نتایج جستجو

2845

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

285

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4 (پی در پی 8)
 • صفحات: 

  41-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  859
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

سابقه و هدف: از شاخصهای با ارزش برای شناسایی و درمان بیماران دیابتیک، اندازه گیری Glycolated hemoglobin (GHB) می باشد که نشان دهنده میانگین گلوکز در طی 3-2 ماه گذشته است. روشهای مختلفی برای اندازه گیری این شاخص وجود دارد (الکتروفورز، کالریمتریک، ...) که هر کدام مزایا و معایبی را دارا هستند.مواد و روشها: این تحقیق یک مطالعه توصیفی – تحلیلی بوده و برای انجام طرح 30 فرد با نمونه گیری ساده از بین مراجعه کنندگان به بیمارستان شهید بهشتی بابل (سالم و دیابتیک) انتخاب و از آنان در دو حالت ناشتا و غیرناشتا نمونه گیری بعمل آمد و مقدار GHb خون آنان به دو روش الکتروفورز و کالریمتریک اندازه گیری شد.یافته ها: میانگین GHb با روش الکتروفورز در حالت ناشتا 10.01% و در حالت غیرناشتا 11.04% بوده است. میانگین این شاخص با روش کالریمتریک در حالت ناشتا 362.4 nmol/gHb و در حالت غیرناشتا 361.5 nmol/gHb بوده است. تفاوت معنی داری بین میانگین GHb در دو حالت ناشتا و غیرناشتا در روش کالریمتریک مشاهده نشد در حالیکه این تفاوت در مورد روش الکتروفورز معنی دار بوده است (P<0.001).نتیجه گیری: با توجه به وجود اختلاف معنی دار بین میانگین GHb در دو حالت ناشتا و غیرناشتا در روش الکتروفورز که روشی ساده تر می باشد، توصیه می شود که حتما از بیمار در حالت ناشتا خونگیری بعمل آید ولی در روش کالریمتریک مقدار GHb تحت تاثیر مقدار گلوکز خون در هنگام نمونه برداری نبوده، بنابراین نمونه گیری را در هر ساعتی از روز می توان انجام داد، ولی روش کالریمتریک روشی نسبتا وقت گیر بوده و کالیبراسیون باید به دقت صورت پذیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 859

دانلود 87 استناد 1 مرجع 1
نویسندگان: 

MAMOURY G.H. | HAMEDY A.B. | AKHLAGHI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  166-168
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  33077
 • دانلود: 

  26032
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background: hemoglobin (Hb) and hematocrit (Hct) have been used routinely in the diagnosis of neonatal anemia and polycythemia. Objective: To measure the cord blood Hb and Hct and to determine their association with maternal Hb and Hct. Methods: 170 healthy neonates born through normal vaginal delivery with gestation age of 37-42 wks and birth weight of 2.5-4 kg, and their mothers were included in this cross-sectional study. Cord blood Hb and Hct of these infants and their mothers were measured by an electronic Coulter counter. Results: We studied 97 male and 73 female neonates. The mean cord blood Hb was 15.8 (range: 11 -21.4) g/dl, and Hct was 48% (range: 34%-63%). The mean±SD cord Hb of males (16.0±1.4 g/dl) was significantly (p<0.05) more than that of females (15.3±1.8 g/dl). Polycythemia (Hct>63%) was not found in any infants. However, 11.7% of newborns had an Hb<14 g/dl. Mean Hb of mothers was 12.3 g/dl.18% of mothers had an Hb<11 g/dl. No significant correlation could be found between cord Hb and parity, birth weight and maternal age. No association could be found between cord blood and maternal Hb. Nevertheless, anemic neonates were born more frequently to mothers with low Hb. Conclusion: We found that mean Hb in our newborns was less than previously reported values. Furthermore, we could find no correlation between cord and maternal Hb. Iran J Med Sci 2003; 28 (4):166-168.

