نتایج جستجو

8523

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

853

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  1890
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THIS PAPER CONTAINS A CONDENSED DESCRIPTION OF RECENT DEVELOPMENTS IN heat exchangerS AND IMPROVE EFFICIENCY IN heat TRANSFERRING. THE SUPERCHANGER heat exchanger IS DESIGNED TO PROVIDE MAXIMUM EFFICIENCY IN TRANSFERRING heat FROM ONE LIQUID TO ANOTHER OR FROM STEAM TO LIQUID. [2] THEIR APPLICATIONS ARE IN ENERGY EXCHANGES, PULP & PAPER, METALS, CHEMICALS, FOOD & BEVERAGE, OIL & GAS AND MISCELLANEOUS MANUFACTURING. THE REFRIGERATION PROCESSES CAN FUNCTION AS FLOODED EVAPORATORS, DIRECT EXPANSION EVAPORATORS, LIQUID COOLED CONDENSERS, DESUPERheatED, SUBCOOLERS AND OIL COOLERS. WE'VE DISCUSSED ABOUT EVERY 6 CASES IN THIS PAPER. EFFICIENCY, COST EFFECTIVENESS, HIGH PERFORMANCE, MINIMAL MAINTENANCE AND SERVICE ARE DEMANDED BY EVERY INDUSTRY AND COMMERCIAL OR GOVERNMENTAL ENTITY IN TODAY'S HIGHLY COMPETITIVE, TECHNOLOGICAL WORLD. PLATE AND FRAME heat exchangerS HAVE DEMONSTRATED THEIR SUPERIORITY IN SATISFYING THESE DEMANDING NEEDS OVER OTHER TYPES OF heat exchangerS – AND THE BEST OF PLATE AND FRAME ARE TRANTER SUPERCHANGER UNITS. SUPERCHANGER heat exchangerS ARE DAILY PERFORMING CRITICAL DUTIES IN A WIDE VARIETY OF APPLICATIONS AROUND THE WORLD. TRANTER'S SUPERMAX AND MAXCHANGER WELDED heat exchangerS OFFER DISTINCT ADVANTAGES OF PLATE heat TRANSFER EFFICIENCY, DUE IN LARGE MEASURE TO THE TURBULENT FLOW CREATED BY THE CORRUGATED PATTERNS OF THEIR PLATES. [4] THE SUPERMAX WELDED PLATE heat exchanger HANDLES LIQUIDS, GASES AND TWO-PHASES MIXTURES AT PERSSURES TO 1,000-PLUS PSIG (68-PLUS BARG) AND AT VERY LOW AND HIGH TEMPRETURES. IF PRIME APPLICATION CONSIDERATIONS INCLUDE A VARIETY OF CONNECTION LOCATIONS, SPACE AND SINGLE-MATERIAL DESIGN, THE MAXCHANGER IS EXTREMELY VERSATILE. [4]

آمار یکساله:  

بازدید 1890

دانلود 0
نویسندگان: 

CANCAN Z. | YAFEI L. | LI W. | KE X. | JINXING W.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  10 (TRANSACTIONS A: BASICS)
 • صفحات: 

  1503-1510
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13549
 • دانلود: 

  16002
چکیده: 

heat exchangers are widely used in power engineering and industrial applications. Many techniques such as coiled tube, surface tension devices, rough surfaces and extended surfaces have been investigated to enhancethermal performance and minimize the cost and size of the heat exchanger equipment. One of the most important techniques is tube insert. In general, tube inserts can be classified into two broad categories: stationary inserts and self-rotating inserts. Compared with stationary inserts, the self-rotating inserts can rotate in the tube by fluid and the comprehensive performance of self-rotating inserts is improved significantly. This paper mainly focuses on reviewing the large number of experimental and numerical works taken by researchers on self-rotating inserts such as twisted tapes, miniature hydraulic turbine, turbine-type swirl generators, etc. To improve the thermal efficiency of heat exchanger and serviceable to designers implemention of passive enhancement techniques in heat exchanger are required. The authors found that self-rotating inserts can streng then the heat transfer efficiency, meanwhile achieve on-line automatic anti-scaling and descaling effect. When the fluid velocity is more than 0.2m/s, most of self-rotating inserts can be applied. The heat transfer performance and frictional loss have been discussed to get the optimal configuration of self-rotating inserts. The convective heat transfer correlations have also been discussed. Determining how to find the optimal self-rotating insert is the main objective of this paper.

