نتایج جستجو

5116

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

512

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

Delam Hamed | Zare Fatemeh

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  142-143
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

Dear Editor, Coronavirus 2019 (COVID-19) was first developed in Wuhan, China in December 2019 and spread rapidly around the world. 1, 2 In late January 2020, the disease was recognized as the sixth international public health emergency. 3 The infection is transmitted from person to person through respiratory secretions and contact with surfaces or people. 4 In general, infectious diseases constantly threaten human health,especially if they are new, because they are always a potential challenge for the healthcare system around the world. 5 Health personnel, like other infectious diseases, are at the forefront of the fight against coronavirus. A high percentage of these personnel work night shifts with high workload. 6 Work-related stress, lack of sleep, and shift work in health care personnel cause sleep disorders and poor sleep quality. 7 Sleep is a specific behavior and each person is aware of its importance and its appropriate duration, and is rotated by waking up. Also, one of the most important parameters in assessing the quality of life and health status of each person is the quality of sleep. 8 Sleep is a key factor in a person’, s physical health and related disorders including poor sleep quality, difficulty sleeping at night, waking up early, circadian rhythm disorders, parasomnia, sleep-related movement disorders, and sleep-related respiratory disorders. 9 Sleep disorders are physical and mental conditions that cause adverse effects due to poor sleep quality. 10 Sleep disorders have many negative effects on people’, s lives and lead to physical complications such as increased risk of obesity, diabetes, high blood pressure, increased heart rate, heart attack, and stroke. 11 Therefore, during the COVID-19 epidemic and with the increase of work pressure in health care workers, there is a possibility of increasing sleep disorders and consequently increasing physical diseases. Healthcare personnel are the most important group in dealing with the COVID-19 epidemic,therefore, increasing the number of medical staff and reducing the number of work shifts can relieve fatigue and maintain energy levels in them and reduce physical complications in them. Among the treatment methods for insomnia, we can mention medication,however, because sedatives have side effects such as drowsiness and decreased accuracy, they are not recommended for people such as nurses who always need full alertness during their shift,instead, non-pharmacological therapies such as relaxation techniques can be used. Because relaxation is a relative state of relief from the mental and physical effects of stress which can improve the sleep quality by regulating the hypothalamus and reducing sympathetic and parasympathetic functions. 12 The progressive muscle relaxation technique introduced and used by Jacobsen is an easy, cost-effective method without the need for special equipment,it is one of the best complementary therapies to reduce the effects of mental illness such as anxiety because people in this method, by contracting and relaxing a specific muscle, cause relaxation in different target muscles and increase concentration and pleasant emotions. 13 In order to improve working conditions, it is also suggested that the chronobiological characteristics of individuals should be considered when planning work shifts and classifying individuals accordingly. This type of chronotype classification is a simple method and takes into account issues such as individual circadian differences, sleep habits and performance on a particular day, and ultimately helps to plan work shifts based on these chronobiological characteristics. 14 Another suggestion that can be made in this regard is physical activity because physical activity promotes physical and mental health with the biological and biochemical changes that follow. As a result, they improve the quality of sleep. In addition, physical activity, if repeated frequently, reduces the risk of physical illnesses such as cardiovascular disease, cancer, diabetes, and hypertension by boosting the immune response in the body. 15

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 0 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

صفایی حسن | امینی مسعود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (مسلسل 32)
 • صفحات: 

  375-381
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  956
 • دانلود: 

  180
چکیده: 

