نتایج جستجو

5159

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

516

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

افق دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  38-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1094
 • دانلود: 

  287
چکیده: 

زمینه و هدف: چاقی عامل خطر برای بروز بسیاری از بیماریها نظیر بیماریهای قلبی - عروقی، پر فشاری خون و دیابت است و بخش قابل ملاحظه ای از افراد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را گرفتار نموده است و از آن به عنوان مهمترین عارضه تغذیه ای و یک معضل اجتماعی در سطح جهان یاد می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع انواع چاقی در زنان شهر گناباد انجام شد.روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی، در مجموع 440 مونث 15-65 ساله که به روش خوشه ای در سطح شهر گناباد انتخاب شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. اندازه گیری چاقی با دو معیار شاخص توده بدنی (BMI) و نسبت دور کمر به باسن (WHR) صورت گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمونهای آماری رگرسیون، پیرسن، آنالیز واریانس در سطح معنی داری  P£0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: با معیار BMI، 14.5% زنان مورد پژوهش چاق ,(BMI³30) %27.7 آنان دارای اضافه وزن (29.9-25=BMI) و 22% دچار چاقی شکمی (WHR³0.85) بودند. با دو شاخص BMI و WHR ارتباط معنی داری بین تحصیل و شیوع چاقی وجود داشت؛ همچنین این ارتباط بین عارضه چاقی با سه متغیر تاهل، یائسگی و تعداد بارداری مشاهده شد. 26.6% متاهلین و تنها 2.5% مجردین، 64.8% زنان یائسه و فقط 13.8% زنان غیر یائسه چاق بودند. شیوع این عارضه در زنان فاقد بارداری 11.9% و در زنان با حداقل 6 حاملگی، 67.5% بود. بر اساس آزمون رگرسیون، ارتباط معنی داری بین چاقی و افزایش سن وجود داشت. میزان چاقی از 7.7% در سنین 20-24 سالگی بتدریج افزایش نشان داد تا به 72.7% در گروه سنی 55-65 سال رسید. یافته ها رابطه مستقیم بین چاقی والدین (بخصوص مادر) و بروز چاقی در دختران را تایید می نماید.نتیجه گیری: آموزش در مورد چاقی و عوارض آن، تشویق افراد به تغییر عادات غذایی و انجام فعالیت فیزیکی و ورزش می تواند در جهت کاهش شیوع چاقی و بیماریهای وابسته به آن موثر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1094

دانلود 287 استناد 3 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-5
تعامل: 
 • استنادات: 

  1230
 • بازدید: 

  111433
 • دانلود: 

  40016
چکیده: 

Background: Preeclampsia is the most common serious disorder during pregnancy and studies show several immune-related processes in its pathophysiology. The role of cytokines and their expression remains controversial in this field. One of the cytokines of interest in recent studies has been TNF-a, which has been shown to have a higher level in maternal plasma of preeclamptic women.Objectives: This study was designed to evaluate the role of TNF-a polymorphism at position -238 in the risk of developing preeclampsia during pregnancy.Patients and Methods: One hundred fifty three preeclamptic cases and 140 healthy pregnant women were retrieved from two major hospitals of Mashhad, Iran. Methods a case-control study were designed. Anyone with a history of inflammatory disease, hypertension, or chronic kidney disease was excluded. DNA was extracted from peripheral blood leukocytes. Both groups were genotyped for the polymorphism of the TNF-a gene at position -238 by the RFLP method with Ava II enzyme. Allele and genotype frequencies were compared using one-way ANOVA and the Fisher's exact test.Results: There were significant differences between the two groups in TNF-a genotype at position -238 (P<0.001). In the preeclamptic group, the frequency of the AA genotype was higher (P<0.001) and the frequency of the GG genotype was lower (P<0.001). The overall prevalence of the A allele at position -238 was higher in preeclamptic cases (P<0.001).Conclusion: In this study group, TNF-a -238 polymorphism was shown to be different in preeclamptic and non-preeclamptic pregnant women. The AA genotype and the A allele may carry an increased risk for developing of preeclampsia.

