نتایج جستجو

5083

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

509

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

AL RIYAMI A. | AFIFI M.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  77
 • شماره: 

  3-4
 • صفحات: 

  383-407
تعامل: 
 • استنادات: 

  409
 • بازدید: 

  18347
 • دانلود: 

  19588
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18347

دانلود 19588 استناد 409 مرجع 0
نویسندگان: 

JAFARI TINA | PAKNAHAD ZAMZAM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  39812
 • دانلود: 

  13116
چکیده: 

Nowadays, hypertension is one of the most important causes of death all over the world because of its adverse effects on cardiovascular system. For this reason its study is very valuable. Vitamin D is one of the important factors that may influence blood pressure. Many studies have shown the modulatory effect of this vitamin on rennin-angiotensin system as well as its inhibitory effect on vascular smooth muscle hypertrophy. According to the fact that vitamin receptors are distributed in almost all organs of human body, we can't consider its role just as factor in calcium homeostasis. Therefore many other important roles could be attributed to it. So vitamin D deficiency could arise many problems. There are many causes for vitamin D deficiency. The most important is insufficient exposure to UV-B. In epidemiological studies the vitamin D deficiency is considered to be associated with high blood pressure, as emphasized in many cross-sectional studies. Concerning the cohort prospective studies, the relationship between vitamin D deficiency and hypertension is reported in some cases. The interventional studies about the association between vitamin D and hypertension are not many and the results are different or contradictory. Controversial results might be due to differences in dose of supplements or duration of supplement therapy. The aim of this systematic review is to assess the researches about the association between vitamin D deficiency and hypertension and discuss the power of them. This can be helpful to lighten the path to prospective investigations.

آمار یکساله:  

بازدید 39812

دانلود 13116 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  319-325
تعامل: 
 • استنادات: 

  409
 • بازدید: 

  2956
 • دانلود: 

  19588
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2956

دانلود 19588 استناد 409 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  101-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2243
 • دانلود: 

  871
چکیده: 

افزایش فشار خون سرخرگی، یکی از مهم ترین مسایل سلامت همگانی در جهان امروز است. به رغم تمامی پیشرفت های علمی که در زمینه تشخیص و درمان این بیماری انجام شده است، هنوز شایع ترین و یکی از مهم ترین عوامل خطرساز بیماری های قلبی عروقی است که خود عامل 20 تا 50 درصد از همه مرگ ها در جهان محسوب می شود. هدف از انجام این مطالعه تعیین میانگین فشار خون، تعیین میزان شیوع فشار خون بالا و پراکندگی آن و تعیین وضعیت آگاهی از بیماری خود، درمان و کنترل بیماری فشار خون بالا در جامعه بزرگسالان شهر یزد بود.در این مطالعه 1130 نفر (456 مرد و 674 زن) بالاتر از 18 سال به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و با مراجعه به در منازل مورد بررسی قرار گرفتند. مقادیر فشار خون سیستولیک ³140 میلی مترجیوه و یا فشار خون دیاستولیک ³90 میلی متر جیوه جهت تعیین ابتلا به بیماری فشار خون و طبقه بندی آن بر اساس هفتمین گزارش کمیته ملی مشترک پیشگیری، تعیین گردید. یافته ها نشان داد میانگین فشار خون سیستولیک در مردان و زنان به ترتیب 132.2±18.2 و 129±21.9 میلی متر جیوه (P<0.5) و فشار خون دیاستولیک نیز به ترتیب 85.0±11.2 و 83.1±12.3 میلی متر جیوه (P<0.01) بود. میانگین فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در گروه های سنی از نظر آماری تفاوت معنی دار داشت (P<0.001). میزان شیوع بیماری فشار خون 38.1 درصد (در مردان 41.7 درصد و در زنان 35.7 درصد) بود (P<0.5). از میان این تعداد 60.9 درصد در مرحله اول بیماری و 39.1 درصد در مرحله دوم قرار داشتند. در ارتباط با آگاهی از بیماری خود، اقدام به درمان و کنترل بیماری در مبتلایان به فشار خون بالا مشاهده گردید که فقط 43.7 درصد از بیماران از بیماری خود آگاهی دارند و از این افراد 77.1 درصد جهت درمان اقدام نموده اند. از میان افرادی نیز که جهت درمان اقدام نموده اند 12.4 درصد فشار خون کنترل شده داشتند.میانگین مقادیر فشار خون در دو جنس و در گروه های سنی تقریبا مشابه سایر مطالعاتی است که مورد بررسی قرار گرفتند. میزان شیوع بیماری فشار خون در یزد در مقایسه با سایر نقاط ایران و جهان در حد نسبتا بالایی است و نسبت به نتایج به دست آمده در سال های قبل افزایش داشته است. درصد وضعیت آگاهی، درمان و کنترل بیماری در شهر یزد نیز مانند سایر مناطق مطلوب نیست. تفاوت زیاد در میزان بیماری و اقدام به درمان و کنترل آن ممکن است نشانه عدم کفایت دستورالعمل های درمانی یا عدم پذیرش آن توسط بیماران باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2243