مقدمه: افزایش دفع آلبومین در ادرار اولین نشانه ابتلای کلیه در بیماران دیابتی است. مدت ابتلای به دیابت اگرچه یکی از عوامل مهم بروز میکروآلبومینوری است، مطالعه های انجام شده، دفع غیر طبیعی آلبومین را در بیماران دیابتی تازه تشخیص داده شده نوع 2 گزارش نموده اند. این مطالعه به منظور تعیین شیوع و عوامل خطرساز آلبومینوری در بیماران دیابتی نوع 2 تازه تشخیص داده شده در جمعیت دیابتی اصفهان انجام شد. مواد و روشها: این پژوهش یک مطالعهی مقطعی بود که روی 235 بیمار دیابتی تازه شناخته شدهی نوع 2 شامل 32.3% مرد و 67.7% زن در مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم اصفهان انجام شد. از بیماران بعد از معاینه بالینی اولیه و ثبت مشخصات و اندازه گیری وزن، قد و فشار خون آزمایش خون از نظر قند، هموگلوبین گلیکوزیله، چربی ها، اوره و کراتینین انجام و در صورت داشتن شرایط لازم برای آزمایش ادرار از نظر آلبومین بیماران وارد مطالعه شدند. وجود آلبومین بیش از 30 میلی گرم در دو نمونه ادرار 24 ساعته، غیر طبیعی و به عنوان آلبومینوری در نظر گرفته شد. یافته ها: میانگین سنی بیماران 9.2±49.2 سال و نمایه توده بدن 4.9±28.8 کیلوگرم بر مترمربع بود. شیوع آلبومینوری 16.6% و در مردان شایع تر از زنان بود (27.6% در برابر 11.3% و p<0.005). در بیماران آلبومینوریک میانگین سن، نمایه توده بدن، فشار خون سیستولی و دیاستولی نسبت به افراد نورموآلبومینوری بیشتر بود (0.001=p). بین دو گروه و بدون آلبومینوری تفاوتی از نظر کلسترول، تری گلیسرید، لیپید پروفایل و مصرف سیگار وجود نداشت. در تجزیه و تحلیل نهایی با استفاده از رگرسیون لجستیک جنس مرد، فشار خون بالا و وجود رتینوپاتی به عنوان عوامل خطرساز تعیین کننده آلبومینوری شناخته شدند.نتیجه گیری: شیوع آلبومینوری در بیماران دیابتی تازه تشخیص داده شده نوع 2 قابل توجه است. اندازه گیری آلبومین ادرار در زمان تشخیص دیابت و درمان آلبومینوری و کنترل عوامل خطرساز، امکان جلوگیری از پیشرفت نفروپاتی را میسر می سازد.

آمار یکساله:  

بازدید 956

دانلود 180 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1846
 • دانلود: 

  368
چکیده: 

زمینه و اهداف: با پیشرفت روش های جراحی با حداقل آسیب و گسترش استفاده از لاپاراسکوپی در جراحی شکم تعداد موارد موفق جراحی آدرنال با لاپاراسکوپ رو به افزایش است. در این سری که اولین تجربه آدرنالکتومی برای فئوکروموسیتوما در بخش جراحی بیمارستان سینا تبریز است، سعی شده تا نتایج اعمال جراحی لاپاراسکوپی آدرنال گزارش گردد.روش بررسی: در این مطالعه با حجم نمونه 11 بیمار بصورت بررسی موارد با تشخیص اولیه فئوکروموسیتوما صورت گرفته است. در این بررسی 6 مرد و 5 زن با متوسط سنی 36±13 سال قرار داشتند. در 5 مورد توده در آدرنال راست و در 6 مورد در طرف چپ قرار داشت. متوسط اندازه توده 3.8±0.72 سانتی متر بود در تمامی بیماران آمادگی قبل از عمل با تجویز a بلوکرها به انجام رسید و روش عمل لاپاراسکوپی بطریق ترانس پریتونئال بود.یافته ها: در این سری یازده مورد موفق لاپاراسکوپی آدرنال وجود داشت که در هیچ موردی به جراحی باز تبدیل نشد. تغییرات همودینامیک در حین عمل در 5 بیمار که علایم قبل از عمل شدیدتری داشتند مشاهده شد که بطور متوسط 1.09±1.5 بار افزایش فشارخون به بالاتر از 200 میلی متر جیوه و تاکیکاردی بالاتر از 120 بار در دقیقه مشاهده گردید که اکثرا این تغییرات با تجویز دارو و بعد از بستن وریدهای اصلی آدرنال تحت کنترل در آمد. میزان خونریزی حین عمل ناچیز بود. مدت متوسط عمل جراحی 161±22.7 دقیقه بود که ارتباطی با اندازه توده نداشت. در این سری غیر از یک مورد که پنوموتوراکس مشاهده شد. هیچگونه عارضه ای در طی بستری مشاهده نگردید. کنترل دقیق فشارخون بعد از عمل در تمامی بیماران برقرار گردید.نتیجه گیری: انجام جراحی لاپاراسکوپی آدرنال برای فئوکروموسیتوما روشی مناسب می باشد و در موارد انتخاب شده می تواند جایگزینی برای جراحی باز گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1846