آمار یکساله:  

بازدید 111433

دانلود 40016 استناد 1230 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2 (مسلسل 40)
 • صفحات: 

  22-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1627
 • دانلود: 

  350
چکیده: 

زمینه و هدف: مبتلایان به دیابت نوع 2 در معرض افزایش خطر گسترش عوارض قلبی عروقی، نفروپاتی و نوروپاتی می باشند. این خطر به وسیله فاکتورهای شایع نظیر فشار خون بالا و دیس لیپیدمی کاملا قابل توصیف نیست. از این رو پیشنهاد شده است که استرس اکسیداتیو می تواند توضیحی را برای عوارض تسریع شده در دیابت تیپ 2 ارائه دهد. هدف از این مطالعه تعیین وضعیت اکسیدانتی و آنتی اکسیدانتی بیماران دیابتی تیپ 2 بدون عوارض می باشد.  روش بررسی: در این مطالعه مورد - شاهدی 20 بیمار دیابتی تیپ 2 فاقد هر گونه عوارض 44.2 ± 0.7) سال; 7 مرد و 13 زن) و همچنین 20 فرد غیر دیابتی به عنوان گروه شاهد 43.2 ± 0.9) سال; 12 مرد و 8 زن) انتخاب شدند. برای اندازه گیری مالون دی آلدئید، توتال گلوتاتیون، آنزیم های کاتالاز و سوپر اکسید دیسموتاز از روش های اسپکتروفتومتری و برای اندازه گیری ویتامین E از روش HPLC  استفاده گردید. ارزیابی داده ها از طریق نرم افزار version 10 SSPS- Win انجام گرفت.   یافته ها: سطح توتال گلوتاتیون و همچنین نسبت ویتامین E به تری گلیسرید در بیماران دیابتی تیپ 2 پایین تر از گروه کنترل بود، به ترتیب: mmol/L 148.8 ± 15.5 در مقابل 192.9 ± 54.4  p<0.05 ;mmol/Lو  mmol/mmol 14.4 ± 1.6در مقابل 17.0 ± 1.1 ,mmol/mmol p<0.05. سطح مالون دی آلدئید در بیماران دیابتی بالاتر از گروه کنترل بود به ترتیب: 196.1 ± 10.7 nmol/L  در مقابل 175.2 ± 20.4 nmol/L. مقدارکاتالاز و میزان فعالیت سوپر اکسید دیسموتاز در بیماران دیابتی با گروه کنترل متفاوت بود به ترتیب: mg/L 571.1± 65.3 در مقابل 541.1 ± 67.4  mg/Lو 0.29 ± 0.06 OD در مقابل 0.26 ± 0.01 OD، البته این تغییرات معنی دار نبود. نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که استرس اکسیداتیو در بیماران دیابتی تیپ 2 بدون عوارض در مقایسه با گروه کنترل تغییر یافته است و این فرضیه را که استرس اکسیداتیو قبل از بروز عوارض دیابتی ایجاد می گردد، تقویت می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1627

دانلود 350 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  SUPPL 1
 • صفحات: 

  6-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  67060
 • دانلود: 

  32550
کلیدواژه: 
چکیده: 

Introduction: Little is known about the menstruating in patients with type one diabetes. Most studies have focused on adults, who have been asked to recall retrospectively their menstrual histories. A prospective study about menstruating with type one diabetic adolescence recommended.Materials and Methods: This study is a prospective longitudinal of correlation type. Subjects included 60 diabetic girls aged 11-19 referred to Iranian Diabetes Association.The amount of bleeding in terms of milliliter estimated by Higham pictorial chart. In this chart number and amount of wet pads used during menstruation completed by the patients. Also patients were asked to note starting and ending time of bleeding for 3 menstrual cycles.Twice HbA1c test at the distance 3 months were assessed. Those patients having Poly cystic ovarian syndrome (PCOs) or thyroid disturbance were excluded.2 test, t-test, Pearson correlation coefficients and odd ratio were used.Results: Mean HbA1c value was 8.31±1.63 percent. Thirty seven (61.67%) patients had normal menstrual, and twenty- three (38.33%) had menstrual disturbances, including: eight (13.79%) disturbance in menstrual duration, fourteen (24.1%) disturbance in bleeding intensive, six (10.3%) disturbance in the menstrual cycle length and two (3.33%) secondary amenorrhea. No one had primary amenorrhea. Mean age at menarche was 12.83±1.47 years and middle age at menarche was 13 years. There was a statistically significant difference (p<0.045) in mean HbA1c between those with normal menstrual and those with menstrual disturbances. As HbA1c increased, the percent of patients with menstrual disturbances increased. There was statistically significant correlation between mean HbA1c and menstrual duration (r=0.28, p=0.03) and bleeding intensive (r=0.48, p=0.000). There was no statistically significant correlation between mean HbA1c and menstrual interval (r=-0.10, p=0.45). There were no patients in either group with diabetic hypertension, retinopathy, nephropathy, neuropathy and heart disease.Conclusion: Tighter glycemic control, as measured by HbA1c concentrations, corresponded to improved menstrual disturbances in type one diabetes adolescents without PCOs and thyroid disturbance.

