نتایج جستجو

24748

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2475

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  58-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  379
 • دانلود: 

  204
چکیده: 

هدف. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل تاثیرگذار بر پیامدهای نارسایی قلبی در این بیماران صورت گرفت. زمینه. نارسایی قلبی یک سندرم بالینی پیچیده است که به دلیل ایجاد مشکلات عملکردی و ساختاری در قلب و شیوع زیاد و بار مالی همراه آن، به عنوان یک مشکل سلامت عمومی مطرح می­ شود. میزان مرگ­ و عوارض جدی ناشی از بیماری رو به افزایش است. کاهش کیفیت زندگی و بستری­ شدن­ های مکرر ازجمله این عوارض هستند. روش کار. در این مطالعه­ مروری، جست­ و­ جوی جامعی در پایگاه­ های داده­ های علمی و موتورهای جست­ و­ جو نظیر Science Direct، Ovid، PubMed، Google Scholar، و Medline با کلید­ واژه­ های نارسایی قلبی، آموزش بر اساس شاخص سواد سلامت، خودمراقبتی، دانش نارسایی قلبی، بستری مجدد، پیامدهای نارسایی قلبی و حمایت خانواده به دو زبان فارسی و انگلیسی بین سال­ های 2003 تا 2018 انجام و مطالعات مرتبط وارد مطالعه شدند. یافته ­ ها. نارسایی قلبی با مشکلات فراوانی همراه است و عوامل متعددی روی بیمار تاثیر دارد. با تمرکز بر مطالعات انجام شده­ پیشین، از عوامل موثر بر پیامدهای نارسایی قلبی می­ توان به سواد سلامت بیمار، خودمراقبتی، دانش نارسایی قلبی و حمایت خانواده بیماران اشاره کرد. آموزش بیماران مبتلا نیز بر پیامدهای بیماری و بستری­ شدن مکرر بیماران تاثیرگذار بوده است. نتیجه­ گیری. آموزش بر اساس شاخص سواد سلامت بر روی پیامدهای نارسایی قلبی تاثیر دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 379

دانلود 204 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  59-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  39002
 • دانلود: 

  15793
چکیده: 

Although the involvement of the heart by malignancy is relatively common, it is unusual for it to be detected premortem. In addition, there is a dearth of data on this subject in the literature. We report a case of Hodgkin’s lymphoma presenting with systemic signs and symptoms including abdominal distension, weakness, pallor, chills and fever, generalized edema, hepatosplenomegaly, and generalized lymphadenopathy, as well as signs of heart failure. Echocardiography revealed pericardial effusion, left ventricular hypertrophy, and lucent myocardial lesions. Right cervical lymph node biopsy established the diagnosis of nodular sclerosing type Hodgkin’s lymphoma with the involvement of the bone marrow at biopsy. After 14 sessions of chemotherapy, systemic and cardiac abnormalities improved. We believe this is the first case of Hodgkin’s lymphoma with cardiac metastasis and heart failure.

آمار یکساله:  

بازدید 39002

دانلود 15793 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4 (پیاپی 37)
 • صفحات: 

  76-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  698
 • دانلود: 

  204
چکیده: 

زمینه: سکته حاد قلبی پاسخ التهابی به دلیل نکروز بافتی ناشی از  لکوسیتوز و بالا بودن نوتروفیل های خون محیطی ایجاد می شود.هدف: مطالعه به منظور تعیین ارتباط بین نوتروفیلی با نارسایی قلبی انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه تحلیلی (کوهورت) بر روی100 بیمار مبتلا به سکته حاد قلبی که با دارا بودن 2 مورد از 3 معیار استاندارد (شرح حال، یافته های آنزیمی و یافته های نواری) در نیمه دوم سال 1381 در بیمارستان یحیی نژاد بابل بستری شده بودند به صورت سرشماری انجام شد. نارسایی قلبی براساس شرح حال، معاینه بالینی، عکس قفسه سینه و اکوکاردیوگرافی در روز چهارم بستری تعیین شد و کسر تخلیه کمتر یا مساوی 40 به عنوان نارسایی قلبی در نظر گرفته شد. کسر تخلیه، سن، جنس، محل سکته، مدت بستری و استفاده از ترومبولیتیک ها به همراه شمارش لکوسیت ها و درصد نوتروفیل های روز اول بستری با استفاده از آزمون های فیشر، آنالیز تک متغیر و لگاریتم خطی تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: نوتروفیل بیش از %65 در 54 نفر از افراد وجود داشت که 25 نفر از آنها در روز چهارم دچار نارسایی قلبی شده بودند. بین نوتروفیلی بیش از %65 و کسر تخلیه بطن چپ در هر دو جنس ارتباط معنی دار وجود داشت (p<0.01). نتیجه گیری: تعداد نوتروفیل های زمان بستری به طور معنی داری با نارسایی قلبی به عنوان عارضه زودرس سکته حاد قلبی ارتباط دارد و می تواند در تعیین افراد در معرض خطر و به کارگیری به موقع روش های تشخیصی و درمانی کمک کننده باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 698

