نتایج جستجو

12878

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1288

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  13-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3757
 • دانلود: 

  2306
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور پیش بینی سبک های هویت بر اساس سبک های دلبستگی انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه این مطالعه شامل 130 نفر از دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا بود که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده بودند. سبک های دلبستگی به وسیله مقیاس دلبستگی بزرگسال هازن و شاور و سبک های هویتی به وسیله پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی سنجیده شد. یافته ها نشان دادند که رابطه ای معنی دار میان سبک های دلبستگی و سبک های هویت وجود دارد. رابطه ای معنی دار میان جنس و سبک هویت وجود دارد؛ اما رابطه ای معنی دار میان جنس و سبک دلبستگی وجود ندارد. رابطه ای معنی دار و مثبت میان سبک دلبستگی ایمن و سبک هویت اطلاعاتی و رابطه ای معنی دار و منفی میان سبک دلبستگی ایمن و سبک هویت هنجاری وجود دارد؛ میان سبک دلبستگی ایمن و سبک هویتی سردرگم نیز رابطه ای معنی دار و منفی وجود دارد. سبک دلبستگی ایمن، توان پیش بینی سبک هویت اطلاعاتی را دارد. این یافته ها بار دیگر، نقش بنیادی و پویای کیفیت پیوندهای عاطفی نخستین میان کودک و مادر را در شکل گیری، استقرار و تداوم اعتماد اساسی، پیوندجویی، اکتشاف گری، تجربه آموزی، قدرت مواجهه، حل مساله و به ویژه، هویت، برجسته می سازد.

آمار یکساله:  

بازدید 3757

دانلود 2306 استناد 0 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  77-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  490
 • بازدید: 

  5109
 • دانلود: 

  1601
چکیده: 

شکل گیری هویت، ترکیب مهارت ها، جهان بینی و همانندسازی هاست که به صورت یک کل کم و بیش منسجم، پیوسته و منحصر به فرد در می آید و به تبیینی تبدیل می شود که نحوه رفتار و اندیشه فرد را با خود و پیرامون خود تعریف می کند. بر این اساس، می تواند به زمینه و بنیادی برای پریشانی روان شناختی تبدیل شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه سبک های هویت و پریشانی روانی بود. بدین منظور، طی یک پژوهش توصیفی مبتنی بر همبستگی، 3245 نفر دانشجوی دانشگاه (1703 مرد و 1534 زن) از نظر سبک های هویت و پریشانی روان شناختی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج همبستگی این نمرات نشان داد که نمرات سبک هویت اطلاعاتی و هنجاری و تعهد هویت، همبستگی منفی با نمره های پریشانی دارند در حالی که نمره های سبک هویت سردرگم/اجتنابی با نمرات پریشانی، همبستگی مثبت دارد. به نظر می رسد که افراد با استفاده از یک مدل هویتی سردرگم و اجتنابی و به تعویق انداختن تصمیم گیری در مورد هویت و شخصیتشان به تدریج به علت استفاده از شیوه های اجتنابی و غیر انطباقی، زمینه پریشانی روانی خود را فراهم می سازند.

آمار یکساله:  

بازدید 5109

دانلود 1601 استناد 490 مرجع 0
نویسندگان: 

سرگزی مهدی | نیک منش زهرا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 22)
 • صفحات: 

  91-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1134
 • دانلود: 

  225
چکیده: 

چکیده فارسی:هدف این پژوهش پاسخ به این سوال است که آیا سبک های هویت می توانند سبک های خودتعیین گری مذهبی را پیش بینی کنند؟ نمونه مورد مطالعه، تعداد 346 دانش آموز دوره پیش دانشگاهی (18 تا 21 سال) شهرستان زاهدان بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه خودتعیین گری مذهبی (SRQ-R) و پرسش نامه سبک های هویت (ISI-6G) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد سبک های هویت هنجاری و هویت سردرگم/ اجتنابی می توانند سبک خودتعیین گری مذهبی درون فکنی شده را پیش بینی کنند. همچنین سبک های هویت هنجاری و هویت اطلاعاتی می توانند سبک خودتعیین گری مذهبی خودپذیر را پیش بینی کنند. چکیده عربی:الهدف من تدوین هذه المقالة هو الإجابة علی السؤال التالی: هل أن أنماط الهویة بإمکانها طرح أنماط التعیین الذاتی الدینی؟ أما عینة البحث فقد شملت 346 شخصا من طلاب الدراسة التحضیریة للجامعة فی مدینة زاهدان وتتراوح أعمارهم بین 18 إلی 21 سنة، حیث تم اختیارهم بطریقة التعیین العنقودی. والوسائل التی اعتمد علیها فی إجراء البحث فقد تمثلت فی استبیان التعیین الذاتی الدینی (SRQ-R) واستبیان أنماط الهویة (ISI-6G)، وتم تحلیل المعطیات علی أساس اختبار الترابط لبیرسون وریجرسون المتدرج، وأثبتت نتائج البحث أن أنماط الهویة الطبعیة والهویة المزعزعة –الاجتنابیة بإمکانهما تحدید نمط التعیین الذاتی الدینی الکامن باطنیا، وکذلک فإن أنماط الهویة الطبعیة والهویة المعلوماتیة من شأنهما تحدید نمط التعیین الذاتی الدینی المتلقی.