آمار یکساله:  

بازدید 67060

دانلود 32550 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1 (12TH INTERNATIONAL CONGRESS OF NEPHROLOGY, DIALYSIS, AND TRANSPLANTATION)
 • صفحات: 

  24-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  71091
 • دانلود: 

  32550
کلیدواژه: 
چکیده: 

Introduction. Vitamin D toxicity is a known cause of hypercalcemia and renal failure. The daily requirement of vitamin D is about 200-600 Iu. We report here a case of self medication vitamin D intoxication in young male who presented with hypercalcemia, acute renal failure and gastrointestinal symptoms. Methods. Our patient was a 17 year-old male who had been talking 5 vitamin D3 pearls on a daily basis for body-building without a prescription. Results. After 2 months of regular consumption, he suffered from nausea, vomiting, anorexia, constipation and enuresis. Examinations revealed a pulse of 76/min, blood pressure of 110/80 and no systematic abnormalities except dry mucosa. Routine chemistry revealed: WBC 11500ml (N=65%,L=25%), Hb 13.3g/dl, plt 329000μl, FBS 94mg/dl, Urea 94mg/dl(17-43), Creatinine 4.6mg/dl (0.7-1.4), uric acid 6.3mg/dl, calcium 13.4mg/dl (8.5- 11), phosphorous 5.9mg/dl (2.5-5), Albumine 4.3g/dl, Na 140mEq/l, K 4.3mEq/l, AST 19Iu/l, ALT 19Iu/l, Alp 183u/l, total billirubine 0.5, Urine Analysis (WBC many, RBC negative, calcium oxalate many, protein negative, bacteria negative). The patient was managed by continuous saline infusion, diuretic (furosemide), cortone (dexamethasone), bisphosphonate (pamidronate) and calcitonin. Further paraclinic studies revealed: PTH 22pq/ml (10-65), 25(OH) vitaminD >100ng/ml (5-53), negative urine culture and normal chest X-Ray, Electrocardiography and kidney ultrasonography. The level of serum calcium on the 6th day of treatment was 10.5mg/dl that of phosphorus was 4.7mg/dl and the cratinine level stabilized at 1.8mg/dl. Urine analysis became normal at this stage. During hospitalization gastrointestinal symptoms disappeared and in further follow-up visit the cratinine level decreased to 0.8mg/dl. Conclusion. Although vitamin D has a wide therapeutic index, its toxicity is well known and various cases of accidental ingestion, self-medication and malpractice have been reported. This intoxication with mechanism of hypercalcemia due to increased intestinal absorption and in more serious cases increased bone resorbtion leads to several clinical manifestations including kidney disorders (65%), renal failure (51%), gastrointestinal tract disorders (23%) and hypertension (52%). Calcium serum levels of 12-15mg/dl which are gradually caused by ingestion of over than (40000-100000Iu/day) in a long period of time may decrease GFR reversibly by the mechanism of renal vasoconstriction and natriuresis– induced volume contraction. A positive drug history other than cratinine rise and high serum levels of vitamin D3 represents renal failure on the grounds of vitamin D3 intoxication. Although vitamin D is not regarded as a routine supplement for body-building, our patient took 250000 iu of vitamin D3 on a daily basis for 2 months. In spite of few reported cases of vitamin D intoxication, it should not be taken without indication as it may cause intoxication.