دانلود 368 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4 (پیاپی 12)
 • صفحات: 

  46-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  2432
 • بازدید: 

  787
 • دانلود: 

  232
چکیده: 

مقدمه: تنوع علل مرگ در جوامع سالمندی بالاست. برای بررسی و تحلیل زمان تا مرگ سالمندان می توان از الگوهای مخاطرات رقابتی استفاده کرد. هدف از این مطالعه، شناسایی برخی عوامل موثر بر بقاء سالمندان مقیم سرای سالمند با استفاده از الگوی مفصل مخاطرات رقابتی با رویکرد بیزی می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی-طولی، اطلاعات مندرج در پرونده 510 سالمند پذیرش شده در مجتمع سالمندان گلابچی کاشان استخراج شد. برای شناسایی عوامل موثر بر زمان تا مرگ سالمندان، تشخیص های پزشکی مندرج در پرونده سالمندان مدنظر قرار گرفت. سپس الگوی مخاطرات رقابتی با استفاده از تابع مفصل کلایتون تحت رویکرد بیزی بر داده ها برازش شد و فواصل اطمینان بیزی (باورمند) برآورد گردید. از نرم افزار WinBugs برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.یافته ها: در بررسی الگوی تک متغیره با توجه به فواصل اطمینان بدست آمده، عوامل سن در آغاز پذیرش، فشار خون بالا، وجود سابقه بیماری قلبی در فامیل، سابقه سکته قلبی و سابقه سکته مغزی بر زمان تا مرگ سالمندان به علت بیماری های قلبی عروقی دارای اثری معنادار بودند. در الگوی چندگانه متغیرهای قرار داشتن در گروه سنی بین 75-90 سال در آغاز پذیرش (HR=2.1, 95%CI=(1.26, 3.67)) و سابقه سکته مغزی (HR=2, 95%CI=(1.28, 3.32)) بر زمان تا مرگ سالمندان به علت بیماری های قلبی عروقی دارای اثری معنادار بودند.نتیجه گیری: یکی از محاسن الگو سازی آماری، قابلیت تعمیم نتایج بدست آمده می باشد. با توجه به یافته های به دست آمده عوامل مهمی که زمان وقوع مرگ در سالمندان را تسریع می بخشند شناسایی شدند. لذا توصیه می شود در اقدامات درمانی و پیشگیرانه به منظور افزایش زمان بقا برای سالمندان عوامل مذکور نیز مدنظر قرار گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 787

دانلود 232 استناد 2432 مرجع 0
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  241-250
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1003
 • دانلود: 

  412
چکیده: 

رابطه بیماری قلبی و فشارخون بالا با استرس ناشی از مسائل روانی مورد تایید قرار گرفته است. تیپ شخصیتی D به عنوان یکی از عوامل خطر بیماری قلبی عروقی از دو ویژگی عاطفه منفی و بازداری اجتماعی تشکیل شده است. این ویژگی روانی و شخصیتی با پیش آگهی بد در بیماران کرونری همراه است. هدف از این مطالعه تطبیق فرهنگی و ترجمه فارسی قابل استفاده جهت فراهم کردن ابزاری مناسب برای بررسی این ویژگی شخصیتی در بیماران قلبی است. این بررسی قسمتی از یک طرح پژوهشی (NPHYDO 4D Study) بود. به منظور بررسی این ویژگی شخصیتی از پرسشنامه 14 گویه ای تیپ شخصیتی D دنولت، استفاده شد. این پرسشنامه با روش ترجمه بریزلین (تمرکززدایی) و ارزیابی درک بیماران از تک تک گویه ها، ترجمه و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. پرسشنامه تیپ شخصیتی D ترجمه شده، در دو گروه 30 نفره دو زبانه و 200 بیمار کاندید عمل جراحی قلب باز بستری در مرکز قلب تهران مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. در نهایت گویه های خرده مقیاس بازداری اجتماعی از گویه های خرده مقیاس عاطفه منفی ابهام برانگیزتر شناخته شدند. گویه های بیشتر اوقات با غریبه ها صحبت می کنم"، بیشتر اوقات احساس می کنم در روابط اجتماعی مهارشده رفتار می کنم"، به چیزهای اطرافم دید روشنی ندارم"، بیشتر اوقات در خلق بدی هستم" و من ترجیح می دهم فاصله ام را با مردم حفظ کنم" در کل مراحل ترجمه دارای قدرت مفهومی کمتری بودند. نسخه فارسی پرسشنامه تیپ شخصیتی D حاصل از این مطالعه به عنوان پرسشنامه ای مناسب جهت استفاده بالینی پیشنهاد می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1003

