نتایج جستجو

5126

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

513

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

CIRCULATION RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  128
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  117
 • بازدید: 

  1388
 • دانلود: 

  18695
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1388

دانلود 18695 استناد 117 مرجع 0
نویسندگان: 

GONGORA M.C. | QIN Z. | LAUDE K. | KIM H.W. | MCCANN L. | FOLZ J.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  473-481
تعامل: 
 • استنادات: 

  465
 • بازدید: 

  24575
 • دانلود: 

  29919
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24575

دانلود 29919 استناد 465 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Hipertens Riesgo Vasc

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  Suppl 1.
 • صفحات: 

  4-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  464
 • بازدید: 

  10728
 • دانلود: 

  29725
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10728

دانلود 29725 استناد 464 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

JAMSHIDI LEILA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1-1
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  146942
 • دانلود: 

  30622
چکیده: 

Dear Editor: In 2011, an estimated 524 million people (8% of the world’s population) were aged 65 or older. Until 2050, this number is expected to nearly triple to about 1.5 billion, representing 16% of the world’s population. Between 2010 and 2050, the number of older people in less developed countries is projected to increase more than 250%, compared with a 71% increase in developed countries.

آمار یکساله:  

بازدید 146942

دانلود 30622 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  115-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  811
 • دانلود: 

  284
چکیده: 

مقدمه: در این مطالعه، میانگین مقادیر هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران مبتلا به پرفشاری خون اولیه در مقایسه با افراد گروه شاهد بررسی می شود. روشها: هفتاد بیمار غیر دیابتی مبتلا به پرفشاری خون اولیه انتخاب گردیده و با افراد گروه شاهد 140) نفر) که سابقه بیماری خاصی را نداشتند مقایسه شدند. کلیه افرادی که سابقه بیماریهای متابولیک، کم خونی، بیماریهای کلیوی، طحال برداری و آبستنی داشته یا از داروی خاصی استفاده میکردند، از مطالعه خارج شدند. از افراد هر دو گروه نمومه خونی تهیه و سریعا به آزمایشگاه مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم منتقل گردید. در آزمایشگاه پارامترهای قند خون ناشتا و هموگلوبین گلیکوزیله (با روش کالریمتری با اسید باربیتوریک) اندازه گیری شد. برای مقایسه میانگین متغیرهای مورد مطالعه از آزمون t غیر زوج استفاده شد. در این مطالعه مقادیر p کمتر از 5% معنی دار تلقی گردید. یافته ها: میانگین قند ناشتا در گروه مورد 16.1±103.07 میلی گرم در دسی لیتر و در گروه شاهد 7±92 میلی گرم در دسی لیتر بود (P<0.05). میانگین هموگلوبین گلیکوزیله در گروه مورد 0.78±7.38% و در گروه شاهد 0.85±6.5 درصد بود (P<0.05). نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که در بیماران مبتلا به پرفشاری خون اولیه، مقادیر هموگلوبین گلیکوزیله بالاتر از گروه شاهد است.

آمار یکساله:  

بازدید 811

دانلود 284 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

صدرنیا سعید | چهریی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  33-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  836
 • دانلود: 

  253
چکیده: 