دانلود 204 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

IYENGAR S. | FELDMAN D.S. | TRUPP R. | ABRAHAM W.T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  901-907
تعامل: 
 • استنادات: 

  397
 • بازدید: 

  8829
 • دانلود: 

  17487
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8829

دانلود 17487 استناد 397 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  62
 • صفحات: 

  23-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  987
 • دانلود: 

  271
چکیده: 

زمینه و اهداف: سکته قلبی حاد معمولا با لکوسیتوز و افزایش نوتروفیل همراه است. هنوز به طور قطع مشخص نشده است که آیا این روند می تواند علتی برای آسیب میوکارد باشد یا خیر. به طورکلی، مطالعات اندکی درباره ارتباط بین نوتروفیلی و خطر بروز حوادث قلبی از قبیل نارسایی احتقانی قلب اندکی پس ازوقوع سکته قلبی حاد صورت گرفته است. بدین ترتیب در صورت اثبات وجود ارتباط بین این دو می توان از شمارش نوتروفیل ها در بدو مراجعه افرادی که دچار سکته قلبی شده اند به عنوان یک عامل پیشگویی کننده در ابتلا به نارسایی احتقانی قلب استفاده کرد.روش بررسی: جمعیت مورد مطالعه را افرادی تشکیل می دادند که با تشخیص قطعی سکته قلبی در بخش CCU بستری شده بودند. در بدو مراجعه جهت شمارش تعداد نوتروفیل از کلیه بیماران لام خون محیطی تهیه می شد. ملاک ابتلا به نارسایی احتقانی قلب را نیز علایم بالینی، یافته های اکوکاردیوگرافی (کسر تخلیه ای%40> ) و یافته های عکس سینه تشکیل می دادند. همچنین کلیه بیمارانی که دارای عوامل مخدوش کننده جهت ایجاد نوتروفیلی بودند از مطالعه حذف شدند.یافته ها: مجموعا از 50 بیمار مورد مطالعه 84% را مردان و 16% را زنان تشکیل می دادند. از میان این 50 بیمار 27 نفر (54%) در چهار روز اول دچار نارسایی احتقانی قلب شدند.33 بیمار (66%) در بدو مراجعه نوتروفیلی نسبی داشتند (نوتروفیل<65% ) 36 % نیز نوتروفیلی نداشتند. این دو گروه از نظر میانگین درصد نوتروفیل ها با آزمون t با هم مقایسه شدند که با p=0.001 معنادار بود. در مجموع، از بین 54% بیماران که دچار نارسایی احتقانی قلب شده بودند 92% دربدو مراجعه نوتروفیلی نسبی (نوتروفیل %65<) داشتند. نوتروفیلی باعث افزایش 25 برابر در احتمال خطرابتلا به نارسایی زودرس بعد از سکته قلبی می شود.نتیجه گیری: این مطالعه به خوبی نشان می دهد که وجود نوتروفیلی نسبی در افرادی که از شروع علایم شان بیش از 12 ساعت سپری نشده است با وقوع نارسایی احتقانی قلب در چهار روز اول بعد از سکته قلبی حاد کاملا مرتبط است.

