نقشه های اقلیم، دما، بارندگی، تبخیر، توپوگرافی، موقعیت شهری و آبادیها و پیمایشهای میدانی در رویشگاههای گیاهان دارویی این نمونه ها جمع آوری شد. اطلاعات رویشگاهی گیاهان در فرمهای مربوط ثبت گردید. گونه های گیاهی پس از آماده سازی هرباریومی شناسایی شدند. تعداد 285 گونه گیاه دارویی از 200 جنس و 71 تیره شناسایی گردید. 72% گونه ها با فرم رویشی علفی و 11.3% بوته ها نیمه خشبی می باشند. بیشترین پراکنش گیاهان در ارتفاع 2500-1500 متر از سطح دریا می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 6008

دانلود 2270 استناد 5 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 34)
 • صفحات: 

  151-158
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  154
 • دانلود: 

  24
چکیده: 

سابقه و هدف: کرمان طی قرن هفتم هجری تحت تسلّط حکومتی کمتر شناخته شده با نام قراختاییان، قرار گرفت. حکومتی که حکّامش طی سال های 619 تا 704ق بر سرزمین کرمان، حکومت کرده اند. با تأملی دقیق در میان حکّام این حکومت، می توان دریافت که هم زمان با حاکمیت برخی از این دولت مردان، نه تنها اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کرمان، بهبود می یابد بلکه در سایه ی کفایت این حاکمان و پزشکان دربار آنها، وضعیت پزشکی سرزمین کرمان و بهداشت و سلامت مردمان این دیار نیز رو به بهبود می نهد. در همین راستا، پژوهش حاضر با کاربرد روش استدلال و منطق تاریخی، بر آن است تا در گام نخست و در مقدمه، به معرفی کوتاه حکومت قراختاییان کرمان پرداخته و در دومین و اصلی ترین گام امراض رسوخ کرده به دربار قراختاییان و شیوه ی درمانی پزشکان دربار، جهت رفع این بیماری ها، را مورد واکاوی قرار دهد. مواد و روش ها: پژوهش به روش کتابخانه ای انجام شده و از منابع مختلف تاریخی، پزشکی و همچنین تحقیقات جدید در قالب کتاب و مقاله، بهره برده شد. یافته ها: این مطالعه نشان داد که پزشکان حاضر در دربار قراختاییان، از داروهای گیاهی و کانی های موجود در کرمان، بهره برده و حدود هشت صد سال پیش، از شیوه هایی بسیار جالب، جهت مداوای بیماران خود استفاده می کردند. نتیجه گیری: به نظر می رسد که بیماری های کبدی عمده ی بیماری سلاطین بود.

آمار یکساله:  

بازدید 154

دانلود 24 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

شرفی حجت اله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  91-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2596
 • دانلود: 

  1466
چکیده: 

رشد جمعیت، اشتغال و استقرار فعالیت های اقتصادی، خدمات، و تسهیلات در نواحی مختلف شهر و حومه باعث افزایش تقاضای جابجایی برای دسترسی به این نواحی و در نتیجه بروز مشکلاتی در شبکه حمل و نقل شهری می شود. باعنایت به توسعه زیرساخت های فیزیکی در دهه های اخیر، کاربرد زیرساخت های فیزیکی در مدیریت ترافیک کلان شهرها جایگاه خاصی یافته است. کلانشهر کرمان نیز در حال حاضر با مسائل ترافیک مواجه است، لذا هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی کیفیت ترافیک شهر کرمان با تاکید بر نقش زیرساخت های فیزیکی در کاهش ترافیک و تامین امنیت شهروندان می باشد. با توجه به چارچوب نظری تبیین کننده موضوع، فرضیه تحقیق این گونه صورت بندی شده است: به نظر می رسد زیر ساخت های فیزیکی موجود در سطح شهر کرمان پاسخگوی نیازهای ترافیکی نمی باشد. تحقیق حاضر از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و از روش های کمی و کیفی چون مصاحبه با کارشناسان و مسوولان، تحلیل آمار سازمانی، و نظرسنجی از عابرین و رانندگان خودرو استفاده شده است. روش نمونه گیری پژوهش، طبقه ای می باشد و بر طبق جدول مورگان حجم نمونه 384 نفر تعیین شده است، که به طریق تصادفی ساده از میان رانندگان و عابرین انتخاب شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد در زمینه زیر ساخت های ترافیکی شهر کرمان ضعف زیادی وجود دارد. تقاطع های غیر همسطح ساخته شده در سطح شهر با مشکلات متعدد مکان یابی، اجتماعی، فنی، چشم اندازی وغیره همراه بوده اند و نتوانسته اند امنیت پایدار شهروندان را تضمین کنند. نتیجه آزمون آماری T نشان می دهد، مقدار Sig برابر با 0.078 شده و این مقدار بزرگتر از 0.05 می باشد. با پذیرش فرضیه تحقیق با ضریب اطمینان 95درصد نتیجه می گیریم، زیرساخت های فیزیکی موجود در سطح شهر کرمان پاسخگوی نیازهای ترافیکی نمی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2596