افزایش فشار خون شریانی، یک بیماری شایع، بدون علامت است که معمولا به آسانی قابل درمان بوده و در صورت عدم درمان اغلب به عوارض مرگ بار منتهی می شود. بدون علامت بودن این بیماری امکان تشخیص زودرس آن را کمتر می کند و همچنین این موضوع که عوامل ژنیتکی، اجتماعی و تغذیه ای در جوامع مختلف متفاوت بوده و این خود می تواند در الگوی ابتلا به فشار خون بالای شریانی موثر باشد، انجام تحقیقی که در آن عوامل محیطی - ژنتیکی به عنوان عوامل خطرساز به وجود آمدن هیپرتانسیون در نظر گرفته شوند را تبیین می کند.این تحقیق مورد- شاهدی بر روی بیماران مبتلا به فشار خون بالای 140.90 میلی متر جیوه در سال 1383 در شهرستان اراک به وسیله نمونه گیری چند مرحله ای و با حجم نمونه 1000 نفر و با رعایت نسبت جمعیتی در شهر و روستا در هر دو گروه مورد و شاهد، انجام یافت. جمع آوری اطلاعات در پرسشنامه ای شامل مشخصات دموگرافیک، عادات اجتماعی شامل عادات غذایی، رفتار اجتماعی، شخصیتی، علایم و نشانه های بالینی ثبت گردید. در آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS و شاخص های آماری توصیفی و اصول مقایسه میانگین ها و نسبت ها و در آنالیز چند متغیره از رگرسیون لجیستیک استفاده شد. محققین در کلیه مراحل تحقیق متعهد به اصول اخلاقی اعلامیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بودند.در این تحقیق 263 فرد مبتلا به پر فشاری خون اولیه با 765 نفر افراد غیر مبتلا به پر فشاری خون اولیه (سالم یا گروه شاهد) مقایسه شدند. در مورد عوامل خطر موجود در این تحقیق می توان به سطح تحصیلات پایین (0.001>P و 2.78 = OR)، وزن بالا (0.003 > P)، قد کوتاه (0.001>P)، دفعات تماس اندک با مادر و پدر (0.001> P)، تماس کمتر از 3 بار با نزدیکان و دوستان (0.001 > P و 2.06 = OR)، عدم رضایت خانوادگی (0.04> P و 1.35= OR)، مرگ یکی ازنزدیکان درجه اول (0.001 > P و 2.45 = OR)، وجود پدیده رینود (0.002 > P و 0.41 = (OR و سوفل کانون آئورت (0.05 = P و 2.5 = OR)، اشاره کرد. جهت پیش بینی ابتلا یا عدم ابتلا به پر فشاری خون نیز در این تحقیق سه مدل بر اساس مشخصات عمومی و کلیه موارد بالینی طراحی گردید.با توجه به تعیین بعضی عوامل خطر در این تحقیق، بر اساس ویژگی های دموگرافیک – آنتروپومتریک می توان با اطلاع رسانی از طریق رسانه های ارتباط جمعی، آگاهی عمومی را جهت شناخت عوامل خطر و در نتیجه تغییر رفتارهای زیان بخش بیماری افزایش داد و به این ترتیب ابتلا به هیپرتانسیون و عوارض قلبی - مغزی - کلیوی و چشمی آن را کاهش داد. از طرف دیگر با توجه به مدل های به دست آمده جهت پر فشاری خون فراگیر، می توان جهت تعیین احتمال عدم ابتلا به هیپرتانسیون در افراد دارای سابقه خانوادگی مثبت در درمانگاه ها و مطب نیز از آنها استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 836

دانلود 253 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

سعیدی مرضیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1 (مسلسل 43)
 • صفحات: 

  11-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  947
 • دانلود: 

  327
چکیده: 

مقدمه: سندرم متابولیک با عوامل ژنتیک و شیوه زندگی مانند پرفشاری خون مرتبط است، با این وجود نظرات متناقضی در این خصوص وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط سندرم متابولیک با پرفشاری خون در بیماران دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان فاطمه الزهرا نجف آباد می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی و توصیفی تحلیلی که در بیماران دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان فاطمه الزهرا نجف آباد انجام شد، 66 بیمار به طور تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات مربوط شامل فشارخون، نمایه توده بدن، قندخون، پروفایل چربی ها، محیط شکم، سن، جنس، سابقه فامیلی، مدت ابتلا به دیابت و میزان فعالیت فیزیکی از پرونده بیماران استخراج شد. بیماران با فشارخون برابر یا بیشتر از 140.90 مبتلا به پرفشاری خون در نظر گرفته شدند. ابتلا به سندرم متابولیک بر اساس شاخص های (ATP) III تعیین شد. اطلاعات نرم افزار SPSS و آزمون های تی و مجذور خی تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: سندرم متابولیک در افراد مبتلا به پرفشاری خون نسبت به افراد با فشار خون طبیعی شایع تر بود (%93.3 در مقابل%62.7، p<0.02) میانگین فشارخون سیستولی و دیاستولی در افراد دچار سندرم متابولیک نسبت به افراد بدون سندرم متابولیک بالاتر بود (136.85±25.20 در مقابل 121.25±28.00 و 81.63±17.00 در مقابل 72.00±11.96 میلی متر جیوه).نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان دهنده نیاز به غربالگری برای سندرم متابولیک در بیماران دیابتی دچار پرفشاری خون است تا بتوان شیوع بیماری های غیرواگیر را در جامعه کنترل نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 947

