نتایج جستجو

62164

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6217

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1 (پی آیند 62) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  82-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  227
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

این تحقیق به منظور تعیین نیاز لیزین کل مرغان تخمگذار در مرحله اوج تولید تخم مرغ از سن 26 تا 42 هفتگی انجام شد. ابتدا جیره پایه ای بر اساس ذرت – کنجاله گلوتن ذرت و کنجاله سویا که از لحاظ تمام مواد مغذی به غیر از لیزین متعدل بود ساخته شد. محتوی لیزین جیره پایه 0.58 درصد بود. مقادیر مختلف لیزین در 9 سطح (0.04، 0.08، 0.12، 0.16،0.2 ، 0.24، 0.28، 0.32 و 0.36 درصد) به این جیره پایه اضافه شد. جیره های آزمایشی به همراه جیره پایه به مدت 16 هفته در اختیار مرغان قرار داده شد. برای هر تیمار 48 مرغ در قالب طرح کاملا تصادفی متعادل با 4 تکرار در نظر گرفته شد. برای برآورد نیاز لیزین ازدو مدل خط شکسته و نمایی استفاده شد. سطوح مختلف لیزین جیره تاثیر معنی داری بر وزن تخم مرغ، مصرف غذا (P<0.01) و ضریب تبدیل غذایی (P<0.05) داشت ولی اثر سطوح مختلف لیزین جیره بر درصد تولید تخم مرغ معنی دار نبود. بر آورد نیاز لیزین بر اساس پاسخ، بازده تخم مرغ با استفاده از مدل خط شکسته و نمایی به ترتیب 648 و 710 میلیگرم در روز می باشد. بر اساس پاسخ ضریب تبدیل خوراک مقادیر روزانه نیاز لیزین با استفاده از مدل خط شکسته و نمایی به ترتیب 750 و 810 میلی گرم در روز بدست آمد. در مجموع با توجه به نتایج تحقیق حاضر نیاز لیزین مرغ تخم گذر در مرحله اوج تولید 810 میلیگرم در روزو یا 53 گرم بر کیلوگرم پروتئین جیره توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 227

دانلود 34 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  155-162
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12401
 • دانلود: 

  14399
چکیده: 

The present research was designed to examine the genetic analysis of egg weight, egg yolk weight and egg albumen weight of Bovan Neva Black laying hens at 25, 51 and 72 weeks. For this purpose, thirty birds were selected from the layer flock in the Babcock University Teaching and Research Farm. They were in-dividually housed in separate labeled battery cage. A total of thirty eggs were collected daily from the birds continuously in five days of egg production, at each age of 25, 51 and 72 weeks. The total number of eggs collected at each age were 150. Data collected for egg weight, egg yolk weight and egg albumen weight were used to evaluate the descriptive statistics, influence of age and Pearson correlation coefficient on dif-ferent age groups. The mean values of the traits revealed a consistent increase in egg weight 55.02-63.29 g, egg yolk weight 13.14-19.39 g and egg albumen weight 35.52-39.21 g by aging. A significant positive ge-netic correlation was obtained among traits with linear regression equations at different age groups. Re-stricted maximum likelihood (REML) of Wombat software was used to obtain the repeatability and herita-bility estimates. From the results, it was revealed that all the traits recorded high estimates of heritability and repeatability while egg weight is more heritable and repeatable than egg yolk weight and egg albumen weight indicating that fewer records would be required to adequately characterize the inherent production ability of each trait as laying age progressed.

آمار یکساله:  

بازدید 12401

دانلود 14399 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  949-959
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  522
 • دانلود: 

  148
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 522

دانلود 148 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  13-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  142
 • دانلود: 

  51
چکیده: 