آمار یکساله:  

بازدید 13549

دانلود 16002 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  45-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2032
 • دانلود: 

  1342
چکیده: 

توانایی شبکه های مبدل حرارتی در پذیرش آرایش های دمایی گوناگون دمایی و تاثیر این آرایش ها بر بار مبدل ها و تفاوت دمای متوسط لگاریتمی، منجر به ایجاد آرایش های متفاوتی از سطوح انتقال حرارت مبدل های جدید و میزان انرژی مصرفی می شود. تاثیر مستقیم این آرایش ها بر هزینه کل سرمایه گذاری سالیانه، ایده امکان بهینه سازی شبکه های مبدل حرارتی با تغییر بار مبدل ها را در ذهن ایجاد می کند. نتیجه های نزدیک و بهتر حاصل از این روش نسبت به نتیجه های نرم افزار SPRINT، حاکی از قوت روش ارایه شده در بهینه سازی توزیع بار است. تابع هدف بهینه سازی توزیع بار حرارتی در طراحی جدید، دستیابی به کمینه هزینه کل سرمایه گذاری سالیانه و درطراحی اصلاحی، دستیابی به کمینه دوره بازگشت برای یک هزینه سرمایه گذاری یا دستیابی به بیشینه سود حاصل از ذخیره انرژی برای یک دوره بازگشت است. بهبود 4 درصدی هزینه کل سرمایه گذاری سالیانه در شبکه با طراحی جدید و بهبود 6/5 درصدی هزینه سرمایه گذاری همراه بهبود 11 درصدی دوره بازگشت در شبکه مورد مطالعه طراحی اصلاحی، بیانگر اهمیت در نظر گرفتن بهینه سازی توزیع بار در انتگراسیون حرارتی فایند است.

آمار یکساله:  

بازدید 2032

دانلود 1342 استناد 0 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

خسرویار سوسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  59
 • صفحات: 

  87-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  709
 • دانلود: 

  153
چکیده: 

رسوب زدایی تبادلگر در صنایع امری رایج است و تاکنون تلاش های زیادی جهت رفع این مشکل شده است. در این مقاله به بررسی کاهش رسوب در حین کار و مزایای آن نسبت به روش حین توقف پرداخته شده است. همچنین مشکل کمپرسور هوای واحد آمونیاک در پتروشیمی خراسان که ناشی از رسوب گرفتگی تبادلگر گرمایی مرحله سوم (2143) بود، با استفاده از ماده شیمیایی اسید کلرویدریک 5% و ماده بازدارنده خوردگی 0.2% به صورت حین کار با جلوگیری از توقف واحد آمونیاک و به همین ترتیب واحد اوره و ملامین رسوب زدایی صورت گرفته است.عملیات شستشوی شیمیایی تبادلگر (2143E-) نتایجی چون کاهش لرزش کمپرسور،کاهش دمای هوای خروجی تبادلگر،کاهش دمای آب تبادلگر، افزایش جریان آب خنک کننده و در نهایت، صرفه جویی و کاهش هزینه ها، در بر داشت و با نتیجه مطلوب به پایان رسید.

آمار یکساله:  

بازدید 709

دانلود 153 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AMIDPOUR M. | TAGHI ZOGHI A. | KASIRI N.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6707
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6707

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

BIDABADI M. | SADAGHIANI A.K. | VAHDAT AZAD A.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  5 (TRANSACTIONS B: MECHANICAL ENGINEERING)
 • صفحات: 

  1445-1454
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  46214
 • دانلود: 

  74276
چکیده: 

This paper investigates optimization methods based on genetic algorithms (GAs) for spiral heat exchangers. The purpose of designing heat exchanger depends on its application and could be total cost, heat transfer coefficient or both of them. The current targeting methods identify optimum points from both economic and thermodynamic views and capture a trade-off between two objectives. Optimizations using single objective functions are performed in order to investigate parameter behavior in two different applications of SHEs. Also this work takes care of numerous geometric parameters in the presence of logical constraints. Multi-objective and weighted function optimizations using genetic algorithm are developed in order to obtain a set of geometric design parameters, which lead to minimum pressure drop and the maximum overall heat transfer coefficient. Optimized heat transfer coefficient compared to its first value at basic design had a 13% increase and total cost in optimized case presents 50% reduction compared to the basic design. Also in trade-off cases, heat transfer coefficient and total cost have been improved up to 60% increment and 20% reduction respectively. Therefore, designing heat exchanger using presented optimal methods in this research are proposed as useful methods for designers, engineers and researchers.

