نتایج جستجو

196

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

20

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  248-267
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

سازمان غذا و کشاورزی (FAO)، مدل پنمن-مانتیث فایو 56 را به عنوان یک روش استاندارد در برآورد تبخیرتعرق مرجع (ETo) پیشنهاد کرده است. با این حال در مناطق مرتفع اغلب به دلیل کمبود ایستگاه های هواشناسی، مشکلات دیدبانی و ناقص بودن داده های هواشناسی لازم، استفاده از این مدل با عدم قطعیت مواجه است. بنابراین، در این مناطق باید از مدل هایی استفاده شود که به متغیرهای هواشناسی کمتری نیاز داشته باشند و همچنین بتوان آنها را به عنوان تابعی از ارتفاع درنظر گرفت. از این رو در تحقیق حاضر از داده های 28 ایستگاه سینوپتیک ایران با ارتفاع بیش از 2000 متر از سطح دریا در بازه زمانی سال های 2019-1989 برای تعدیل مدل هارگریوز-سامانی بر اساس ارتفاع و تصحیح ضرایب عامل دما استفاده شد. مقایسه نتایج حاصل از مدل پنمن-مانتیث فایو 56 به عنوان روش استاندارد و مدل های هارگریوز-سامانی اصلی و هارگریوز-سامانی تعدیل یافته نشان داد که مدل تعدیل یافته بر اساس ارتفاع، نتایج بهتری نسبت به مدل اصلی ارایه می دهد و قادر است تبخیر-تعرق مرجع در مناطق مرتفع ایران را با دقت مناسب تری برآورد کند. بیش ترین نزدیکی در تخمین تبخیرتعرق با مدل هارگریوز-سامانی تعدیل یافته و مدل پنمن-مانتیث فایو 56 بر اساس نتایج شاخص های آماری MBE، MAE، RMSE، PVC، LVC، d، r و PI در ایستگاه های فیروزکوه، بافت، بلده، سی سخت، آوج، خوانسار، آبعلی، داران، فریدون شهر، بروجن، سمیرم، الیگودرز، فرخ شهر، دماوند، سپیدان و سامان مشاهده شد که نسبت به مقادیر حاصل از مدل هارگریوز-سامانی اصلی به طور میانگین 14 درصد کاهش خطا داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 26

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (پیاپی 18)
 • صفحات: 

  47-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  152
 • دانلود: 

  96
چکیده: 

تابش خورشیدی از مهم ترین عامل های تاثیرگذار بر تبخیر- تعرق بوده که برآورد دقیق آن در برآورد نیاز آبی گیاهان موثر است. به همین دلیل در این پژوهش اثر چند مدل تابش خورشیدی (RS) بر نتیجه معادله هارگریوز- سامانی در برآورد تبخیر- تعرق مرجع چمن (ETO) در دشت شهرکرد بررسی شد. بدین منظور با درنظر گرفتن میزان تابش محاسبه شده از مدل های هارگریوز- سامانی، دورنباس- پروت، آناندل و همکاران، آلن، ارتکین- یالدیز، سامانی، گودین و همکاران و محمود- هابارد، تبخیر- تعرق مرجع از معادله هارگریوز- سامانی محاسبه و نتیجه با تبخیر- تعرق اندازه گیری شده با لایسیمتر مقایسه گردید. نتایج نشان دادند تبخیر- تعرق مرجع محاسبه شده بر اساس تمام مدل های تابش به استثنای مدل سامانی، کمتر از تبخیر-تعرق اندازه گیری شده است. با مقایسه شاخص های آماری و نسبت های مقادیر برآورد شده به اندازه گیری شده، مشخص شد که دقیق ترین مدل تابش از نظر تاثیر بر محاسبه تبخیر-تعرق مرجع با معادله هارگریوز- سامانی در منطقه مورد مطالعه، مدل محمود- هابارد است. تبخیر-تعرق مرجع بر اساس این مدل با 8% تخمین کمتر، ریشه میانگین مربع خطا (RMSE) و خطای انحراف (MBE) به ترتیب برابر 0.92 Mj/(m2.day) و -0.43، خطای نسبی (RE) برابر -1.73%، شاخص توافق (d) برابر 0.99 و بازده مدل برابر 62 درصد دارای بهترین نتایج نسبت به تبخیر- تعرق اندازه گیری شده با لایسیمتر است. همچنین تبخیر- تعرق مرجع محاسبه شده بر اساس مدل گودین و همکاران دارای ضعیف ترین نتایج بود.

آمار یکساله:  

بازدید 152

دانلود 96 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  227-236
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  120
 • دانلود: 

  50
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 120

دانلود 50 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  95-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1013
 • دانلود: 

  264
چکیده: 

در مناطق خشک به علت دوری از منابع رطوبت و دریافت تابش بیشتر، میزان تبخیر و تعرق، بیشتر از بارندگی سالانه است؛ لذا میزان تبخیر و تعرق، می تواند شاخص خوبی برای برآورد شدت خشکی یک منطقه باشد. از آنجا که بسیاری از پارامترهای اقلیمی لازم برای محاسبه شدت تبخیر و تعرق به وسیله سایر روش ها در بسیاری از ایستگاه های سینوپتیک ایران، ثبت نمی گردد و نتایج بسیاری از پژوهش ها، بیانگر خطای کمتر در روش هارگریوز - سامانی می باشد، از این روش برای ارزیابی تبخیر و تعرق برای 48 ایستگاه سینوپتیک کشور استفاده شد. در گام بعدی، تحلیل فضایی توزیع مکانی نتایج حاصله بر مبنای توپوگرافی رقومی DEM در محیط GIS به منظور تولید نقشه های شدت تبخیر و تعرق انجام و در پایان به تلفیق یافته ها برای تولید نقشه پهنه بندی، شدت خشکی ایران اقدام شد. نتایج نشان داد که در مقیاس فصلی و ماهانه، شدت تبخیر و تعرق، انطباق قابل قبولی با سیستم ها و توده های هوای حاکم بر ایران در طی فصول مختلف سال، نشان می دهد. تلفیق نقشه های تولید شده تبخیر و تعرق به روش هارگریوز - سامانی برای میانگین 12 ماه در طی دوره آماری 30 ساله، نشان دهنده قرارگیری تمامی قلمرو ایران در شرایط اقلیمی خشک است؛ چرا که حداقل در طی سه ماه از سال، میزان بارش در همه نقاط ایران از میزان تبخیر و تعرق کمتر بوده است. بر این اساس، شدت خشکی محاسبه شده برای سواحل شمالی و جنوبی کشور و همچنین برای فلات مرکزی، البته با شدت بیشتری، صدق می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1013

دانلود 264 استناد 0 مرجع 13
نویسندگان: 

نجفی پیام

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  57-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1719
 • دانلود: 

  462
چکیده: 

برآورد دقیق تبخیر– تعرق، یکی از فاکتورهای اساسی در طراحی سیستم های آبیاری و ساختمان های ذخیره و انتقال آب است. روش های متعددی برای محاسبه تبخیر– تعرق گیاه مرجع ارایه شده است. بسیاری از روش ها به داده های متعدد هواشناسی نیازمند می باشد اما برخی از این داده ها در دسترس نیستند و به فرض دسترسی، از دقت کافی برخوردار نیستند. بنابر این روش های مبتنی بر حداقل داده های اقلیمی گسترش یافتند که روش های هارگریوز- سامانی و جنسن- هیز از جمله هستند. در این تحقیق، دو روش مذکور هر کدام در چهار حالت متفاوت، بر پایه داده های لایسیمتری گیاه مرجع یونجه واقع در محل ایستگاه تحقیقات کشاورزی و هواشناسی کبوترآباد اصفهان مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج این تحقیق حاکی از دقت این دو روش برای ارزیابی تبخیر-تعرق گیاه مرجع یونجه، در صورتی استفاده از معادله پیشنهاد شده توسط سامانی و پسرکلی (1986) برای تشعشع برون زمینی، می باشد. در این حالت، دقت ارزیابی تبخیر و تعرق افزایش یافته و به حدود 15 درصد می رسد. حالت های اخیر دارای ضریب همبستگی بالایی نسبت سایر روش ها بود و در نتیجه با اصلاح خطی روابط اصلی بر مبنای داده های لایسیمتری منطقه، متوسط خطای نسبی تا حدود 9 درصد کاهش می یابد. در نهایت بررسی های این تحقیق نشـان داد که روابـط ارایـه شـده آلـن (1996) و سـامانی- پسرکلی (1986) برای ارزیابی ضریب رابطه هارگریوز- سامانی اختلاف قابل توجهی با یکدیگر ندارند.

آمار یکساله:  

بازدید 1719

دانلود 462 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

XU J.Z. | PENG S.Z. | YANG S.H. | LUO Y.F. | WANG Y.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1331-1342
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12812
 • دانلود: 

  20594
چکیده: 

The hargreaves-samani (HS) equation, which estimates reference evapotranspiration (ET0) using only temperature as input, should be most suitable for ET0 prediction based on weather forecasting data. In the current study, the HS equation is calibrated with daily ET0 by the Penman-Monteith equation, and is evaluated to check the possibility of predicting daily ET0 based on weather forecast data. The HS equation is likely to overestimate daily ET0 in the humid regions of China. Coefficients a and c are calculated as 0.00138 and 0.5736 according to local calibration. The calibrated HS equation performs considerably better than the original one. The proposed equation could be an alternative and effective solution for predicting daily ET0 using public weather forecast data as inputs. The error of daily ET0 prediction increases with the increase in the error of daily temperature range (TR) or daily mean temperature (Tmean). This error is likely to be more sensitive to the error inTR than in the Tmean. Ensuring that TR errors are less than 2oC is necessary for perfect estimations of ET0 based on public weather forecast data using the calibrated HS equation.

آمار یکساله:  

بازدید 12812

دانلود 20594 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  1857-1868
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  257
 • دانلود: 

  182
چکیده: 

پدیده تغییر اقلیم، با افزایش تقاضای آب به خصوص در بخش کشاورزی، مدیریت منابع آبی را به شدت با چالش مواجه کرده است. گندم جزء محصولات اصلی و استراتژیک در سراسر جهان و علی الخصوص کشور ایران است. در این تحقیق به شبیه سازی اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی گندم زمستانه رقم کوهدشت در دشت گرگان با استفاده از داده های تاریخی 1985 تا 2005 پرداخته شد. پارامترهای مورد نیاز جهت محاسبه نیاز آبی گیاه تحت شرایط تغییر اقلیم با استفاده از مدل SDSM و داده های مدل CanESM2 تحت سه سناریوی انتشار RCP2. 6، RCP4. 5 و RCP8. 5 در چهار بازه زمانی (2039-2020)، (2059-2040)، (2079-2060) و (2099-2080) ریزمقیاس شدند. مدل هارگریوز-سامانی که متغیرهای ورودی کمتری نسبت به مدل فائو-پنمن-مونتیث دارد، جهت ریزمقیاس نمایی نیاز آبی استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که بیشترین و کمترین مقدار نیاز آبی سالانه گندم زمستانه تحت RCP2. 6 برابر 403 و 286 میلی-متر به ترتیب مربوط به بازه های (2059-2040) و (2039-2020) است. همچنین این مقادیر در RCP4. 5 برابر 361 و 336 میلی-متر به ترتیب مربوط به بازه های (2039-2020) و (2059-2040) و در RCP8. 5 برابر 336 و 199 میلی متر به ترتیب در بازه-های (2039-2020) و (2079-2060) پیش بینی شد. طول دوره رشد در هر سه سناریوی مورد بررسی کاهش می یابد و روند کاهشی آن، در RCP8. 5 شدیدتر از RCP4. 5 است. به طور کلی بر اساس نتایج این تحقیق انتظار می رود که تغییرات اقلیمی با کاهش میزان تجمعی نیاز آبی گندم زمستانه باعث کاهش میزان مصرف آب در بخش کشاورزی در دشت گرگان شود.

