نتایج جستجو

8186

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

819

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

ملکی رامین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  373
 • دانلود: 

  78
چکیده: 

در طراحی سیستم های آبیاری بارانی ثابت با آبپاش متحرک از نرم افزارهای AutoCad و WaterGems استفاده می شود که به صورت تخصصی جهت انجام این مراحل طراحی نشده اند.از این رو برنامه ای به زبان VBA به نام Sprinkler irrigation (SI) در محیط Civil 3D نوشته شده که امکان طراحی لایوت لترالها، آرایش شیرهای خودکار، محاسبات هیدرولیکی، تهیه لیست و لایوت اتصالات و گزارش گیری دارد. از قابلیت های مهم این نرم افزار داشتن یک پایگاه داده جهت انتخاب خودکار مشخصات فیزیکی لوله ها براساس محدودیت های سرعت در خطوط اصلی و افت مجاز در خطوط لترال، محاسبه فشار مورد نیاز در ابتدای تمامی لترالها و مشخص کردن مسیر بحرانی است. این نرم افزار قادر به گزارش دهی بر اساس SF، SDR، PE، PN و وزن لوله های کل پروژه می باشد. محاسبات هیدرولیکی یک مزرعه طراحی شده با نرم افزار به مساحت 51.13 هکتار با نرم افزار واترجمز مقایسه گردید که بیشترین درصد قدرمطلق اختلاف فشار در مسیر بحرانی 0.259 درصد بدست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 373

دانلود 78
نشریه: 

مجله چغندرقند

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  53-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  669
 • دانلود: 

  165
چکیده: 

برآورد مقدار بهینه کود مصرفی برای کاهش هزینه تولید و مخاطرات زیست محیطی و افزایش عملکرد ضروری است. نیاز بهینه و اقتصادی کود با استفاده از برازش یک مدل بر داده های عملکرد نسبت به کود مصرفی به دست می آید. در تحقیق حاضر به منظور تعیین مدل مناسب تابع تولید چغندرقند نسبت به مصرف کود نیتروژن و برآورد مقدار بهینه اقتصادی کود مدل های چندجمله ای درجه دو، جذری، میچرلیخ، هیپربولیک مثلثاتی، چندجمله ای درجه دو با آستانه و خطی با آستانه استفاده شد. داده های مورد استفاده نتایج یک آزمایش در پنج سطح کودی نیتروژن خالص شامل: صفر، 60، 120، 180 و 240 کیلوگرم در هکتار و با سیستم آبیاری نشتی در سه تکرار در دو سال 1382 و 1383 بود. مقدار بهینه اقتصادی کود نیتروژن بر اساس قیمت های کود و محصول در سال های مذکور به دست آمد. مقدار کود با توجه به نسبت قیمت کود به محصول و نوع مدل مورد استفاده متفاوت بود. نتایج این تحقیق نشان داد که مدل چندجمله ای درجه دو برای توصیف تابع تولید و مقدار بهینه اقتصادی کود در زراعت چغندرقند مناسب است. با کاربرد این مدل مقدار بهینه اقتصادی کود نیتروژن در سال های 1382 و 1383 به ترتیب 235.8 و 248.9 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. مقدار بهینه اقتصادی کود نیتروژن با استفاده از این مدل در سال 1390 بر اساس مدل سال 1382 با نرخ مصوب و آزاد کود اوره به ترتیب 234.7 و 225.1 کیلوگرم در هکتار و بر اساس مدل سال 1383 به ترتیب 247.9 و 240.8 کیلوگرم در هکتار به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 669

دانلود 165 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Hessaria B. | Mohammadpour M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  133-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  61
 • دانلود: 

  53
چکیده: 