آمار یکساله:  

بازدید 987

دانلود 271 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پیاورد سلامت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  181-188
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  636
 • دانلود: 

  280
چکیده: 

زمینه و هدف: عامل ها به دلیل ویژگی هایی که دارند، مانند: استقلال، رفتار فعال و... می توانند زمینه مناسبی جهت آنالیز داده های پیگیری و مدیریت بیماری نارسایی مزمن قلبی فراهم نمایند. هدف از این مطالعه، تشریح و تبیین نکات کلیدی است که در طراحی مناسب سیستم مدیریت بیماری نارسایی مزمن قلبی به عنوان رویکرد بهبود مدیریت این بیماری باید در نظر گرفته شود.روش بررسی: در این مقاله مروری، مقالات مرتبط بدون توجه به سال انتشار آنها با کلمات کلیدی سیستم چند عاملی، مدیریت بیماری مزمن، نارسایی مزمن قلبی در پایگاه داده Google Scholar، PubMed و Science Direct بررسی گردید.یافته ها: در طراحی سیستم مدیریت نارسایی مزمن قلبی مبتنی بر عامل، نکات کلیدی در جنبه های عمومی و اختصاصی وجود دارد که باید مد نظر قرار گیرد، مانند: محرمانگی، معماری، زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات، دستورالعمل های قانونی و اخلاقی.نتیجه گیری: شناسایی و رفع موانع فنی و غیرفنی، نقش مهمی در پیاده سازی موفق تکنولوژی عامل ایفا می کند. لذا در طراحی و پیاده سازی سیستم های مبتنی بر عامل باید به فاکتورهای مختلفی توجه کرد، مانند: کاهش روابط چهره به چهره میان پزشکان و بیماران که می تواند منجر به ایجاد استرس در برخی بیماران قلبی گردد، معماری مناسب و کاربرد استاندارد و پروتکل های ارتباطی، نحوه ارتباط میان عامل ها، نگرش کاربران، پشتیبانی ذی نفعان از استفاده از سیستم مبتنی بر عامل، بودجه کافی، پوشش بیمه هزینه های خدمات سلامت مبتنی بر تکنولوژی عامل، استطاعت مالی، و شناسایی فرصت ها و موانع.

آمار یکساله:  

بازدید 636

دانلود 280 استناد 0 مرجع 2
strs
نویسندگان: 

بابایی مجتبی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  86
 • صفحات: 

  62-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1353
 • دانلود: 

  195
چکیده: 

مقدمه: مرگ و میر انفارکتوس میوکارد می تواند ناشی از آریتمی یا نارسایی قلبی باشد. لکوسیتوز، به ویژه افزایش نوتروفیل ها، مشخصه ای از پاسخ التهابی در بیماران با انفارکتوس میوکارد است. این مطالعه برای بررسی ارتباط بین لکوسیتوز در بدو مراجعه بیماران با انفارکتوس میوکارد و بروز نارسایی قلبی، طراحی و اجرا گردید.روش ها: مطالعه به صورت مورد- شاهدی در بیمارستان فاطمیه (س) سمنان در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد انجام شد. از بیمارانی که در 24 ساعت اول شروع درد مراجعه نمودند، نمونه خون جهت انجام آزمایش آنزیم های قلبی و شمارش سلول های خونی گرفته شد. در روزهای سوم تا پنجم اکوکاردیوگرافی انجام شد. تعداد 69 بیمار با کسر جهشی کم تر از 45 درصد به عنوان نارسایی قلبی (گروه مورد) و 69 بیمار با کسر جهشی بیشتر یا مساوی 45 درصد که از نظر عوامل خطرزای اصلی، سن و جنس با گروه مورد همگن بودند، به عنوان گروه شاهد مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: لکوسیتوز ( (WBC³11000در 8/47 درصد بیماران گروه مورد و 3/20 درصد گروه شاهد دیده شد. رابطه بین لکوسیتوز و ابتلا به نارسایی قلبی معنی دار بود ((p=0.001  69.6درصد بیماران گروه مورد و 8/34 درصد گروه شاهد نوتروفیلی (نوتروفیل بیشتر از 65%) داشتند. ارتباط بین نارسایی قلبی و نوتروفیلی معنی دار بود (0001/0.(p> 33.3 بیماران گروه مورد و 6/40 درصد بیماران گروه شاهد منوسیتوز (منوسیت بیشتر از 2%) داشتند (p=0.3).نتیجه گیری: لکوسیتوز و نوتروفیلی در فاز حاد انفارکتوس میوکارد، عامل مهمی برای پیش بینی نارسایی قلبی می باشد و برای تعیین ریسک بیماران انفارکتوس میوکارد می توان از معیار لکوسیتوز استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1353

دانلود 195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  60
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  665-670
تعامل: 
 • استنادات: 

  399
 • بازدید: 

  1927
 • دانلود: 

  17831
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1927

دانلود 17831 استناد 399 مرجع 0
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  361-369
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4342
 • دانلود: 

