نتایج جستجو

25089

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2509

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4 (پیاپی 20)
 • صفحات: 

  259-266
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1936
 • دانلود: 

  231
چکیده: 

مقدمه: کبد یکی از ارگان های اصلی بدن در متابولیسم کربوهیدرات ها می باشد. اختلال در متابولیسم گلوکز و دیابت به طور شایعی در بیماران سیروز دیده می شود. مقاومت به انسولین می تواند نقش مهمی در پیش آگهی بیماران سیروز کبدی داشته باشد.هدف: در این مطالعه به بررسی میزان ابتلا و مقایسه شیوع دیابت در بیماران سیروزی نسبت به افراد عادی جامعه و عوامل موثر بر آن پرداخته ایم.مواد و روش ها: این مطالعه مورد - شاهدی به روش نمونه گیری تصادفی ساده بر روی 100 بیمار مبتلا به سیروز بستری شده در بیمارستان های آریا، 22 بهمن و 17 شهریور مشهد انجام شده است. برای بیماران پرسش نامه هایی تکمیل شد. دیابت بر اساس شرح حال مبنی بر ابتلا به دیابت و مصرف داروهای آن و یا قندخون ناشتا (FBS) بیشتر یا مساوی 126 میلی گرم در دسی لبتردر دو نوبت مشخص شد. شیوع دیابت در بیماران مبتلا به سیروز با شیوع آن در جمعیت عادی و تاثیر عوامل مختلف در دو گروه بررسی گردید. اطلاعات با استفاده از تست های Pearson Chi-square و Fisher exact test آنالیز گردید.نتایج: از 100 بیمار مبتلا به سیروز 37 نفر زن و 63 نفر مرد و میانگین سنی بیماران 63.57 سال بود. شیوع دیابت و اختلال در تحمل گلوکز (IFG) در این بیماران بسیار بیشتر از جمعیت عادی بود (P<0.05). در مقایسه گروه مورد و شاهد بین ابتلا به سیروز و ابتلا به دیابت از لحاظ جنس، F>M و در سن بیش از 60 سال ارتباط معنی دار بود. هم چنین سابقه فامیلی دیابت و شدت سیروز نیز معنی دار بود. در بین عوارض سیروز، شیوع دیابت در آنسفالوپاتی و آسیت بیشتر بود.نتیجه گیری: در این مطالعه مشخص شد که بیماران مبتلا به سیروز بیشتر در خطر ابتلا به دیابت هستند. جنس مونث، سن بالاتر از 60 سال، سابقه فامیلی دیابت، شدت بیماری کبدی و وجود آنسفالوپانی و آسیت از عوامل موثر بر پیدایش دیابت در این بیماران هستند. غربالگری منظم دیابت می تواند در تشخیص زودرس و درمان بیماران مفید باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1936

دانلود 231 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

PHYSIOLOGICAL REVIEWS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  98
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  2133-2223
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1070
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1070

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ZIERATH J.R. | KROOK A. | WALLBERG HENRIKSSON H.

نشریه: 

DIABETOLOGIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  821-835
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  7936
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7936

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

KARIMI F.

نشریه: 

SHIRAZ E MEDICAL JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3-4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21414
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

The resistance to insulin-mediate glucose disposal is characteristic of patients with type 2 diabetes mellitus. This review article studies different aspects of this syndrome including risk factors, associated conditions such as yperinsulinemia, impaired glucose tolerance, hypertension, hypertriglyceridemia, decrease of HDL-cholesterol and truncal obesity and their management.

آمار یکساله:  

بازدید 21414

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SJOHOLM A. | NYSTROM T.

نشریه: 

LANCET

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  365
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  610-612
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3397
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3397

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

LIVINGSTONE C. | COLLISON M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  102
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  151-166
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4959
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4959

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

KIM J.H. | BACHMANN R.A. | CHEN J.

نشریه: 

VITAMINS AND HORMONES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  80
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  613-633
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5569
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5569

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  5 (پی در پی 76)
 • صفحات: 

  57-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3344
 • دانلود: 

  1923
چکیده: 

دیابت نوع دو به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل بیماری های قلبی- عروقی و کلیوی و مرگ و میر ناشی از آن ها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دو مشخصه اصلی این بیماری نقص در ترشح انسولین و ایجاد مقاومت به انسولین است که به نظر می رسد ایجاد مقاومت به انسولین آغازکننده سیر بیماری زایی باشد. بنابراین منطقی است با بررسی دقیق مکانیسم مولکولی ایجاد مقاومت به انسولین، به منظور مهار یا کاهش پروتئین های پیش برنده سیر مقاومت به هورمون راه کارهای مناسب درمانی به خصوص با پایه RNA های تنظیم کننده بیان ژن یافت و به توقف بروز بیماری دیابت نوع دو، کاهش شدت و عوارض آن یا به تعویق انداختن زمان بروز علایم اندیشید. در این مقاله سعی شده است با تکیه بر آخرین یافته های مولکولی منتشر شده در زمینه چگونگی رخداد حالت مقاومت به انسولین و استفاده از بانک های اطلاعاتی ژنتیکی و مولکولی نظیر KEGG و OMIM، به معرفی مکانیسم آغازکننده بیماری دیابت نوع دو پرداخته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 3344

دانلود 1923 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  64-63
 • صفحات: 

  24-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1255
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

مقدمه: هدف از انجام این مطالعه، بررسی رابطه بین مقاومت و ترشح انسولین با قند خون در آزمون تحمل گلوکز خوراکی در افراد سالم است.روش و مواد: در این مطالعه 30 فرد سالم انتخاب شده و آزمون تحمل گلوکز خوراکی در آنها انجام شد. در دقایق صفر، 30،60  و 120 مقادیر قند و انسولین خون اندازه گیری گردید. جهت محاسبه ترشح و مقاومت به انسولین از معیار ارزیابی مدل هموستاز استفاده شد. اطلاعات پس از جمع آوری توسط روشهای آماریt.test  و رگرسیون آنالیز شدند. مقادیرP  کمتر از 0.05 معنی دار تلقی گردید.نتایج: در این مطالعه 30 فرد (15 مرد، 15 زن) بررسی شدند. میانگین سن افراد 11 ±42 سال بود. بین مقادیر انسولین و قند در آزمون تحمل گلوکز خوراکی، بر حسب جنس تفاوت معنی داری وجود نداشت. رابطه مقادیر ترشح انسولین با قند خون دقیقه 60 نسبت معکوس (r=0.64 P=0.02) و رابطه مقاومت به انسولین با قند خون دقیقه 60 نسبت مستقیم بود (P=0.001). نتیجه گیری: استفاده از قند دقیقه 60 در آزمون تحمل گلوکز خوراکی معیار ساده و کاربردی در جهت پیشگویی مقاومت به انسولین است.

آمار یکساله:  

بازدید 1255

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

DIABETES CARE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  775-780
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5125
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5125

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript