نتایج جستجو

2391

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

240

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

Innovation in Aging

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  suppl 1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  396
 • بازدید: 

  3700
 • دانلود: 

  17315
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3700

دانلود 17315 استناد 396 مرجع 0
نویسندگان: 

LARSON P.E. | YARCHESKI A. | YARCHESKI T.J.

نشریه: 

CLINICAL NURSING RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  175-190
تعامل: 
 • استنادات: 

  398
 • بازدید: 

  17544
 • دانلود: 

  17659
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17544

دانلود 17659 استناد 398 مرجع 0
نویسندگان: 

NAPOLI L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  231-253
تعامل: 
 • استنادات: 

  404
 • بازدید: 

  15836
 • دانلود: 

  18705
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15836

دانلود 18705 استناد 404 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

TAJIK NARGES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  57-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97708
 • دانلود: 

  233187
چکیده: 

Plato in Theory of Philosopher-King believes that all of the members of ideal city-state, whether ruler or citizens, will attain happiness if the philosopher is the ruler. But there are paradoxes in the theory and the bases of the happiness are unstable too. In other words, Plato in his theory presents hierarchical dualities (Intelligible/Visible world, Episteme/Doxa, True/Untrue Or Shadow …) but is not bound to their necessities and tries to justify the (philosophical) theory by myth and allegory. Hence, happiness as an important and basic part of the theory has some problems and basically is not attainable.

آمار یکساله:  

بازدید 97708

دانلود 233187 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

خادمی عین اله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  9-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  931
 • دانلود: 

  288
چکیده: 

مساله سعادت یکی از مسایل قدیمی و بنیادین علم اخلاق و فلسفه اخلاق است. ابن سینا سعادت را به مطلوب بالذات و غایت لذاته تعریف می کند و روش های متعددی از قبیل آشنایی با فضایل و رذایل، تکمیل قوه نظری و عملی نفس، رعایت نظریه حد وسط، ترک تعلقات دنیوی، نیت خالص داشتن، اعراض از ماسوی الله، ذکر الاهی، سبک نشمردن نماز، موافقت فعل انسان با فعل ملک، غلبه قوای روحانی انسان بر سایر قوایش و مطابقت اعتقادات و افعال با امر الاهی پیشنهاد می دهد. او در زمینه های استناد به آیات قرآنی، تامل در استعمال واژه لذت، پذیرش معاد جسمانی از طریق شرع و عدم امکان دستیابی به سعادت برتر در دنیا، از شریعت اسلام متاثر است. دیدگاه او از جهت عدم توجه شایسته به کتاب و سنت و بحث ایمان در مساله سعادت مورد نقد است.

آمار یکساله:  

بازدید 931

دانلود 288 استناد 0 مرجع 5
نویسندگان: 

DI TELLA R. | MACCULLOCH R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  410
 • بازدید: 

  27510
 • دانلود: 

  19766
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 27510

دانلود 19766 استناد 410 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  59-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1723
 • دانلود: 

  806
چکیده: 

مقدمه: نیروی انسانی مهم ترین اهرم در افزایش و کاهش بهره وری سازمان های بهداشتی - درمانی است. یکی از گام های اساسی در جهت بالا بردن بهره وری آنها شناخت و علل و عواملی نظیر رضایت شغلی، کیفیت زندگی کاری و شادکامی آنان است.هدف: پژوهش حاضر «تعیین رابطه ی شادکامی با بهره وری در پرستاران بالینی» است.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع همبستگی - مقطعی بوده که در سال 1393 انجام شده است. جامعه ی پژوهش 130 پرستار شاغل در بیمارستان شهر کردکوی بودند که به روش تمام شماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی جمعیت شناختی، شادکامی آکسفورد (2007) و پرسش نامه ی بهره وری نیروی انسانی بر اساس مدل هرسی و گلد اسمیت (2012) استفاده گردید. هر دو ابراز در کشور روا و پایا شده اند. داده ها با نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: میانگین میزان شادکامی (74.44±8.56) و بهره وری پرستاران (69.43±8.89) بود. بین شادکامی و بهره وری پرستاران رابطه مثبت و معناداری وجود داشت (r=46%)نتیجه گیری: توصیه می شود مدیران و برنامه ریزان با فراهم کردن بستر شاد در محیط بیمارستان و برنامه های کاربردی برای ارتقا شادکامی از جمله؛ برگزاری کارگاه های شادکامی و آموزش به سرپرستاران و پرستاران نخست باعث افزایش شادکامی و درنهایت افزایش بهره وری در مراکز بهداشتی و درمانی شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 1723

