نتایج جستجو

3

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  152-158
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1312
 • دانلود: 

  530
چکیده: 

نوسانات در روند متغیرهای هواشناسی از جمله بارندگی و دما یکی از ویژگی های چرخه اتمسفری است، ضمن اینکه کاهش شدید بارندگی و دوره های خشک ناشی از آن، تاثیر های منفی بسیاری بر منابع آب می گذارد. نوسانات اقلیمی در یک منطقه اثرات شدیدی بر منابع آب و خاک می گذارد. امروزه پذیرفته شده که بروز هر گونه تغییر در سیستم اقلیمی در مدیریت منابع آب و خاک مهم است. در میان عناصر اقلیمی، بارش بیشترین نوسان را دارد، این مساله به ویژه در کشور ایران که بارش متوسط سالانه آن 250 میلی متر است، اهمیت بیش تری دارد. دوره های کم آبی و پر آبی به خصوص دوره های کم آبی از دیر باز محدوده حوزه آبخیز رودخانه کاجو را تحت تاثیر قرار داده است و به دلیل تداوم زیاد آن با آسیب ها و خسارات فراوانی همراه بوده است. هدف از انجام تحقیق تعیین روند تغییرات دما، بارش و دبی این حوزه آبخیز طی یک دوره آماری 20 ساله است. از آزمون ناپارامتری من - کندال برای تعیین روند این متغیرها استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد بارش منطقه دارای روندی نزولی، دما دارای روندی صعودی، و دبی رودخانه طی این دوره آماری دارای روندی کاهشی است.

آمار یکساله:  

بازدید 1312

دانلود 530 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BHATIA POONAM | PRAKASH RANJANA | PRAKASH N. TEJO

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  311-316
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  43461
 • دانلود: 

  20546
چکیده: 

Background: Majority of the post-harvest agri-residues from agricultural activity in Punjab, India, is burnt in the field resulting in the loss of soil fertility and release of large amounts of air pollutants. In an effort to reutilize the selenium-accumulated waste wheat and paddy straw from seleniferous region of Punjab, two varieties of edible mushrooms, Pleurotus sajor-kaju and Volvariella volvacea, were cultivated on Se-rich wheat and paddy straw, respectively.Results: Se concentration in Se-enriched P. sajor-kaju and V. volvacea (43.5±2.1 and 35.0±1.1 mg/g) was significantly higher than control (5.2±1.0 and 5.57±0.07 mg/ g), respectively. The antioxidant activity as depicted by total phenol content, total oxidant activity, DPPH scavenging, metal chelation and lipid peroxidation inhibiting activity of extracts from Se-fortified mushrooms were significantly higher (p<0.05 to p<0.001) than control mushrooms.Conclusion: The increased antioxidant activity is attributed to be induced by the accumulation of selenium by these species of mushrooms, indicating the antioxidant nature of selenium in biological systems. Further, the present study also demonstrates the use of Se accumulated agricultural residues as substrates for producing Se-rich mushrooms as potential sources for Se supplementation/nutraceutical applications.

آمار یکساله:  

بازدید 43461

دانلود 20546 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم محیطی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  47-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  513
 • دانلود: 

  198
چکیده: 