Agricultural sector is the greatest user of water in Iran, and increase of the consumption efficiency is necessary by considering the limited water resources in the recent years. Hasanlu irrigation and drainage networks as a part of a larger project of Naghdi plan is one of the country's largest projects in the field of development of pressurized irrigation systems. Hasanlu network supplies water to the systems of sprinklers, surface gravity irrigation, and hydroflums based on the available pressure head at the relevant sites. In this research, geographic information systems were used as a framework for storing, management, processing, analyzing and visualization of spatial information of Hasanlo project phase 1 to evaluate water management of this plan. For this purpose, the coefficient of uniformity and distribution uniformity in sprinkler irrigation calculation toolbox developed and added to GIS as an extension, to simulate and evaluate the single or multi riser uniformity tests. Also, the risers discharge and application pressure were recorded at the site during the operation of the project. Results indicated that the pressure of risers varied from 0. 5 to 3. 9 bar and average Christiansen’ s coefficient of uniformity (CU) was under 50% that indicated poor water management in the farm level. Also, the satisfaction of stakeholders was in medium level.

آمار یکساله:  

بازدید 61

دانلود 53 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  89-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  764
 • دانلود: 

  180
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 764

دانلود 180 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  75-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  845
 • دانلود: 

  194
چکیده: 

یکی از روش های مدیریت آبیاری سطحی برای افزایش بازده، آبیاری موجی یا استفاده متناوب از آب در شیار است. هدف از این پژوهش، مقایسه شاخص های عملکرد در جریان موجی با روش جریان پیوسته و یافتن نسبت تناوب و بده ورودی مناسب و همچنین، مقایسه سرعت پیشروی جبهه رطوبتی در طول جویچه در آبیاری موجی نسبت به آبیاری پیوسته است. بدین منظور، جویچه هایی به طول 70 متر و دو شدت جریان 0.5 و 2 لیتر بر ثانیه و نسبت تناوب های گوناگون (3: 2، 4: 1، 3: 1) در جریان موجی ایجاد شد. آزمایش های صحرایی شامل تعیین تیمارهای جریان موجی و پیوسته (دو بده و نسبت های تناوب متفاوت در موجی) اندازه گیری سرعت پیشروی و مقادیر جریان ورودی و خروجی و نیز برداشت نمونه های خاک پیش و پس از آبیاری در ایستگاه تحقیقاتی خلعت پوشان دانشگاه تبریز انجام شدند. سپس با استفاده از شبیه آبیاری سطحی SIRMOD شبیه سازی فراسنج های جریان و نفوذ آب در جویچه های آبیاری در دو جریان موجی و پیوسته انجام شد. برای مقایسه سرعت پیشروی آب در طول جویچه ها در آبیاری موجی نسبت به آبیاری پیوسته، شبیه سازی پیشروی جبهه رطوبتی در روند توسعه حجم مرطوب شده خاک از شبیه HYDRUS-2D استفاده شد. از نتایج شبیه سازی جریان ها مشخص شد که سرعت نفوذ نهایی در جریان موجی بسیار کم تر از جریان پیوسته بوده و سرعت پیشروی جبهه رطوبتی در تیمارهای موجی به علت کاهش نفوذ عمقی بیش تر از تیمارهای پیوسته با بده یکسان بوده است. در مجموع، در منطقه مورد مطالعه، تیمار S22 (بده 0.5 لیتر بر ثانیه و نسبت دوره 4: 1) بهترین عملکرد را داشته و تیمار S13 (بده 0.5 لیتر بر ثانیه و نسبت تناوب 3: 2) حتی از تیمارهای جریان پیوسته نیز ضعیف تر عمل کرده است.