دانلود 1466 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

عباس نژاد احمد

نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  52-51
 • صفحات: 

  28-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1730
 • دانلود: 

  254
چکیده: 

حفره فروکش (Sinkhole) اختیار آباد در دهم تیرماه 1377، به طور ناگهانی در 14 کیلومتری شمال باختری شهر کرمان و مجاور روستایی با همین نام به وجود آمد. چگونگی تشکیل آن از نظر بررسی امکان وجود غارهای زیرزمینی در منطقه و شناسایی آنها حائز اهمیت است. در این رابطه، اظهار نظرهای مختلف نظیر انحلال سنگهای تبخیری، انحلال سنگ آهک و فرسایش و حمل ماسه های ریز دانه در زیرزمین ارایه شده است. به منظور فع این وضعیت سردرگم و تعیین ساز و کار تشکیل آن، ضمن معرفی شرایط زمین شناختی و زمین آب شناختی منطقه، از روش هیدروژئوشیمیایی و محاسبه نسبت اکی والانی حاصل جمع غلظت کلررور سولفات به بی کربنات(به عنوان نمایه انحلال سنگهای تبخیری) در آبهای زیرزمینی و تهیه نقشه مربوطه استفاده گردید. این نسبت در محدوده نزدیک به حفره در حد 43 بوده و با دور شدن از آن کاهش می یابد و به کمتر از 5 می رسد.لذا، این نسبت و شواهد دیگر، نظیر نقشه هداشت الکتریکی آبهای زیرزمینی، وجود سنگهای تبخیری در ستون چینه شناسی منطقه ونزدیکی به معدن گچ، همگی موید فروکش کردن غارهای حاصل از انحلال سنگهای تبخیری می باشد.نوع سنگ احتمالا گچ است. افت شدید سطح آبهای زیرزمینی، حرکت وسایل نقلیه، تشدید انحلال سنگ در اثر پمپاژ آبهای زیرزمینی و آبیاری از عوامل بالقوه موثر در ناپایدار شدن سقف غار و ریزش در نظر گرفته می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 1730

دانلود 254 استناد 3 مرجع 0
نویسندگان: 

هنرمندابراهیمی سارا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  39-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  84
 • دانلود: 

  85
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 84

دانلود 85 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  172-181
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  929
 • دانلود: 

  243
چکیده: 

مقدمه: با توجه به پراکندگی گسترده کژدم ها در مناطق گوناگون کشور، و اهمیت این جانوران در علوم زیستی و پزشکی این بررسی طی سال های 1383 تا 1385 به منظور شناسایی گونه های کژدم در استان کرمان انجام گردید.روش: این پژوهش به روش توصیفی انجام گرفت و در طی آن 13 شهرستان در مناطق گوناگون استان کرمان، مورد بازدید قرار گرفتند. نمونه های مورد مشاهده در ظروف درب دار محکم حاوی الکل 75% که دارای شماره و اطلاعات اساسی از جمله تاریخ و محل جمع آوری بودند جمع آوری و به آزمایشگاه حشره شناسی دانشگاه علوم پزشکی کرمان انتقال یافتند. در آزمایشگاه با استفاده از کلید تشخیص واستریو میکروسکوپ مورد شناسایی قرار گرفتند.یافته ها: نتایج نشان داد که حداقل 8 گونه کژدم از 3 خانواده Hemiscorpiidae یا Buthidae،Liochelidae و Scopionoidae در استان کرمان وجود دارد. از تعداد 1265 کژدم جمع آوری شده گونه های Androctonus crassicauda، Mesobuthus eupeus، Hemiscorpius Lepturus، Orthochirus scorobiculosus،Odontobuthus doriae، Buthotus saulcyi،Androctonus.amorcuxi و Nebo sp شناسایی گردیدند.نتیجه گیری: استان کرمان با وجود 8 گونه کژدم متعلق به سه خانواده از فون با غنای زیستی بالایی برخوردار است. کژدم جنس Nebo برای اولین بار از قلمرو خشکی سرزمین ایران شناسایی گردید. کژدم نبوهنگامیکوس در سال 1980 از قلمرو آبی ایران و از جزیره هنگام در آبهای خلیج فارس گزارش شده بود. از آنجا که درمان کژدم زدگی بر اساس گونه و با توجه به اثرات زهر آنها باید انجام گیرد، پیشنهاد می شود برنامه های آموزشی پیشگیری و درمان را بر اساس تنوع گونه در منطقه طراحی و اجرا نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 929

دانلود 243 استناد 0 مرجع 12
litScript