نتایج جستجو

21515

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2152

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

GOHARSHADI E.K. | AHMADZADEH H. | SAMIEE S. | HADADIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  59710
 • دانلود: 

  49226
چکیده: 

A nanofluid is a dilute liquid suspension of particles with at least one critical dimension smaller than ~100 nm. Researches so far suggest that nanofluids offer excellent heat transfer enhancement over conventional base fluids. The enhancement depends on several factors such as particle shape, particle size distribution, volume fraction of nanoparticles, temperature, pH, and thermal conductivities of nanoparticles and base fluids.This paper presents an updated review on nanofluids with the emphasis on heat transfer enhancement including formulation, physical properties, biological and non-biological applications, stability, possible mechanisms for the enhancement of heat conduction, and numerical modelling of nanofluids. Based on the research findings, a number of challenges are emphasized in order to understand the underlying physics for future industrial take-up of the nanofluids technology. Further computational studies are also required in order to understand all of the factors affecting on the enhancement of thermal conductivity of nanaofluids.

آمار یکساله:  

بازدید 59710

دانلود 49226 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KHARAD B.N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4672
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4672

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

RASHMI W. | KHALID M. | SONG S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  32001-32001
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3021
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3021

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

Sarangi S.K. | Mishra D.P. | Mishra P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  615-628
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18220
 • دانلود: 

  18464
چکیده: 

In this paper numerical simulations were performed utilizing Computational fluid dynamics code Fluent to investigate the thermo-fluid performance of a wavy rectangular winglet supported fin-and-tube heat exchanger with five inline rows of circular tubes. The influence of wave height, number of waves, wavy winglet length and winglet attack angle on the thermo-fluid performance of the fin-and-tube heat transfer surface has been examined under laminar flow conditions. Further the Plain and wavy rectangular winglets are placed together over different tube locations and their effect on heat transfer and flow resistance is also examined. An enhancement factor has also been discussed to summarize the overall thermo-fluid performance. The results show that increase in the wave height increase both heat transfer and pressure drop, and an optimum wave height could be decided based on the enhancement factor. It is also found that the increase in wavy winglet length guides the flow more effectively towards the tubes wake region. It is also observed that with increase in number of waves the heat transfer performance initially increases and then decreases as the wave pitch becomes very small. For wavy winglet supported heat exchanger the optimum attack angle is found out for maximum enhancement factor.

آمار یکساله:  

بازدید 18220

دانلود 18464 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  5-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  374
 • دانلود: 

  132
چکیده: 

تلاش پژوهشگران امروز به توسعه روش های بهبود انتقال گرما در دستگاه های تبادل گرمایی (مبدل ها) و بازیافت گرمایی است. از آن میان روش هایی برای افزایش سطوح انتقال گرما در کمترین حجم, افزاینده های آشفتگی در جریان سیال (آشفته سازها)، تغییر هندسی بافلها و استفاده از نانوسیالات بیشترین توجه مهندسی را به خود معطوف داشته است. در این مطالعه برای نخستین بار کاربرد نانوسیالات در یکی از سامانه های تبادل گرمایی خورشیدی مورد مطالعه قرار گرفته است. یکی از کاربردهای انرژی خورشیدی استفاده از آن در سامانه های گرمایشی مانند آبگرمکن های خورشیدی است. در مطالعه پیش رو، سامانه آبگرمکن خورشیدی با استفاده از نانوسیالات بررسی شده است. به منظور مدل سازی از بسته نرم افزاری گمبیت نسخه 2. 4. 6 و از حلگر فلوئنت نسخه 17. 2 به منظور محاسبات دینامیکی بهره گرفته شد. پخش کننده خورشیدی به صورت یک حلقه بسته غیرگردشی مدل سازی شده و جریان آرام و انتقال گرمای آن از نوع جابه جایی طبیعی است. مجموعه ای از سامانه آبگرمکن خورشیدی با نرم افزار ترنسیس نسخه 17 شبیه سازی و در دو شرایط آب و هوایی متفاوت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که مقدار افزایش دما در شرایط آب و هوایی سرد، نسبت به آب و هوای گرم بیشتر بوده است و افزایش دبی آب ورودی و سطح جمع آوری کننده، موجب افزایش دمای آب مصرف کننده شده است. با استفاده از نانوسیال مس، بازدهی آبگرمکن خورشیدی تا 67% افزایش پیدا می کند، این در حالی است که نانوسیال آلومینیم اکسید و مس اکسید به ترتیب دارای بازده ای برابر با 53% و 57% است. از طرفی بازده اگزرژی نانوسیال با ذرات آلومینیم اکسید بیشتر از مس محاسبه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 374