آمار یکساله:  

بازدید 845

دانلود 194 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

لیزر در پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3 (پی در پی 41)
 • صفحات: 

  28-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  83
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

مقدمه: پاک سازی و شکل دهی کامل فضای کانال ریشه بخش مهمی از درمان های اندودانتیک است که با اعمال مکانیکی و شیمیایی انجام می شود. حذف بافت پالپی، دبری های آلی و غیر آلی، میکروارگانیسم ها و محصولات آن ها با استفاده از وسایل و شستشودهنده های داخل کانال، یکی از اهداف این فاز درمان است. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی Ex vivo میزان حذف لایه اسمیر در دو روش Passive Ultrasonic irrigation، Laser Activated irrigation با لیزر Nd:YAG در مقایسه با روش های مرسوم بالینی بود.روش بررسی: این مطالعه بر روی مجموعا 54 دندان قدامی تک کانال مندیبل انجام شد. پس از آماده سازی نمونه ها، آن ها به 3 گروه Conventional irrigation + Smear Experimental layer، Passive Ultrasonic irrigation و Laser Activated irrigation تقسیم شدند. پس از برش طولی نمونه ها از بعد مزیودیستال، میزان حذف لایه اسمیر به وسیله SEM با بزرگ نمایی 1500 X بررسی شد.یافته ها: میزان حذف لایه اسمیر در یک سوم کرونالی و میانی و آپیکالی کانال در گروه Conventional irrigation + Smear layer بیشتر از دو گروه دیگر بود.نتیجه کیری: با توجه به حذف بهتر، لایه اسمیر در گروه CI+Smear layer removal به عنوان گروه Gold standard در نظر گرفته می شود و گروه های مذکور نمی توانند جانشینی برای آن محسوب شوند. 

آمار یکساله:  

بازدید 83

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  567-579
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  112
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

این تحقیق به منظور ارزیابی شبکه حمودی در سطح 3079 هکتار از دیدگاه مفاهیم کلاسیک و جدید راندمان آبیاری انجام شد. بدین منظور ابتدا ورودی ها (آبیاری، بارش، آزادسازی های کانال) و خروجی های اصلی آب (تبخیر تعرق واقعی محصول، زهاب خروجی و نشت از کانال انتقال) طی سال های هیدرولوژیکی 1385 تا 1388 اندازه گیری یا برآورد شدند. سپس اقدام به برآورد راندمان آبیاری شبکه با استفاده از مفاهیم کلاسیک (راندمان کاربرد) و نئوکلاسیک (راندمان خالص و مؤثر) گردید. در نهایت سناریوهای مختلف تخصیص آب با لحاظ مفاهیم جدید راندمان مورد ارزیابی قرار گرفت. سناریوهای مورد ارزیابی شامل سه سناریوی 65، 75 و 85 درصد تأمین نیاز آب مصرفی و دو سناریو بر اساس مفاهیم جدید شامل تأمین کامل نیاز آبی گیاه و تأمین درصدی از نیاز آبی که عملکرد محصول کاهش معنی داری پیدا نکند، می باشد. نتایج نشان داد که در شبکه آبیاری حمودی به دلیل جریان های زیرزمینی جانبی از اراضی مجاور و نشت از کانال ها، آب های خروجی به طور متوسط سالانه 16 درصد بیشتر از آب های ورودی می باشد. راندمان توزیع، کاربرد و کل شبکه به ترتیب 68، 53 و 44 درصد برآورد شد که بیانگر عملکرد آبیاری پایین در شبکه آبیاری حمودی می باشد. علیرغم حجم آب مصرفی زیاد شبکه، تبخیر و تعرق واقعی 19درصد کمتر از پتانسیل تبخیر و تعرق اندازه گیری شد، که نشان دهنده وجود تنش آبی و کاهش عملکرد محصول می باشد. ارزیابی سامانه های آبیاری سطحی با روش نئوکلاسیک نشان داد که راندمان خالص (77%) و مؤثر (65%) بیشتر از راندمان کلاسیک (53%) می باشند. نتایج این تحقیق نشان داد که با اعمال سناریوهای مفاهیم جدید راندمان می توان بین 19 تا 47 درصد در تخصیص آب صرفه جویی نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 112

دانلود 37 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  29
 • صفحات: 

  33-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1719
 • دانلود: 

  257
چکیده: 