  1162
چکیده: 

بیماران مبتلا به نارسایی قلبی، برای مواجهه با مشکلات بیماری، نیاز به رفتارهای خود مراقبتی دارند، لذا شناسایی این رفتارها و تشویق بیمار جهت مشارکت و قبول مسوولیت در انجام صحیح آنها منجر به کنترل عوارض بیماری خواهد شد. این مطالعه، با هدف تعیین رفتارهای مراقبت از خود و ارتباط آن با متغیرهای سن، جنس، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، طول مدت بیماری، دفعات بستری شدن، بیماری های مزمن دیگر و درصد کسر تخلیه ای قلب، در مراکز آموزشی ـ درمانی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی ایران و تهران صورت گرفت.این مطالعه از نوع توصیفی - تحلیلی بوده است که طی آن، تعداد 250 نفر بیمار مبتلا به نارسایی قلبی واجد شرایط وارد آن شده اند. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه اروپایی رفتارهای مراقبت از خود در بیماران نارسایی قلبی استفاده شد. نتایج به وسیله آزمون های آمار توصیفی، تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون t مستقل و کای دوی کروسکال ـ والیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته ها، فقط 26 درصد از واحدها خود مراقبتی را به خوبی ایفا کرده بودند و رفتار «داروهایم را مطابق دستور پزشک مصرف می کنم» بیشترین رعایت را در این بیماران داشته است. رفتارهای خود مراقبتی با متغیرهای مستقل سن و دفعات بستری قبلی، ارتباط آماری معنی دار و معکوس و با سایر متغیرها، ارتباط آماری مستقیم و معنی داری را نشان دادند.با توجه به نتایج پژوهش، لازم است آموزش هایی در خصوص انجام خودمراقبتی به بیماران ارایه و بر انجام آن نیز تاکید شود. مطمئنا تدوین چنین برنامه هایی، نیاز به یک گروه درمانی فعال خواهد داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 4342

دانلود 1162 استناد 0 مرجع 18
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  58-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1536
 • دانلود: 

  424
چکیده: 

هدف: هدف این مقاله، مروری بر مطالعات مربوط به خستگی در بیماران مبتلا به نارسایی قلب می باشد.زمینه: خستگی یک احساس ذهنی و چندعاملی در مبتلایان به نارسایی قلب می باشد. با وجود این که خستگی علامت مهمی در نارسایی قلب است، اما دانش کمی در این زمینه وجود دارد. همچنین، خستگی به عنوان از منظر ارایه دهندگان خدمات سلامت به عنوان یک چالش است و رهنمودهای بالینی کمتر به مقوله خستگی این بیماران پرداخته اند.روش کار: این مقاله به مرور مطالعات مربوط به خستگی در مبتلایان به نارسایی قلب می پردازد که از طریق پایگاه های علمی PubMed و Science direct با جستجوی کلیدواژه های heart failure، related factors، predictors، و fatigue و معادل فارسی آنها یافت شدند.یافته ها: مرور متون نشان داد شیوع خستگی در مبتلایان به نارسایی قلب بالا است و نتایج متفاوتی در زمینه شدت آن در مبتلایان گزارش شده است. خستگی و روند فزاینده آن به موازات پیشرفت بیماری با کاهش کیفیت زندگی و پیامدهای بالینی منفی نارسایی قلب همراه می باشد. در مطالعات مختلف عوامل متعددی از جمله ماهیت بیماری و نیز عوامل روانی به ویژه افسردگی به عنوان پیش بینی کننده های خستگی و شدت آن در بیماران با نارسایی قلب گزارش شده اند. در مرور صورت گرفته مطالعات کمی با هدف تعیین تاثیر مداخلات غیردارویی بر مدیریت علایم این بیماران یافت شد.نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای خستگی در مبتلایان به نارسایی قلب، نیاز است اقداماتی به موقع جهت کاهش آن در مبتلایان به نارسایی قلب توسط تیم سلامت، به ویژه پرستاران اتخاذ شود تا احساس خوب بودن در این افراد افزایش یابد. همچنین، با توجه به محدودیت مطالعات و اهمیت کاهش خستگی، انجام مطالعاتی در زمینه بررسی تاثیر روش های غیردارویی بر مدیریت علایم (به ویژه خستگی) در این بیماران ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 1536

دانلود 424 استناد 0 مرجع 2
litScript