نتایج جستجو

5294

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

530

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (پیاپی 17)
 • صفحات: 

  53-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  84
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

مقدمه: از آن جایی که جمعیت انسانی به سوی سن بالاتر و چاقی بیشتر پیش می رود، پرفشاری خون به صورت اجتناب ناپذیری در طول مدت زندگی اکثر مردم دنیا به وجود می آید. سنگ ادراری نیز به عنوان سومین بیماری شایع دستگاه ادراری 15-1 درصد جمعیت انسانی را بسته به نژاد، سن، جنس و موقعیت جغرافیایی تحت تاثیر قرار داده است.هدف: تعیین فراوانی سنگ ادراری در افراد مبتلا به پر فشاری خون.مواد و روش ها: نوع مطالعه به صورت مورد شاهدی بود و نمونه ها به صورت در دسترس از میان تعدادی از مراجعین به دو بیمارستان آریا و 22 بهمن مشهد انتخاب شدند. معیارهای حذف شامل افرادی بودند که در گذشته سابقه جراحی بر روی سیستم ادراری داشته اند، کسانی که داروهای تیاز یدی و یا مهارکننده کربنیک انهیدراز را مصرف می کرده اند و هم چنین افرادی که قبل از تشخیص فشار خون بالا، سنگ سیستم ادراری داشته اند. جامعه آماری به دو گروه 100 نفری گروه شاهد (با فشارخون طبیعی) و گروه آزمون (با فشارخون بالا) تقسیم بندی شدند. میزان بروز سنگ در هر دو گروه با انجام سونوگرافی کلیه و مجاری ادراری و رادیوگرافی خوابیده شکم ((KUB مورد مطالعه قرار گرفت.نتایج: بررسی های آماری با انجام آزمون تی نشان داد که دو گروه شاهد و آزمون از نظر سنی تقریبا مشابه هم بودند و هم چنین این دو گروه از نظر توزیع دو جنس زن و مرد نیز وضعیت مشابهی داشتند. در بررسی اولتراسونوگرافی در 4.2 درصد از افراد گروه شاهد و 25 درصد گروه آزمون اکوژنیسیتی سیستم ادراری مشاهده شد که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود. در KUB این دو گروه نیز در 4.2 درصد موارد گروه شاهد و 21 درصد گروه آزمون دانسیته ای منطبق برسیستم ادراری دیده شد. نتایج حاصل از آزمون های آماری نشان داد فراوانی سنگ های ادراری در گروه با پر فشاری خون برابر با 21 درصد بوده که به طور معنی داری بالاتر از گروه شاهد (4%) بوده است.نتیجه گیری: در بیماران با پر فشاری خون سنگ های ادراری به صورت واضحی بیشتر از افراد معمولی دیده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 84

دانلود 21 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4554
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4554

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MCNIECE K.L. | POFFENBARGER T.S. | TURNER J.L.

نشریه: 

JOURNAL OF PEDIATRIC

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  150
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  640-644
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4112
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4112

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

DIETER R.S. | SCHMIDT W.S. | PACANOWSKI J.P.JR. | JAFF M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  413-422
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3691
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3691

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

CHATTERJEE K. | DE MARCO T. | ALPERI J.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  162
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1925-1933
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5975
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5975

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

JOURNAL OF hypertension

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  981-981
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2312
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2312

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

hypertension

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  75
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1334-1357
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  2493
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2493

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  634
 • صفحات: 

  533-541
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

مقدمه: بیماری کبد چرب غیر الکلی (Nan alcoholic fatty liver disease یا NAFLD)، متداول ترین وضعیت مزمن کبدی است که مرتبط با شیوه ی زندگی بدون فعالیت و عادات تغذیه ای نادرست می باشد. هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر 12 هفته تمرین ترکیبی همراه با مصرف رژیم غذایی Dietary approaches to stop hypertension (DASH) بر سطح آنزیم Alanine transaminase (ALT)، چربی کبد و شاخص های آنتروپومتریک در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی بود. روش ها: مطالعه ی حاضر، از نوع مطالعات مداخله ای بود و به روش کارآزمایی بالینی تصادفی شده (Randomized clinical trial) صورت گرفت. این پژوهش، بر روی دو گروه شامل گروه شاهد با رژیم غذایی DASH و گروه مورد با رژیم غذایی DASH همراه با تمرین ترکیبی و به صورت دو سو کور انجام پذیرفت. بیماران هر دو گروه، تحت نظر متخصص، رژیم غذایی مربوط را دریافت کردند و بیماران گروه مورد، تمرین ترکیبی منتخب را نیز طبق برنامه انجام دادند. در زمان های مشخص اندازه گیری متغیرها انجام پذیرفت. یافته ها: مصرف رژیم غذایی DASH و تمرین ترکیبی، باعث کاهش معنی داری بر میانگین درجه ی چربی کبد، وزن و شاخص دور کمر به دور باسن (Waist-hip ratio یا WHR) در هر دو گروه شد. آنزیم ALT در گروه ورزش کاهش معنی داری نشان داد (050/0 > P). نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، مصرف رژیم غذایی DASH و تمرین ترکیبی، می تواند باعث بهبودی برخی شاخص ها در بیماران کبد چرب شود.

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 91 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  358-367
تعامل: 
 • استنادات: 

  1260
 • بازدید: 

  21454
 • دانلود: 

  13898
چکیده: 

hypertension is a major risk factor for myocardial infarction, heart failure, stroke, peripheral arterial disease, and aortic aneurysm, and is a cause of chronic kidney disease. hypertension is often associated with metabolic abnormalities such as diabetes and dyslipidemia, and the rate of these diseases is increasing nowadays. Recently it has been hypothesized that oxidative stress is a key player in the pathogenesis of hypertension. A reduction in superoxide dismutase and glutathione peroxidase activity has been observed in newly diagnosed and untreated hypertensive subjects, which are inversely correlated with blood pressure. Hydrogen peroxide production is also higher in hypertensive subjects. Furthermore, hypertensive patients have higher lipid hydroperoxide production. Oxidative stress is also markedly increased in hypertensive patients with renovascular disease. If oxidative stress is indeed a cause of hypertension, then, antioxidants should have beneficial effects on hypertension control and reduction of oxidative damage should result in a reduction in blood pressure. Although dietary antioxidants may have beneficial effects on hypertension and cardiovascular risk factors, however, antioxidant supplementation has not been shown consistently to be effective and improvement is not usually seen in blood pressure after treatment with single or combination antioxidant therapy in subjects thought to be at high risk of cardiovascular disease. This matter is the main focus of this paper. A list of medicinal plants that have been reported to be effective in hypertension is also presented.

آمار یکساله:  

بازدید 21454

دانلود 13898 استناد 1260 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  104
 • بازدید: 

  393
 • دانلود: 

  5259
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 393

دانلود 5259 استناد 104 مرجع 0
litScript