نتایج جستجو

1301

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

131

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

ELEMENTS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  97-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3740
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3740

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

GHAVIDELAGHDAM ELHAM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  17
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

A SIMPLE hydrothermal METHOD HAS BEEN DEVELOPED FOR SYNTHESIZING OF PRXSB6-XO13 NANOCRYSTALS AT A HIGH YIELD AT 180OC THAT IS A NEW METHOD FOR PREPARING THESE NANOCRYSTALS. ANTIMONY OXIDE OFTEN PROMOTES THE ACTIVATING CATALYSTS USED FOR SELECTIVE PARTIAL OXIDATIONS AND FOR RELATED REACTIONS SUCH AS OXIDATIVE COUPLING...

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
نویسندگان: 

IWAJI N. | TANAKA R. | KUWABARA M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  402-404
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3633
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3633

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

GOGOTSI Y. | LIBERA J.A. | YOSHIMURA M.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  2591-2594
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3192
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3192

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SUCHANEK W.L. | RIMAN R.E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  184-193
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3916
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3916

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ZHANG H. | WANG L. | XIONG H.

نشریه: 

ADVANCED MATERIALS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1712-1715
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3264
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3264

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ANEESH P.M. | VANAJA K.A. | JAYARAJ M.K.

نشریه: 

PROCEEDINGS OF THE SPIE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  6639
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  66390J-1-66390J-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  164
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 164

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

RAOUFAT M. | SEYFI H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  113-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16757
 • دانلود: 

  11908
چکیده: 

The problem of optimal economic operation of hydrothermal electric power systems is solved using powerful continuation method. While in conventional approach, fixed generation voltages are used to avoid convergence problems, in the proposed algorithm, they are treated as variables so that better solutions can be obtained. The algorithm is tested for a typical 5-bus and 17-bus New Zealand networks. Its capabilities and promising results are assessed.

آمار یکساله:  

بازدید 16757

دانلود 11908 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  383-394
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  156
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

نمونه های مورد مطالعه در این کار پژوهشی، با استفاده از روشهای میکروسکوپی، ریزگمانه، پرتو ایکس (دبای - شرر) مورد مطالعه قرار گرفته اند. نمونه ها به صورت لوله ای باریک با ساختار منطقه ای بودند که از محور مرکزی به سمت پوسته به ترتیب زون های ایزوکوبانیت، کالکوپیریت، بورنیت، و سولفیدهای مس را شامل می شود. برای اولین بار، در زون سولفیدهای مس نهشته های سولفیدی دوران ما، فاز چارگوشی Cu2S مشاهده شد. فاز چارگوشی Cu2Sکه کالکوزیت ناپایدار است، فقط در فشار بیش از 0.8 کیلوبار و دمای بیش از 102oC می تواند پایدار باشد. فرم چارگوشیCu2S در نمونه های مورد مطالعه همراه مخلوط کالکوزیت - ژارلئیت و در نمونه دیگر با مخلوط کالکوزیت-بورنیت مشاهده و ترکیب شیمیایی میانگین آن به صورت Cu2.02S تعیین شد. احتمالا پیدایش این فاز ناپایدار در نهشته های گرمابی جوان که در دمای 350-250oC شکیل می شوند، امری غیر عادی نیست، ولی پس از فعالیت گرمابی و کاهش دما به تدریج به فازهای پایدارتر تبدیل می شود. بررسی دودکش های قدیمی تر نشان می دهد که هیچگونه اثری از فاز چارگوشی در آنها مشاهده نمی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 156

دانلود 32 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DURRANI S.K. | KHAN Y. | AHMED N. | AHMAD M. | HUSSAIN M.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  562-569
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19116
 • دانلود: 

  26741
چکیده: 

Perovskite calcium titanate (CaTiO3) nanowires with average diameters in the range of 120-130 nm were grown by hydrothermal treatment of commercial anatase-titania (TiO2) and calcium chloride in aqueous sodium hydroxide solution (2.5-13 M). Reactions were carried out in temperature range of 110-150°C at various pH (9-13) for 12-72 h. The study revealed that these parameters affect the crystal morphology and size of crystallites. Reaction products obtained at different stages were characterized by thermogravimetry (TG) and differential thermal analysis (DTA), X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM) techniques. The XRD analysis revealed the formation of CaTiO3 phases with orthorhombic crystal structure. Thermal analysis results showed that anatase-TiO2 was thermally stable below 400°C and at higher temperatures anatase transforms to rutile phase whereas CaTiO3 was stable up to 850°C.

آمار یکساله:  

بازدید 19116

دانلود 26741 استناد 0 مرجع 0
litScript