سابقه و هدف: تمساح مردابی یکی از گونه های آسیب پذیر در رده بندی اخیر IUCN است که در اکثر گستره پراکنش آن به دلیل تهدیدهای انسانی با کاهش جمعیت و حذف جمعیت های محلی رو به رو شده است. امروزه توجه به مدل سازی پیش بینی توزیع گونه در مطالعات زیست شناسی حفاظت و بوم شناختی رو به افزایش است، با این حال تا کنون برای این گونه چنین مطالعاتی در ایران صورت نگرفته است، بنابراین این مطالعه با هدف بررسی مطلوبیت زیستگاه تمساح انجام شد. مواد و روش ها: حوزه های آبخیز رودخانه های سرباز و کاجو در منطقه مکران غربی ترین بخش حوزه پراکنش تمساح مردابی است که در جنوب استان سیستان و بلوچستان واقع است. مدل سازی مطلوبیت زیستگاه تمساح مردابی در این منطقه به روش حداکثر بی نظمی انجام شد. فاکتورهای محیط زیستی شامل ارتفاع، شاخص پوشش گیاهی 1 NDVI، دما، بارندگی، فاصله از سکونت گاه های شهری، سکونت گاه های روستایی، جاده و رودخانه ها بود. برای حذف متغیرهای با همبستگی بالا (70/0< ) از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد و با استفاده از شاخص Moran ( Levine, 2004 ) از نبود وجود همبستگی مکانی میان داده های حضور گونه اطمینان حاصل شد. حساسیت سنجی و بررسی اهمیت نسبی هر یک از متغیرها با کمک درصد سهم مشارکت و اهمیت هر متغیر، منحنی های پاسخ متغیرها به روش جک نایف محاسبه شد. حد آستانه برای طبقه بندی منطقه های مطلوب بر اساس میزان آموزش بیشترین حساسیت به علاوه ویژگی (MTSS) و آموزش برابر حساسیت و ویژگی (ETSS) انجام شد. نتایج و بحث: میزان مربوط به سطح زیرمنحنی ROC بیشتر از 80/0 بود که کارایی عالی مدل را نشان می دهد. بر اساس درصد سهم مشارکت، اهمیت نسبی و نتیجه آزمون جک نایف، مهم ترین متغیرهای زیستگاهی، فاصله از رودخانه، دما و ارتفاع از سطح دریا شناسائی شدند. میزان آستانه ای ETSS و MTSS به ترتیب 18/0 و 52/0 به دست آمد که بر اساس این آستانه ها نقشه مطلوبیت زیستگاه به دو طبقه مطلوب و نامطلوب طبقه بندی و به ترتیب مساحت منطقه مطلوب 1629 و 312 کیلومتر مربع برآورد شد. مقایسه آستانه های مورد نظر در طبقه بندی نشان داد که MTSS از درستی بالاتری برخوردار است. با توجه به اینکه بخش عمده منطقه مطلوب زیستگاهی خارج از منطقه حفاظت شده گاندو قرار دارد، به عنوان پیشنهاد مدیریتی برای حفاظت این گونه اصلاح مرز و افزایش محدوده ی منطقه حفاظت شده مطرح می شود. بررسی اثرهای سدها بر مطلوبیت زیستگاه تمساح نشان داد که سدها سبب افزایش مطلوبیت زیستگاه شده اند، ولی باید توجه داشت که اگر چه احداث سدها موجب تامین زیستگاه و منبع های غذایی شده و از این رو دارای کارکرد های مثبت هستند ولی تاثیرپذیری های منفی مانند از بین رفتن و کاهش محل های مناسب تخم گذاری و کاهش میزان موفقیت تولیدمثل گونه را نیز موجب می شوند. همچنین تکه تکه بودن لکه های مطلوب زیستگاه به دست آمده در این تحقیق و وجود رفتار مهاجرت در این گونه نشان داد که راهروهای ارتباطی را نیز باید مورد توجه قرار داد و برنامه های حفاظتی برای آن ها نیز درنظرگرفت. نتیجه گیری: از آنجائی که فاصله از رودخانه به عنوان مهم ترین عامل تعیین کننده مطلوبیت زیستگاه تمساح، تحت تاثیر نوسانان های شرایط اقلیمی و وجود آب قرار دارد، تضاد بین این گونه با بومیان (آب و غذا) و همین طور رفتار مهاجرت گونه از طریق کریدورهای ارتباطی بین لکه های زیستگاهی جدا از هم ادامه خواهد داشت که در فصل های گرم سال و شرایط خشکسالی شدیدتر نیز خواهد شد. بنابراین علاوه بر تجدید نظر در وسعت منطقه حفاظتی و نگهداری راهروهای ارتباطی بین زیستگاه ها، افزایش پایش گونه، آموزش و همکاری جوامع بومی و محلی در امر حفاظت ضروری خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 513

دانلود 198 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
litScript