آمار یکساله:  

بازدید 1134

دانلود 225 استناد 1 مرجع 8
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3-2
 • صفحات: 

  39-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  1751
 • دانلود: 

  570
چکیده: 

این پژوهش، رابطه بین سبک های هویت، ابراز وجود، و سبک های مقابله با فشار روانی را بررسی می کند. بدین رو، از میان دانش آموزان دختر رشته تجربی که در سال تحصیلی 83-82 در مراکز پیش دانشگاهی شهر تهران مشغول به تحصیل بودند 327 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، به عنوان گروه آزمون انتخاب شد. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش (سبک هویت، ابراز وجود، و سبک مقابله با فشار روانی) پرسش نامه های سبک هویت برزنسکی ( 1991)، ابراز وجود گمبریل و ریکی (1975)، و سبک مقابله اندلر و پارکر (1990) به کار گرفته شد. یافته ها نشان داد که:دانش آموزان دارای سبک هویت داده ای و هنجاری، بیش تر با سبک مقابله ای مساله مدار، و دانش آموزان دارای 1- سبک هویت سردرگم/پرهیزی، بیش تر با سبک مقابله ای پرهیزی با فشار روانی برخورد می کنند.2- سبک هویت داده ای، با ابراز وجود بنیادی و ابراز وجود مقابله ای، به ترتیب 0.25 و 0.11 هم بسته گی مثبت و معنادار دارد.3- سبک هویت سردرگم/ پرهیزی، با ابراز وجود بنیادی به میزان 15/0 هم بسته گی منفی معنادار دارد.4- سبک هویت سردرگم/ پرهیزی، هم بسته گی معنادار با ابراز وجود مقابله ای ندارد.5- سبک هویت هنجاری، رابطه ای معنادار با ابراز وجود ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1751

دانلود 570 استناد 6 مرجع 0
نویسندگان: 

KAPLAN A. | FLUM H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  50-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  945
 • بازدید: 

  13290
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13290

دانلود 9195 استناد 945 مرجع 0
نویسندگان: 

بیرامی منصور

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  20
 • صفحات: 

  21-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4040
 • دانلود: 

  1290
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف مقایسه انواع هویت، سبک های هویت در دانشجویان دختر و پسر انجام شد. روش این پژوهش از نوع توصیفی - مقایسه ای بود که در آن نمونه ای شامل 200 نفر از دانشجویان سال اول دانشگاه تبریز (100 دختر و 100 پسر) به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب و با استفاده از پرسشنامه سبک های هویت و پرسشنامه حالات هویت آدامز مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصل با استفاده از روش تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین سبک اطلاعاتی و سردرگم (P<0.01)، در دو گروه دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی دار وجود دارد. بین هویت تعلیق یافته (P<0.015)، هویت زود شکل یافته (P<0.01)، و هویت آشفته (P<0.01)، در دو گروه دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی دار است.

آمار یکساله:  

بازدید 4040

دانلود 1290 استناد 0 مرجع 1
strs
نویسندگان: 

ADAMS G.R. | MUNRO B. | DOHERTY POIRER M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  307-320
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  11345
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11345

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3 (26)
 • صفحات: 

  140-147
تعامل: 
 • استنادات: 

  46
 • بازدید: 

  3546
 • دانلود: 

  1926
چکیده: 

Background: Neuroticism is one of the serious mental health problems of people. No study has been conducted on the impact of identity issues in the treatment of neurotic people. Objectives: This study aims to formulate, design, and investigate the effect of identity-based psychodrama educational program on identity styles and neuroticism. Materials & Methods: This research was a quasi-experimental study with a pre-test, post-test design using a control group. The study participants were 40 people aged 15-30 years referred to Pendare Nik Counseling Center in Najafabad City, Isfahan Province, Iran, in 2020. They were selected using a convenience sampling method and randomly assigned into the intervention (n=20) and control (n=20) groups. The data collection instruments were Berzonsky identity Style Inventory (1992) and McCrae and Costa 5-factor inventory (1992). A Researcher-made identity-Based Psychodrama Program (2020) was used for the intervention. The collected data were analyzed using ANCOVA in SPSS v. 23. Results: The educational-therapeutic program significantly affected identity styles and neuroticism (P<0. 001). It significantly reduced the neuroticism level of people in the intervention group (F=200. 71, η 2=0. 84). Conclusion: The identity-based psychodrama program reduced diffuse-avoidant, normative, and informational identity styles and neuroticism and promoted the achieved identity style.

آمار یکساله:  

بازدید 3546

دانلود 1926 استناد 46 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  1895
 • دانلود: 

  501
چکیده: 

هدف این پژوهش مطالعه رابطه سبک های هویت و سازگاری با دانشگاه و تعیین نقش تعهد به عنوان متغیر میانجی بین آن ها بود. برای رسیدن به این مهم 332 نفر دانشجو (182 دختر و 150 پسر) از رشته های تحصیلی مختلف دانشگاه ارومیه انتخاب و با استفاده از آزمون سبک های هویت(ISI-G6)  و پرسشنامه سازگاری دانشجویان با دانشگاه (SACQ) مطالعه شدند. به منظور تحلیل نتایج از آزمون T گروه های مستقل و رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد سبک های هویت به شکل معناداری قادر است تمام مولفه های سازگاری با دانشگاه را پیش بینی و تبیین کند. متغیر جنسیت با ورود به تحلیل توانست ضریب تعیین را در پیش بینی مولفه های سازگاری تحصیلی، اجتماعی، شخصی، هیجانی و سازگاری کلی به شکل معناداری افزایش دهد و فقط در مولفه دلبستگی به دانشگاه جنسیت نقش میانجی گرانه معناداری نداشت. تعهد هویتی برای همه مولفه ها و نمره کلی سازگاری نقش میانجی معناداری داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1895

دانلود 501 استناد 5 مرجع 1
نویسندگان: 

VLEIORAS G. | BOSMA H.A.

نشریه: 

JOURNAL OF ADOLESCENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  397-409
تعامل: 
 • استنادات: 

  945
 • بازدید: 

  8924
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8924

دانلود 9195 استناد 945 مرجع 0
litScript