آمار یکساله:  

بازدید 33077

دانلود 26032 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

RAHIMI ZOHREH | REZAEI MANSOUR | NAGEL R.L. | MUNIZ A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  382-386
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  28083
 • دانلود: 

  53922
چکیده: 

Background: Single nucleotide mutations in a1 or a2 genes produce abnormal a-chain hemoglobins. hemoglobin Q disorders including hemoglobin Q-Iran, hemoglobin Q-Thailand, and hemoglobin Q-India are important hemoglobin variants. Herein, we report on the presence and hematologic and molecular features of hemoglobin Q-Iran [a75 (EF4) Asp®His] in 20 members of 11 families including nine children and hemoglobin Setif [a94 (G1) Asp®Tyr] in 10 individuals from five families consisting of five children and their affected parents living in western Iran. Methods: A polymerase chain reaction-RFLP procedure using Ava II restriction enzyme was designed to confirm the presence of two a-chain variants. To find the coinheritance with α- thalassemia, the presence of deletions of -a3.7, -a20.5, --MED, --SEA, and nondeletion defects of IVSI (-5 bp) and hemoglobin CS was examined using polymerase chain reaction-based approaches. Results: The mean±SD level of hemoglobin Q-Iran was 20.4±4.4%. Three out of 18 individuals with hemoglobin Q-Iran were heterozygous for -a3.7 deletion (-a3.7/aa). The coinheritance of hemoglobin Q-Iran and -a3.7 deletion resulted in significantly (P=0.002) higher levels of hemoglobin Q-Iran (26.7±3.8 %). In those heterozygous for hemoglobin Setif, the level of this hemoglobin was 17.8±5.6 %. Conclusion: The polymerase chain reaction-RFLP method described here is a simple, rapid, and inexpensive procedure for the diagnosis of abnormal a-chains in developing countries.

آمار یکساله:  

بازدید 28083

دانلود 53922 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

Pediatric nephrology

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  2143-2150
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2779
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2779

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  209-213
تعامل: 
 • استنادات: 

  104
 • بازدید: 

  392
 • دانلود: 

  5259
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 392

دانلود 5259 استناد 104 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  82
 • صفحات: 

  21-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4219
 • دانلود: 

  165
چکیده: 

هدف: سطح هموگلوبین (Hb) جنین با بارداری افزایش مییابد، بطوریکه در هنگام تولید میزان آن به بالاترین مقدار خود در طول زندگی میرسد. Hb بالای بدو تولد یکی از ذخایر آهن بوده که مورد نیاز شیرخوار برای برخورد با آنمی فیزییولوژیک میباشد. دلایل متعددی میتواند سبب کاهش Hb بدو تولد و در نتیجه سرعت بخشیدن به بروز آنمی فیزیولوژیک و تشدید آن گردند. بنابراین شیر خوار قبل از موعد معمول نیاز به قطره آهن پیدا میکند. شناسایی این علل و اقدام به موقع، گام مهمی جهت ارتقای سلامتی کودک میباشد. هدف از این مطالعه مقایسه میانگین هموگلوبین خون بندناف با مقادیر مشابه در کتاب طب اطفال نلسون و رابطه آن با میزان هموگلوبین مادر و روش زایمان بوده است.روش ها: این مطالعه بصورت مقطعی بر روی خون بندناف 502 نوزاد به مدت شش ماه انجام گرفته است. نوزادان نارس و زایمان های پر خطر از مطالعه حذف شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و آزمون  t-test بوسیله نرم افزار spss استفاده شده است.نتایج: متوسط هموگلوبین در گروه مورد مطالعه 13.24±1.77 بدست آمده است که این میانگین بطور معنی داری از مقدار ذکر شده در کتاب طب اطفال نلسون کمتر بوده است (P=0.0001). همچنین ارتباط معنی دار و مستقیمی بین هموگلوبین مادر و روش زایمان با هموگلوبین گروه مورد مطالعه به ترتیب با P=0.006 و P=0.0001 وجود داشته است. بطوریکه با کاهش هموگلوبین مادر، هموگلوبین نوزاد کاهش یافته و هموگلوبین نوزادان متولد شده به روش سزارین کمتر از متولدین به روش طبیعی بوده است.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که هموگلوبین نوزادان مورد مطالعه پایین تر از مقادیر رفرانس بوده است. این کاهش با پایین بودن متوسط هموگلوبین مادران آنها همخوانی داشت است. بنابراین نوزادان مورد مطالعه بخصوص متولدین به روش سزارین در معرض آنمی فیزیولوژیک زود هنگام و تشدید یافته می باشند. لذا توصیه می شود وضعییت تغذیه مادران قبل و در طی دوره بارداری بهبود یافته و قرص آهن بطور منظم استفاده شود. تشویق به انجام زایمان به روش طبیعی نیز مد نظر قرار گیرد. همچنین تصمیم به تجویز زود هنگام قطره آهن در اولین ماه های شیر خواری مورد بررسی قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 4219

دانلود 165 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

hemoglobin F (A2G2) IS A MAJOR CONTRIBUTOR TO THE CLINICAL HETEROGENEITY AND AMELIORATING AGENT OBSERVED IN PATIENTS WITH THE B-GLOBIN DISORDERS INCLUDING B-THALASSEMIA AND SICKLE CELL DISEASE (SCD). DURING FETAL LIFE, hemoglobin F IS THE MAJOR hemoglobin BUT IS LARGELY SUBSTITUTED BY ADULT hemoglobin...

