نتایج جستجو

5929

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

593

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  281-289
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  78
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

Rosa hybridaدرخچه ای چند ساله ای است که بعد از قطع راس ساقه، یک دوره رشدی جدید را شروع و طی آن جوانه های جانبی از تسلط انتهایی خارج شده وشروع به رشد می کنند. در هر دوره جدید از رشد، برگهای جدید و جوان تشکیل می شوند. در این مطالعه 4 نمونه برگی از رأس به سمت پایه، که نشانگر مرحله جوانی تا بلوغ می باشد، انتخاب و تعدادی نشانگر بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی رنگدانه ای مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان دادند که به هنگام بلوغ علاوه بر تفاوتهای ظاهری در شکل و اندازه برگ ها، برخی نشانگرهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نیز تغییر می یابند. داده ها حاکی از افزایش میزان رنگدانه های فتوسنتزی کلروفیلی و کاروتنوئیدی، با افزایش سن برگ تا رسیدن به مرحله بلوغ به منظور بهبود کارایی دستگاه فتوسنتزی برگ انجام می باشد. کاهش تدریجی محتوای ترکیبات فنولی، آنتوسیانین ها و فلاونوئیدها با افزایش سن برگ مشاهده گردید. این نتایج بیانگر کاهش آسیبهای اکسیداتیو طی بلوغ برگی است.

آمار یکساله:  

بازدید 78

دانلود 26 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  347-357
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  743
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

رز یکی از مهمترین گیاهان زینتی است. هدف از انجام این تحقیق تولید جنین های سوماتیکی و سپس باززایی کامل گیاه رز از جنین های سوماتیکی می باشد. به این ترتیب بعد از کشت جوانه های جانبی گل رز هفت رنگ در محیط درون شیشه، برگ های مناسب آنها به عنوان ریزنمونه اولیه انتخاب گردیدند و برای کالوس زایی در شرایط تاریکی و دمای 25oC کشت شدند. از بین 38 تیمار هورمونی در محیط MS و 16 تیمار هورمونی در محیط B5، محیط های شامل 3 mg/l و2  هورمون  2, 4-Dو 0.5 mg/l هورمون NAA در محیط MS و محیط شامل 5 mg/l هورمون 2, 4-D و همچنین محیط شامل 0.5 mg/l هورمون 2, 4-D و 2.5 mg/l هورمون NAA و 0.5 mg/l هورمون کینتین در محیط B5 بهترین محیط ها برای تولید کالوس بودند که از لحاظ آماری اختلاف معنی داری نداشتند. سپس در مرحله بعد کالوس های تولید شده در محیط MS حاوی 2 mg/l هورمون  2, 4-Dتحت تاثیر هشت تیمار هورمونی در محیط MS در شرایط تاریکی و دمای 25oC جهت تولید جنین قرار گرفتند، که محیط کشت حاوی 1 mg/l هورمون TDZ، بهترین نتیجه را برای جنین زایی داشت. جنین های مناسب، برای باززایی گیاه به محیط کشت MS با پنج تیمار هورمونی منتقل شدند و نتایج نشان داد که محیط کشت حاوی 2 mg/l هورمونBAP ، بالاترین میزان باززایی گیاه سالم را داشته است. نوساقه های باززایی شده جهت ریشه زایی به محیط کشت MS با سه تیمار هورمونی منتقل شدند که اختلاف معنی داری بین این تیمارها وجود نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 743

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  112
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 112

دانلود 46 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

رضانژاد فرخنده

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  3-الف
 • صفحات: 

  325-329
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  914
 • دانلود: 

  168
کلیدواژه: 
چکیده: 

کریستالهای اگزالات کلسیم در بافتهای مختلف بساک به وسیله محققان مختلف شناسایی شده اند اما به اشکال مختلف این کریستالها و تغییرات سلول های دارای این کریستالها در طی نمو بساک کم توجه شده است. برای بررسی این تغییرات، جوانه های گل اطلسی در مراحل مختلف تکوین جمع آوری، تثبیت و مطالعه شدند. نتایج نشان می دهد که در بساک جوان، کریستالهای دروس (ستاره ای شکل) در سلولهای تیغه جدا کننده و بافت رابط دیده می شوند. در محل شکافتگی، هنوز سلول های زیراپیدرمی نسبت به سایر سلول های این لایه و نیز سلولهای لایه های زیرین تفاوتی نشان نمی دهند، همچنین هیچ کریستالی در این سلول ها دیده نمی شود. در طی نمو بساک، کریستال های ستاره ای بزرگ تر می شوند و سلول های زیر اپیدرمی در محل منفذ یا شکافتگی به صورت یک نوار 8-14 سلولی با رنگ پذیری بالا ظاهر می شوند. با ادامه تمایز، سلولهای رابط تجزیه می شوند اما سلول های زیراپیدرمی بزرگ تر و واکوئل دار شده و کریستال های شنی یا کریستال های وزیکول مانند در آنها ظاهر می شود. سرانجام در مرحله شکافتگی بساک، کریستالهای دروس تجزیه می شوند و احتمالا در تشکیل کریستالهای شنی دخالت می نمایند. در این مرحله سلول های زیراپیدرمی تجزیه می شوند و کریستال های شنی به صورت توده های مجتمع در محل شکافتگی دیده می شوند. تحقیقات جدید نشان می دهد هنگام رهایی دانه های گرده، این کریستالها روی سطح آنها قرار می گیرند که به رویش و رشد دانه های گرده کمک می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 914