دانلود 871 استناد 0 مرجع 13
نویسندگان: 

نشریه: 

Pediatrics

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  139
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  410
 • بازدید: 

  3927
 • دانلود: 

  19766
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3927

دانلود 19766 استناد 410 مرجع 0
نویسندگان: 

نیک آور آذر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  163
 • صفحات: 

  58-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1063
 • دانلود: 

  246
چکیده: 

سندروم نفروتیک از تظاهرات نادر تنگی شریان کلیوی است که عمدتاً در بالغین شرح داده شده است. این مقاله گزارش پسری 4 ماهه است که به دلیل هیپر تانسیون و سندروم نفروتیک بستری شده و در بررسی های انجام شده تنگی شریان کلیوی و کوچکی کلیه چپ مشخص گردید. پروتئینوری با درمان داروئی و بدون نیاز به جراحی بهبودی یافت و در پیگیری فشار خون بیمار بدون نیاز به درمان داروئی نرمال بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1063

دانلود 246 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

بینا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2 (پی در پی 51)
 • صفحات: 

  196-202
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  615
 • دانلود: 

  119
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: تعیین شیوع فشار داخل چشمی (IOP) بالا (OHT) به دنبال مصرف استرویید پس از عمل اصلاح نزدیک بینی با لیزر اگزایمر.روش پژوهش: داده های مربوط به 506 چشم از 269 بیمار که به علت عیب انکساری نزدیک بینی با یا بدون آستیگماتیسم تحت عمل کراتکتومی فورتورفرکتیو (PRK) قرار گرفته بودند؛ مورد بررسی قرار گرفت. بیماران، نزدیک بینی بین 1- تا 5- دیوپتر و آستیگماتیسم کم تر از 4 دیوپتر داشتند. IOP اصلاح شده )بر اساس ضخامت قرنیه( بالای 21 میلی متر جیوه، به عنوان OHT در نظر گرفته شد. در همه موارد از تونومتر گلدمن (Goldman applanation tonometer) برای اندازه گیری IOP استفاده شد.یافته ها: میانگین سنی بیماران 26±6 سال (45-18 سال( بود. OHT در 40 چشم 7.9) درصد( مشاهده شد. بیشترین موارد OHT در هفته 6-4 بعد از عمل رخ داده بودند. شیوع OHT شامل 40 درصد در 3-2 هفته بعد از عمل )میانگین 23.5±3 میلی متر جیوه(، 50 درصد در 6-4 هفته بعد از عمل )میانگین 25.06±4.20 میلی متر جیوه( و 10 درصد در 12-8 هفته بعد از عمل )میانگین 28.98±3.12 میلی متر جیوه( بود. در همه بیماران، با قطع مصرف استرویید و شروع تیمولول 0.5 درصد )در برخی از بیماران با تیمولول و تروساپت(، IOP به حد طبیعی بازگشت. میانگین مدت زمان بازگشت IOP به حد طبیعی 28.5±27.7 روز  (7 تا 108 روز( بود. در هیچ کدام از بیماران، گلوکوم ناشی از مصرف استرویید مشاهده نگردید.نتیجه گیری: مصرف استرویید در بیمارانی که تحت عمل PRK قرار می گیرند؛ می تواند منجر به OHT گردد. بنابراین اندازه گیری IOP به ویژه از هفته دوم بعد از PRK و تا زمان ادامه مصرف استرویید، باید به طور مکرر و منظم انجام گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 615

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ACTA MEDICA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  53
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  297-300
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  61354
 • دانلود: 

  24195
چکیده: 

hypertension is a common complication of kidney transplantation with the prevalence of 80%. Studies in adults have shown a high prevalence of hypertension (HTN) in the first three months of transplantation while this rate is reduced to 50- 60% at the end of the first year. HTN remains as a major risk factor for cardiovascular diseases, lower graft survival rates and poor function of transplanted kidney in adults and children. In this retrospective study, medical records of 400 kidney transplantation patients of Sina Hospital were evaluated. Patients were followed monthly for the 1st year, every two months in the 2nd year and every three months after that. In this study 244 (61%) patients were male. Mean±SD age of recipients was 39.3±13.8 years. In most patients (40.8%) the cause of end-stage renal disease (ESRD) was unknown followed by HTN (26.3%). A total of 166 (41.5%) patients had been hypertensive before transplantation and 234 (58.5%) had normal blood pressure. Among these 234 individuals, 94 (40.2%) developed post transplantation HTN. On the other hand, among 166 pre-transplant hypertensive patients, 86 patients (56.8%) remained hypertensive after transplantation. Totally 180 (45%) patients had post-transplantation HTN and 220 patients (55%) didn’t develop HTN. Based on the findings, the incidence of post-transplantation hypertension is high, and kidney transplantation does not lead to remission of hypertension. On the other hand, hypertension is one of the main causes of ESRD. Thus, early screening of hypertension can prevent kidney damage and reduce further problems in renal transplant recipients.