دانلود 327 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

گل شاهی جعفر | کر موحد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  70-69
 • صفحات: 

  5-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4071
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

مقدمه: هیپرتانسیون شریان ریوی موقعی است که فشار سیستولیک شریان ریوی بیش از  30mmHgو یا فشار متوسط آن بیش از 20mmHg  باشد. بیماری قلبی یا ریوی هر دو می توانند در ایجاد آن نقش موثری داشته باشند. این عارضه می تواند در نتیجه افزایش فشار وریدهای ریوی، انقباض بستر شریانی یا افزایش گردش خون شریانی ریه ایجاد شود. در این مطالعه عوامل اتیولوژیک متعدد در ایجاد آن مورد بررسی قرار می گیرد. روشها: این بررسی یک مطالعه توصیفی ـ تحلیلی آینده نگر می باشد که به مدت دو سال از 81-1379 در مرکز پزشکی نور به عمل آمده، تعداد بیماران مبتلا به هیپرتانسیون شریان ریوی 112 مورد بوده که 74 نفر مرد و 38 نفر زن بوده اند. سن بیماران بین 78-18 سال با میانگین سنی 48±2.2 سال بوده، فشار شریان ریوی بیماران توسط اکوداپلر از روی نارسایی دریچه تریکوسپید اندازه گیری شد. نتایج: از 112 بیمار مبتلا به هیپرتانسیون شریان ریوی، پنجاه و پنج مورد (49.1%) مبتلا به بیماریهای انسدادی مزمن ریه (COPD) بوده اند. دو مورد توبرکولوز مزمن پیشرفته، سه مورد کارگر معادن زغال سنگ. یک مورد فیبروز ایدیوپاتیک ریه و پنج مورد کاهش تهویه آلوئولی داشتند. از ضایعات مادرزادی قلب چهار مورد ASD، یک مورد VSD و یک مورد PDA بوده است. از بین بیماریهای دریچه ای، هیجده مورد ضایعه دریچه میترال وجود داشته که به هیپرتانسیون خفیف تا شدید ریوی مبتلا بوده اند. اختلال عملکرد بطن چپ در بیست و یک مورد از بیماران دیده شد که تمامی آنها هیپرتانسیون خفیف شریان ریوی داشتند. یک مورد از بیماران پس از رد سایر علل به عنوان هیپرتانسیون اولیه شریان ریوی شناخته شد. بحث: بعضی از عوامل اتیولوژیک هیپرتانسیون شریان ریوی پیش آگهی بسیار بدی دارند ولی اغلب اوقات با عوامل قابل پیشگیری و درمان مواجه می شویم که در این مطالعه 49.1%از بیماران را مبتلایان به COPD تشکیل داده بودند. ضایعات طرف چپ قلب مثل تنگی دریچه میترال با عمل جراحی یا بالون قابل اصلاح می باشد و سبب افزایش سطح دریچه و از بین رفتن مقاومت ریوی می گردد. شنتهای چپ به راست نیز چنانچه در مراحل اولیه هیپرتانسیون ریوی باشند با عمل جراحی قابل اصلاح هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 4071

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  72-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  481
 • دانلود: 

  169
چکیده: 