آمار یکساله:  

بازدید 71091

دانلود 32550 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2 (مسلسل 45)
 • صفحات: 

  75-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  827
 • دانلود: 

  196
چکیده: 

لیکن پلان یک بیماری شایع پوستی و مخاطی است که پوست، مخاط و یا هر دو را مبتلا می کند. هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان همراهی ضایعات پوستی و دهانی لیکن پلان در بیماران مراجعه کننده به کلینیک پوست مرکز آموزشی و درمانی لقمان تهران در تابستان 1381 بود.از میان بیماران مراجعه کننده تعداد 95 نفر که دارای هر یک از ضایعات پوستی یا مخاطی لیکن پلان بودند انتخاب شده و مورد مصاحبه و معاینه بالینی قرار گرفتند. پس از گرفتن شرح حال کامل و انجام معاینات بالینی فرم پرسشنامه اطلاعاتی برای آنان تکمیل گردید.نتایج نشان داد که 9/17% از کل بیماران مورد بررسی همزمان دارای هر دو ضایعه دهانی و پوستی بودند. 80% از بیماران تنها دارای ضایعات پوستی و 1/2 % تنها دارای ضایعات دهانی بودند.شایعترین علامتی که بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی از آن شکایت داشتند سوزش دهان و محل درگیری بیشتر مخاط گونه و بیشترین فرم رتیکولار بود.ارتباط مثبتی بین عامل دخانیات و آمالگام به عنوان عوامل موضعی و بیماریهای سیستمیک شامل بیماریهای کبدی، بافت همبند، فشار خون، دیابت ملیتوس، پیوند مغز استخوان و مصرف دارهای مداخله گر با این بیماریها که عامل ایجاد کننده می باشند مشاهده نگردید، در نتیجه درصد بالای همراهی ضایعات دهانی و پوستی لیکن پلان ضرورت توجه بیشتر به معاینات کامل دهانی - پوستی را بیش از پیش گوشزد می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 827

دانلود 196 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  490-498
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  795
 • دانلود: 

  395
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه: با توجه به پیشرفت در رشته های جراحی و اقدامات کلینیکی تهاجمی (Invasive) در سال های اخیر و افزایش نیاز به مصرف خون از یک طرف و محدودیت در تامین این نیاز از سوی دیگر، همچنین افزایش شیوع انتقال عفونت های ویروسی از طریق خون در قرن اخیر توجه را به استفاده از خون های اتولوگ به جای استفاده از خون همولوگ معطوف ساخته است. این مطالعه به بررسی مقایسه ای استفاده از خون اتولوگ و همولوگ می پردازد. مواد و روش ها: 208 بیمار در فاصله تیرماه  79لغایت فروردین ماه 80 در بخش جراحی قلب بیمارستان امام خمینی تهران تحت عمل جراحی قلب قرار گرفتند. در 104 بیمار قبل از شروع بای پس قلبی – ریوی یا (CPB) Cardio-Pulmonary-Bypass و قبل از تزریق هپارین یک یا چند واحد خون از هر بیمار گرفته می شد و بعد از خاتمه CPB و تزریق پروتامین مجددا به بیمار تزریق می شد (گروه اتولوگ) و 104 بیمار دیگر به طور روتین تحت عمل جراحی قرار می گرفتند (گروه شاهد )یافته ها: میانگین سنی گروه اتولوگ 55.9±8.6 سال و گروه همولوگ 56.6 ±9.3 سال بود (P=NS). از نظر جنس گروه اتولوگ شامل 73 مرد و 31 زن و گروه همولوگ شامل 79 مرد و25 زن بود (P=NS) از نظر نوع عمل جراحی (بای پاس کرونر – ترمیم یا تعویض دریچه قلبی – اعمال جراحی مادرزادی) تفاوت قابل توجهی بین دو گروه نبود. از نظر ریسک فاکتورها که شامل سیگار کشیدن، سابقه فامیلی قلبی، هیپرلیپیدمی، دیابت قندی، نارسایی کلیه، هیپرتانسیون، سابقه سکته مغزی و سابقه انفارکتوس قدیمی بود دو گروه با یکدیگر مشابه بودند و اختلاف آماری قابل توجهی نداشتند. همچنین از نظر شدت آنژین صدری بر اساس معیار CCS، انجام عمل جراحی اورژانس، تعداد سیستم های درگیر کرونر قلب، مدت زمان بای پاس قلبی ریوی (CPB)، مدت زمان کلامپ آئورت، استفاده از شریان توراسیک داخلی (Internal Mammary Artery) و تعداد گرافت های زده شده بین دو گروه تفاوت قابل ملاحظه ای به چشم نمی خورد. بعد از عمل جراحی ملاحظه شد که متوسط حجم خونریزی در 24 ساعت اول بعد از عمل در گروه اتولوگ 548 سی سی و گروه همولوگ 803 سی سی بود. (P=0.003) همچنین نیاز به انجام عمل جراحی به جهت کنترل خونریزی در گروه اتولوگ 2 مورد (%18) و در گروه همولوگ 9 مورد (%86 ) بود. (P=0.002) از نظر بروز عفونت زخم و مدیاستینیت، نارسایی کلیه، نیاز طولانی مدت به ونتیلاتور، حوادث حاد عروقی مغزی، نیاز به استفاده IABP (Intra ortic Balloon Pump) و مدت اقامت در ICU و بیمارستان دو گروه تفاوت قابل توجه آماری نداشتند. میانگین مدت زمان جدا شدن بیماران از ونتیلاتور (Extubation) در گروه اتولوگ 10.2 ساعت و درگروه همولوگ 14.8 ساعت بود. (P=0.001) از نظر حجم خونریزی حین عمل جراحی نیز دو گروه تفاوت قابل ملاحظه ای نداشتند. نتیجه گیری و توصیه ها: در این مطالعه استفاده از خون اتولوگ و همولوگ در اعمال جراحی قلب مورد مقایسه قرار گرفت و مشخص شد که استفاده از خون های اتولوگ علاوه بر آن که روشی کاملا مطمئن می باشد از طرف دیگر روشی موثر (Effective) نیز می باشد. زیرا با استفاده از این روش میزان خونریزی بعد از عمل و نیاز به انجام عمل جراحی مجدد جهت کنترل خونریزی و همچنین مدت زمان نیاز به ونتیلاتور بعد از عمل کاهش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 795