دانلود 132 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

IN ORDER TO PRODUCE THE MILK PRODUCTS, MANY EXCHANGERS AND SO MUCH THERMAL ENERGY ARE USED IN DAIRY INDUSTRIES. PLATE heat EXCHANGERS PLAY AN IMPORTANT ROLE IN THESE INDUSTRIES DUE TO THEIR DESIRABLE CHARACTERISTICS SUCH AS INCREASING THE heat transfer RATE AND EASY CLEANING. USING THE NANO FLUID, WHICH IS A SUSPENSION OF NANOPARTICLES IN A BASE FLUID, IS THE NEWEST WAY TO ENHANCE THE heat transfer RATE IN THESE DAYS. IN ORDER TO ENHANCE THE heat transfer CAPABILITY OF WATER AS A HOT STREAM IN PLATE heat EXCHANGERS, MULTI WALL CARBON NANOTUBES (MWCNT) AND TITANUM DIOXIDE (TIO2) NANOPARTICLES WITH SIZES OF SMALLER THAN 50 NANOMETERS WERE ADDED INTO THE WATER. THE EXPERIMENTAL RESULTS CLEARLY INDICATED THAT heat transfer COEFFICIENT AND NU NUMBER OF PURE WATER INCREASED BY ADDING TIO2 NANOPARTICLES AND MWCNT WITH WEIGHT CONCENTRATION OF LESS THAN 1% WT. THESE TWO PARAMETERS AS KEY PARAMETERS IN heat transfer, INCREASED AS PECLET NUMBER AND WEIGHT CONCENTRATION PERCENT OF NANOPARTICLES WERE INCREASED AS WELL.

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
strs
نویسندگان: 

بیگزاده رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  59
 • صفحات: 

  25-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  77
 • دانلود: 

  61
چکیده: 

در این تحقیق بهینه سازی انتقال حرارت در میکرولوله های منحنیشکل توسط روش بهینه سازی چند هدفه مبتنی بر الگوریتم ژنتیک مورد بررسی قرار گرفته است. میزان انتقال حرارت و افت فشار سیال در میکرولوله های مارپیچ با ابعاد هندسی متفاوت (شامل شعاع انحنا و طول مستقیم بین خم ها) بصورت آزمایشگاهی اندازهگیری شد. با استفاده از داده های آزمایشگاهی، اعداد بدون بعد شامل: عدد ناسلت و ضریب اصطکاک برای تحلیل و بهینه سازی نتایج، محاسبه شدند. ثوابت دو معادله تجربی برای تخمین عدد ناسلت و ضریب اصطکاک با دقت مناسب، توسط تکنیک الگوریتم ژنتیک تعیین گردیدند. نتایج بیانگر خطای نسبی 49/7 درصد برای تخمین عدد ناسلت و 76/9 درصد برای پیشبینی ضریب اصطکاک می باشند. در نهایت این دو معادله تجربی جهت تعریف توابع هدف در بهینه سازی چندهدفه مبتنی بر الگوریتم ژنتیک بکار گرفته شده و نتایج بهینه سازی شامل مجموعه پارتو ارائه شدند. نتایج بهینه سازی شامل ابعاد هندسی مناسب برای میکروکانالهای مورد بررسی جهت طراحی مبدل های حرارتی میکروکانالی میباشند.