دانلود 806 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

برزگرخالقی محمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4 (پیاپی 44)
 • صفحات: 

  41-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1085
 • دانلود: 

  119
کلیدواژه: 
چکیده: 

غم و شادی از انفعالات و کیفیات نفسانی اند. غم نتیجه تاثر نفس است از حصول امری مکروه و شادی زاده تاثر آن از امری مطلوب. در روایات و احادیث آمده است که معصومان و مومنان حزن واندوهشان در دل و شادمانی و سرورشان در چهره است. علی علیه السلام می فرماید: اما حزنی فسرمد «کار همیشگی ام اندوه است و تیمارخواری» (نهج البلاغه، خطبه 202، ص 237). در نفحه الروح و تحفه الفتوح آمده است: «حزن حالتی است که چون بر سالک غالب شود و قایم گردد، او را غیر و اشتغال به غیر فانی گرداند و نتیجه آن ااشفاق است». (جندی، ص 138)

آمار یکساله:  

بازدید 1085

دانلود 119 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

خادمی عین اله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  103-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  215
چکیده: 

چکیده فارسی:غزالی در مکتوبات مختلف خویش، تعاریف متعددی برای سعادت ارائه داده است. در نظام فکری غزالی، یکی از واژه های قریب به معنای سعادت، واژه کمال است، که به ما در دریافت چیستی سعادت مدد می رساند. غزالی کمال را از یک جهت به کمال بالذات و بالعرض و از حیث دیگر به حقیقی و وهمی تقسیم می کند و دستیابی به کمال حقیقی را سعادت معرفی می کند. او سعادت را به اقسام مختلفی ـ مطلقه و مقیده، دنیوی (مجازی) اخروی (حقیقی) ـ تقسیم می کند و بر این باور است که سعادت امری ذومراتب است. بر همین مبنا است، که او اگرچه ایمان را به تقلیدی و کشفی تقسیم می کند و هر دو دسته را اهل نجات و بهره مند از سعادت معرفی می کند، اما سعادت مومنانی که ایمان آنها از نوع کشفی است، برتر از سعادت افرادی معرفی می کند، که ایمان آنها از نوع ایمان تقلیدی است.   چکیده عربی:قدم الغزالی فی مؤلفاته و أعماله المختلفة تعاریف متعددة للسعادة. فی المنظومة الفکریة للغزالی، هناک کلمة مقاربة فی المعنی لکلمة السعادة، و هی کلمة الکمال، التی تساعدنا علی التعرف علی معنی السعادة. و هو یقسم الکمال إلی کمال بالذات و کمال بالعرض، و یقسمه من حیث آخر إلی کمال حقیقی و کمال و همی. و یعرف السعادة علی أنها الوصول إلی الکمال الحقیقی. و هو یقسم السعادة إلی أقسام مختلفة مثل السعادة المطلقة والسعادة المقیدة، والدنیویة (المجازیة) والاخرویة (الحقیقیة). و یری أن السعادة أمر ذو مراتب. و علی هذا الأساس، فهو و إن کان یقسم الإیمان إلی نوعین: تقلیدی وکشفی، و یعتبر أصحاب کلا منهما من أهل السعادة والنجاة، الا أن سعادة المؤمنین من ذوی الایمان الکشفی، أفضل من سعادة ذوی الإیمان التقلیدی. 

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 215 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

خادمی عین اله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (38)
 • صفحات: 

  81-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1803
 • دانلود: 

  538
چکیده: 

مساله سعادت از مسایل بنیادی اخلاق و فلسفه اخلاق از دیر زمان تاکنون است و مورد توجه اندیشمندان و مکاتب مختلف اخلاقی بوده است. فارابی آن را به دو قسم حقیقی و غیرحقیقی تقسیم می کند و در نگرش او سعادت حقیقی امری بسیط نیست، بلکه مفهوم مرکب است و غایه الغایات، خیر لذاته، خیر مطلق، خیر غایت تام است و لذت آن از نوع لذت معقول و دراز مدت است. اراده به معنای اختیار، قوه ناطقه نظری و فطرت مشترک شرط لازم سعادت هستند نه شرط کافی و تحقق سعادت به برنامه ریزی نیاز دارد و سعادت حقیقی امری مشکک است و بالاترین مرتبه آن قرب وجودی به خداست و همین امر اخیر موید تاثر فارابی از متون دینی است.

آمار یکساله:  

بازدید 1803

دانلود 538 استناد 0 مرجع 0
litScript