دانلود 395 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

غروی محمد | سلطانی قاسم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  1 (پیاپی 64)
 • صفحات: 

  41-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12774
 • دانلود: 

  877
چکیده: 

مقدمه: استفاده از بیهوشی عمومی در اعمال دندانی گسترده کودکان برای فراهم آوردن معالجه ای مطمئن و موثر، ضروری است. تجربه بیهوشی عمومی و دندانپزشکی بیمارستانی در کشور ما محدود است. هدف از این مطالعه بررسی موارد بیهوشی عمومی در اعمال دندانپزشکی کودکان در طی یک دوره دو ساله بود.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی در 72 بیمار کودک که جهت درمان های دندانپزشکی تحت بیهوشی عمومی به اتاق عمل منتقل شده بودند در طی مدت دو سال صورت گرفت. القای بیهوشی با گاز سووفلوران در حضور والدین صورت گرفت. سپس نگه داری بیهوشی با پروپوفول و یا رمی فنتانیل همراه با گاز نیتروس اکساید ادامه یافت. علایم حیاتی، عوارض احتمالی، حین و پس از عمل ثبت می شد. داده های بدست آمده در برنامه نرم افزاری SPSS آنالیز گردید. برای نشان دادن نتایج از مقادیر میانگین و انحراف معیار استفاده شد.یافته ها: متوسط سن بیماران 4.10±7.2 سال و میانگین مدت بیهوشی 2.1±1.48 ساعت بود. 31 نفر (1/43 درصد بیماران) هیچ بیماری همراهی نداشتند. 4/26 درصد فلج مغزی و 2/15 درصد عقب ماندگی ذهنی داشتند. در 3/15% بیماران، سندرم همراه شناخته نشد. در طول عمل تاکی کاردی در 9 مورد و برادی کاردی در 7 نفر و هیپرتانسیون در 6 مورد و هیپوتانسیون در 1 نفر گزارش گردید. شایعترین عوارض حین عمل خونریزی و تورم لب و زبان بود که به ترتیب در 7% و 8/2% گزارش شد. در مجموع 592 دندان مورد معالجه قرار گرفت. اعمال دندانپزشکی انجام شده شامل 215 مورد پالپوتومی، 57 مورد پالپکتومی، 293 مورد پر کردن دندان با آمالگام و 123 مورد پر کردن دندان با گلاس آینومر و 15 مورد جرم گیری و 138 مورد کشیدن دندان و 101 مورد کرون بود. شایعترین عوارض بعد از بیهوشی بی قراری و استفراغ و درد بودند که به ترتیب در 28 و 17 و 7 نفر گزارش شد. یک مورد از بیماران بعد از عمل دچار بی قراری و توهم بدلیل سندروم آنتی کولینرژیک مرکزی شد و بعد از 96 ساعت بهبودی کامل حاصل گردید. نتیجه گیری: اگرچه بدلیل گستردگی اعمال دندانی و در نتیجه طولانی شدن مدت عمل و بیهوشی، در عمل انتخاب گروه شاهد تحت بی حسی موضعی، امکان پذیر نبود با این حال در مطالعه ما انجام اینگونه اقدامات وسیع تحت بیهوشی عمومی در موارد عدم همکاری یا وجود معلولیت ها حتی با وجود بیماری های همراه با نتایج قابل قبول، عوارض کم و قابل پیشگیری، انجام پذیر بود. قطعا با راه اندازی دوره های دندانپزشکی بیمارستانی بر میزان کیفیت و ایمنی مراقبت های دندانپزشکی در اطفال افزوده خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 12774