عملکرد بسیاری از شبکه های آبیاری در دنیا پایین است که بررسی مشکلات این شبکه ها از اولویت های کشاورزی هر کشور به شمار می آید. در تحقیق حاضر، عملکرد شبکه از لحاظ توزیع آب در قسمتی از شبکه آبیاری درودزن در استان فارس بررسی شده است. برای این ارزیابی ها از شاخص هایی مانند نسبت عملکرد تحویل (Delivery Performance Ratio)، بازده و عدالت توزیع مکانی و زمانی آب استفاده شده است. این شاخص ها در دو حالت با استفاده از سطوح زیر کشت واقعی و سطوح زیر کشت قراردادی تعیین و بررسی شد که برای این کار در سه فصل آبیاری مختلف مقادیر آب تحویلی به کانال های درجه 3 در کانال اردیبهشت اندازه گیری گردید. نتایج نشان می دهد که کانال مورد مطالعه از لحاظ عدالت توزیع مکانی و زمانی آب عملکرد خوبی ندارد و کانال های بالادست بیش از کانال های پایین دست آب برداشت می کنند. همچنین تفاوت سطوح زیرکشت قراردادی با سطوح زیر کشت واقعی باعث می شود که تفاوت شاخص های عملکرد بسیار زیاد باشد که در بررسی ها باید به این موضوع توجه شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1719

دانلود 257 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  505-512
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2756
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

آبیاری جویچه ای گردشی )غلام گردشی( یک نوع آبیاری جویچه ای تغییر فرم یافته است که در مزارع کوچک ایران کاربرد دارد ولی تا بحال مطالعه ای در رابطه هیدرولیکی آن صورت نگرفته است. استفاده از این روش آبیاری بخصوص در خاک های با بافت سنگین و شیب زیاد در مقایسه با روش سنتی آبیاری جویچه ای می تواند رواناب انتهایی را کاهش و راندمان آبیاری را افزایش دهد. به همین منظور برای بررسی عملکرد هیدرولیکی آبیاری جویچه ای گردشی و مقایسه آن با آبیاری جویچه ای معمولی، مطالعه ای در سه مزرعه آزمایشی خزانه با بافت خاک لوم شنی رسی و سه شیب 0.3، 1 و 2 درصد، دانشگاه با بافت خاک لوم شنی رسی و شیب 0.29 درصد و رودشت با بافت خاک رسی و شیب 0.1 درصد انجام شد. جویچه ها و جویچه های گردشی با شرایط یکسان ایجاد شدند و از دستگاه انتقال آب به جویچه که قادر است تحت فشار ثابت دبی مورد نظر را به جویچه ها انتقال دهد استفاده شد. برای تعیین عوامل معادله نفوذ کوستیاکف - لوییس از روش بیلان حجم در آبیاری جویچه ای استفاده شد. نتایج نشان داد در تمامی مزارع آزمایشی برای شرایط یکسان شامل: زمان آبیاری و دبی آب ورودی به جویچه، در روش جویچه ای گردشی سرعت پیشروی آب و رواناب انتهایی کمتر از روش جویچه ای می باشد. در هر سه مزرعه آزمایشی میزان نفوذ در روش جویچه ای گردشی بیشتر از روش جویچه ای بود که با افزایش شیب این تفاوت کاهش یافت. سطح مقطع خیس شده جویچه در هر دو روش آبیاری برای هر یک از مزارع آزمایشی تقریبا یکسان بود. در هر سه مزرعه آزمایشی با افزایش عمق خالص آبیاری راندمان کاربرد در مزرعه برای هر دو روش آبیاری افزایش یافت. در هر دو روش آبیاری معادلات پیشروی تعیین شده با ضریب تبیین بیش از 90 درصد قادر به پیش بینی ارقام اندازه گیری شده بودند. اختلاف دو روش آبیاری از نظر مسافت طولی پیشروی آب و عمق آب نفوذ یافته در طول جویچه در سطح 5 درصد معنی دار بود.

آمار یکساله:  

بازدید 2756

دانلود 87 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  180-194
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  678
 • دانلود: 

  203
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 678

دانلود 203 استناد 0 مرجع 0
litScript