دانلود 168 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

گیاهان زینتی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  75-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  109
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 109

دانلود 20 استناد 0 مرجع 2220
نشریه: 

گیاهان زینتی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  81-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  68
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 68

دانلود 20 استناد 0 مرجع 8436
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  59-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  135
 • دانلود: 

  53
چکیده: 

گل رز (Rosa hybrid L. ) از مهم ترین گیاهان زینتی و اقتصادی است که یکی از روش های نوین در تولید انبوه این گیاه کشت بافت است. در این تحقیق بعد از بهینه مراحل ضدعفونی سطحی ریزنمونه ها با هیپوکلریت سدیم، از محیط کشت MS به همراه غلظت های مختلف BA جهت استقرار ریزنمونه های استفاده شد. این طرح در سه تکرار و هر تکرار شامل 5 ریزنمونه به صورت طرح کاملا تصادفی اجرا گردید. بیشترین درصد استقرار در غلظت mg l-1BA 0. 2 مشاهده شد. سپس گیاهچه ها به منظور پرآوری به محیط کشت MS دارای غلظت های مختلف هورمون های BA، NAA و IAA انتقال یافتند. نتایج نشان داد بهینه میانگین شاخه در غلظت BA mg l-1 2 و IAA mg l-1 0. 5به دست آمد. در بررسی اندام زایی غیرمستقیم، ریزنمونه های برگ به همراه دمبرگ به محیط کشت MS به همراه هورمون های BA و NAA با غلظت های مختلف به کاربرده شدند. بهینه درصد اندام زایی در غلظت 2 mg l-1BA و NAA mg l-1 1 مشاهده شد. همچنین گیاهچه ها به محیط ریشه زایی MS و MS/2 با هورمون های IBA و فلوروگلوسینول انتقال داده شدند. بهینه ریشه زایی در گیاهچه های انتقال یافته به محیط MS/2 و با غلظت هورمونی 1 mg l-1BA و 0. 2 mg l-1Phl مشاهده شد. همچنین با توجه به اهمیت ریخت شناسی خانواده Rosaceae مطالعات تشریحی-تکوینی اندام های رویشی در 2 نمونه باغی و درون شیشه مقایسه و نتایج نشان داد که ساختارهای کلی در هر دو نمونه شباهت بسیاری دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 135

دانلود 53 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  76 (ویژه نامه شیمی)
 • صفحات: 

  49-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1073
 • دانلود: 

  309
چکیده: 

مقدمه: تحلیل NMR و روش hybrid-DFT (B3LYP/Def2-TZVPP) برای بررسی همبستگی آروماتیسیته 3- بعدی و انرژی های تفکیک دی بوران، دی آلان، دی گالان و دی ایندان به منومرهای مربوطه مورد استفاده قرار گرفته است.هدف: همبستگی بین خاصیت آروماتیکی و انرژی های تفکیک دی بوران، دی آلان، دی گالان و دی ایندان به منومرهای مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج: نتایج حاصل نشان می دهد که خاصیت آروماتیکی از دی بوران به دی ایندان کاهش می یابد. خاصیت آروماتیکی ترکیبات مذکور با جابجایی شیمیایی هسته غیر وابسته (0.4 [NICS(0), NICS(0.2), NICS([(0.6)and NICS نشان داده می شود.نتیجه گیری: ارتباط معنی داری بین کاهش اجزای جابجایی شیمیایی 22σ (یعنی σyy، صفحه در بر گیرند اتم های هیدروژن در موقعیت پل) مقادیر NICS و انرژی های تفکیک دیمرها به منومرها وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1073

دانلود 309 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  165-174
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  125
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