آمار یکساله:  

بازدید 61354

دانلود 24195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SPECTOR N.D. | CHANOINE P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  726-732
تعامل: 
 • استنادات: 

  411
 • بازدید: 

  17192
 • دانلود: 

  19944
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17192

دانلود 19944 استناد 411 مرجع 0
نشریه: 

بینا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (پی در پی 32)
 • صفحات: 

  334-340
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  835
 • دانلود: 

  160
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: تعیین اثر تجویز کلونیدین خوراکی قبل از عمل در پیشگیری از افزایش فشار داخل چشمی (IOP) پس از جراحی آب مروارید به روش خارج کپسولی با گذاشتن لنز داخل چشمی، تحت بیهوشی عمومی. روش پژوهش: پژوهش به روش کارآزمایی بالینی دوسوکور بر روی 62 چشم از 62 بیمار مبتلا به آب مروارید ناشی از افزایش سن انجام شد. بیماران به طور تصادفی به دو گروه کلونیدین و دارونما تقسیم شدند. دو ساعت قبل از عمل، به گروه کلونیدین به میزان 5 μg/kg و به گروه دارونما، قرص مشابه بدون ماده موثر داده شد. بیمار و جراح، هیچ کدام از نوع داروی مصرفی آگاهی نداشتند. همه بیماران توسط یک جراح و زیر بیهوشی عمومی، توسط خود جراح آب مروارید به شیوه سنتی خارج کپسولی با گذاشتن لنز داخل چشمی اتاق خلفی بدن استفاده از ماده ویسکوالاستیک قرار گرفتند. فشار چشم عمل شده، پیش از عمل و در ساعات 6،12و24 بعد از عمل، توسط خود جراح و به وسیله تونومتر تماسی گلدمن اندازه گیری شد. موارد IOP بالاتر از 21 میلیمتر جیوه، هیپرتانسیون چشمی در نظر گرفته شدند.یافته ها: هر گروه شامل 18 مرد (58 درصد) و 13 زن (42 درصد) بود. سن بیماران گروه کلونیدین، 7.59±64.1 سال و گروه دارونما، 66.12±8.02 سال بود. IOP قبل از عمل در گروه کلونیدین، 3.42±14.03 و در گروه دارونما 1.88±12.19 میلیمتر جیوه بود (P=0.001) تغییرات IOP در ساعات 6، 12 و 24 نسبت به قبل از عمل، در گروه کلونیدین معنی دار نبودند ولی در گروه دارونما در همه مقاطع،IOP  بیماران افزایش یافته بود .(P<0.001) افزایش بیشتری در میانگین IOP گروه دارونما در ساعات 6و12 بعد از عمل (3.19±4.7 و 4.25±5.77 میلیمتر جیوه، به ترتیب) نسبت به گروه کلونیدین (3.62±0.06 و 4.55±0.41 میلیمتر جیوه، به ترتیب) در مقایسه با IOP قبل از عمل وجود داشت.(P<0.003)  تفاوت معنی داری در میانگین IOP در 24 ساعت بعد از عمل بین دو گروه وجود نداشت (گروه کلونیدین 3.96±15.4 و گروه دارونما 3.41±16 میلیمتر جیوه). البته در مقایسه با قبل از عمل؛ IOP در گروه کلونیدین، به میزان 4.64±1.38- میلیمتر جیوه تغیر نمود (P=0.107) ولی در گروه دارونما به میزان 2.92±3.8+ میلیمتر جیوه افزایش یافت (P<0.001) و تفاوت تغییر میانگین IOP بعد از 24 ساعت نیز در دو گروه معنی دار بود. در گروه کلونیدین، 3 مورد 9.7) درصد) و در گروه دارونمایه، 8 مورد (25.8درصد) دچار هیپرتانیسیون چشمی شدند(P=0.09) . نتیجه گیری: یک نوبت کلونیدین خوراکی به میزان5 μg/kg ، دو ساعت قبل از عمل، اثر قابل توجهی در پیشگیری از افزایش فشار داخل چشمی بعد از جراحی آب مروارید زیر بیهوشی عمومی، به ویژه در 12 ساعت اول بعد از عمل دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 835

دانلود 160 استناد 0 مرجع 0
litScript