آمار یکساله:  

بازدید 46214

دانلود 74276 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسنده: 

BAYATI A. | HAMIDI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

heat exchanger FOULING IS A MAJOR SOURCE OF MAINTENANCE COST AND LOST PRODUCTION TIME. IT HAS BEEN ESTIMATED THAT FOULING COSTS MORE THAN $5 BILLION ANNUALLY IN US INDUSTRY. ALTHOUGH CLEANING IS TIME CONSUMING AND COSTLY BUT IT IS NEEDED TO BE PERFORMED FREQUENTLY BECAUSE FOULING ON heat TRANSFER SURFACE REDUCES THE heat TRANSFER RATE AND INCREASE PRESSURE DROP THROUGH THE heat exchanger. WITH THIS REGARD, SPIRAL heat exchanger IS A USEFUL ALTERNATIVE TO MANY TRADITIONAL heat exchangerS AND APPLICATIONS PRONE TO FOULING SUCH AS IN CHEMICAL PROCESS AND FOOD INDUSTRIES. SINCE MOST OF INDUSTRIES IN OUR COUNTRY ARE NOT FAMILIAR WITH THIS KIND OF heat exchanger BECAUSE OF INSUFFICIENT INFORMATION, THIS PAPER PROVIDES THE PROCEDURE TO DETERMINE THE BASIC DESIGN PARAMETERS AND DEMONSTRATES THE ADVANTAGE OF SPIRAL heat exchanger.

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  52
 • صفحات: 

  409-418
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  245
 • دانلود: 

  142
چکیده: 

در مقاله حاضر مبدل حرارتی دولوله ای مارپیچ پر شده از محیط متخلخل که تحت شار حرارتی نامتقارن قرار دارد به صورت تحلیلی مورد مطالعه قرار می گیرد. معادلات مومنتوم و انرژی به دستگاه مختصات گرمانو انتقال داده شده و سپس پروفیل های سرعت و دما بر حسب توان های انحنای بدون بعد به کمک روش اغتشاشات بدست می آیند. همچنین کانتورهای سرعت و دما برای ارائه دید بهتر هندسه پیچیده مورد بررسی، ارائه می شوند. نتایج مشخص می سازند که پروفیل سرعت محوری به دلیل انحنای هندسه، نامقتارن می باشد که شدت این عدم تقارن تابعی از انحنا است. همچنین نشان داده می شود که عدد ناسلت با افزایش انحنا و همچنین افزایش نسبت شعاع لوله داخلی به لوله خارجی افزایش پیدا می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 245

دانلود 142 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Jamshidi Naghmeh | GHOLAMI HOSSEIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  Special Issue
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19556
 • دانلود: 

  8268
چکیده: 

heat transfer is one of the most critical processes in the industry, and by increasing the efficiency of the heat exchanger, energy consumption of systems will be reduced. Very tiny particles in nanoscale dimensions, when uniformly dispersed and stably suspended in the base fluid, efficiently improve the thermal properties of the base fluid. With the help of nanofluids, the heat transfer rate increase. The purpose of this research is to investigate the thermal and hydraulic characteristics of nanofluid in turbulent flow regime in a plate heat exchanger with a sine pattern in which cold and hot flows alternately pass through the plates. First, problem geometry is modeled and simulated in ANSYS-FLUENT software. All properties of nanoparticles are dependent on temperature, velocity, and particles diameter, and are added to software in the form of a separate code. Simulations are for different parameters such as wavelength to amplitude ratio (L/A), Reynolds number, volume fractions of nanoparticles and nanoparticle diameter. The results indicate that the best shape of the wave for the highest heat transfer rate in the heat exchanger is gained for equal wave amplitude and wave length.

آمار یکساله:  

بازدید 19556

دانلود 8268 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پژوهش نفت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  70
 • صفحات: 

  32-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  168
 • دانلود: 

  52
چکیده: 

هدف از طراحی اصلاحی مبدل های حرارتی، در زمان افزایش ظرفیت یک واحد تولیدی، رفع موانع گلوگاهی فرایند و تلاش برای کارکردن واحد در حالتی است که مقدار مصرف انرژی در همان میزان قبل از افزایش ظرفیت ثابت بماند. بدین ترتیب از نیاز به نصب تجهیزات جانبی گران قیمت مانند کوره یا مبدل های حرارتی جدید جلوگیری می شود. در زمان تصمیم به افزایش ظرفیت واحد، با استفاده از روش های بهبود انتقال حرارت و به کارگیری فناوری های نوین نظیر مبدل های با لوله های پیچشی، ضرورت افزودن سطح انتقال حرارت اضافی در محدوده ای که متاثر از روش بهبود انتقال حرارت است، کمتر شده و یا در مواردی برطرف خواهد گردید. در این پژوهش، روشی برای هدف گذاری اصلاحی توسط وسایل افزاینده انتقال حرارت در هر دو سمت لوله و پوسته ارائه شده است که به کمک آن به راحتی می توان اثر بهبود حرارتی بر شبکه ای از مبدل های حرارتی را پیش از رسیدن به مرحله طراحی به طور دقیق ارزیابی کرد. این روش برای یک شبکه پیش گرمکن پالایشگاه نفت به عنوان یک مورد صنعتی به کار گرفته شده است و نتیجه آن کاهش 30% در هزینه سرمایه گذاری با تعویض دسته لوله هایی از نوع پیچشی نسبت به لوله های معمولی در مبدلهای حرارتی در حال کار می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 168

دانلود 52 استناد 0 مرجع 1
litScript