بهبود شرایط رشدونمو و گل دهی در گل اطلسی، به عنوان یکی از رایج ترین گل های بستری در ایران، از اهمیت بالایی برخوردار است. به این منظور آزمایشی بهصورت طرح کاملا تصادفی در پنج تکرار، در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام گرفت. حدود 48 روز بعد از کاشت بذرهای گل اطلسی در گلدان، در مرحله 6-5 برگه شدن گیاهچه ها، محلول پاشی گیاهان در چهار مرحله طی دوره رشد گیاه با تیامین در غلظت های صفر و 100 میلی گرم بر لیتر، اسید آسکوربیک صفر و 100 میلی گرم بر لیتر و بنزیل آدنین صفر و 200 میلی گرم بر لیتر انجام شد. نتایج نشان داد که تیمار اسید آسکوربیک با تیامین و بنزیل آدنین، تعداد و طول شاخه جانبی را به ترتیب 2.5 و 33.5 برابر نسبت به شاهد افزایش داد و بالاترین میانگین وزن تر در تیمار اسید آسکوربیک با تیامین و بنزیل آدنین به دست آمد که نسبت به شاهد موجب افزایش 2.5 برابری گردید. بالاترین میانگین وزن خشک نیز در تیمار بنزیل آدنین به دست آمد. بیشترین عمر و قطر گل نیز در تیمار اسید آسکوربیک (100 میلی گرم بر لیتر)، تیامین (100 میلی گرم بر لیتر) و بنزیل آدنین (200 میلی گرم بر لیتر) به دست آمد که عمر گل 83 درصد و قطر گل 72 درصد نسبت به شاهد افزایش داشت. به علاوه نتایج نشان داد که کلیه تیمارها به نحو معنی داری موجب افزایش کلروفیل a، کلروفیل b، کارتنوئید و قند احیاء نسبت به شاهد شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 125

دانلود 39 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

نهال و بذر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  137-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  976
 • دانلود: 

  169
چکیده: 

در سال 1377، شش لاین نر عقیم سیتوپلاسمی با چهار لاین نر بارور (تستر) به روش طرح آزمایشی فاکتوریل (4×6) تلاقی داده شدند. در سال بعد، 24 هیبرید حاصل همراه با 10 لاین والدی در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در کرج مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. چهار صفت ارتفاع بوته، تعداد پنجه، عملکرد علوفه تر و خشک در دو چین کامل کلیه تیمارها مورد قرار گرفت. بین تمارها، چین ها و اثر متقابل تیمار×چین برای کلیه صفات اختلاف معنی دار در سطح احتمال 1% وجود داشت. تجزیه واریانس نشان داد که اثرات ژنوتیپ ها، والدین در مقابل هیبرید ( به جز برای تعداد پنجه در متوسط دو چین)، لاین ها(فقط برای ارتقاع در چین دوم و متوسط دو چین)، تسترها و اثر متقابل لاین × تستر معنی دار هستند. ترکیب پذیری عمومی(GCA) لاین ها و تسترهای مورد آزمایش معنی دار بودند که بیانگر اهمیت اثرات افزایشی ژن برای این صفات بوده و روش های گزینشی برای اصلاح آن ها مناسب است، توارث پذیری تعدادی از صفات در چین اول، دوم و متوسط دو چین متفاوت بود لذا در حالت علوفه ای چند چینه بایستی حتما توارث پذیری در هر چین(مورد نظر به نژادگر) بررسی گردد. بین ترکیب پذیری خصوصی(SCA) تعدای از والدین برای همه صفات اختلاف معنی دار وجود داشت که نشان دهنده اهمیت اثرات غیر افزایشی ژن ها برای این صفات است و روش هیبریداسیون برای دستیابی به آن ها مناسب ترین است. بیشترین SCA مثبت برای عملکرد علوفه تر از تلاقی های A__1__C__S__84xR__2, A__1__c__s__8__8__0__0__5xR__1, A__1__c__s__3__1و A__1xR__1__1__2 و علوفه خشک ازA__1__c__s__8__8__0__0__5xR__1, A__1__c__s__3__1xR__s__8, A__1__c__s__8__4xR__1__1__2 و A__c__s__3__1xR__2 در مجموع دو چین حاصل گردید. بیشترین عملکرد علوفه تر در مجموع دو چین از تلاقی A__I__c__s__8__4 x R__2 و علوفه خشک از A__I__c__s__3__1 x R__2 به ترتیب با 8/144 و 5/34 تن در هکتار به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 976

دانلود 169 استناد 1 مرجع 0
litScript