زمینه مطالعاتی: بررسی استفاده از آنزیم در جیره های رقیق شده بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ و قابلیت هضم مواد مغذی مرغ های تخمگذار هدف: در این تحقیق اثر سطوح مختلف آنزیم کمزایم در جیره های رقیق شده، بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و قابلیت هضم مواد مغذی مختلف جیره در اواخر دوره تولید مرغ های تخمگذار سویه هایلاین W36 در دو آزمایش مورد مطالعه قرار گرفت. روش کار: تیمارهای آزمایشی استفاده شده در این آزمایش عبارت بودند از: جیره کنترل (تیمار 1)، جیره رقیق شده (کنترل منفی) (تیمار 2)، جیره رقیق شده همراه با آنزیم به مقدار 25/0 گرم در کیلوگرم (تیمار3)، جیره رقیق شده همراه با آنزیم به مقدار 50/0 گرم در کیلوگرم (تیمار4) و جیره رقیق شده همراه با آنزیم به مقدار 75/0 گرم در کیلوگرم (تیمار5) و جیره رقیق شده همراه با آنزیم به مقدار 1 گرم در کیلوگرم (تیمار6). در آزمایش اول از 450 قطعه مرغ نژاد لگهورن سویه هایلاین W36 در سن 60 هفتگی (با وزن متوسط 55 ± 1550 گرم) در قالب طرح کاملاً تصادفی شامل 5 تیمار با 5 تکرار (18 پرنده در هر تکرار) استفاده گردید. درآزمایش دوم برای تعیین قابلیت هضم از 100 قطعه مرغ نژاد لگهورن سویه هایلاین W36 70 هفته در قالب طرح کاملاً تصادفی شامل 5 تیمار با 5 تکرار (4 پرنده در هر تکرار) استفاده شد. نتایج: بررسی مصرف خوراک پرنده ها در طول آزمایش، نشان داد که تفاوت معنی داری (05/0>P) در میانگین خوراک مصرفی پرنده بین تیمارهای آزمایشی وجود داشت. بدین ترتیب نشان داده شد که افزودن 50/0 گرم در کیلوگرم آنزیم به جیره های رقیق شده می تواند عملکرد تولیدی پرنده را تا سطح تیمار کنترل مثبت افزایش داده و حتی در سطوح حاوی سطوح 75/0 و 1 گرم در کیلوگرم، عملکرد بالاتری نسبت به تیمارهای کنترل مثبت و منفی داشته باشد. تیمارهای حاوی حاوی سطوح 75/0 و 1 گرم در کیلوگرم آنزیم، دارای بهینه ترین ضریب تبدیل خوراک بودند. ارتفاع سفیده تخم مرغ، واحد هاو و وزن پوسته تخم مرغ بطور معنی داری در جیره های حاوی آنزیم نسبت به کنترل منفی بهبود یافت (05/0>P). وزن و درصد زرده، درصد سفیده و نسبت سفیده به زرده تخم مرغ تحت تاثیر تیمارهای مختلف آزمایشی قرار نگرفت (05/0P). نتیجه گیری نهایی: از بین سطوح آنزیم استفاده شده بر اساس بسیاری از فراسنجه ها بخصوص تولید تخم مرغ، ضریب تبدیل خوراک و قابلیت هضم بسیاری از مواد مغذی جیره سطوح 75/0 و 1 گرم در کیلوگرم آنزیم نتایج بهتری به همراه داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 142

دانلود 51 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NOBAKHT MOTLAGH GHOCHANI BI BI FATEMEH | MOOSAVI NEJAD SEYEDEH ZAHRA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  57-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15335
 • دانلود: 

  8223
چکیده: 

Protein aggregation is a serious problem for both biotechnology and cell biology. Diseases such as prion misfolding, Alzheimer’s, and other amyloidosis are phenomena for which protein aggregation in our living cells is of considerable relevance. Human lysozyme has been shown to form amyloid fibrils in individuals suffering from nonneuropathic systemic amyloidosis, all of which have point mutations in the lysozyme gene. In this study, we investigated effect of small additives on the thermal aggregation of lysozyme. The main finding of this work is that multiple amine groups, spermine and spermidine, play pivotal roles in preventing the thermal aggregation of lysozyme. Our results showed that effect of spermine is more than spermidine.

آمار یکساله:  

بازدید 15335

دانلود 8223 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

REDDY I.J. | DAVID C.G. | RAJU S.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  167-175
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2635
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2635

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  165
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