دانلود 877 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  87751
 • دانلود: 

  32495
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background: Sound nutrition is very important in relationship with weight status especially in children. The aim of this study was to assess relationship between junk foods intake and weight in children aged 6-7.Methods: This cross-sectional study was carried out in Shahin Shahr and Meimeh in 2009. Anthropometric measures were taken and 24-hour food recall was used for dietary data and were analyzed with food processor 2 and then, compared with dietary reference intakes 2008) DRI).Results: 61.1% of subjects were residing in dormitories and 12.7% were married. Prevalence of overweight or obesity and abdominal obesity was 6.9% and 46.1%, respectively. Mean (±SD) systolic and diastolic blood pressure was 105.2±15.6 and 62.2±10.4 mmHg, respectively. Totally, 3.9% of subjects had hypertension. The analysis of food intake indicated that B12, folate, magnesium, potassium, calcium had levels below the recommended ones, and vitamins C, E, pantothenic acid, B1, B3, phosphate, zinc had higher levels than the recommended ones; Energy intake, macronutrients, vitamin A, pyridoxine, iron, selenium were generally in appropriate level.Conclusions: These results indicated appropriate levels of macronutrients intake; unbalance mainly existed in micronutrients. Increased intakes of important food groups such as dairy, vegetables, and fruits that are good sources of micronutrients are suggested.

آمار یکساله:  

بازدید 87751

دانلود 32495 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  490-496
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  123316
 • دانلود: 

  152941
چکیده: 

Background: The prevalence of metabolic syndrome (MetS) in polycystic ovary syndrome (PCOS) has been studied in different populations, but their results were so controversial regarding Iranian women. These controversial data indicated the need for more investigation of MetS characteristics in PCOS patients in our population. So this study aimed to evaluate the clinical and laboratory characteristics and metabolic features of patients with PCOS in Rasht.Materials and Methods: This prospective cross sectional study was conducted on 215 PCOS women who lived in Rasht, north of Iran, from March 2010 to July 2012. The participants were then divided into two groups of women with MetS (n=62) and women without MetS (n=153). The diagnosis of PCOS and MetS were based on the Rotterdam 2003 criteria and the Adult Treatment Panel III (ATP III) criteria, respectively. Demographic characteristics, fertility characteristics, family history and laboratory findings were assessed.Results: The prevalence of MetS in women with PCOS was 28.8%. In PCOS women of both groups, the waist circumference (WC) exceeded 88cm in 72.6%, hypertension [systolic blood pressure (SBP) and/or diastolic blood pressure (DBP)³130/85mm Hg] was prevalent in 9.3%, fasting blood sugar (FBS) level was³110 mg/dl in 6%, triglycerides (Tg) level were³150 mg/dl in 47%, and high-density lipoprotein (HDL) level was<50 mg/dl in 86%. The values of WC, SBP, DBP, body mass index (BMI), ovarian size, Tg, cholesterol, FBS, 2-hour blood sugar, aspartate aminotransferase (AST), and alanine aminotransferase (ALT) were significantly greater in PCOS women with MetS than women without MetS. Also HDL and luteinizing hormone (LH) levels in women with MetS were significantly lower than women without MetS.Conclusion: Prevalence of MetS in PCOS women was 28.8%, indicating that this value is higher than other studies conducted on PCOS women in Iran and other studies conducted on general population in Iran. PCOS women are considered as a high-risk population for MetS. The special strategies are required to prevent MetS and its associated complications in PCOS women.

آمار یکساله:  

بازدید 123316

دانلود 152941 استناد 0 مرجع 6677
litScript