آمار یکساله:  

بازدید 257

دانلود 182 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1479-1499
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  311
 • دانلود: 

  163
چکیده: 

مدل های زیادی بر مبنای گروه های رطوبتی، تشعشعی، دمایی و ترکیبی در برآورد تبخیرتعرق وجود دارد. هدف اصلی این تحقیق کالیبراسیون روش های تبخیرتعرق و انتخاب بهترین روش، تحت شرایط اقلیمی متفاوت در استان های ایران است. در این تحقیق، اقدام به جمع آوری داده های هواشناسی از 10 ایستگاه سینوپتیک در استان های ایران شده است و در مقایسه ای که بین نتایج تبخیرتعرق محاسبه شده بر مبنای چهار گروه تجربی موجود و داد های مشاهداتی لایسیمتر برای انتخاب بهترین مدل در استان های مورد بررسی صورت گرفت، بر اساس اقلیم های متفاوتی که در کشور ایران وجود دارد، در استان هایی با اقلیم خشک و نیمه خشک روش hargreaves-samani, 1985 با مقدار همبستگیR2 <94/0 و مقدار RMSE < 1 mm/day در هفت استان مورد بررسی به عنوان روش برتر شناحته شد. در حالیکه در استان های مرزی و حومه دریای خزر با اقلیم (معتدل و مرطوب)، روش های گروه رطوبتی نتایج مناسبی را از خود ارائه دادند و در بین آن ها نیز روش Albrecht (1950) به منزله بهترین روش در این استان ها انتخاب شد.

آمار یکساله:  

بازدید 311

دانلود 163 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GHAHREMAN N. | SAMETI M.

نشریه: 

DESERT (BIABAN)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  75-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  24669
 • دانلود: 

  9204
چکیده: 

Evaporation is a fundamental parameter in the hydrological cycle. This study examines the performance of M5 model tree and artificial neural network (ANN) models in estimating potential evapotranspiration calculated by Penman Monteith and hargreaves samani equations. Daily weather data from two meteorological stations in a semi-arid climate of Iran, namely Kerman and Zahedan, were collected during 1995-2004 and included the mean, maximum and minimum air temperatures, dewpoint, relative humidity, sunshine hours, and wind speed. Results for both stations showed that the performance of the M5 model tree was more accurate (R=0.982 and 0.98 for Penman Monteith equation and R=0.983 and 0.98 for hargreaves samani equation in Kerman and Zahedan, respectively) than the ANN model (R=0.975 and 0.978 for Penman Monteith equation and R=0.967 and 0.974 for hargreaves samani equation in Kerman and Zahedan, respectively), but the models’ differences were insignificant at a confidence level of 95%. It also performed better at the Zahedan station using the Penman Monteith equation. The most significant variables affecting the potential evapotranspiration in the case of the Penman Monteith equation were found to be mean air temperature, sunshine hours, wind speed, and relative humidity. Similarly, for the hargreaves samani equation, the maximum and minimum temperatures, sunshine hours, and wind speed were determined to be the most significant variables. Further studies in other climates are recommended for further analysis.

آمار یکساله:  

بازدید 24669

دانلود 9204 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GOODARZI M.R. | Janati K. | Fatehifar A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1267
 • دانلود: 

  1098
چکیده: 

Evapotranspiration after rainfall is the main component of the hydrological cycle that quantifies the amount of water lost. Since climate change directly affects the temperature and rainfall parameters, and the evapotranspiration rate is directly related to the air temperature, it is expected to have significant changes in the future. Therefore, in this research, the possible impacts of climate change on evapotranspiration changes under two RCP2. 6 and RCP8. 5 climate scenarios are investigated using statistical downscaling model (SDSM) and CanESM2 atmospheric general circulation model output for the future period 2030-2059. Reference evapotranspiration rate was compared with hargreaves-samani and Thornthwaite methods in monthly and annual periods for the base and future periods. The results showed a mean increase of annual maximum and minimum temperatures in both scenarios from 0. 06 to 0. 26 ° C compared to the base period. The highest increase was in May by 2. 61 ° C under the RCP8. 5 emission scenario. Overall, the trend of evapotranspiration has been increasing throughout the years. The evapotranspiration in the hargreaves-samani method in the RCP8. 5 scenario had the highest mean change of 0. 08 mm or 2. 79%. Although annual changes were not perceptible, as evapotranspiration in the basin reaches its maximum in July, the changes increased by 0. 45 mm/day in RCP8. 5 scenario. The results of monthly survey can be used in surface and underground water resources management and watershed projects estimating the water needs of plants plus appropriate timing of useful irrigation.

آمار یکساله:  

بازدید 1267

دانلود 1098 استناد 0 مرجع 0
litScript