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
نویسندگان: 

JOOB BEUY | WIWANITKIT VIROJ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  301-302
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11295
 • دانلود: 

  5816
کلیدواژه: 
چکیده: 

Dear Editor-in-Chief, The recent report on “The Adverse Effects of Pregnancies Complicated by hemoglobin H (HBH) Disease” is very interesting. Rabiee et al. reported a pregnant case complicated with HBH disease.Indeed, this problem might not common in the Middle East but it is very common in Southeast Asia.The authors hereby would like to share the experience on this topic. In the recent report by Tongsong et al., the maternal outcomes of normal mothers and those with HBH disease were not different. The common identified problems are fetal growth restriction, preterm birth and low birth weight.

آمار یکساله:  

بازدید 11295

دانلود 5816 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GOSHTASEBI A. | MOGHADDAM BANAEM L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1
 • صفحات: 

  41-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14995
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Background: High maternal hemoglobin concentration has been increasingly linked to poor pregnancy outcomes in recent years. This study was aimed to determine whether high maternal hemoglobin (Hb) in first trimester is associated with preeclampsia.Materials and Methods: In 2009 a retrospective study was conducted and demographic and obstetric records of 1513 low risk pregnant mother registered to a staterun hospital in Tehran were studied. The association between first trimester hemoglobin concentration, BMI, Pregnancy weight gain, maternal age, and parity supplementation with calcium and/or multivitamin and preeclampsia was assessed in multiple logistic regression model.Results: The mean age of the studied mothers was 26.4±5.2 years. 54.1% of sample were nulliparous and 44.1% had a BMI>25 kg/m2, mean Hb concentration was 12.5±1.1 g/dl.5.6% of pregnancies were complicated by Preeclampsia. Results of binary logistic regression analysis showed that Hb concentration greater than 13.2g/dl (OR: 1.73, 95% IC: 1.07-2.81), BMI (OR: 1.58, 95% IC: 1.17-2.12) and calcium supplementation (OR: 0.38, 95% IC: 0.22-0.64) were significantly associated with preeclampsia.Conclusion: Our findings suggest that high Hb in the first trimester is related to subsequent preeclampsia. Prophylactic iron supplementation may increase the risk of adverse pregnancy outcomes when mother does not have iron deficiency or IDA, therefore routine iron administration to women with high Hb values might be modified.

آمار یکساله:  

بازدید 14995

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  12
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

hemoglobin A1C IS WIDELY USED AS A MARKER OF GLYCEMIC CONTROL TO GUIDE DIAGNOSIS AND TREATMENT DECISIONS. HBA1C IS RELATED DIRECTLY TO RISKS FOR DIABETIC COMPLICATIONS. ACCORDING TO RESULTS OF RESEARCH EACH 1% REDUCTION IN HBA1C REDUCED THE RISK OF MICROVASCULAR COMPLICATIONS BY 25% IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES. MUTATIONS AND DELETIONS IN THE GENES ENCODING FOR THE Α- AND Β-CHAINS THAT RESULT IN AMINO ACID CHANGES ARE RESPONSIBLE FOR THE PRODUCTION OF HB VARIANTS. THE ACCURACY OF HBA1C METHODS CAN BE AFFECTED ADVERSELY BY THE PRESENCE OF hemoglobin VARIANTS AND HBF. THE FOUR MOST COMMON WORLDWIDE HB VARIANTS ARE HB S, E, C, AND D, IN ORDER OF DESCENDING PREVALENCE. ALL OF THESE HB VARIANTS HAVE SINGLE AMINO ACID SUBSTITUTIONS IN THE HB CHAIN. HBF IS THE MAJOR hemoglobin DURING INTRAUTERINE LIFE; BY THE END OF THE FIRST YEAR, AND ALSO SOME PATHOLOGIC CONDITIONS.

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
litScript