زمینه: اگرچه پرفشاری ریوی بیماری نسبتا شایعی می باشد، پرفشاری شریانی ایدیوپاتیک (iPAH) شیوعی معادل 1 تا 3 نفر در یک میلیون جمعیت دارد که از آن یک بیماری نادر می سازد. روش کار: طرح رجیستری ایران نیز برای اولین بار در 1388 همزمان با گشودن تارنمای www. ipah. ir به منظور ارائه یک راهکار تشخیصی استاندارد و فراگیر برای بیماری پرفشاری شریان ریوی و همچنین گرد آوری اطلاعات مبتلایان در کشور به منظور اقدامات درمانی موثر و به روز شده راه اندازی گردید. این طرح بر مبنای جدید ترین دستورالعمل های انجمن قلب و ریه اروپا (ERS&ESC) و نیز انجمن بین المللی پیوند قلب و ریه(ISHLT) گردآوری شده بود. ابتدا اطلاعات بیماران مبتلا به iPAH وPAH در سایت مذکوروارد گردید. در ضمن، در رجیستری مربوطه بخشهایی برای پیگیری بیماران و ثبت اطلاعات آن در نظر گرفته شد. یافته ها: مجموعا 353 بیمار مبتلا به پرفشاری ریه از سال 1388 تاکنون در سایت رجیستری ثبت گردیده که از بین آنها 182 بیمار مبتلا به پرفشاری شریان ریوی اولیه بوده اند. از بین افراد مبتلا به PH 228 نفر زن(65%) و 125 نفر مرد(35%) بودند. در ضمن، 121(2/67%) نفر از مبتلایان به فرم ایدیوپاتیک زن و 61 (8/32%) نفر مرد بودند. (p=0/03). متوسط سنی مبتلایان PH 48. 6± 16 سال بود که در افراد iPAH این میزان 2/48± 15 سال می باشد (p=0/002). 182 نفر(6/51%) از نوع ایدیوپاتیک بودند. سایر علل PH شامل آیزن منگر(43 نفر، 2/12%)، بیماری های کولاژن واسکولار(22نفر، 2/6%) و آمبولی مزمن ریوی CTEPH (95 نفر، 9/26%) بود. شیوع کلاس های عملکردی مختلف در مبتلایان به PH عبارت بود از FC=I 16(6/4%)، FC=II 177نفر(7/50%)، FC=III 142 نفر(7/40%) و FC=IV 14 نفر(4%). در بین افراد مطالعه شده 209 نفر تادالافیل، 230 نفر بوزنتان، و 65 نفر درمان تزریقی با پروستاسیکلین (عمدتا ایلومدین) دریافت می کردند. روش درمان با ایلومدین با توجه به هزینه بسیار بالای این دارو در ایران در حال حاضر بصورت تجویز ماهیانه (در مقایسه با تجویز در سایر کشورها که به شکل تزریق مداوم وریدی با استفاده از پمپ انفوزیون در منزل است)، می باشد. نتیجه گیری: سامانه ثبت بیماران پرفشاری ریوی به منظور ارائه مدلی جهت ثبت ملی اطلاعات مبتلایان با استفاده از آخرین دستورالعمل های انجمن قلب و ریه اروپا و نیز انجمن بین المللی پیوند قلب و ریه تاسیس گردید و از زمان شروع به کار، در امور مختلفی نظیر ثبت اطلاعات بیماران، تسهیل در ارائه داروهای مورد نیاز ایشان با هزینه کمتر، و نیز ارتقاء و به روز رسانی دانش پزشکان معالج نقش کاربردی داشته است. بر پایه این مطالعه، به کارگیری این سامانه و پیگیری بیماران از طریق آن و ارتقاء نسبی اقدامات تشخیصی و پاراکلینیک و درمانی ارائه شده بر پایه سایت مذکور، سبب بهبود پیش آگهی مبتلایان شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 481

دانلود 169 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

DRUGS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  365-379
تعامل: 
 • استنادات: 

  326
 • بازدید: 

  1959
 • دانلود: 

  23610
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1959

دانلود 23610 استناد 326 مرجع 0
litScript