به منظور بررسی اثر سن مرغان تخمگذار و شرایط نگهداری بر کیفیت تخم مرغ، از تخم مرغ تازه دو گله مرغان لگهورن در سنین 28 و 68 هفته نمونه برداری شد. نیمی از نمونه های هر گله در دمای 6 درجه سانتیگراد و نیمی دیگر در دمای اطاق ذخیره شدند. در فواصل 5 روز تا روز سیام ذخیره سازی 15 تخم مرغ از هر گروه آزمایش شدند. وزن تخم مرغ، وزن و درصد محتویات تخم مرغ، نسبت زرده به سفیده، درصد ماده خشک زرده و سفیده، کیفیت سفیده و زرده اندازه گیری شدند. وزن تخم مرغ، سفیده و پوسته، درصد زرده و نسبت زرده به سفیده برای مرغان با سن 68 هفته و درصد سفیده و پوسته برای مرغان 28 هفته به صورت معنی داری بیشتر بود. افزایش دما و مدت نگهداری تخم مرغها باعث کاهش وزن تخم مرغ و وزن و درصد سفیده گردید اما درصد زرده و پوسته و نسبت زرده به سفیده افزایش معنی داری یافت. دمای و مدت نگهداری بیش تر و سن کم تر باعث افزایش معنی دار ماده خشک سفیده شد. اگرچه سن مرغ اثری بر درصد ماده خشک زرده نداشت اما دما و زمان نگهداری بیش تر درصد ماده خشک زرده را کاهش دادند. ارتفاع سفیده و واحد هاو برای سن، دما و مدت نگهداری بالاتر به صورت معنی داری کمتر بود. سن مرغ اثری بر pH سفیده نداشت، اما دمای و زمان نگهداری بیش تر باعث افزایش معنی دار pH گردید. ارتفاع و ایندکس زرده برای مرغان با سن، دما و مدت نگهداری کم تر به صورت معنی داری بیشتر بود. نتایج این آزمایش نشان داد که اگرچه ذخیره سازی، کیفیت تخم مرغ را کاهش می دهد اما کیفیت آن همچنان مناسب است.

آمار یکساله:  

بازدید 165

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NOBAKHT MOTLAGH GHOCHANI BI BI FATEMEH | MOOSAVI NEJAD SEYEDEH ZAHRA | ORDIBEHESHT SEYED ASHKAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  51-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15502
 • دانلود: 

  5401
چکیده: 

Lysozyme is considered as part of the innate immune system. It has stimulated considerable interest as a natural food preservative. Lysozyme has been shown to be effective in preserving a variety of foods such as fresh fruits and vegetables, meats, seafood and wine, for which many Japanese patents have been granted. The relatively high thermal stability of lysozyme also makes it attractive for use in pasteurized and heat-sterilized food products, possibly allowing reduced thermal processes, and therefore, minimized nutritional and sensory quality loss. In this study, we investigated effect of polyamines on the thermal inactivation of lysozyme by kinetics curves. Our results showed that polyamines can decrease the thermal inactivation of lysozyme, the effect of spermine on the thermal inactivation of lysozyme was more than that of the spermidine.

آمار یکساله:  

بازدید 15502

دانلود 5401 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  975-985
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  73
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

این آزمایش به منظور ارزیابی تاثیر استفاده از سطوح مختلف کنجاله گوار با مکمل آنزیمی و بدون آن، بر کیفیت تخم مرغ و عملکرد مرغ های تخم گذار انجام شد. دویست و هشتاد و هشت مرغ تخم گذار در سن 58 هفتگی به مدت 12 هفته با جیره های حاوی 0، 3، 6 و%9 کنجاله گوار با و بدون مکمل آنزیم بتاماناناز (همی سل) تغذیه شدند. آزمایش به صورت فاکتوریل 2´4 در غالب طرح بلوک های کامل تصادفی انجام گرفت، به طوری که در هر تیمار، 4 تکرار (در هر تکرار 9 قطعه مرغ) وجود داشت. تغذیه مرغ ها تا سطح %9 کنجاله گوار، بر روی درصد تولید تخم مرغ، وزن مخصوص، وزن پوسته و ضخامت پوسته اثر منفی داشت. میزان تخم مرغ تولیدی روزانه مرغ های تغذیه شده با جیره حاوی %9 کنجاله گوار در مقایسه جیره %3 و گروه کنترل، به طور معنی داری کاهش یافت (p<0.013). عملکرد، کیفیت تخم مرغ و فاکتورهای خونی تحت تاثیر آنزیم بتاماناناز قرار نگرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که تا سطح %6 کنجاله گوار می تواند در جیره مرغ های تخم گذار در سن 58 تا 70 هفتگی بدون اثر منفی بر عملکرد و پارامترهای کیفی تخم مرغ استفاده شود. استفاده از سطوح پایین کنجاله گوار (%3) در مرغ های تخم گذار تغذیه شده با جیره بر پایه ذرت و سویا به دلیل خواص پری بیوتیکی گوار، می تواند باعث بهبود در عملکرد شود. به علاوه کنجاله گوار در سطوح 6 و %9 باعث کاهش میزان کلسترول و تری گلیسرید سرم شده و استفاده از کنجاله گوار بر تیتر IgG ,SRBC و IgM تاثیرگذار نبود.

آمار یکساله:  

بازدید 73

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  832-838
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  454
 • دانلود: 

  159
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 454

دانلود 159 استناد 0 مرجع 3
litScript