دانلود 412 استناد 0 مرجع 12
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  103-109
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  94367
 • دانلود: 

  52737
چکیده: 

Introduction: The aim of this study was to determine incidence of cardiovascular disease (CVD) risk factors [hypertension (HTN), obesity, Dyslipidemia (DLP), diabetes mellitus (DM) and smoking] in Oskoo.Methods: This study was planned according to WHO pro-tocol “WHO CVD-risk management package for low and medium-resource settings” and named “East Azerbaijan healthy heart program”. The pilot study of this program was done in Oskoo in 2007-2009. In this study, demographic data and CVD risk factors of 37,329 adults aged³30 years old living in Oskoo were collected. In addition, blood samples of 17,388 adults³40 years old were taken (free of charge) for assessment of serum glucose and lipid profile.Results: The study covered 93.52% of Oskoo town population aged³30 years old. We studied 18637 male (M) (91.50% coverage) and 18692 female (F) (95.52% coverage) participants. The incidence of HTN [SBP³140 & DBP³90 mmHg] was 16.25% (M:15.08%, F:17.29%), pre-hypertension [SBP=120-139 & DBP=80-89 mmHg] =37.78% (M:41.38%, F:34.18%), DM [fast blood glucose (FBS) ³126mg/dl] was 7.45% (M:6.35%, F:8.54%), smoking was 9.40% (M:17.00%, F:1.57%), hypercholesterolemia (>200mg/dl) was 47.64% (M:42.46%, F:52.81%) and obesity [body mass index (BMI) ³27] was 50.47% (M:38.79%, F:62.09%).Conclusion: Considering high incidence of CVD risk factors (except smoking) in Oskoo adults ³30 years, it is recommended that this pilot study expanded to all of East Azerbaijan. Free of charge taking blood samples from people³40 years to evaluate lipid profile and glucose levels is worthy to early detecting the prevalent DM or DLP in this target population.

آمار یکساله:  

بازدید 94367

دانلود 52737 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

CHEN XIAO PING | QIAN LI REN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  974-978
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  69228
 • دانلود: 

  109295
چکیده: 

Objective(s): Angiotensin II type 1 receptor blockers (ARBs) represent one of the widely used antihypertensive agents. In addition to anti‐hypertension effect, some ARBs also show other molecular effects such as activating peroxisome proliferator-activated receptor-g and so on. Here we studied the effects of telmisartan on the rat isolated mesenteric artery rings pre-contracted by phenylephrine (PE).Materials and Methods: Rat mesenteric artery rings were pre-contracted with 10 mM PE, and cumulative concentration-response curves to telmisartan were obtained. The endotheliumdependent mechanisms were investigated by mechanical removal of the endothelium. K+channels were investigated by pretreatment of the artery rings with various K+channel blockers.Results: Telmisartan produced concentration-dependent relaxation of the artery rings precontracted by 10 mM PE. Denudation of the endothelium did not affect the relaxant effect of telmisartan. Pretreatment with BaCl2 nearly inhibited the relaxation induced by the 0.5, 1, 5 and 10 mM telmisartan, but did not affect the relaxation induced by the 50 and 100 mM telmisartan. While the relaxation induced by telmisartan was not affected by pretreatment with TEA, 4-AP and glibenclamide.Conclusion: These findings demonstrated that telmisartan produces concentration dependent vasodilation in isolated rat mesenteric artery rings with or without endothelium pre‐contracted by PE. KIR channel may be involved in such a relaxant effect of telmisartan.