آمار یکساله:  

بازدید 77

دانلود 61 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اصلانی فرشید | یوسفی تورج

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  3 (پیاپی 88)
 • صفحات: 

  9-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  137
 • دانلود: 

  12
چکیده: 

امروزه با پیشرفت فناوری، به وسایل الکترونیکی با سرعت های بالا در پردازش و در اندازه های کوچک نیاز است. فوم های فلزی با توجه به چگالی کمی که دارند، برای کاربردهای زیادی به منظور جذب انرژی و مقاصد انتقال گرمایی، توصیه می شوند. در این مقاله چاه گرمایی های ساخته شده از فوم های فلزی شبیه سازی شده و نتایج آن با چاه گرمایی ساده پره دار مقایسه شده است. در چاه گرمایی ساخته شده از فوم های آلومینیومی با تخلخل 6/95 درصد مقدار ضریب انتقال گرمای جابجایی تا 127/31 درصد افزایش می یابد در قسمت دیگری از این مقاله چاه گرمایی پره دار را که در بین پره های آن فوم فلزی قرار گذاشته شده، مدل سازی شده و با توجه به نتایج، عدد نوسلت در چاه گرمایی های ساخته شده از فوم آلومینیومی با تخلخل 6/95 درصد در حالت پره دار می تواند تا 2 برابر نسبت به حالت بدون پره افزایش یابد؛ و درنهایت در قسمت پایانی تاثیر پارامترهایی همچون دبی جرمی، ارتفاع چاه گرمایی و تخلخل فوم چاه گرمایی از چاه گرمایی ها مشخص شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 137

دانلود 12 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  104-109
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15666
 • دانلود: 

  8322
چکیده: 

In order to improve the efficiency and rate of heat transfer in heat exchangers, various techniques such as increasing the heat transfer coefficient are proposed. This study is devoted to the investigation of heat transfer coefficient variations due to the addition of CuO, TiO2 and CuO/TiO2 nanoparticles into a shell and tube heat exchanger. CuO/TiO2 nanocomposite was synthesized using mechanical technique. Particle size analyzer was used to determine the size distribution of CuO/TiO2 nanocomposite. The results indicated an increase in the nanofluid heat transfer coefficient and overall heat transfer coefficient by increasing the nanoparticle composition and temperature. The heat transfer coefficients of CuO nanofluid are higher than that of TiO2 and the heat transfer coefficient of the nanocomposite is the highest. The heat transfer coefficient and overall heat transfer coefficient were enhanced 4. 58 to 12. 42 times and 4. 01 to 12. 33, respectively by increasing nanocomposite mass fraction. The highest heat transfer coefficients occur at the 75/25% CuO/TiO2 nanocomposite mass ratio.

آمار یکساله:  

بازدید 15666

دانلود 8322 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  76
 • صفحات: 

  62-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1577
 • دانلود: 

  429
چکیده: 

در مقاله حاضر بررسی CFD افزایش انتقال گرما در یک مبدل پوسته- لوله همراه با لوله مارپیچ انجام شده است. آب داغ به عنوان سیال گرم در لوله افقی و آب سرد نیز از سمت پوسته وارد شده است. نقش مربوط به پارامترهای هندسه مورد استفاده بر میزان انتقال گرما بررسی و ارائه شده است. با انجام آنالیز CFD و محاسبه مقادیر مطلوب هر یک از پارامترهای مورد بررسی، توافق خوبی بین آنالیز CFD و نتایج تجربی حاصل شد. پارامترهای هندسی و عملیاتی مورد بررسی "شدت جریان های سیال های گرم و سرد، فاصله بین پیچ ها و استفاده از بفل" در جهت افزایش میزان انتقال گرما می باشند. طبق نتایج حاصل افزایش گام لوله مارپیچ باعث می شود سیال حرکت کننده درون پوسته برخوردهای کمتری با دیواره های لوله مارپیچ داشته باشند که سبب کاهش افت سرعت و افزایش میزان انتقال گرما می شود. همچنین استفاده از بفل سبب افزایش 8.3 درصدی در عدد ناسلت درون لوله می گردد. برای یک گام مشخص از لوله مارپیچ، افزایش شدت جریان سیال سرد همراه با بفل سبب افزایش نسبی 11 درصدی عدد ناسلت و افزایش گام لوله مارپیچ سبب افزایش 16.9 درصدی عدد ناسلت درون پوسته می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1577

دانلود 429 استناد 0 مرجع 0
litScript