آمار یکساله:  

بازدید 69228

دانلود 109295 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  7-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1068
 • دانلود: 

  199
چکیده: 

سابقه و هدف: هیپرهوموسیستئینمی یکی از عوامل خطر مستقل بیماری های قلبی عروقی و بویژه آترواسکلروز است. میزان شیوع هیپرنوموسیستئینمی در بیماران همودیالیزی، بیشتر از کل جمعیت است و به همین جهت، این بیماری ها در حدود 50 درصد از علل مرگ و میر این بیماران را به خود اختصاص می دهند. هدف از این مطالعه، بررسی وضعیت هوموسیستئین در بیماران همودیالیزی دریافت کننده دوز 5mg/d اسید فولیک خوراکی، در بیمارستان امام حسین (ع) تهران بود.مواد و روش ها: در این مطالعه که به صورت مقطعی طراحی شد، سطح هوموسیستئین تام (tHcy) پلاسما و اسید فولیک و ویتامین B12 سرم، در 40 بیمار همودیالیزی که حداقل از 3 ماه قبل دریافت کننده 5mg/d اسید فولیک بوده اند، اندازه گیری شد. همبستگی میان این سه شاخص و همچنین همبستگی آنها با سایر عوامل مداخله گر با استفاده از آزمون های ناپارامتری بررسی شد. میزان دریافت غذایی ویتامین های گروه B مرتبط با متابولیسم هوموسیستئین، با استفاده از روش یادآمد 24 ساعت خوراک برای 3 روز متوالی، ارزیابی شد.یافته ها: در بیماران همودیالیزی مورد مطالعه که تحت مکمل یاری مداوم با اسید فولیک بوده اند، میانه سطح tHcy پلاسما (median±IQR) 20.95±12.17mmol/L و میانه سطح اسید فولیک و ویتامین B12 سرم به ترتیب 101.55±113.92ng/ml و 945±526.5pg/ml بود. از بین این بیماران 75 درصد در محدوده بالاتر از طبیعی، 15 درصد در محدوده مرزی و 10 درصد در محدوده طبیعی tHcy پلاسما قرار داشتند. همچنین 12.5 درصد از بیماران، دارای سطح طبیعی اسیدفولیک سرم و 87.5 درصد دارای سطح افزایش یافته آن بودند. در مورد ویتامین B12 سرم 37.5 درصد در محدوده طبیعی و 62.5 درصد در محدوده بالاتر از طبیعی قرار داشتند. هیچ ارتباط معنی داری بین tHcy پلاسما با سن، سابقه دیالیز، مصرف سیگار، قهوه و چای، وضعیت یائسگی، سابقه شناخته شده دیابت ملیتوس، هیپرتانسیون و هیپرلیپیدمی، آلبومی، کراتی نین، اوره، سطح ویتامین B12 سرم و مقدار دریافت غذایی اسید فولیک و ویتامین B12 مشاهده نشد. نوعی همبستگی معنی دار و معکوس بین tHcy پلاسما با قد، سطح اسید فولیک سرم و مقدار دریافت غذایی ویتامین های B6 و B2 وجود داشت. به علاوه، متوسط سطح tHcy پلاسما در زنان به طور معنی داری، بالاتر از مردان بود.نتیجه گیری و پیشنهادات: با وجود مکمل یاری با اسید فولیک، فقط درصد کمی از بیماران، وارد محدود طبیعی tHcy شده اند که این مساله، لزوم مکمل یاری با دوزهای بالاتر اسید فولیک را به صورت توام با ویتامین های B12 و B6 و عوامل دیگر مشخص می کند. سطح افزایش یافته اسید فولیک سرم، احتمالا در نتیجه اثر محیط اورمیک بر دسترسی درون سلولی این ویتامین، بروز کرده است. سطح افزایش یافته ویتامین B12 سرم نیز ممکن است در اثر عدم تبدیل آن به فرم فعال، در محل اصلی تبدیل، یعنی کلیه ها، ایجاد شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1068

دانلود 199 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  115-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  94776
 • دانلود: 

  45517
چکیده: 

Background: Cardiovascular disease is the most common cause of mortality in patients with end-stage renal disease. Determining the spectrum of echocardiographic abnormalities in these patients can help the prevention of mortality in this group of chronically ill patients.Methods: 123 adult patients with chronic renal failure who underwent hemodialysis and echocardiography during February till November 2006 were enrolled. Complete 2-D, M-mode, Doppler and color Doppler study were performed by a single operator for each patient and the abnormalities were recorded.Results: The mean age was 38.3±13 and 61.5 % were female. The mean cardiac dimensions were right ventricular diastolic dimension: 1.89±0.05 cm, inter-ventricular septal dimension: 1.3±1.23 cm, enddiastolic dimension: 6.1±0.6 cm, endsystolic dimention: 3.84±2.5 cm, ejection fraction: 59.2±11 %, left ventricular mass: 238±90 gr. The prevalence of LV systolic dysfunction (EF < 50 %) was 20.3%, valvular regurgitation > mild, mitral regurgitation: 52.8%, aortic regurgitation: 24.4%, and tricuspid regurgitation: 35.8%. Valvular calcification was seen in 14.5% of the patients but no significant stenosis was noted. The prevalence of pulmonary hypertension (SPAP>30 mm Hg) was 14.7% and that of pericardial effusion (> mild) was 14.7%. Cardiac ejection fraction was lower in patients requiring more hemodialysis sessions (p value <0.036).Conclusion: Echocardiographic abnormalities are very common in patients suffering from end-stage renal disease (ESRD), so periodic echocardiographic examination for diagnosis and treatment of cardiac abnormalities is highly recommended.

آمار یکساله:  

بازدید 94776

دانلود 45517 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  427-477
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  84230
 • دانلود: 

  121303
چکیده: 

Background: We conducted this study to report the demographics and clinical profile of patients with nonarteritic anterior ischemic optic neuropathy referred to a referral neuroophthalmology center in Iran.Methods: During a five-year period, 107 patients with nonarteritic anterior ischemic optic neuropathy were studied. A detailed history of previous or current systemic diseases was obtained and a complete ophthalmic evaluation including best corrected visual acuity, color vision testing, and computerized perimetry was performed.Results: Sixty-six men and 41 women with a mean±SD age of 52.7±10.3 (range: 30 – 80) years were studied. Most (62.2%) of the patients aged more than 50 years. Twenty-two (20.5%) patients had had an episode of nonarteritic anterior ischemic optic neuropathy in the fellow eye. Overall, 51 (47.7%) patients had no evidence of a previous or current systemic disease. Diabetes mellitus and hypertension were reported in 40.1% and 26.1% of the patients, respectively.The best corrected visual acuity was 20/200 or worse in 43 (40.1%) eyes and 20/40 or better in 43 (40.1%) eyes. The best corrected visual acuity was significantly better in nondiabetic patients (0.62±0.69 LogMAR) than diabetics (0.96±0.84, P=0.03). The visual field analysis of reliable fields (76 eyes) revealed that the mean deviation ranged from -32.6 to -1.3 dB with a mean±SD of -19.7±8.08 dB. Diffuse defect was the most prevalent defect detected on 36.8% of visual fields of the study eyes followed by inferior altitudinal defect (26.3%). In the fellow eyes, without any evidence of prior optic nerve problem, inferior and superior arcuate scotoma were found in 30% and 20% of the eyes, respectively.Conclusion: Characteristics of nonarteritic anterior ischemic optic neuropathy patients in a population of Iranian patients were similar to nonarteritic anterior ischemic optic neuropathy as described in previous studies, with the exception of higher proportion of younger patients and a higher propensity for diabetes. Visual field defects were common in clinically normal fellow eyes.

آمار یکساله:  

بازدید 84230

دانلود 121303 استناد 0 مرجع 0
litScript